Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 599 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 599/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη και Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας - πολιτικώς ενάγουσας εταιρείας με την επωνυμία "HYDROCLAVE Systems Corporation", που εδρεύει στο ..... του ..... και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 1176/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Με κατηγορούμενο τον Χ, κάτοικο ..... .
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και η αναιρεσείουσα - πολιτικώς ενάγουσας ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Δεκεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 33/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Φώτιου Μακρή με αριθμό 46/28.1.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
1-Εισάγω ενώπιόν σας, κατά τα άρθρα 476 και513 παρ.1 εδ. α' ΚΠΔ, την 20/12-12-08 αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας υπό την επωνυμία HYDROCLAVE SYSTEMS COMPORATION, που εδρεύει στο ..... του ....., την οποία άσκησε με δήλωση της εξουσιοδοτημένης αντιπροσώπου της Ηλιάνα Καρυπίδου, δικηγόρου Θεσσαλονίκης, ενώπιον του αρμοδίου γραμματέα του Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά του 1176/08 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, το οποίο αποφάνθηκε να μη γίνει κατηγορία κατά του κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ....., για κακουργηματική απάτη, κατ' εξακολούθηση, και υποβάθμιση περιβάλλοντος, [άρθρα 386 παρ.1,3 ΠΚ και 28 Ν.1650/86], και εκθέτω σχετικά τα ακόλουθα:
2-Κατά το άρθρο 476 παρ.1, (όπως αντικατ. με το άρθρο 2 παρ.18 του Ν.2408/96), όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον απόφασης ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από το νόμο για την άσκησή του, καθώς και όταν έγινε νόμιμα παραίτηση από το ένδικο μέσο ή σε κάθε άλλη περίπτωση που ο νόμος ρητά προβλέπει ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και, αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της απόφασης ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο.
Κατά τα άρθρα 482 και 483 ΚΠΔ. αναίρεση κατά βουλευμάτων έχει δικαίωμα να ασκήσουν: α) ο κατηγορούμενος, εκείνα που τον παραπέμπουν στο ακροατήριο για κακούργημα ή παύουν προσωρινά την ποινική δίωξη εναντίον του, β) ο εισαγγελέας πλημμ/κών, εκείνα που παραπέμπουν τον κατηγορούμενο για κακούργημα ή αποφαίνονται να μη γίνει κατηγορία, ή παύουν οριστικά ή προσωρινά την ποινική δίωξη ή την κηρύσσουν απαράδεκτη. Και γ) ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου οποιαδήποτε, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από το άρθρο 479 παρ.2 ΚΠΔ. Από τις διατάξεις αυτές, όπως αντικατ. με το άρθρο 41 παρ.1 και 2 του Ν.3160/03,και ισχύουν από τις 30-6-03, συνάγεται ότι ο πολιτικώς ενάγων σήμερα δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση κατ' απαλλακτικών βουλευμάτων, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για κακούργημα ή για πλημμέλημα. [ΑΠ.1264/03].
3-Στην προκείμενη περίπτωση, η ανωτέρω αίτηση αναιρέσεως κατά του 1176/08 απαλλακτικού για κακούργημα και πλημμέλημα βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, ασκείται από την πολιτικώς ενάγουσα εταιρία, ενώ ο νόμος δεν της χορηγεί τέτοιο δικαίωμα.
3-Κατ' ακολουθία, το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε συμβούλιο πρέπει να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη, για το λόγο ότι ασκείται από πρόσωπο, στο οποίο ο νόμος δεν απονέμει τέτοιο δικαίωμα, και να καταδικάσει αυτήν στα δικαστικά έξοδα των 220 Ε.
ΓΙΑ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΩ
Α-Να απορριφθεί η 20/12-12-08 αίτηση αναιρέσεως της πολιτικώς ενάγουσας εταιρίας υπό την επωνυμία HYDROCLAVE SYSTEMS COMPORATION, που εδρεύει στο ..... του ..... κατά του 1176/08 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης, και
Β-Να επιβληθούν στην αναιρεσείουσα πολιτικώς ενάγουσα τα δικαστικά έξοδα του ποσού των 220 Ε.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Φώτιος Μακρής

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.- Στην διάταξη του άρθρου 463 Κ.Π.Δ ορίζεται ότι, υπό την συνδρομή εννόμου συμφέροντος, ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει εκείνος μόνο στον οποίο ο νόμος ρητώς παρέχει τέτοιο δικαίωμα. Η διάταξη του άρθρου 482 παρ.1Β, ως αυτή ίσχυε πριν αντικατασταθεί ως κατωτέρω, παρείχε στον πολιτικώς ενάγοντα το δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση κατά του βουλεύματος το οποίο αποφαίνεται ότι κατά του κατηγορουμένου δεν πρέπει να γίνει κατηγορία. Με την επακολουθήσασα όμως διάταξη του άρθρου 41 παρ.1 του Ν. 3160/30-6-2003 (ΦΕΚ 165/30-6-03), αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου η προϊσχύσασα διάταξη του άρθρου 482 παρ.1 Κ.Π.Δ, αποκλείστηκε από την έναρξη ισχύος του νόμου (άρθρο 54 παρ.3 Ν.3160/2003) στον πολιτικώς ενάγοντα το δικαίωμα αυτό και εφεξής ρητά ορίζεται ότι αίτηση αναιρέσεως κατά των βουλευμάτων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον στον κατηγορούμενο και δη κατ' εκείνων μόνο των βουλευμάτων με τα οποία παραπέμπεται στο ακροατήριο για κακούργημα ή παύει προσωρινά η εναντίον του ποινική δίωξη.
2. Στην προκείμενη περίπτωση υπόκειται αναίρεση της πολιτικώς εναγούσης εταιρίας με την επωνυμία HYDROCLAVE Systems Corporation κατά του υπ' αριθμ.1176/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης με το οποίο το Συμβούλιο απεφάνθη να μη γίνει κατηγορία κατά του κατηγορουμένου Χ για τις πράξεις της κακουργηματικής απάτης και της παράβασης του άρθρου 28 του Ν.1650/1986. Εφόσον, όμως, την αναίρεση κατά του παραπάνω βουλεύματος την ασκεί η αναιρεσείουσα, με την προαναφερθείσα ιδιότητα της πολιτικώς ενάγουσας, ως φερόμενη παθούσα από την πρώτη των άνω πράξεων, ασκείται υπό προσώπου μη δικαιουμένου προς τούτο, και συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη (άρθρο 476 Κ.Π.Δ) και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Πολ.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 20/12-12-2008 αίτηση εταιρίας με την επωνυμία HYDROCLAVE Systems Corporation για αναίρεση του υπ' αριθμ. 1176/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Και.

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα τα οποία ορίζει σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή