Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 635 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Αοριστία λόγου αναιρέσεως.
Περίληψη:
Απαράδεκτο αναίρεσης λόγω έλλειψης ενός ορισμένου λόγου στο αναιρετήριο. Δεν αρκεί για το ορισμένο του λόγου αναίρεσης για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η επανάληψη της από την νομολογία διατύπωσης του ορισμένου του ως άνω λόγου.
Αριθμός 635/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα - Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ευάγγελο Δουκάκη, περί αναιρέσεως της 23/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων Πατρών.
Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1) ... που δεν παρέστη, 2) ..., 3) ..., 4) ... και 5) ..., κατοίκους ..., που παρέστησαν με τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Αλέξιο Κούγια.

Το Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων Πατρών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3.3.2008 αίτησή τους αναιρέσεως και στο από 25.11.2008 δικόγραφο προσθέτων λόγων, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 546/2008.

Αφού άκουσε
Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά, καθώς και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 474 παρ. 2, 476 παρ. 1, 509 παρ. 1 και 510 του ΚΠΔ προκύπτει ότι, για το κύρος και κατ' ακολουθία για το παραδεκτό της αίτησης αναίρεσης κατ' αποφάσεως, πρέπει στην αίτηση ασκήσεως αυτής να περιέχονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο οι λόγοι για τους οποίους ασκείται. Αν δεν περιέχεται στην αίτηση αναιρέσεως ένας τουλάχιστον ορισμένος λόγος, από τους περιοριστικά αναφερομένους στο άρθρο 510 ΚΠΔ, η αίτηση αυτή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ανυπαρξία ή η αοριστία, εξάλλου, των λόγων της αναίρεσης δεν μπορεί να συμπληρωθεί με άλλα, έξω από την έκθεση αναιρέσεως, έγγραφα ή με την άσκηση πρόσθετων λόγων αναίρεσης, οι οποίοι προϋποθέτουν, σύμφωνα με το άρθρο 509 παρ. 2 του ΚΠΔ, την ύπαρξη παραδεκτής αίτησης αναίρεσης. Ειδικότερα, για το ορισμένο τού από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως για έλλειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που επιβάλλει το Σύνταγμα και δεδομένου ότι ο λόγος αυτός δεν διαφοροποιείται ως προς το παραδεκτό του από τους άλλους λόγους αναίρεσης, πρέπει να προσδιορίζεται με την αναίρεση σε τι συνίσταται η έλλειψη αυτή, ποιες είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες στην αιτιολογία της απόφασης ή οι αντιφατικές αιτιολογίες αυτής ή ποια αποδεικτικά μέσα δεν ελήφθηκαν υπόψη ή δεν εκτιμήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας (ΑΠ 2/2002 και 191/2001 σε Ολομέλεια). Περαιτέρω, για το ορισμένο του από το άρθρο 510 παρ. 1 ΙΕ' ΚΠΔ λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη εφαρμογή ή ερμηνεία της ουσιαστικής ποινικής διατάξεως που εφαρμόστηκε στην καταδικαστική απόφαση, πρέπει στην έκθεση να διαλαμβάνεται συγκεκριμένα η ουσιαστική ποινική διάταξη που φέρεται ότι παραβιάστηκε, η μορφή της παραβιάσεώς της, αν δηλαδή έλαβε χώρα εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή αυτής, η έννοια που δόθηκε σ' αυτήν από το δικαστήριο της ουσίας κατά την ερμηνεία ή τα σχετικά πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε το δικαστήριο ότι αποδείχθηκαν κατά την γενόμενη υπαγωγή τους σ' αυτήν.
Στην προκειμένη περίπτωση, με την 23/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων Πατρών, ο αναιρεσείων ..., κηρύχθηκε ένοχος ανθρωποκτονίας και σωματικής βλάβης από αμέλεια. Κατά της απόφασης αυτής ο εν λόγω αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης με το παρακάτω επί λέξει περιεχόμενο: "Η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα κατ' άρθρο 510 αριθ. 1ε' λόγω εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης και εσφαλμένης ερμηνείας ουσιαστικής ποινικής διάταξης και λόγω υπέρβασης εξουσίας κατ' άρθρο 510 αρ. 1η', αλλά και έλλειψης της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας που επιβάλλεται από το Σύνταγμα και τον Νόμο (άρθρο 93 παρ. 3 Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ και 510 παρ. 1 Δ ΠΚΔ). Ειδικότερα, δεν εκθέτει με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από τη διαδικασία και τα οποία συνιστούν τα αντικειμενικά και τα υποκειμενικά στοιχεία του εγκλήματος που προβλέπει και τιμωρεί τα άρθρα 1, 14, 16. 17, 28, 51, 53, 94 παρ.1, 84 παρ. 2α', 302 παρ. 1, 314 παρ. 1-α, 315 παρ. 1 ΠΚ άρθρο 292 παρ. 1 και 2 Π.Κ. Δεν αναφέρει τις αποδείξεις στις οποίες στηρίχτηκε η κρίση του δικαστηρίου, καθώς και τους νομικούς λόγους που δικαιολογούν την υπαγωγή των πραγματικών περιστατικών στην παραπάνω ποινική διάταξη. Επίσης η αναιρεσιβαλλόμενη δεν αιτιολόγησε ειδικά την απόρριψη των προβληθέντων αυτοτελών ισχυρισμών μου ενώπιον του Δικαστηρίου. Οι ελλείψεις αυτές και οι παραβάσεις αυτές δεν επιτρέπουν στον Άρειο Πάγο να ελέγξει αν εφαρμόστηκε ορθά ο νόμος.
Για τους λόγους αυτούς πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 510 παρ. Ι, στοιχ. Δ' Κωδ. Ποιν. Δικονομίας, όπως ισχύει". Έτσι διατυπούμενη η αίτηση αναίρεσης, δεν περιέχει κανένα ορισμένο λόγο από τους επικαλούμενους και προβλεπόμενους από το άρθρο 510 παρ. 1 του ΚΠΔ λόγους αναίρεσης. Ειδικότερα, όσον αφορά α) τον επικαλούμενο λόγο της υπέρβασης εξουσίας, αυτός είναι παντελώς αόριστος, αφού δεν αναφέρεται σ' αυτή ποία ήταν η πλημμέλεια του δικαστηρίου της ουσίας, η οποία δημιούργησε τον ως άνω από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η προβλεπόμενο λόγο αναίρεσης, β) όσον αφορά την επίκληση της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' αποδιδόμενης πλημμέλειας για εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης, δεν αναφέρεται στο αναιρετήριο η έννοια που αποδόθηκε από το Δικαστήριο της ουσίας και σε ποιά από τις μνημονευόμενες διατάξεις, όσον αφορά την αποδιδόμενη πλημμέλεια εσφαλμένης εφαρμογής των αναφερομένων σ' αυτή ποινικών διατάξεων δεν εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε το δικαστήριο ότι αποδείχθηκαν κατά την γενόμενη υπαγωγή τους σ' αυτές, γ) όσον αφορά την επίκληση της από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' πλημμέλειας για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, παρατίθεται απλώς η από τη νομολογία για τον λόγο αυτόν διαμορφωμένη διατύπωση, χωρίς να εξειδικεύεται σε τι συνίστανται και ποιές είναι οι τυχόν ελλείψεις ή ασάφειες ή αντιφάσεις στην αιτιολογία της απόφασης ή ποιά αποδεικτικά μέσα δεν ελήφθηκαν υπόψη ή δεν εκτιμήθηκαν από το δικαστήριο της ουσίας. Επίσης, δεν αναφέρονται οι αυτοτελείς ισχυρισμοί τους οποίους προέβαλε ο αναιρεσείων, των οποίων η απόρριψη δεν αιτιολογήθηκε από το δικαστήριο της ουσίας. Συνακόλουθα, εφόσον, σύμφωνα με τα όσα στην μείζονα σκέψη εκτίθενται στο δικόγραφο της κρινόμενης αίτησης αναίρεσης δεν περιέχεται ένας τουλάχιστον σαφής και ορισμένος λόγος, πρέπει να απορριφθεί αυτή ως απαράδεκτη, εντεύθεν δε πρέπει ομοίως ως απαράδεκτοι να απορριφθούν οι πρόσθετοι λόγοι αναίρεσης που προτάθηκαν με το από 26.11.2008 δικόγραφο, έστω και αν σ' αυτό διαλαμβάνονται λόγοι που εξετάζονται αυτεπάγγελτα, αφού η προβολή τους προϋποθέτει την ύπαρξη ενός τουλάχιστον παραδεκτού λόγου αναίρεσης στο κυρίως δικόγραφο, και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 3.3.2008 αίτηση και τους από 25.11.2008 προσθέτους λόγους του ..., για αναίρεση της υπ' αριθ. 23/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ανηλίκων Πατρών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 3 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή