Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1211 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Υπέρβαση εξουσίας, Επίδοση, Εφέσεως ανυποστήρικτο.
Περίληψη:
Αναιρείται η προσβαλλόμενη από-φαση για θετική υπέρβαση εξουσίας, διότι απέρριψε την έφεση του αναιρεσείοντος ως ανυποστήρικτη, ενώ έπρεπε να κηρύξει απαράδεκτη τη συζήτηση λόγω μη νόμιμης κλητεύσεως, διότι η κλήση προς τον εκκαλούντα και ήδη αναιρεσείοντα έγινε με θυροκόλληση, χωρίς να γίνει επίδοση στον αντίκλητο που είχε διορίσει εκείνος με το εφετήριο, αλλά σε άλλον αντίκλητο. Παραπέμπει.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1211/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 14 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ... που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ηλία Αλουπογιάννη, περί αναιρέσεως της 1546/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Ιουλίου 2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1432/2007.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ, κατά τη διάταξη του άρθρου 155 παρ. 2 εδ. γ' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, αν δε βρεθεί στην κατοικία ο ενδιαφερόμενος ή ο σύνοικος ή οικιακός βοηθός ή θυρωρός, όποιος κάνει την επίδοση επικολλά το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας. Αν η θυροκόλληση έγινε επειδή τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 εδ. β' και γ' αρνήθηκαν να πάρουν το έγγραφο ή απουσιάζουν ή δεν υπήρχαν, επιδίδεται αντίγραφο του εγγράφου στον τυχόν διορισμένο αντίκλητο του ενδιαφερομένου κατηγορουμένου ή αστικώς υπευθύνου. Σ' αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα αρχίζουν από την επίδοση στον αντίκλητο. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι σε περίπτωση επιδόσεως στον κατηγορούμενο με θυροκόλληση της κλήσεως προς εμφάνιση στο δικαστήριο, για να είναι νόμιμη η κλήτευση του, είναι υποχρεωτική η επίδοση της κλήσεως στον τυχόν διορισθέντα απ' αυτόν αντίκλητο. Στην προκειμένη περίπτωση, από το από ... αποδεικτικό επιδόσεως της επιμελήτριας Δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών ..., επιτρεπτώς επισκοπούμενο από τον Άρειο Πάγο προς έλεγχο της βασιμότητας του προβαλλομένου κατ' εκτίμηση του αναιρετηρίου λόγου αναιρέσεως της απόλυτης ακυρότητας από τη μη τήρηση των διατάξεων που καθορίζουν την εμφάνιση του κατηγορουμένου (άρθρα 171 περ. δ' και 174 ΚΠΔ), προκύπτει ότι η εν λόγω επιμελήτρια προέβη, παρουσία του μάρτυρος ... σε θυροκόλληση στη δηλωθείσα στο εφετήριο από τον κατηγορούμενο διεύθυνση, της 9163/2003 κλήσεως μετά του καταλόγου των μαρτύρων κατηγορίας, με την οποία καλούνταν ο αναιρεσείων να εμφανισθεί στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών στις 14 Φεβρουαρίου 2007. Η ως άνω όμως κλήση, όπως προκύπτει από το επίσης παραδεκτώς επισκοπούμενο από τον Άρειο Πάγο από 30 Νοεμβρίου 2006 αποδεικτικό της επιμελήτριας δικαστηρίων ... της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών δεν επιδόθηκε και στον διορισθέντα με το εφετήριο αντίκλητο του αναιρεσείοντος δικηγόρο Αθηνών Νικόλαο Φιλιππάκη, αλλά στον δικηγόρο Γεώργιο Κατσίβα. Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, στο οποίο δεν εμφανίσθηκε κατά την ως άνω δικάσιμο ο αναιρεσείων ούτε ο ως άνω αντίκλητος, με την προσβαλλόμενη 1546/2007 απόφαση του θεώρησε νόμιμη την κλήτευση του αναιρεσείοντος παρά την έλλειψη επιδόσεως της κλήσεως στον εν λόγω αντίκλητο του και μετά ταύτα απέρριψε την έφεση του ως ανυποστήρικτη. Έτσι όμως κρίνοντας, υπέπεσε στην από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Η' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας πλημμέλεια της αρνητικής υπερβάσεως εξουσίας και είναι βάσιμος ο σχετικός λόγος της αναιρέσεως. Επομένως, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, το οποίο μπορεί να συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Αναιρεί την 1546/2007 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που έχουν εκδώσει την αναιρούμενη απόφαση.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Μαΐου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 19 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή