Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1055 / 2009    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει τον Εισαγγελέα Εφετείου Θράκης και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Ροδόπης και Εφετείου Θράκης και τις αντίστοιχες Εισαγγελικές Αρχές.
Αριθμός 1055/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Γεώργιο Αδαμόπουλο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ψ, κάτοικο ...... και με εγκαλούμενο τον Χ, Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.

Η αίτηση αυτή με αριθ.10682/10 Νοεμβρίου 2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1809/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού, με αριθμό 588/29.12.2008 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την υπ'αριθ. πρωτ. 10682/10-11-2008 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, περί καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, επί υποθέσεως με εγκαλούμενο και τον Χ, Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, εκθέτω τα εξής:
Κατά την διάταξη του άρθρ. 136 περ. ε' ΚΠΔ, ζήτημα καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή υπάρχει και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρ. 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή καταγγελόμενος, όταν η υπόθεση ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθή ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσεως και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως. Εξ άλλου, κατά την διάταξη του άρθρ. 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίση για την παραπομπή δικαστήριο είναι ο 'Αρειος Πάγος, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, διά της υπ'αριθμ. 199/2008 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης απερρίφθη η από 17-7-2007 έγκληση του Ψ στρεφομένη και κατά του Χ, Αντεισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης. 'Ηδη δε, ο ανωτέρω Ψ ήσκησε την υπ'αριθμ. 126/3-11-2008 προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, κατά της ως άνω διατάξεως.
'Εφ'όσον, όμως, ο εκ των εγκαλουμένων Χ, Αντεισαγγελεύς Εφετών, υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, συντρέχει περίπτωση καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, και παραπομπής της υποθέσεως ως προς όλους τους εγκαλουμένους, λόγω συναφείας, από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Θεσσαλονίκης στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές άλλου Εφετείου και ειδικότερα αυτές του Εφετείου Θράκης.
Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ω
Να παραπεμφθή η υπόθεση περί της οποίας η υπ'αριθμ. 126/2008 προσφυγή του Ψ, κατοίκου ......, κατά της υπ'αριθμ. 199/2008 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, διά της οποίας απερρίφθη η από 17-7-2007 έγκληση του προσφεύγοντος, στρεφομένη και κατά του Χ, Αντεισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Θεσσαλονίκης στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Θράκης.
Αθήναι 15 Δεκεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός"

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠΔ, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, που έχει το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει, ότι, η παραπομπή της υπόθεσης πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει, ότι, με την 199/2008 διάταξη του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης απορρίφθηκε η από 17-7-2007 έγκληση του Ψ, η οποία στρέφεται και κατά του Χ, Αντεισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης. Κατά της διάταξης αυτής ο εγκαλών άσκησε την υπ' αριθ. 126/3-11-2008 προσφυγή του, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Π.Δ., στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης. Ανακύπτει συνεπώς, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος λόγω του ότι ο ανωτέρω εγκαλούμενος εισαγγελικός λειτουργός υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.
Συνεπώς, πρέπει να γίνει δεκτή και ουσίαν η με αριθ. 10682/10-11-2008 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης περί καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή και ορισθεί αρμόδιος να αποφανθεί επί της άνω προσφυγής ο Εισαγγελέας Εφετών Θράκης καθώς και οι αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Ροδόπης και Εφετείου Θράκης, ως και οι αντίστοιχες εισαγγελικές αρχές, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ορίζει κατά παραπομπή αρμόδιο να αποφανθεί επί της υπ' αριθ. 126/2008 προσφυγής του Ψ, κατοίκου ......, κατά της υπ' αριθ. 199/2008 διατάξεως του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, τον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Ροδόπης και Εφετείου Θράκης και τις αντίστοιχες εισαγγελικές αρχές.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 31 Μαρτίου 2009.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 14 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ