Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1510 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Ανωτέρα βία.
Περίληψη:
Απαράδεκτη η αναίρεση λόγω εκπροθέσμου άσκησής της (άρθρα 476, 473 ΚΠΔ). Δεν προκύπτει η ύπαρξη του λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απορρίπτει την αναίρεση.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1510/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σαραντινού), ο οποίος ορίσθηκε με την 57/1.4.08 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη- Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 13 Μαϊου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης χ1, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Γεράσιμου Ποταμιανό, περί αναιρέσεως της 27, 61, 62/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Με συγκατηγορούμενους τους: 1. ...... και 2. ..... .Με πολιτικώς ενάγουσα την ........., που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αντώνιο Μαλεβίτη.
Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορούμενη ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 9 Απριλίου 2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 690/2008.

Αφού άκουσε Τους πληρεξούσιους δικηγόρους των ως άνω διαδίκων, που ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την παρ. 1 του άρθρου 476 Κ.Ποιν.Δ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 18 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπρόθεσμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Εξ' άλλου, από το συνδυασμό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ, προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι 10ήμερη και αρχίζει από την έκδοσή της, όταν η καταδικαστική απόφαση απαγγέλθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, άλλως από τη νόμιμη επίδοσή της, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώρισή της στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 473 Κ.Ποιν.Δ, ενώ τυχόν εκπρόθεσμη άσκησή του, τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 Κ.Ποιν.Δ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου, γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει, ότι η αναιρεσείουσα με την υπ' αριθμό 27, 61 και 62/2008 απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό, καταδικάσθηκε για την πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απόπειρα εκβιάσεως, και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δέκα(10) μηνών, την εκτέλεση της οποίας, ανέστειλε για τρία έτη. Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2008, με παρούσα την κατηγορούμενη, που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο συνήγορό της, Γεώργιο Ποταμιάνο, και καταχωρίστηκε στο ειδικό βιβλίο στις 8 Φεβρουαρίου 2008, με αύξοντα αριθμό 21 σύμφωνα με την, επί του σώματος της απόφασης, υπηρεσιακή βεβαίωση του αρμοδίου γραμματέα, με χρονολογία 11-4-2008. Ωστόσο, η αναιρεσείουσα, άσκησε την κρινόμενη αίτηση για αναίρεση της εν λόγω αποφάσεως, με δήλωση ενώπιον του Γραμματέα του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών, την 9 Απριλίου 2008, δηλαδή μετά την πάροδο της προθεσμίας των 10 ημερών, που προβλέπεται από το άρθρο 473 παρ.1 του Κ.Π.Δ. Στην έκθεση αναιρέσεως, η αναιρεσείουσα, η οποία συνομολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της, επικαλείται, ότι για λόγους ανώτερης βίας, που ανάγονται στο πρόσωπο του παραστάντος στο δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, πληρεξουσίου συνηγόρου της, δεν μπόρεσε να ασκήσει αυτή, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Προκειμένου δε να θεμελιώσει τον ισχυρισμό της αυτό, επικαλείται λόγους υγείας, που συνέτρεξαν στο πρόσωπο του συνηγόρου της. Συνίστανται δε αυτοί, στο γεγονός ότι, από της 7ης Φεβρουαρίου 2008, ήτοι, από την προηγούμενη ημέρα της καταχώρισης της απόφασης, στο ειδικό βιβλίο, μέχρι την 7η Απριλίου 2008, απείχε των καθηκόντων του, συνεπεία υπερτασικού επεισοδίου, που του επισυνέβη την 7-2-2008. Ότι, εξαιτίας αυτού, αναγκάσθηκε να υποβληθεί στις αναγκαίες κλινικοεργαστηριακές εξετάσεις και, του συστήθηκε από τον θεράποντα ιατρό, η αποφυγή καταπόνησής του, επί δίμηνο και, έτσι, να μη δυνηθεί αυτός, (πληρεξούσιος συνήγορο), μέχρι της αναρρώσεώς του, την 7-4-2008, να ενημερωθεί από το αρμόδιο τμήμα του Εφετείου Αθηνών, σχετικά με την καταχώριση ή μη της προσβαλλόμενης απόφασης, στα οικεία βιβλία δημοσιεύσεων. Ο προβαλλόμενος, όμως, λόγος ανώτερης βίας και ανυπερβλήτου κωλύματος, κρίνεται ως αβάσιμος. Τούτο, γιατί, παρά το γεγονός, ότι σύμφωνα με την, από ..... ιατρική γνωμάτευση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, "Η ΕΛΠΙΣ", συστήθηκε στον συνήγορο της, η επί δίμηνο αποφυγή ψυχικής και σωματικής καταπόνησης του, εξαιτίας, επισυμβάντος σ' αυτόν, υπερτασικού επεισοδίου, η κατάσταση αυτή της υγείας του, δεν του απέκλειε τη δυνατότητα, να πληροφορηθεί ο ίδιος, έστω, και χωρίς να είναι αναγκαία η μετάβασή του, στο χώρο των υπηρεσιών του Εφετείου Αθηνών, την καταχώριση της, είτε με την καθημερινή τηλεφωνική παρέμβασή του, από την αρμόδια υπάλληλο, είτε ακόμη, με οποιαδήποτε συνεργάτη του, ο οποίος θα μετέβαινε στο χώρο του Εφετείου και ευχερώς θα μπορούσε να πληροφορηθεί εγκαίρως, περί του ακριβούς χρόνου της καταχώρισής της, και, στη συνέχεια, στην άσκηση του ενδίκου μέσου. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως, ως απαράδεκτη, λόγω της εκπρόθεσμης άσκησής της και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα(άρθρα 476 παρ.1 και 583 παρ.1 του Κ.Π.Δ), καθώς και στα δικαστικά έξοδα της πολιτικώς ενάγουσας(176, 183 του Κ.Πολ.Δικ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την με αριθμό 12 από 9 Απριλίου 2008, αίτηση της χ1 για αναίρεση της υπ' αριθμό 27, 61 και 62/2008 αποφάσεως του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ, και στη δικαστική δαπάνη της πολιτικώς ενάγουσας, που ορίζονται σε πεντακόσια(500) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαϊου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 5 Ιουνίου 2008.Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ