Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 700 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως από τον παρόντα δικαιούμενο, με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι εικοσαήμερη και αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο. Παρών θεωρείται και ο εκπροσωπηθείς στη δίκη από τον διορισθέντα συνήγορό του. Απορρίπτει αίτηση ως εκπρόθεσμη.

ΑΡΙΘΜΟΣ 700/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Μιχαήλ Δέτση, ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως) Θεοδώρα Γκοΐνη-Εισηγήτρια, Νικόλαο Ζαΐρη (ορισθέντα με την υπ'αριθμ. 44/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου), Νικόλαο Λεοντή (ορισθέντα με την υπ'αριθμ. 30/2008 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Ελευθέριο Μάλλιο, Αρεοπαγίτες Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Χριστίνας Σαυροπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 5 Μαρτίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ1, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του Ειρήνη Ιορδανίδου, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 4902/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων) Αθηνών.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 15 Νοεμβρίου 2007 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 2066/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 23/28-1-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Eισάγω στο Δικαστήριό σας (σε Συμβούλιο) την παρούσα δικογραφία και εκθέτω τα εξής:
Ι. Από τις διατάξεις των άρθρων 462, 473 παρ. 1 έως 3, 474 παρ. 1, και 507 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ συνάγεται ότι, εφόσον με ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζεται διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης κατά καταδικαστικής απόφασης από εκείνον που καταδικάστηκε, αν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, είναι δέκα ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης στην περίπτωση που το ένδικο αυτό μέσο ασκείται με δήλωση στο Γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση ή σ' εκείνον που διευθύνει τη φυλακή, αν ο αναιρεσείων κρατείται, και 20 ημερών όταν ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, χωρίς όμως να αρχίζει η προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώριση της τελεσίδικης απόφασης στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων της παρ. 3 του άνω άρθρου 473 ΚΠοινΔ. Επίδοση της απόφασης, για να τρέξουν οι παραπάνω προθεσμίες, απαιτείται μόνον όταν ο κατηγορούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, και δεν εκπροσωπήθηκε στη δίκη δια πληρεξούσιου δικηγόρου σύμφωνα με το άρθρο 501 παρ. 3 του ΚΠοινΔ.(ΑΠ 851/2006 ). Περαιτέρω, κατά την παρ. 1 του άρθρου 476 του Κ.Π.Δ., όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εκπροθέσμως, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του αναιρεσείοντος προ 24 ωρών από τον Γραμματέα της Εισαγγελίας, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος ή της απόφασης που έχει προσβληθεί και την καταδίκη του αναιρεσείοντος στα έξοδα. Εκπρόθεσμη άσκηση του άνω ένδικου μέσου τότε μόνο συγχωρείται όταν στην κατά το άρθρο 474 του Κ.Ποιν.Δ έκθεση γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα, που κατέστησαν αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, καθώς και των αποδεικτικών μέσων που αποδεικνύουν τα περιστατικά αυτά.
II. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τη σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση του αρμόδιου γραμματέα του Εφετείου Αθηνών, η προσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση αναίρεσης 4902/4-6-2007 καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, που δίκασε κατ' έφεση, καταχωρίστηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του άνω άρθρου 473 παρ. 3 Κ.Π.Δ. στις 26-6-2007,ενώ κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων εκπροσωπήθηκε από την συνήγορο του δικηγόρο Ειρήνη Ιορδανίδου (βλ. πρακτικά). Η κρινόμενη αναίρεση ασκήθηκε στις 16-11-2007 με δήλωση του αναιρεσείοντος που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Έτσι όμως, η άσκηση της, έγινε μετά την παρέλευση της πιο πάνω εικοσαήμερης προθεσμίας, από την καταχώριση της προσβαλλόμενης απόφασης στο ειδικό βιβλίο, και για το λόγο αυτό είναι εκπρόθεσμη. Κατ' ακολουθία, και δεδομένου ότι ο αναιρεσείων δεν επικαλείται οποιοδήποτε λόγο για τη δικαιολόγηση της εκπρόθεσμης άσκησης της, πρέπει η αναίρεση αυτή, να κηρυχθεί απαράδεκτη, και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στον αναιρεσείοντα [άρθρο 583 παρ. 1 του ΚΠοινΔ].

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Ι. Να απορριφθεί η από 16-11-2007 αίτηση του Χ1, για αναίρεση της 4902/4-6-2007 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Και II. Να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια δέκα (210) ευρώ.
Αθήνα 10-1-2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Μαρκής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και την πληρεξουσία του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ.1 και 473 παρ.1-3 ΚΠοινΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως, με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κατ'αποφάσεως, που εκδόθηκε με παρόντα τον κατηγορούμενο, είναι είκοσι ημέρες και αρχίζει από την καταχώρηση της αποφάσεως καθαρογραμμένης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Παρών θεωρείται και ο κατηγορούμενος που εκπροσωπήθηκε στη δίκη από πληρεξούσιο δικηγόρο, τον οποίο διόρισε ο ίδιος για να τον εκπροσωπήσει. Εξάλλου, η εκπροθέσμως ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως απορρίπτεται ως απαράδεκτη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.1 ΚΠοινΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως, κατά της 4902/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων) Αθηνών, ασκήθηκε με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 16-11-2007. Η προσβαλλόμενη απόφαση, όπως απ'αυτήν προκύπτει, εκδόθηκε με εκπροσωπηθέντα τον κατηγορούμενο-αναιρεσείοντα από την πληρεξουσία δικηγόρο του Ειρήνη Ιορδανίδου, την οποία είχε προς τούτο διορίσει με έγγραφη από 1-6-2007 εξουσιοδότησή του, καταχωρήθηκε δε καθαρογραμμένη στο κατ'άρθρο 473 παρ.1 ΚΠοινΔ ειδικό βιβλίο στις 26-6-2007, κατά την επ'αυτής βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματέως. Ενόψει αυτών η εν λόγω αίτηση, σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις, ασκήθηκε εκπροθέσμως, δεν εκτίθενται δε σ'αυτήν λόγοι ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκησή της. Ισχυρίζεται ο αναιρεσείων ότι η ανωτέρω προθεσμία των είκοσι ημερών δεν αρχίζει από μόνη την καταχώρηση της αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο, αλλ'απαιτείται και γνωστοποίηση της καταχωρήσεως στον καταδικασθέντα, οσάκις η εν λόγω καταχώρηση γίνεται, όπως συνέβη στην παρούσα υπόθεση, μετά την πάροδο της 15θήμερης προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει κατά νόμον να καθαρογράφεται η απόφαση. Ο ισχυρισμός αυτός δεν είναι νόμιμος, διότι η κατά παραβίαση του ανωτέρω 15θημέρου καθαρογραφή της αποφάσεως δεν επάγεται ακυρότητα ή απαράδεκτο ή άλλος μορφής κύρωση, πλην ενδεχομένως της πειθαρχικής ευθύνης του προέδρου του δικαστηρίου, η παραβίαση δε αυτή δεν γεννά κατά ρητή διάταξη νόμου υποχρέωση των οργάνων της πολιτείας να γνωστοποιήσουν στον καταδικασθέντα την ανωτέρω καταχώρηση. Η ρύθμιση αυτή, αντιθέτως προς τα υπό του αναιρεσείοντος υποστηριζόμενα, δεν καθιστά τη σχετική δίκη μη δικαία, κατά την έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ, διότι ο καταδικασθείς οφείλει, επιμελώς φερόμενος, να παρακολουθήσει το σχετικό δημόσιο βιβλίο, ώστε να πληροφορηθεί το χρόνο καταχωρήσεως της αποφάσεως και να ασκήσει κατ'αυτής αναίρεση, αν το επιθυμεί.
Κατ'ακολουθίαν των ανωτέρω πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπό κρίση αίτηση και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 476 παρ.1 ΚΠοινΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 15 Νοεμβρίου 2007 αίτηση του Χ1, περί αναιρέσεως της 4902/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (200) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου 2008
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Μαρτίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ