Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2133 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Παραίτηση.
Περίληψη:
Απορρίπτει ως απαράδεκτη λόγω παραιτήσεως.
Αριθμός 2133/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - (σε συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 10 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου Χ, υπηκόου Αλγερίας, κρατουμένου στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Θεσσαλονίκης, που παρέστη αυτοπροσώπως, χωρίς δικηγόρο κατά της υπ'αριθμ. 909/2008 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης.
Το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από 04/12/2007 ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως που εκδόθηκε από τις δικαστικές αρχές της Πορτογαλίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής, ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε, στο Κατάστημα του Εφετείου Θεσσαλονίκης την με αριθμό και ημερομηνία 4/14.08.2008 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ'αυτήν ενώπιον της Γραμματέως αυτού, Μαρίας Κατσαροπούλου, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1404/2008.
Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε τον εκκαλούντα - εκζητούμενο, ο οποίος, δια του διαρμηνέως του, δήλωσε ότι παραιτείται από το δικόγραφο της εφέσεώς του και επιθυμεί να εκδοθεί στην Πορτογαλία και τον Αντεισαγγελέα, ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η υπό κρίση έφεση ως απαράδεκτη.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 474 § 1, 475 § 1, 476 § 1 και 513 § 1 Κ.Π.Δ. ο διάδικος μπορεί να παραιτηθεί από το ένδικο μέσο που έχει ασκήσει είτε με δήλωση στο γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφαση, για την οποία (δήλωση) συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από εκείνον που την υποβάλλει ή τον αντιπρόσωπό του και από εκείνον που την δέχεται, είτε και στο ακροατήριο, πριν αρχίσει η συζήτηση με δήλωση που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Στην περίπτωση αυτή, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και καταδικάζει τον ασκήσαντα αυτό στα δικαστικά έξοδα.
Στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης δια της υπ'αριθμ. 909/13-8-2008 αποφάσεώςτου εγνωμοδότησε υπέρ της εκτελέσεως του από 4/12/2007 ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και δη της εκδόσεως στις αρχές της Πορτογαλίας του υπηκόου Αλγερίας Χ, κατ' αυτής δε της αποφάσεως ούτος ήσκησε την από 14/8/2008 έφεσή του ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου νομίμως και εμπροθέσμως. Ο εκκαλών, παριστάμενος σήμερον αυτοπροσώπως, δηλώνει στο ακροατήριο του Αρείου Πάγου, δια του διερμηνέως του, ότι παραιτείται από το ένδικο μέσο της εφέσεώς του και η δήλωσή του αυτή κατεχωρίσθη στα πρακτικά της συνεδριάσεως.
Συνεπώς, μετά την παραίτηση αυτή, υπαρχούσης περιπτώσεως απαραδέκτου, πρέπει να απορριφθεί η κρινομένη έφεση ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 § 1 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ'αριθμ. 4 από 14 Αυγούστου 2008 έφεση του Χ κατά της υπ'αριθμ. 909/2008 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης. Και

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα εξ ευρώ διακοσίων είκοσι (220).

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 10 Οκτωβρίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ