Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1651 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Προθεσμία, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Η προθεσμία της ασκήσεως του ενδίκου μέσου της εφέσεως για τον διαμένοντα στην αλλοδαπή είναι τριάντα ημέρες υπό την προϋπόθεση ότι η επίδοση της αποφάσεως έγινε σ’ αυτή (αλλοδαπή). Απορρίπτει.
Αριθμός 1651/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου Ηρακλή Κωνσταντινίδη), ως αρχαιότερο μέλος της συνθέσεως, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή, Νικόλαο Ζαΐρη (που ορίστηκε προς συμπλήρωση της συνθέσεως με τη με αριθμό 54/2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου) και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 16 Μαΐου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ... που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γεώργιο Δαμιανάκη, για αναίρεση της με αριθμό 14/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης. Το Τριμελές Εφετείο Κρήτης με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητά την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Ιανουαρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 294/2008.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 και 2 του ΚΠΔ το ένδικο μέσο κηρύσσεται απαράδεκτο, πλην άλλων, και όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα, κατά δε της απόφασης που απορρίπτει το ένδικο μέσο ως απαράδεκτο επιτρέπεται μόνον αναίρεση, με την οποία, όμως, μπορούν να προβληθούν λόγοι που ενέχουν αιτιάσεις μόνο για το ότι η απόρριψη του ένδικου μέσου ως απαράδεκτου είναι παράνομη, χωρίς και να πλήττουν την ουσία της υπόθεσης. Εξάλλου, κατά το άρ. 473 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ένδικου μέσου, άρα και της έφεσης, στην περίπτωση που ο δικαιούμενος δεν ήταν παρών κατά την απαγγελία της απόφασης, είναι δέκα ημέρες, εκτός αν αυτός διαμένει στην αλλοδαπή οπότε η προθεσμία είναι τριάντα (30) ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της απόφασης. Στην τελευταία περίπτωση της διαμονής του δικαιουμένου για την άσκηση του ενδίκου μέσου της εφέσεως στην αλλοδαπή η προθεσμία είναι 30 ημέρες υπό την προυπόθεση ότι η επίδοση της αποφάσεως έγινε σ' αυτή (αλλοδαπή) όπως τούτο προκύπτει από τη φράση της ανωτέρω διατάξεως "αρχίζει από την επίδοση" και συνάγεται από το σκοπό της παροχής της (μεγαλύτερης) αυτής προθεσμίας. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, το Τριμελές Εφετείο Κρήτης, απέρριψε την έφεση του ήδη αναιρεσείοντος κατά της υπ' αριθμ. 223/2006 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λασηθίου, ως απαράδεκτη, διότι δέχτηκε ότι η έφεση ασκήθηκε την 25-5-2006 και η εκκαλούμενη ως άνω απόφαση επιδόθηκε στον κατηγορούμενο, που ήταν απών κατά την απαγγελία αυτής, την 25-4-2006 και έτσι είχε παρέλθει η ως άνω νόμιμη προθεσμία των δέκα (10) ημερών, χωρίς στην έκθεση εφέσεως να εκτίθεται λόγος που να δικαιολογεί το εκπρόθεσμο. Όπως, δε, προκύπτει από την επιτρεπτή επισκόπηση του κρίσιμου αποδεικτικού επιδόσεως του Αρχιφύλακα του Α.Σ. ... Σητείας Κρήτης ... η υπ' αριθμ. 223/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λασηθίου επιδόθηκε νομίμως στον κατηγορούμενο Χ στις 25 Απριλίου 2006 στον ... Σητεία Κρήτης, παρέλαβε δε αυτήν ο ίδιος, υπογράψας και το σχετικό αποδεικτικό.
Συνεπώς, εφόσον η επίδοση της ανωτέρω απόφασης έγινε στην ημεδαπή, η προθεσμία άσκησης της έφεσης του ήταν 10 ημέρες σύμφωνα με τη μείζονα νομική σκέψη και ως εκ τούτου η ασκηθείσα την 25-4-2006 έφεσή του είναι εκπρόθεσμη και έπρεπε να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Έτσι το Τριμελές Εφετείο απορρίπτοντας την έφεση του αναιρεσείοντος ως απαράδεκτη δεν υπέπεσε στην από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Η' του ΚΠΔ πλημμέλεια της υπέρβασης εξουσίας και ο μοναδικός λόγος αναίρεσης που υποστηρίζει τα αντίθετα πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος όπως και η αναίρεση στο σύνολό της και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 ΚΠΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 1/30-1-2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της 14/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2008.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 24 Ιουνίου 2008.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ