Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 299 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Απλή δυσφήμηση δια του τύπου. Απορρίπτει αναίρεση ως εκπρόθεσμη.
Αριθμός 299/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 373/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1) "ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ", που εδρεύει στο Αμύνταιο Φλώρινας και εκπροσωπείται νόμιμα, 2) Ψ2 και 3) Ψ3.
Το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10.9.2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1576/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρότασή του με αριθμό 538/21.11.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι) Το Τριμελές Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας με την υπ'αριθμ. 373/2008 απόφασή του καταδίκασε τον Χ σε φυλάκιση 4 μηνών για δυσφήμηση του Ψ2 και Ψ3 και της ΑΕ με την επωνυμία "ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ" δια του τύπου. Η άνω απόφαση εκδόθηκε μετά διαδικασία στην οποία ο καταδικασθείς εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο και δη τον Χρήστο Σαββίδη (βλ. οικεία πρακτικά), καταχωρήθηκε δε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠοινΔ στις 29-7-2008 (βλ. βεβαίωση του οικείου γραμματέα, αλλά και αυτοτελή βεβαίωση του ίδιου). Κατ'αυτής (απόφασης) άσκησε δια του παραστάντος άνω δικηγόρου στις 17-9-2008 με επίδοση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου την συνημμένη αίτηση αναίρεσης προβάλλων ως λόγους αναιρέσεως τους εκεί αναγραφομένους.
ΙΙ) Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠοινΔ όταν το ένδικο μέσο κατά απόφασης ασκήθηκε εκπρόθεσμα, το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανιστούν, κηρύσσει αυτό απαράδεκτο.
Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1-3 ΚΠοινΔ όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά η προθεσμία για την άσκηση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης κατά αποφάσεως που εκδόθηκε παρουσία του καταδικασθέντος είναι δέκα ημέρες από της καταχωρήσεως στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου όταν αυτή ασκηθεί κατά τον τρόπο του άρθρου 474 παρ. 1 - σε συνδυασμό με το άρθρο 465 - ΚΠοινΔ, είκοσι δε ημέρες όταν ασκηθεί με τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 473 παρ. 2 ΚΠοινΔ, ήτοι με επίδοση στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.
Εξ άλλου κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου μόνου του ν. 2243/94, ΦΕΚ 162Α, "Στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του Τύπου, οι προβλεπόμενες στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσμίες που υπερβαίνουν τις πέντε (5) ημέρες, συντέμνονται στο ήμισυ......" - ήτοι πέντε ημέρες εάν η αναίρεση ασκήθηκε κατά το άρθρο 474 παρ. 1 - σε συνδυασμό με το άρθρο 465 - ΚΠοινΔ και δέκα ημέρες εάν η αναίρεση ασκήθηκε με τον τρόπο της παρ. 2 του άρθρου 473 ΚΠΔ - βλ. και ΑΠ 361/2006, ΑΠ 294/2007, ΑΠ 975/2004, ΑΠ 136/2000 κ.α.-
Επειδή η απόφαση που εκδόθηκε κατά διαδικασία στην οποία ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο θεωρείται ότι εκδόθηκε παρουσία του (βλ. και ΑΠ 1076/2008, ΑΠ 561/2008, ΑΠ 1436/2000, ΑΠ 250/2003, ΑΠ 2135/2002 κ.α.).
Ενόψει των ανωτέρω η υπό κρίση αναίρεση ασκήθηκε εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την πάροδο των δέκα ημερών (χωρίς να περιλαμβάνεται ο Αύγουστος κατά το άρθρο 473 παρ. 4 ΚΠοινΔ) και ως τέτοια είναι απαράδεκτη.
Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α
Π ρ ο τ ε ί ν ω όπως κηρυχθεί απαράδεκτη η από 10-9-2008 αίτηση αναίρεσης του Χ κατά της υπ'αριθμ. 373/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και να καταδικαστεί ο ανωτέρω στα έξοδα.
Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κ. Κονταξής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την παρ. 1 του άρθρου μόνου του Ν. 2243/1994 καταργήθηκαν οι ουσιαστικές και δικονομικές ποινικές διατάξεις του Ν. 5060/1931 "περί τύπου, προσβολών τιμής εν γένει και άλλων σχετικών αδικημάτων" και του Α.Ν. 1092/1938 "περί τύπου" καθώς και κάθε άλλη ουσιαστική ή δικονομική ποινική διάταξη ειδικού νόμου σχετικά με τον τύπο, εκτός από τα άρθρα 29 και 30 του Ν. 5060/1931, όπως αυτά ισχύουν, το άρθρο 47 του Α.Ν. 1092/1938, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 § 2 του Ν. 1738/1987 και την παρ. 3 του άρθρου μόνου του Ν. 1178/1981.
Συνεπώς καταργήθηκαν και οι διατάξεις του άρθρου 65 §§ 1 και 2 του Ν. 5060/1931 που όριζαν ορισμένη βραχεία προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα, τον καταδικασμένο και τον πολιτικώς ενάγοντα για τα δια του τύπου τελούμενα εγκλήματα. Αντ' αυτών, δια της παρ. 3 του ως άνω νόμου (2243/1994), ορίσθηκε ότι στα εγκλήματα που διαπράττονται δια του τύπου, οι προβλεπόμενες στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με ποινή ακυρότητας ή απαραδέκτου προθεσμίες, που υπερβαίνουν τις πέντε (5) ημέρες συντέμνονται στο ήμισυ. Το κλάσμα που τυχόν προκύπτει συμπληρώνεται ως την επόμενη ακέραιη μονάδα. Από την αδιάστικτη αυτή διατύπωση του νόμου, ενόψει και του σκοπού αυτού, αποβλέποντας στην εφαρμογή συστήματος συναπτομένου με τις διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας, δι' αποκλεισμού, κατά το πλείστον, των προϊσχυσασών ειδικών διατάξεων, όπως και στην ταχεία περαίωση των σχετικών δικών, προκύπτει ότι, επί αναιρέσεως ασκούμενης από τον καταδικασμένο, η προς τούτο χορηγούμενη από το άρθρο 473 §§ 1, 2 ΚΠΔ προθεσμία των 10 ημερών ή των 20 ημερών (αν η αίτηση ασκείται με δήλωση που επιδίδεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) συντέμνεται στο ήμισυ και αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρισθεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 § 3 ΚΠΔ. Εάν, όμως, ο κατηγορούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η προθεσμία δεν αρχίζει εάν προηγουμένως δεν επιδοθεί σ' αυτόν η απόφαση. Εξάλλου, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 340 παρ. 2, 473 παρ. 1 και 476 παρ. 1, 2 ΚΠΔ, συνάγεται ότι επιτρέπεται και σε πλημμελήματα στον κατηγορούμενο να εκπροσωπείται από συνήγορο που διορίζεται με έγγραφη δήλωση, η οποία γίνεται κατά τις διατυπώσεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 42 (βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής του εντολέα από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή δικηγόρο) και να ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι' αυτόν, οπότε στην περίπτωση αυτή ο κατηγορούμενος θεωρείται πραγματικά παρών και όχι ωσεί παρών, γι' αυτό και η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την άσκηση υπό τούτου του ενδίκου μέσου της εφέσεως αρχίζει από την καταχώριση της καταδικαστικής αποφάσεως και όχι από την επίδοσή της υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι ο εκπροσωπήσας αυτόν συνήγορος ήταν παρών στη δημοσίευση, διότι, πληροφορούμενος την καταδίκη του εντολέα του, μπορεί να ασκήσει, κατ' άρθρο 465 παρ.2 ΚΠΔ ένδικο μέσο χωρίς άλλη εντολή. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την παραδεκτή επισκόπηση της δικογραφίας, ο αναιρεσείων, με την υπ' αριθμ. 373/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλακίσεως 8 μηνών, ανασταλείσα επί τριετία, για απλή δυσφήμηση, κατά συρροή, η οποία τελέστηκε δια του τύπου. Η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 § 3 ΚΠΔ, στις 29-7-2008, όπως τούτο προκύπτει από την σχετική επ' αυτής βεβαίωση του αρμοδίου γραμματέως. Η παραπάνω απόφαση εκδόθηκε μετά από διαδικασία, στην οποία ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο Χρήστο Σαββίδη, που ήταν παρών και κατά τη δημοσίευση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης. Η υπό κρίση, όμως, αίτηση αναιρέσεως, ασκήθηκε από τον παραστάντα ενώπιον του Εφετείου δικηγόρο του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου, με δήλωση που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 17-9-2008, δηλαδή μετά την παρέλευση της ως άνω δεκαήμερης προθεσμίας, στην οποία, να σημειωθεί, δεν περιλαμβάνεται το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου, κατά το άρθρο 473 παρ. 4 ΚΠΔ. Σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, και ενόψει του ότι ο αναιρεσείων δεν επικαλείται κάποιο λόγο ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος για την εκπρόθεσμη άσκηση, ο δε πληρεξούσιος δικηγόρος του ειδοποιήθηκε, για τη συζήτησή της, πρέπει η αίτηση να απορριφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 476 § 1 ΚΠΔ, ως απαράδεκτη, και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 § 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 10-9-2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αριθμ. 373/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 20 Ιανουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή