Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1305 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Αριθμός 1305/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποιν. Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό-Εισηγητή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 8 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει-διορθώσει αυτεπάγγελτα, την υπ'αριθμ. 283/2009 απόφαση του Ε' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, που αφορά τον κατηγορούμενο ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Γεωργόπουλο, με πολιτικώς ενάγοντες τους : 1)... και 2)..., που δεν παρέστησαν στο ακροατήριο.

Το Ε' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σε αυτή και ο Πρόεδρος του Τμήματος αυτού, ζητεί την αυτεπάγγελτη διόρθωσή της, για τους λόγους που αναφέρονται στην 34/10-3-2009 πράξη του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 380/2009.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε την διόρθωση-συμπλήρωση της πιο πάνω αναφερόμενης απόφασης.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 145 παράγραφοι 1 και 2 του ΚΠΔ, όταν στην απόφαση υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα, ο δικαστής που την εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή της, αν δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο. Η διόρθωση ή η συμπλήρωση διατάσσεται με απόφαση ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που εμφανίστηκαν. Στην προκείμενη περίπτωση, στις 12 Δεκεμβρίου 2008 συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου η υπ' αριθμ.274/30-7-2008 αίτηση του κατηγορουμένου ... για αναίρεση της 3897/2008 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αυτής, όπως προκύπτει από την πιο κάτω απόφαση, παρέστησαν νόμιμα, ως πολιτικώς ενάγοντες οι ... και ..., οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ιωάννη Γεωργανά και οι οποίοι ζήτησαν να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στη δικαστική τους δαπάνη. Επί της πιο πάνω αιτήσεως εκδόθηκε η 283/2009 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία αυτή απορρίφθηκε. Από παραδρομή όμως παραλείφθηκε να περιληφθεί στο διατακτικό της εν λόγω απόφασης και διάταξη για την καταδίκη του αναιρεσείοντος, σύμφωνα με τα άρθρα 176 ΚΠολΔ και 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ., στη δικαστική δαπάνη των πολιτικώς εναγόντων, για την παράστασή τους ενώπιον του Αρείου Πάγου. Επομένως και αφού από την προαναφερόμενη παράλειψη δεν δημιουργείται οποιαδήποτε ακυρότητα, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη συμπλήρωση, κατά τούτο, της πιο πάνω 283/2009 απόφασης και πρέπει να γίνει δεκτή η σχετική από 12-3-2009 αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να συμπληρωθεί η απόφαση, κατά τα προεκτιθέμενα και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στη δικαστική δαπάνη των πολιτικώς εναγόντων, εφόσον νόμιμα και εμπρόθεσμα κλητεύθηκαν να παραστούν κατά την παρούσα συζήτηση, οι πολιτικώς ενάγοντες, όπως προκύπτει από τα από ... και ... αποδεικτικά των ...και ... δικαστικών επιμελητών της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και Αρείου Πάγου, αντιστοίχως, οι οποίοι όμως δεν εμφανίστηκαν κατά τη συζήτηση της αίτησης.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Συμπληρώνει το διατακτικό της 283/2008 απόφασής του (Αρείου Πάγου) με την προσθήκη της παρακάτω διάταξης.
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα και στη δικαστική δαπάνη των πολιτικώς εναγόντων ... και ..., την οποία ορίζει σε πεντακόσια (500) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 15 Μαΐου 2009. Και,
Δημοσιεύθηκε, στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 29 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή