Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1116 / 2009    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Βούλευμα: Εκπρόθεσμη άσκηση αναιρέσεως κατά βουλεύματος. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 1116/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα και Ανδρέα Τσόλια-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ... κατοίκου Δ.Δ. ..., που δεν παραστάθηκε περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 43/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας.

Το Συμβούλιο Εφετών Λαμίας, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 7 Απριλίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 745/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρπης Κουτζαμάνη με αριθμό 322/13-6-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ. 1 Κ.Π.Δ., την από 7-4-2008 αίτηση αναιρέσεως του ..., κάτοικο Δ.Δ. ..., η οποία ασκήθηκε αυτοπροσώπως από τον ίδιο και στρέφεται κατά του αριθμ. 43/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας, εκθέτω δε τα ακόλουθα:
Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λαμίας με το αριθμ. 137/2007 βούλευμά του παρέπεμψε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λαμίας τον αναιρεσείοντα κατηγορούμενο, προκειμένου να δικασθεί ως υπαίτιος των πράξεων της απάτης κατ' εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, το περιουσιακό όφελος της οποίας και η αντίστοιχη προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 73.000 ευρώ και της υπερημερίας αγοραστή αγροτικών προϊόντων κατά συρροή (άρθρα 45, 98, 94 παρ. 1, 386 παρ. 3β-1 Π.Κ. και άρθρα 1, 2 ΝΔ 3424/1955, όπως το άρθρο 1 αντικ. με το άρθρο 8 Ν.1409/1983 σε συνδ. με άρθρο 22 του Ν.992/1979). Κατά του παραπάνω βουλεύματος ο αναιρεσείων κατηγορούμενος άσκησε έφεση. Επί της εφέσεως αυτής εξεδόθη το αριθμ. 43/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας το οποίο απέρριψε την έφεση αυτή ως ουσιαστικά αβάσιμη και επικύρωσε το πρωτόδικο παραπεμπτικό βούλευμα. Κατά του εφετειακού αυτού βουλεύματος στρέφεται πλέον ο αναιρεσείων κατηγορούμενος με την κρινόμενη αίτησή του αναίρεσης.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 473 παρ. 1 και 476 παρ. 1 του Κ.Ποιν.Δ. συνάγεται ότι το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις και όταν ασκηθεί μετά την πάροδο της οριζόμενης για την άσκησή του προθεσμίας. Η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων κατά βουλευμάτων είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την επίδοση του βουλεύματος, εκτός αν ο δικαιούμενος διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα ημερών. Η προθεσμία για αίτηση αναίρεσης κατά του βουλεύματος αρχίζει από τη λήξη της προθεσμίας έφεσης. Εξάλλου, από τη γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανένας δεν υποχρεώνεται στα αδύνατα, προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η άσκηση ενδίκου μέσου και μετά την πάροδο της προθεσμίας ασκήσεώς του, αν συνέτρεξε λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, αλλά στην περίπτωση αυτή, όπως συνάγεται από το άρθρο 474 παρ. 2 Κ.Ποιν.Δ., ο ασκών το ένδικο μέσο πρέπει στη δήλωση ασκήσεώς του να αναφέρει το λόγο ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή του και τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν τον επικαλούμενο αυτό λόγο. Αν δεν το πράξει, το ένδικο μέσο είναι απαράδεκτο και απορρίπτεται ως εκπρόθεσμο.
Στην προκειμένη περίπτωση το προσβαλλόμενο με αριθμό 43/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα - κατηγορούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 155 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ., στη διεύθυνση που αυτός είχε δηλώσει με την έκθεση ασκήσεως του ένδικου μέσου της εφέσεως κατά του πρωτοδίκου παραπεμπτικού με αριθμό 137/2007 βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας, στις 22 Μαρτίου 2008 (βλ. το από ... αποδεικτικό επίδοσης βουλεύματος του αστυφύλακα του Α.Τ. ...). Έτσι η δεκαήμερη προθεσμία της αναιρέσεως κατά του επιδοθέντος πιο πάνω βουλεύματος, που άρχισε την επομένη της ως άνω επιδόσεως (23-3-2008) έληξε την 1-4-2008, ενώ η κατ' αυτού αναίρεση ασκήθηκε στις 7-4-2008, δηλαδή μετά την πάροδο της οριζόμενης για την άσκηση της δεκαήμερης προθεσμίας. Στην έκθεση αναιρέσεως ο αναιρεσείων δεν επικαλείται κανένα λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της. Κατ' ακολουθίαν η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως είναι εκπρόθεσμη και συνεπώς απαράδεκτη. Εν όψει όλων αυτών πρέπει, κατά τα άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ., να απορριφθεί ως απαράδεκτη η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.


Για τους λόγους αυτούς
Προτείνω: 1) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η από 7-4-2008 αίτηση αναίρεσης του ..., κατοίκου Δ.Δ...., κατά του αριθμ. 43/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας, Και 2) Να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 2-6-2008
Η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ευτέρπη Κουτζαμάνη

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, κατά τις διατάξεις των άρθρων 462, 476 παρ. 1, 485 παρ. 1 και 513 παρ. 1 εδ. α1 του ΚΠΔ, όταν η αναίρεση κατά βουλεύματος ασκήθηκε εκπρόθεσμα, το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου που συνεδριάζει σε τριμελή σύνθεση ως συμβούλιο, ύστερα από έγγραφη πρόταση του εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανιστούν μετά από προηγούμενη ειδοποίησή τους από τον εισαγγελέα είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες πριν από την εισαγωγή της υποθέσεως για συζήτηση, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο της αναιρέσεως και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Εξάλλου, κατά το άρθρο 473 παρ. 1 του ΚΠΔ, η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά βουλεύματος είναι δέκα ημέρες και αρχίζει από την πραγματική επίδοσή του στο δικαιούμενο σε αναίρεση. Τυχόν εκπρόθεσμη άσκηση του ένδικου μέσου της αναιρέσεως κατά βουλεύματος συγχωρείται όταν στην κατά το άρθρο 474 του ΚΠΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεώς του γίνεται επίκληση των περιστατικών που συνιστούν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκησή της, καθώς και των αποδεικτικών μέσων, που αποδεικνύουν τα περιστατικά αυτά, αλλιώς απορρίπτεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ. Ως ανώτερη βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο γεγονός, είτε αντικειμενικό, είτε σχετικό με το πρόσωπο του δικαιούχου, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και συνέσεως. Ως ανυπέρβλητο δε κώλυμα θεωρείται εκείνο που οπωσδήποτε δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του διαδίκου και που δεν μπορούσε αυτός με οποιονδήποτε τρόπο να το υπερνικήσει. Στην προκειμένη περίπτωση με το προσβαλλόμενο 43/2008 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας απορρίφθηκε ως αβάσιμη στην ουσία της η έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά του 137/2007 παραπεμπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λαμίας. Όπως δε προκύπτει από το από 22 Μαρτίου 2008 αποδεικτικό επιδόσεως του αστυφύλακα του Αστυνομικού Τμήματος ..., αντίγραφο του προσβαλλόμενου ως άνω βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα στη δηλωθείσα με την έκθεση ασκήσεως της εφέσεως κατά του πρωτόδικου βουλεύματος διεύθυνση της κατοικίας του, την ως άνω ημερομηνία (22.3.2008), ενώ η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως ασκήθηκε στις 7 Απριλίου 2008, δηλαδή μετά την πάροδο της οριζόμενης για την άσκηση της δεκαήμερης προθεσμίας, που έληξε την 1η Απριλίου 2008. Στην έκθεση αναιρέσεως δεν επικαλείται ο αναιρεσειων περιστατικά που να συνιστούν ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα για να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκηση της υπό κρίση ως άνω αιτήσεώς του. Επομένως και ενόψει του ότι, όπως προκύπτει από τη σχετική σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου στο φάκελο της δικογραφίας, ειδοποιήθηκε νόμιμα ο νομίμως διορισμένος αντίκλητος του αναιρεσείοντος για να προσέλθει στο Συμβούλιο τούτο και να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με το παραδεκτό ή μη της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, πρέπει αυτή να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 7 Απριλίου 2008 αίτηση του ..., για αναίρεση του 43/2008 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Λαμίας. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 11 Νοεμβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 5 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ