Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 759 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Πολιτική αγωγή.
Περίληψη:
Απαράδεκτη η αίτηση αναίρεσης. Ασκήθηκε από πρόσωπο (πολιτικώς ενάγουσα) που δεν δικαιούται να ασκήσει αναίρεση.
Αριθμός 759/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή-Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 17 Φεβρουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας-πολιτικώς ενάγουσας "Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" και με το διακριτικό τίτλο "ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ", που εδρεύει στα ....., και ήδη Βιομηχανική Περιοχή ..... (ΒΙ.ΠΕ.Θ.) του Δήμου ....., ....., η οποία εκπροσωπείται νόμιμα και η οποία δεν εκπροσωπήθηκε στο συμβούλιο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 7771/2007 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου. Με κατηγορούμενο τον Χ, κάτοικο ..... .
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου, με την ως άνω απόφαση του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-πολιτικώς ενάγουσα, ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 6 Οκτωβρίου 2008 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1610/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθανάσιος Κονταξής, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 533/18-11-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω στο Δικαστήριό σας (σε Συμβούλιο) την προκειμένη ποινική δικογραφία και εκθέτω τα εξής: Ι. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κορίνθου με την 7771/2007 απόφασή του κήρυξε απαράδεκτη την ποινική δίωξη που είχε ασκηθεί κατά του κατηγορουμένου Χ, για την πράξη της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής κατ'εξακολούθηση, που φέρεται να τελέστηκε στην ..... στις 25-12-2005 και την 15-1-2006, σε βάρος της εταιρείας "ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ", που εδρεύει στα ....., λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως (βλ. απόφαση).
ΙΙ. Στις 6-10-2008 εμφανίστηκε στην αρμόδια Γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Κορίνθου, ο δικηγόρος Κορίνθου Σταύρος Μακαρώνας και δήλωσε ότι ως πληρεξούσιος της παραπάνω εταιρείας, που είχε δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής στη δίκη κατά την οποία εκδόθηκε η παραπάνω 7771/2007 απόφαση, ασκεί αναίρεση κατ'αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό 7/6-10-2008 αίτηση αναίρεσης (βλ. αναίρεση).
ΙΙΙ. Η αναίρεση αυτή, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ, γιατί ασκήθηκε από διάδικο που δεν είχε το σχετικό δικαίωμα, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 505 παρ. 1 εδ. γ' ΚΠΔ, ο πολιτικώς ενάγων δικαιούται να ασκήσει αναίρεση μόνο κατά καταδικαστικής απόφασης και μόνο για το τμήμα της που επιδικάζει σ'αυτόν αποζημίωση ή ικανοποίηση ή απορρίπτει την αγωγή του, επειδή δεν στηρίζεται στο νόμο, περίπτωση που δεν συντρέχει στην κρινομένη υπόθεση, αφού είναι σαφές ότι η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση ούτε ως καταδικαστική μπορεί να θεωρηθεί, ούτε ασχολήθηκε με ζητήματα πολιτικής αγωγής.
IV. Πρέπει συνεπώς η αναίρεση να απορριφθεί ως απαράδεκτη και παράλληλα να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα.
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω
Ι. Να απορριφθεί η 7/6-10-2008 αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από τον δικηγόρο Κορίνθου Σταύρο Μακαρώνα, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΛΕΣΙΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ" κατά της 7771/2007 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.
ΙΙ. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα.
Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Βασίλειος Μαρκής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.- Κατά το άρθρο 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ., όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εναντίον απόφασης, για την οποία δεν προβλέπεται ή ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα, το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, το απορρίπτει, ως απαράδεκτο και καταδικάζει στα έξοδα εκείνον που το άσκησε, Εξ' άλλου, κατά το άρθρο 463 εδ. α' Κ.Π.Δ., ένδικο μέσο μπορεί να ασκήσει μόνο εκείνος, που ο νόμος του δίνει ρητά αυτό το δικαίωμα. Τέτοιο δικαίωμα δεν δίνει ο νόμος στον πολιτικώς ενάγοντα κατά της αποφάσεως που κηρύσσει απαράδεκτη την ποινική δίωξη, εκτός αν έχει καταδικαστεί (ο πολιτικώς ενάγων) σε αποζημίωση ή στα έξοδα ή αν η πολιτική αγωγή, ως προς αυτά τα κεφάλαια, απορρίφθηκε ως μη νόμιμη (άρ. 468 περ. β' Κ.Π.Δ). Τέλος, κατά το άρθρ. 505 § 1 γ' του ΚΠΔ, ο πολιτικώς ενάγων δικαιούται να ασκήσει αναίρεση μόνο κατά καταδικαστικής αποφάσεως και μόνο για το τμήμα της που επιδικάζει σ' αυτόν αποζημίωση ή ικανοποίηση ή απορρίπτει την αγωγή του, επειδή δεν στηρίζεται στο νόμο. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη υπ' αρ. 7771/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η αναιρεσείουσα εταιρεία "ΑΛΕΣΙΣ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ", παρέστη ως πολιτικώς ενάγουσα κατά του κατηγορουμένου Χ, για παράβαση του Νόμου περί επιταγών. Η κατά τον οποίον ασκηθείσα ποινική δίωξη κηρύχθηκε απαράδεκτη, λόγω μη νομότυπης υποβολής της εγκλήσεως. Κατ' αυτής, όμως, της αποφάσεως δεν έχει δικαίωμα αναιρέσεως η αναιρεσείουσα εφόσον δεν συντρέχει μία από τις ως άνω περιπτώσεις, που δικαιούται, ως πολιτικώς ενάγουσα, να ασκήσει αναίρεση και πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση, ως απαράδεκτη, να επιβληθούν δε σ' αυτήν τα δικαστικά έξοδα (άρ. 476 παρ. 1 και 583 παρ.1 Κ.Π.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την ΥΠ' ΑΡ. 7/2008 αίτηση της Α.Ε "ΑΛΕΣΙΣ ΑΝΩΝΥΝΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ", για αναίρεση της υπ' αρ. 7771/2007 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου. Και

Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 17 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή