Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 238 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Ορίζει αρμόδιο τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιά.

Αριθμός 238/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Στ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή-Εισηγητή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 15 Ιανουαρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με αιτούντα τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Με εγκαλούντα τον Ψ1 και εγκαλούμενο τον Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών Η αίτηση αυτή με αριθμό 743/12.10.07, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1748/07.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή, με αριθμό 434/2.11.07, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 εδ. γ ΚΠΔ την υπ'αριθμ. 743/12-10-2007 αναφορά του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, με την οποία ζητείται σύμφωνα με τα αρ. 136 παρ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. γ ΚΠΔ, η παραπομπή της δικογραφίας που έχει σχηματισθεί κατά του υπηρετούντος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών Αντεισαγγελέα Εφετών Χ1, από τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, σε άλλο ισόβαθμο Εισαγγελέα και εκθέτω τα ακόλουθα:
Από το συνδυασμό των άρθρων 136 περ. ε και 137 παρ. 1 εδ. του ΚΠΔ, προκύπτει ότι όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ, δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο ή ομοειδές δικαστήριο. Για την παραπομπή, που νοείται όχι μόνο κατά την κυρία διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, αποφασίζει ο 'Αρειος Πάγος που συνέρχεται σε συμβούλιο, σε κάθε άλλη, μη διαλαμβανομένη στα εδάφια α' και β' της παρ. 1 του αρ. 137 ΚΠΔ, περίπτωση και συνεπώς και στην περίπτωση παραπομπής από τον αρμόδιο να κρίνει επί προσφυγής κατά διατάξεως Εισαγγελέως Πρωτοδικών, σύμφωνα με το άρθρο 48 ΚΠΔ, Εισαγγελέα Εφετών, σε άλλο ισόβαθμο Εισαγγελέα.
Στην προκειμένη περίπτωση, η έγκληση που υπέβαλε ο Ψ1, κατά του υπηρετούντος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών Χ1 απορρίφθηκε με την υπ'αριθμ. ΕΓ 150-07/13Δ/07 διάταξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Κατά της διατάξεως αυτής, ο εγκαλών άσκησε την υπ'αριθμ. 444/2007 προσφυγή, σύμφωνα με το αρ. 48 ΚΠΔ, στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ανακύπτει, συνεπώς, περίπτωση παραπομπής της προσφυγής αυτής σε άλλο Εισαγγελέα Εφετών, αφού ο εγκαλούμενος Χ1 υπηρετεί ως Αντεισαγγελέας Εφετών στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, κρίνω δε ενδεδειγμένο να παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Π ρ ο τ ε ί ν ω να παραπεμφθεί η υπ'αριθμ. 444/2007 προσφυγή του εγκαλούντος Ψ1, κατά της υπ'αριθμ. ΕΓ 150-07/13Δ/07 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών, στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
Αθήνα 30-10-2007
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Μαρκής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 περ. γ' ΚΠοινΔικ, συνάγεται ότι, όταν εγκαλών ή αδικηθείς ή κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, οπό το βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω, ο οποίος υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 του ίδιου Κώδικα, δικαστήριο, διατάσσεται, κατόπιν αιτήσεως του εισαγγελέα ή του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος, από τον Άρειο Πάγο σε Συμβούλιο, η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο δικαστήριο, ομοειδές και ισόβαθμο, εφαρμοζομένων αναλόγως και των άρθρων 132, 134 και 135 παρ. 1 ΚΠοινΔ. Η παραπομπή αυτή νοείται, όχι μόνο κατά την κύρια διαδικασία, αλλά και κατά την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ασκήσεως της ποινικής διώξεως, διότι και κατ' αυτό συντρέχει ο αυτός δικαιολογητικός λόγος, ήτοι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας μεροληψίας αυτού, εξαιτίας της συνυπηρετήσεώς του στο ίδιο δικαστήριο με τον εγκαλούντα, παθόντα ή κατηγορούμενο δικαστικό λειτουργό. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας, προκύπτουν τα εξής: Η από 4.10.2006 έγκληση του Ψ1, κατά του υπηρετούντος στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών, για συκοφαντική δυσφήμηση-εξύβριση, απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΓ 150-07/101/13Δ/07 διάταξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Αθηνών. Κατά της διάταξης αυτής ο εγκαλών άσκησε την υπ' αριθμ. 444/2007 προσφυγή, σύμφωνα με το αρ. 48 .Π.Δ., στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Ανακύπτει, συνεπώς, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας, λόγω του ότι ο ανωτέρω δικαστικός λειτουργός, όπως προαναφέρθηκε, υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Τον κανονισμό αρμοδιότητας ζητεί από τον Άρειο Πάγο ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών, με την υπ' αριθ. πρωτ. 743/16.10.2007 αίτησή του, η οποία είναι νόμιμη και, ενόψει των προεκτεθέντων, κατ' ουσίαν βάσιμη και ως εκ τούτου, κατά παραδοχή αυτής, πρέπει να ορισθεί ως αρμόδιος να αποφανθεί επί της ως άνω προσφυγής ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Ορίζει, ως κατά παραπομπή αρμόδιο, τον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, για να αποφανθεί επί της από 444/2007 προσφυγής του εγκαλούντος Ψ1, κατά της υπ' αρ. ΕΓ 150-07/101/13Δ/07 διάταξης του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Ιανουαρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ