Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 308 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ 308/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή - Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ...., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Γρηγόριο Μέντη, περί αναιρέσεως της 264/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λαμίας. Το Τριμελές Εφετείο Λαμίας, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 10 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, καθώς και στους από 24 Δεκεμβρίου 2008 πρόσθετους λόγους, που καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1824/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης καθώς και οι πρόσθετοι λόγοι.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Κατά το άρθρο 397 παρ. 1 Π.Κ., ο οφειλέτης που με πρόθεση ματαιώνει ολικά ή εν μέρει την ικανοποίηση του δανειστή του... απαλλοτριώνοντας χωρίς ισότιμο και αξιόχρεο αντάλλαγμα οποιοδήποτε περιουσιακό του στοιχείο, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή, αν η πράξη δεν υπόκειται σε βαρύτερη ποινή σύμφωνα με άλλη διάταξη. Κατά δε την παράγραφο 3, η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση. Εξάλλου, κατά την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 του ίδιου κώδικα, όταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας αξιόποινης πράξης, το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος δεν υπέβαλε την έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμετόχους της. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ., προκύπτει, ότι η καταδικαστική απόφαση επί εγκλήματος κατ' έγκληση διωκομένου, εφόσον η έγκληση υποβλήθηκε μετά την παρέλευση τριμήνου από την τέλεσή του, πρέπει να διαλαμβάνει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία και ως προς το χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούμενος σε έγκληση έλαβε γνώση για την πράξη που τελέσθηκε και για το πρόσωπο που την τέλεσε ή για έναν από τους συμμετόχους της. Αν λείπει τέτοια αιτιολογία, αν δηλαδή στην απόφαση δεν εκτίθενται με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις τα αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι σκέψεις με τις οποίες υπήχθησαν τα περιστατικά αυτά στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 117 παρ. 1 Π.Κ., δημιουργείται ο από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' του Κ.Π.Δ. λόγος αναίρεσης. Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων καταδικάστηκε με την προσβαλλόμενη υπ' αρ. 264/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Λαμίας σε ποινή φυλάκισης έξι (6) μηνών, ανασταλείσαν επί τριετία, για το ποιο πάνω έγκλημα της καταδολίευσης δανειστών σε βάρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Λαμίας, δεχθέντος ειδικότερον του δικαστηρίου ανελέγκτως, από τα αποδεικτικά στοιχεία που λεπτομερώς κατ' είδος αναφέρει, τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά: "Ο κατηγορούμενος όφειλε στην Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας 58.389.544 δρχ. (171.000 ευρώ) πλέον τόκων ως κάταλοιπο της υπ' αριθ. 3186/1998 συμβάσεως δανείου, η οποία καταγγέλθηκε από τη δανείστρια Τράπεζα την 4.1.2001. Ωστόσο, ο κατηγορούμενος, προκειμένου να απαλλοτριώσει τα εμφανή περιουσιακά του στοιχεία και να ματαιώσει ολικά την ικανοποίηση της ανωτέρω δανείστριάς του, χωρίς να συντρέχει καμία άλλη ανάγκη ή λόγος μεταβίβασε την 2.3.2001 με το υπ' αριθ. ... συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Λαμίας Αλεξάνδρας Κύρκου που μεταγράφηκε νόμιμα, λόγω γονικής παροχής, στα ανήλικα τέκνα του ... και .. ισομερώς εξ αδιαιρέτου ένα οικόπεδό του 200 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών .... της .... μαζί με το υπάρχον κτίσμα. Ο ισχυρισμός του ότι δεν είχε δόλο καταδολιεύσεως, αλλά ότι επρόκειτο για γνήσια γονική παροχή είναι απορριπτέος ως αβάσιμος διότι η απαλλοτρίωση έγινε στον κρίσιμο χρόνο που ακολούθησε μετά την καταγγελία της συμβάσεως δανείου και τα ανήλικα τέκνα του δεν είχαν άμεση ανάγκη αποκαταστάσεως. Σε κάθε περίπτωση προηγούνταν η ικανοποίηση των δανειστών του. Με τον τρόπο αυτό ο κατηγορούμενος ματαίωσε την ικανοποίηση της Τράπεζας διότι η υπόλοιπη ακίνητη περιουσία του ήταν προσημειωμένη υπέρ άλλου δανειστή και συγκεκριμένα της Τράπεζας EUROBANK, στην οποία όφειλε επίσης 205.000 ευρώ. Ο ισχυρισμός του ότι είχε και άλλη περιουσία, από την οποία μπορούσε να ικανοποιηθεί η Τράπεζα, και συγκεκριμένα 24.280 ονομαστικές μετοχές ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΣΤΕΡΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε." αξίας 24.280.000 δρχ. πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος διότι: α) το περιουσιακό αυτό στοιχείο δεν ήταν εμφανές και φυσικά δεν μπορούσε να γίνει αντιληπτό από τη δανείστρια Τράπεζα για να κατασχεθεί και β), όπως ο ίδιος ο κατηγορούμενος αποδέχεται τους ισχυρισμούς του, και αυτό το απαλλοτρίωσε την 11.4.2002 μεταβιβάζοντας τις μετοχές σε τρίτον (Σχ. Σούρτσης ΑΤΕΕ). Πρέπει λοιπόν να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος της πράξεως που του αποδίδεται".
Με τις παραδοχές αυτές το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, δεν διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη κατά το Σύνταγμα και τον Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με την έννοια που αναπτύχθηκε ανωτέρω. Ειδικότερα, ενόψει του ότι από το χρόνο τέλεσής του κατ' έγκληση διωκομένου εγκλήματος, για το οποίο καταδικάσθηκε ο αναιρεσείων, δηλαδή στις 6-4-2001 όπως δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, οπότε και μεταγράφηκε το υπ' αρ. .... συμβόλαιο γενικής παροχής της συμβολαιογράφου Λαμίας Αλεξάνδρας Κύρκου - Παλέτσου, μέχρι την αποβολή της έγκλησης από την εγκαλούσα Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας στις 18-12-2001, όπως προκύπτει από την παραδεκτώς επισκοπούμενη έκθεση εγχειρίσεως, είχε παρέλθει το τρίμηνο, έπρεπε να εκτίθεται στην απόφαση ο χρόνος κατά τον οποίο η παθούσα Τράπεζα έλαβε γνώση της εγκληματικής πράξης και του δράστη αυτής. Όμως, ούτε στο σκεπτικό ούτε στο διατακτικό γίνεται λόγος για τον χρόνο κατά τον οποίο οι εκπρόσωποι της εγκαλούσας Τράπεζας έλαβαν γνώση της αναφερόμενης απαλλοτρίωσης. Επομένως, πρέπει κατά παραδοχήν ως βασίμου του σχετικού από το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ. πρώτου λόγου του κυρίου δικογράφου της ένδικης αίτησης αναίρεσης, να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση στο σύνολό της, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων, τόσο του κυρίου δικογράφου, όσο και των προσθέτων λόγων αναίρεσης, και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από δικαστές άλλους, εκτός από εκείνους που δίκασαν προηγουμένως (άρθ. 519 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ' αρ. 264/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Λαμίας.
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από δικαστές άλλους, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 27 Ιανουαρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 3 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή