Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2017 / 2007    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Ανα-κύπτει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας και κατά το στάδιο της προδικασίας

ΑΡΙΘΜΟΣ 2017/2007ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΣΤ΄ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΣυγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γεώργιο Σαραντινό, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ανδρέα Τσόλια-Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 2 Οκτωβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Χ1 και εγκαλούμενο τον Ψ1 Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 6093/8 Φεβρουαρίου 2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 243/2007 Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυριάκος Καρούτσος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πρίαμου Λεκκού με αριθμό 198/15-5-2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω, μετά της σχετικής δικογραφίας, την υπ΄αριθ. πρωτ. 6093/8-2-2007 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, περί καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, επί υποθέσεως με εγκαλούμενο και τον Ψ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, εκθέτω τα εξής:
Κατά την διάταξη του άρθρ. 136 περ. ε΄ ΚΠΔ, ζήτημα καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή υπάρχει και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρ. 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή καταγγελόμενος, όταν η υπόθεση ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθή ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσεως και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως. Εξ άλλου, κατά την διάταξη του άρθρ. 137 παρ. 1 περ. γ΄ ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίση για την παραπομπή δικαστήριο είναι ο ΄Αρειος Πάγος, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, δια της υπ΄αριθμ. 177/2006 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Χαλκίδος απερρίφθη η από 1-7-2003 έγκληση του Χ1, κατά των 1)Ψ2, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και ήδη Εφέτου Αθηνών, 2) Ψ3, Αντεισαγγελέα και ήδη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, 3) Ψ4, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 4) Ψ1, Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και ήδη Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 5) Ψ5 , Ειρηνοδίκου Χαλανδρίου, 6) Ψ6, Πταισματοδίκου Αθηνών, 7) Ψ7 και 8) Ψ8, δικαστικών Γραμματέων. ΄Ηδη δε, ο ανωτέρω Χ1 ήσκησε την από 12-1-2007 προσφυγή στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, κατά της ως άνω διατάξεως. ΄Εφ΄όσον, όμως, οι εκ των εγκαλουμένων α) Ψ1, Αντεισαγγελεύς Εφετών, β) Ψ2, Εφέτης και γ) Ψ4 Αντεισαγγελεύς Εφετών, υπηρετούν, οι μεν α΄ και γ΄ στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, ο δε β΄ στο Εφετείο Αθηνών, συντρέχει περίπτωση καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, και παραπομπής της υποθέσεως ως προς όλους τους εγκαλουμένους, λόγω συναφείας ή συμμετοχής, από της εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές άλλου Εφετείου και ειδικότερα αυτές του Εφετείου Πειραιώς.

Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ω ---------------- Να παραπεμφθή η υπόθεση περί της οποίας η από 12-1-2007 προσφυγή του Χ1, κατά της υπ΄αριθμ. 177/2006 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Χαλκίδος, από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών, στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς.
Αθήναι 2 Μαΐου 2007 Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 136 στοιχ. ε΄ του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές δικαστήριο. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως. Σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ. 1 στοιχ. γ΄ του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το δικαστήριο της περιφέρειας ενός εφετείου σε δικαστήριο της περιφέρειας άλλου εφετείου, ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο και εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132, 134 και 135 εδ. 1 ΚΠΔ.
Εν προκειμένω, με την 177/2006 διάταξη του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, απορρίφθηκε η από 1 Ιουλίου 2003 έγκληση του Χ1 κατά των 1) Ψ2, Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και ήδη Εφέτη Αθηνών, 2) Ψ3, Αντεισαγγελέως και ήδη Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, 2) Ψ4, Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών και ήδη Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών, 4) Ψ1, Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών και ήδη Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών, 5) Ψ5, Ειρηνοδίκη Χαλανδρίου, 6) Ψ6, Πταισματοδίκη Αθηνών, 7) Ψ7 και 8) Ψ8, δικαστικών γραμματέων. Ήδη, ο παραπάνω αναφερόμενος εγκαλών, Χ1 άσκησε την από 12 Ιανουαρίου 2007 προσφυγή του ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών, κατά της ως άνω διατάξεως, Εφ' όσον όμως, από τους παραπάνω εγκαλουμένους, οι α) Ψ1, Αντεισαγγελέας Εφετών, β) Ψ2, Εφέτης και γ) Ψ3, Αντεισαγγελέας Εφετών, υπηρετούν, οι μεν α΄ και γ΄ στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών ο δε β΄ στο Εφετείο Αθηνών, συντρέχει περίπτωση καθορισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από το Συμβούλιο τούτο και παραπομπής της υποθέσεως ως προς όλους τους εγκαλουμένους, λόγω συναφείας ή συμμετοχής, από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Αθηνών σε εκείνες άλλου Εφετείου και ειδικότερα αυτές του Εφετείου Πειραιώς.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την υπόθεση, περί της οποίας η από 12 Ιανουαρίου 2007 προσφυγή του Χ1, κατά της 177/2006 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, από τις εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών σε εκείνες του Εφετείου Πειραιώς.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Οκτωβρίου 2007. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 2007.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ