Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 280 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Εφέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Απόρριψη εφέσεως ως απαράδεκτης (εκπρόθεσμης). Επαρκής αιτιολογία της αποφάσεως.
Αριθμός 280/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο-Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 12 Δεκεμβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου Χ, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Χρυσόστομο 'Ιβρο, περί αναιρέσεως της 338/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Με πολιτικώς ενάγον το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία "ΔΑΣΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ" (Δ.Α.Σ.Κ.), που εδρεύει στο Καροπλέσι Καρδίτσας και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο δεν εκπροσωπήθηκε στο ακροατήριο.
Το Τριμελές Εφετείο Λάρισας, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 23 Απριλίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 873/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

1.- Κατά το άρθρο 473 παρ.1 ΚΠΔ, όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ενδίκων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της αποφάσεως. Αν ο δικαιούμενος δεν είναι παρών κατά την απαγγελία της αποφάσεως, η πιο πάνω προθεσμία είναι επίσης δεκαήμερη και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της αποφάσεως, κατά δε το άρθρο 476 παρ.1 ιδίου κώδικα όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε εκπρόθεσμα απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Εξάλλου, για να έχει την απαιτούμενη από τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία η απόφαση με την οποία απορρίπτεται ως εκπρόθεσμο το ένδικο μέσο της έφεσης του κατηγορουμένου κατά της καταδικαστικής απόφασης που εκδόθηκε χωρίς να είναι αυτός παρών, απαιτείται να διαλαμβάνονται στην απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου α) ο χρόνος επίδοσης της εκκαλούμενης απόφασης στον εκκαλούντα, β) ο χρόνος της άσκησης του ένδικου μέσου και γ) το αποδεικτικό επίδοσης της πιο πάνω απόφασης. Σε περίπτωση κατά την οποία, με σαφή λόγο εφέσεως, γίνεται επίκληση συνδρομής ανώτερης βίας για την εκπρόθεσμη άσκηση της εφέσεως, απαιτείται προσθέτως, να περιλαμβάνεται στην απόφαση η σχετική αιτιολογία 2.- Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας, προκειμένου να κριθεί το βάσιμο της αναιρέσεως, ο αναιρεσείων, με την υπ' αριθμ. 284/2006 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας, καταδικάσθηκε ερήμην, σε συνολική ποινή φυλάκισης τεσσάρων (4) ετών για υπεξαίρεση στην υπηρεσία, υπεξαγωγή εγγράφων και απιστία. Κατά της απόφασης αυτής που του επιδόθηκε την 15-6-2006 άσκησε έφεση στις 6-10-2006, στην οποία ο ίδιος επικαλείται εκπρόθεσμη άσκηση της εφέσεώς του για λόγους ανώτερης βίας τους οποίους δεν προσδιορίζει. Με την προσβαλλόμενη υπ' αριθμ. 338/2008 απόφασή του, το Τριμελές Εφετείο Λάρισας απέρριψε την έφεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα με την ακόλουθη αιτιολογία. "... από το ανωτέρω αναγνωσθέν αποδεικτικό επίδοσης του αρμοδίου αστυνομικού οργάνου προκύπτει ότι η απόφαση 284/14-3-2006 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καρδίτσας που εκδόθηκε ερήμην του εκκαλούντος-κατηγορουμένου Χ, Κατοίκου ..... (.....) επιδόθηκε σ' αυτόν στις 15-6-2006, η δε ασκηθείσα από τον ίδιο έφεση κατ' αυτής με αριθμό 126/6-10-2006 ασκήθηκε εκπροθέσμως όπως προκύπτει από την έκθεση αυτής που ασκήθηκε ενώπιον του αρμοδίου γραμματέα του πλημμελειοδικείου Καρδίτσας και αναγνώσθηκε παραπάνω, ήτοι μετά παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών (άρθρο ΚΠΔ). Δεν δικαιολογείται δε η άσκησή της από λόγους που να αναφέρονται σ' αυτή, πλην της αόριστης μνείας, λόγω ανωτέρας βίας ...". Με αυτά που δέχθηκε το δικαστήριο και απέρριψε ως απαράδεκτη, λόγω εκπροθέσμου ασκήσεως, την έφεση του αναιρεσείοντα, διέλαβε στην απόφασή του την απαιτούμενη από τις άνω διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού διαλαμβάνεται σ' αυτήν το αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλούμενης ερήμην αποφάσεως, ο χρόνος επίδοσης της αποφάσεως αυτής και ο χρόνος ασκήσεως της εφέσεως. Περαιτέρω, διαλαμβάνεται στην απόφαση ότι ο αναφερόμενος στην έκθεση της εφέσεως λόγος ανώτερης βίας αορίστως προβλήθηκε, από δε την επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλόμενης αποφάσεως δεν προκύπτει ότι έστω και κατά την προφορική συζήτηση της υποθέσεως ο εκκαλών-κατηγορούμενος εξειδίκευσε και προσδιόρισε εις τι συνίσταται ο λόγος ανωτέρας βίας, εντεύθεν δε το δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να εξετάσει επί του ζητήματος αυτού μάρτυρα και μάλιστα μετά την περί απορρίψεως της εφέσεως πρόταση του εισαγγελέα, τα στοιχεία του οποίου (μάρτυρα), άλλωστε, ο εκκαλών ουδόλως αναφέρει, ενώ τέλος, αορίστως και χωρίς προσκομιδή εγγράφων ισχυρίσθηκε ότι το θέμα του εμπροθέσμου ερευνήθηκε επί αιτήσεως αναστολής του.
Συνεπώς, ο από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Δ' του Κ.Π.Δ λόγος αναιρέσεως με τον οποίο πλήττεται η απόφαση για έλλειψη αιτιολογίας είναι αβάσιμος. Περαιτέρω και ο περί εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής του νόμου δεύτερος λόγος αναιρέσεως είναι απαράδεκτος και απορριπτέος, διότι στην αναίρεση δεν διαλαμβάνεται ποια ουσιαστικού δικαίου διάταξη εσφαλμένα ερμηνεύθηκε και εφαρμόσθηκε και εις τι συνίσταται η παραβίαση αυτής, σε κάθε περίπτωση δε, δεν είναι ουσιαστική διάταξη εκείνη του άρθρου 476 του Κ.Π.Δ την οποία ο αναιρεσείων επικαλείται, ώστε η παραβίαση αυτής να ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' λόγο αναιρέσεως.
Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να απορριφθεί η ένδικη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 Κ.Π.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 23 Απριλίου 2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αριθμ. 338/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Ιανουαρίου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή