Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 445 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Επανάληψη διαδικασίας.
Περίληψη:
Δεκτή αίτηση επανάληψης διαδικασίας. Ακύρωση αμετάκλητης αποφάσεως και παραπομπή της υποθέσεως.
Αριθμός 445/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο-Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αιτούντος X, ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ιωάννη Μπούρα, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την υπ' αριθμ. 833/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αιτών ζητεί τώρα την επανάληψη της διαδικασίας, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1754/2008
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την με αριθμό 536/20-11-2008 πρότασή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 525 παρ. 1, περ. 2, 527 παρ. 1, 3 και 528 ΚΠΔ, ενώπιον του δικαστηρίου Σας, την από 5/11/2008 αίτηση του X, με την οποία αυτός ζητάει την επανάληψη προς το συμφέρον του, της ποινικής διαδικασίας που περατώθηκε με την έκδοση της με αριθμό 833/2006 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού κατά συρροή και εκθέτω τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 ΚΠΔ, η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, εκτός από τις άλλες περιπτώσεις που περιοριστικά αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο και όταν, μετά την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία από μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, καθιστούν φανερό, ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Κατά την αληθινή έννοια της διατάξεως αυτής, νέα γεγονότα ή αποδείξεις, θεωρούνται εκείνες, οι οποίες ασχέτως του αν υπήρχαν και πριν την καταδίκη, δεν υποβλήθηκαν στην κρίση των δικαστών που δίκασαν και ως εκ τούτου ήσαν άγνωστες σ'αυτούς, την κρίση του δε αυτή το επιλαμβανόμενο της αίτησης επανάληψης της διαδικασίας δικαστήριο σχηματίζει από την έρευνα των πρακτικών της προηγουμένης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Νέες αποδείξεις μπορούν να είναι οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, όπως καταθέσεις μαρτύρων ή και νεώτερες των προηγουμένως εξετασθέντων, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές των όσων είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υπόθεσης, με την προϋπόθεση όμως ότι, οι αποδείξεις αυτές εκτιμώμενες μόνες τους, ή σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικάσαν δικαστήριο, καθιστούν φανερό δηλαδή σε σημείο που εγγίζει τη βεβαιότητα και όχι απλώς πιθανό, ότι ο κατηγορούμενος είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για βαρύτερο έγκλημα από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Δεν μπορούν όμως να αποτελέσουν λόγο επανάληψης της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήσαν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλ' αντιθέτως ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως και απορρίφθηκαν, καθώς και εκείνα, με τα οποία επιδιώκεται ο από ουσιαστικής και νομικής πλευράς έλεγχος της προσβαλλομένης απόφασης με βάση το αποδεικτικό υλικό, αφού η επανάληψη της διαδικασίας, ως στρεφομένη εναντίον αμετάκλητης απόφασης, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία (ΑΠ 476/2005 ΠΧ ΝΕ σελ. 987, ΑΠ 1717/2002 ΠΧ ΝΓ-642, ΑΠ 127/2001 ΠΧ ΝΑ-896).
Στην κρινόμενη υπόθεση, η παραπάνω με αριθμό 833/13-6-2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (Κακουργημάτων) Αθηνών είναι αμετάκλητη, αφού με την με αριθμό 2469/19-10-2007 απόφαση του Γ' Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, η κατ'αυτής ασκηθείσα με αριθμό 995/11-7-2006 έφεση του αιτούντος την επανάληψη της διαδικασίας, απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, δεν ασκήθηκε κατ'αυτής αναίρεση εντός της νομίμου προθεσμίας (βλ. και το με αριθμό 3857/6-10-2008 πιστοποιητικό του Γραμματέα του Αρείου Πάγου). Με την απόφαση αυτή, ο αιτών την επανάληψη της διαδικασίας καταδικάσθηκε για τις προαναφερθείσες αξιόποινες πράξεις που συνίστανται στο ότι: Στην Αθήνα στις 10/11/2002 από κοινού με τους συγκατηγορουμένους του, ήτοι μετά από συναπόφαση και με κοινή δράστη, με πρόθεση προκάλεσαν σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του κατά τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του ή βαριά σωματική του βλάβη. Συγκεκριμένα στον προαναφερόμενο τόπο και χρόνο από κοινού με πρόθεση προκάλεσαν στους παθόντες Ψ και Ζ, με γρονθοκοπήματα και λακτίσματα και με τη χρήση ενός ξύλου, σωματικές κακώσεις και δη στον πρώτο τούτων μεγάλο θλαστικό τραύμα κατά το τριχωτό της κεφαλής (βρεγματική χώρα) και οίδημα προσώπου και στον δεύτερο τούτων θλαστικό τραύμα τριχωτού κεφαλής-αριστερά κροταφικά. Από τον τρόπο δε που προκλήθηκαν οι σωματικές αυτές βλάβες, θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για τη ζωή των παθόντων. Το δικαστήριο στην καταδικαστική για τον αιτούντα την επανάληψη της διαδικασίας κρίση του, κατέληξε, βασισθέν στην ανάγνωση των ενόρκων καταθέσεων των παθόντων, οι οποίοι απουσίαζαν καθώς και στην ανάγνωση των ιατροδικαστικών εκθέσεων που περιέγραφαν τον τραυματισμό τους.
Ο X, διατείνεται ότι δεν έχει καμμία σχέση με τον τραυματισμό των ανωτέρω, ότι για τις σωματικές βλάβες σε βάρος τους καταγγέλθηκε άλλος ομοεθνής τους, του οποίου το επίθετο έμοιαζε με το δικό του και ως νέο γεγονός και απόδειξη για την ευδοκίμηση της κρινόμενης αίτησής του προσκομίζει την από 14/11/2006 υπεύθυνη δήλωση του φερομένου ως τραυματισθέντος Ζ (με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του), ο οποίος βεβαιώνει ότι για τη σωματική βλάβη κατήγγειλε τον X και όχι τον αιτούντα την επανάληψη της διαδικασίας, ότι τον τελευταίο είδε για πρώτη φορά στο δικαστήριο και ότι δεν τον αναγνωρίζει ως δράστη της σε βάρος του τελεσθείσας ληστείας και σωματικής βλάβης. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, με την με αριθμό 2461/2007 απόφασή του, με την προσκόμιση της πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, κήρυξε αθώο τον αιτούντα της ληστείας που του αποδίδοταν και φέροταν ότι τέλεσε σε βάρος του Ψ στις 10-11-2002 με σωματική βία συνιστάμενη στις σωματικές βλάβες που προκάλεσε σ'αυτόν και στον Ζ και καταδικάσθηκε με την με αριθμό 833/13-6-2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, της οποίας η επανάληψη της συζήτησης ζητείται με την κρινόμενη αίτηση (βλ. σχετική απόφαση).
Από τ'ανωτέρω εκτεθέντα, συνάγεται ότι το περιεχόμενο της προσκομισθείσης από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης, ως νέο γεγονός, είναι ικανό να θεμελιώσει λόγο δικαιολογούντα την αιτούμενη επανάληψη της διαδικασίας, αφού καθιστά φανερό και όχι απλώς πιθανό, ότι ο αιτών δεν διέπραξε τις σωματικές βλάβες για τις οποίες καταδικάσθηκε, δεδομένου ότι αν η δήλωση αυτή του ενός εκ των παθόντων ήταν γνωστή στους δικαστές οι οποίοι εξέδωσαν την καταδικαστική γι'αυτόν απόφαση, η κρίση τους θα ήταν απαλλακτική.
Κατά συνέπεια, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η με αριθμό 833/13-3-2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών και να κηρυχθεί ο αιτών από τούδε αθώος της αποδιδομένης σ'αυτόν αξιόποινης πράξης της επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού κατά συρροή, μη χρηζούσης παραπομπής της υπόθεσης στο δικάσαν δικαστήριο.

Για τους λόγους αυτούς-------------------
Π ρ ο τ ε ί ν ω Ι) Να γίνει δεκτή, η από 5/11/2008 αίτηση του X, για επανάληψη της διαδικασίας που περατώθηκε με την με αριθμό 833/13-3-2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

ΙΙ) Να ακυρωθεί η απόφαση αυτή.

ΙΙΙ) Να κηρυχθεί αθώος ο X για επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού κατά συρροή, που φέρεται ότι τέλεσε στην Αθήνα στις 10/11/2002 σε βάρος των Ψ και Ζ.
Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΓεώργιος Π. Παντελής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και τον πληρεξούσιο του αιτούντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι
.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 525 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., η ποινική διαδικασία που περατώθηκε με αμετάκλητη απόφαση, επαναλαμβάνεται προς το συμφέρον του καταδικασμένου για πλημμέλημα ή κακούργημα, μόνο στις αναφερόμενες σ' αυτήν περιπτώσεις μεταξύ των οποίων και εκείνη κατά την οποία, μετά την οριστική καταδίκη κάποιου, αποκαλύφθηκαν νέα, άγνωστα στους δικαστές που τον καταδίκασαν, γεγονότα ή αποδείξεις, τα οποία μόνα τους ή σε συνδυασμό με εκείνα που είχαν προσκομισθεί προηγουμένως, κάνουν φανερό ότι αυτός που καταδικάσθηκε είναι αθώος ή καταδικάσθηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Νέες αποδείξεις, κατά την έννοια της διάταξης αυτής, είναι εκείνες που δεν υποβλήθηκαν στο δικαστήριο και ως εκ τούτου ήταν άγνωστες στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, την κρίση του δε αυτή σχηματίζει το δικαστήριο, που επιλαμβάνεται της αιτήσεως για επανάληψη της διαδικασίας, από την έρευνα των πρακτικών της προηγούμενης δίκης, καθώς και από τα έγγραφα της δικογραφίας. Τέτοιες νέες αποδείξεις μπορεί να είναι οποιεσδήποτε, όπως καταθέσεις νέων μαρτύρων ή νεότερες καταθέσεις, συμπληρωματικές ή διευκρινιστικές, ή και τροποποιητικές εκείνων που είχαν τεθεί υπόψη του δικαστηρίου, νέα έγγραφα ή δικαστικές αποφάσεις ή πρακτικά ή άλλα στοιχεία που διευκρινίζουν αμφίβολα σημεία της υποθέσεως, με την προϋπόθεση όμως ότι οι αποδείξεις αυτές εκτιμώμενες είτε μόνες τους, είτε σε συνδυασμό με εκείνες που είχαν προσκομισθεί στο δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, καθιστούν φανερό και όχι απλώς πιθανό, ότι ο καταδικασμένος είναι αθώος ή καταδικάστηκε άδικα για έγκλημα βαρύτερο από εκείνο που πραγματικά τέλεσε. Δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγο επανάληψης της διαδικασίας γεγονότα, τα οποία δεν ήταν άγνωστα στους δικαστές που εξέδωσαν την καταδικαστική απόφαση, αλλ' αντιθέτως ερευνήθηκαν αμέσως ή εμμέσως από αυτούς και απορρίφθηκαν, έστω και κατ' εσφαλμένη κρίση, καθώς και εκείνα με τα οποία επιδιώκεται, ο έλεγχος της προσβαλλόμενης απόφασης, από νομική και ουσιαστική άποψη και ο επανέλεγχος της υπόθεσης, επί τη βάσει του ίδιου αποδεικτικού υλικού που έλαβαν υπόψη τους οι δικαστές που εξέδωσαν την προσβαλλόμενη απόφαση, δεδομένου ότι η αίτηση επαναλήψεως της διαδικασίας, ως στρεφόμενη κατ' αμετακλήτου αποφάσεως, δεν αποτελεί ένδικο μέσο, αλλά έκτακτη διαδικασία. Εξάλλου, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 527 και 528 του ίδιου Κώδικα, η αίτηση για την επανάληψη της διαδικασίας, υποβάλλεται από τον ίδιο τον καταδικασθέντα ή ορισμένους συγγενείς του, τον συνήγορό του ή τον εισαγγελέα του δικαστηρίου που τον καταδίκασε, στον εισαγγελέα εφετών, αν η αμετάκλητη καταδίκη ή αθώωση απαγγέλθηκε από πλημμελειοδικείο και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οποίος την εισάγει στο (αρμόδιο) Δικαστικό Συμβούλιο ή Δικαστήριο (σε Συμβούλιο) που υπηρετεί, που αποφαίνεται σχετικά, αφού ακούσει τον Εισαγγελέα και τον αιτούντα (καλούμενο προς τούτο). Κατά τις ίδιες διατάξεις η αίτηση για επανάληψη της διαδικασίας, πρέπει να περιέχει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η επανάληψη, καθώς και τα στοιχεία που τους βεβαιώνουν, διαφορετικά είναι απαράδεκτη.

ΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση, εισάγεται ενώπιον του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, η από 24-10-2008 αίτηση του X, για επανάληψη της διαδικασίας, κατά την οποία εκδόθηκε η υπ' αριθμ.833/2006 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (κακουργημάτων) Αθηνών. Με την άνω απόφαση του Εφετείου, ο αιτών καταδικάσθηκε ερήμην για επικίνδυνη σωματική βλάβη και επιβλήθηκε σ' αυτόν συνολική ποινή φυλακίσεως 15 μηνών. Ειδικότερα καταδικάσθηκε για το ότι στην Αθήνα στις 10/11/2002 από κοινού ΅ε τους συγκατηγορου΅ένους του, με συναπόφαση και ΅ε κοινή δράστη, ΅ε πρόθεση προκάλεσαν σε άλλον σω΅ατική κάκωση ή βλάβη της υγείας του κατά τρόπο που θα ΅πορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο για τη ζωή του. Συγκεκρι΅ένα στον προαναφερό΅ενο τόπο και χρόνο από κοινού ΅ε πρόθεση προκάλεσαν στους παθόντες Ψ και Ζ, ΅ε γρονθοκοπή΅ατα και λακτίσ΅ατα και ΅ε τη χρήση ενός ξύλου, σω΅ατικές κακώσεις και δη στον πρώτο τούτων ΅εγάλο θλαστικό τραύ΅α κατά το τριχωτό της κεφαλής (βρεγ΅ατική χώρα) και οίδη΅α προσώπου και στον δεύτερο τούτων θλαστικό τραύ΅α τριχωτού κεφαλής-αριστερά κροταφικά. Από τον τρόπο δε που προκλήθηκαν οι σω΅ατικές αυτές βλάβες, θα ΅πορούσε να προκύψει κίνδυνος για τη ζωή των παθόντων. Το δικαστήριο κατέληξε στην καταδικαστική κρίση του για τον τότε κατηγορούμενο και ήδη αιτούντα την επανάληψη της διαδικασίας, βασισθέν στην ανάγνωση των ενόρκων καταθέσεων των παθόντων, οι οποίοι απουσίαζαν καθώς και στην ανάγνωση των ιατροδικαστικών εκθέσεων που περιέγραφαν τον τραυ΅ατισ΅ό τους. Η παραπάνω υπ' αριθμ. αριθ΅ό 833/13-6-2006 απόφαση του Τρι΅ελούς Εφετείου (Κακουργη΅άτων) Αθηνών είναι α΅ετάκλητη, αφού ΅ε την ΅ε αριθ΅ό 2469/19-10-2007 απόφαση του Γ' Πεντα΅ελούς Εφετείου Αθηνών, η κατ' αυτής ασκηθείσα ΅ε αριθ΅ό 995/11-7-2006 έφεση του αιτούντος την επανάληψη της διαδικασίας, απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη, δεν ασκήθηκε δε κατ'αυτής αναίρεση εντός της νο΅ί΅ου προθεσ΅ίας (βλ. και το ΅ε αριθ΅ό 3857/6-10-2008 πιστοποιητικό του Γρα΅΅ατέα του Αρείου Πάγου). Ο αιτών X, διατείνεται ότι δεν έχει κα΅΅ία σχέση ΅ε τον τραυ΅ατισ΅ό των ανωτέρω, ότι για τις σω΅ατικές βλάβες σε βάρος τους καταγγέλθηκε άλλος ο΅οεθνής τους, του οποίου το επίθετο έ΅οιαζε ΅ε το δικό του και ως νέο γεγονός και απόδειξη για την ευδοκί΅ηση της κρινό΅ενης αίτησής του, επικαλείται και προσκο΅ίζει την από 14/11/2006 υπεύθυνη δήλωση του φερο΅ένου
ως τραυ΅ατισθέντος κατά τον άνω τόπο και χρόνο Ζ (΅ε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του), ο οποίος βεβαιώνει ότι για τη σω΅ατική βλάβη κατήγγειλε τον X και όχι τον αιτούντα την επανάληψη της διαδικασίας, ότι τον τελευταίο είδε για πρώτη φορά στο δικαστήριο και ότι δεν τον αναγνωρίζει ως δράστη της σε βάρος του τελεσθείσας ληστείας και σω΅ατικής βλάβης. Πρέπει δε να ση΅ειωθεί ότι το Τρι΅ελές Εφετείο Κακουργη΅άτων Αθηνών, στο οποίο στη συνέχεια εισήχθη να δικασθεί ο αιτών για την πράξη της ληστείας, ΅ε την υπ' αριθμ.2461/2007 απόφασή του, ΅ε την προσκό΅ιση της πιο πάνω υπεύθυνης δήλωσης, λόγω αμφιβολιών, κήρυξε αθώο τον αιτούντα για την πράξη της ληστείας που του αποδίδονταν και φέρονταν ότι τέλεσε σε βάρος του Ψ στις 10-11-2002 ΅ε σω΅ατική βία συνιστά΅ενη στις σω΅ατικές βλάβες που προκάλεσε σ' αυτόν και στον Ζ. Από τα ανωτέρω εκτεθέντα, συνάγεται ότι το περιεχό΅ενο της προσκο΅ισθείσης από τον αιτούντα υπεύθυνης δήλωσης, ως νέο γεγονός, είναι ικανό να θε΅ελιώσει λόγο δικαιολογούντα την αιτού΅ενη επανάληψη της διαδικασίας. Κατά την κρίση όμως του συμβουλίου, εκ μόνου του στοιχείου αυτού δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι ο αιτών δεν διέπραξε και τις σω΅ατικές κακώσεις εις βάρος και του Ψ για τις οποίες επίσης καταδικάσθηκε, ούτε σε κάθε περίπτωση οι δικαστές που τον καταδίκασαν θα κατέληγαν σε απαλλακτική απόφαση γενικώς και για τις δύο σωματικές βλάβες.
Συνεπώς, ακυρουμένης της άνω αποφάσεως, είναι αναγκαία η επανάληψη της συζητήσεως προς διευκρίνιση της υποθέσεως ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου (άθρο 528 παρ.1 εδ.β' Κ.Π.Δ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Α.- Δέχεται την από 24-10-2008 αίτηση του X.
Β.- Ακυρώνει την υπ' αριθμ.833/2006 αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Γ.
Παραπέμπει στο ίδιο ως άνω δικαστήριο την υπόθεση, για νέα συζήτηση της αναφερόμενης στο σκεπτικό κατηγορίας κατά του άνω κατηγορουμένου.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 13 Φεβρουαρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή