Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2605 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητος. Άρθρ. 132 παρ. 1, 2 ΚΠΔ. Υφίσταται περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος επί αποφατικής σύγκρουσης αρμοδιότητος μεταξύ πλειόνων δικαστηρίων τα οποία απέσχον θεωρήσαντα εαυτά αναρμόδια. Άρθρ. 111 αριθ. 7, άρθρ. 145 παρ. 1 Ν. 3463/2006. Οι δήμαρχοι υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία του άρθρου 111 παρ. 7 ΚΠΔ, έχοντες την ιδιότητα αυτή είτε κατά τον χρόνο τελέσεως είτε κατά τον χρόνο εκδικάσεως. Κανονισμός αρμοδιότητος μεταξύ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων και Τριμελούς Εφετείου Κρήτης. Προσδιορίζει ως αρμόδιο το πρώτο διότι ο κατηγορούμενος καθ’ όν χρόνον υπεξήρεσε χρήματα δεν είχε ιδιότητα Δημάρχου, την οποίαν δεν είχε ούτε κατά την εκδίκαση.
Αριθμός 2605/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 24 Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου. Με κατηγορούμενο τον Χ.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 23.6.2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1140/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού, με αριθμό 447/25.9.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω την με αριθμ. πρωτ. 3558/23-6-2008 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης με την οποία ζητεί όπως καθοριστεί αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της κατά του Χ κατηγορίας για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας εν όψει του ότι τόσο το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων όσο και το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων στο οποίο το πρώτο κηρύχθηκε αναρμόδιο και είχε παραπέμψει την κατά του παραπάνω κατηγορία προ εκδίκαση κηρύχθηκαν αναρμόδια.
Από τις διατάξεις του άρθρου 132 § Ι και 2 ΚΠΔ κατά τις οποίες 1. Αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξίσου αρμόδιων που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ή μεταξύ ανακριτικών υπαλλήλων αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα είτε για συναφή εγκλήματα, ή αν με βουλεύματα του ίδιου ή διαφορετικών συμβουλίων αποφασίστηκε η παραπομπή για το ίδιο έγκλημα στο ακροατήριο δύο ή περισσότερων εξίσου αρμόδιων δικαστηρίων, η αρμοδιότητα καθορίζεται ως εξής:
2. Το Συμβούλιο Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε αμφισβήτηση, ή ο Άρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο ή αν η σύγκρουση δημιουργήθηκε μεταξύ των κοινών ποινικών δικαστηρίων και των στρατιωτικών, προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου, του πολιτικώς ενάγοντος ή του εισαγγελέα ή του επιτρόπου ενός από τα πολλά αρμόδια δικαστήρια, η αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται στον εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου. Ο αρμόδιος Εισαγγελέας εισάγει την αίτηση στο Συμβούλιο Εφετών ή στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε συμβούλιο. Προκύπτει ότι σε περίπτωση κατά την οποία δύο δικαστήριο αποφανθούν αρνητικά για την αρμοδιότητα τους να προβούν στην εκδίκαση κατηγοριών κατά συγκεκριμένου κατηγορουμένου τότε ανακύπτει θέμα προσδιορισμού αρμοδίου δικαστηρίου κατά το κατά το άρθρο 132 δικαστικό όργανο το όποιο είναι το Συμβούλιο Εφετών στην περίπτωση που τα δικαστήρια μεταξύ των οποίων ανέκυψε το θέμα αρμοδιότητας υπάγονται στην περιφέρεια του, ή ο Άρειος Πάγος όταν η αναρμοδιότητα ανέκυψε σε διαφορετικά Εφετεία ή μεταξύ του Εφετείου και ενός από τα δικαστήρια που υπάγονται σ' αυτό (ΑΠ 1105/95, ΑΠ 1718/95, ΑΠ 1396/2001).
Στην προκειμένη περίπτωση όπως προκύπτει από το παραπάνω έγγραφο του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης κατά του Χ ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων με την με αριθμ. 2143/4-7-2007 απόφαση του κηρύχθηκε αναρμόδιο διότι ο κατηγορούμενος κατά τον χρόνο διάπραξης του εγκλήματος για το οποίο κατηγορήθηκε ήταν Δήμαρχος του Δήμου ..... και παρέπεμψε τον ανωτέρω στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Κρήτης λόγω της ιδιότητας του ως Δημάρχου.
Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Κρήτης με την με αριθμ. 448/17-3-2008 κηρύχθηκε και αυτό αναρμόδιο λόγω του ότι έκρινε ότι ο παραπάνω δεν υπάγονταν στην αρμοδιότητα του λόγω του ότι κατά τον χρόνο της τέλεσης της πράξης για την οποία κατηγορήθηκε δεν είχε την αρμοδιότητα του Δημάρχου.
Εν όψει των παραπάνω ανακύπτει θέμα καθορισμού αρμοδίου δικαστηρίου για την εκδίκαση της κατά του παραπάνω κατηγορίας της υπεξαίρεσης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και επειδή η σύγκρουση δημιουργήθηκε μεταξύ του Τριμελούς Εφετείου Κρήτης και του εις αυτό υπαγόμενου Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων αρμόδιο για την άρση της σύγκρουσης αυτής είναι το Συμβούλιο σας σύμφωνα με τις προπαρατεθείσες διατάξεις.
Από τις διατάξεις των άρθρων 111&7 ΚΠΔ κατά τις οποίες τα πλημμελήματα των αρχιερέων, των νομαρχών ... και των Δημάρχων όπως προστέθηκε στη διάταξη του άρθρου αυτού με την διάταξη του άρθρου 145&1 του Ν.3463/2006 εκδικάζονται από τα Τριμελή Εφετεία (Πλημμελημάτων ) προκύπτει ότι αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση των πλημμελημάτων των προσώπων αυτών μεταξύ των οποίων και οι Δήμαρχοι όπως προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 145&1 του Ν 3463/2006 η οποία ως δικονομική διάταξη έχει αναδρομική ισχύ είναι τα Τριμελή Εφετεία Πλημμελημάτων. Κριτήριο για την υπαγωγή στην αρμοδιότητα του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων είναι η ιδιότητα του κατηγορουμένου κατά τον χρόνο της τέλεσης της πράξης και κατά τον χρόνο εκδίκασης και η αρμοδιότητα αυτή διατηρείται και μετά την απώλεια της ιδιότητας αυτής αρκεί η πράξη να τελέστηκε κατά τον χρόνο που το πρόσωπο αυτό είχε την ιδιότητα αυτή ( ΑΠ 470/76).
Στην προκειμένη περίπτωση κατά του Χ, Δημάρχου ..... όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο του Εισαγγελέα Εφετών Κρήτης ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπεξαίρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας πράξη συνισταμένη στο ότι αυτός ως Δήμαρχος του Δήμου ..... εισέπραξε κατά το χρονικό διάστημα από 1-2-1999 έως και της 7-11-2002 για λογαριασμό του Δήμου το συνολικό ποσό των 19.809 € από ενοίκια δύο διαμερισμάτων στην ..... τα οποία είχε δωρίσει στην Κοινότητα ..... και ήδη Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου ..... ο Α για να διατίθενται από αυτόν κατά την ρητή επιθυμία του διαθέτη ποσό το οποίο ο κατηγορούμενος ιδιοποιήθηκε παράνομα, και το οποίο ποσό παρά τις εν συνεχεία κατ' επανάληψη οχλήσεις από τον μετά από αυτόν Δήμαρχο αυτός δεν απέδωσε και το οποίο ποσό είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Από την επισκόπηση του κατηγορητηρίου και την περιγραφή της πράξης του κατηγορουμένου που αναφέρεται σ' αυτό προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος κατά τον χρόνο της είσπραξης του ποσού αυτού για λογαριασμό του Δήμου ..... και της απόδοσης του ποσού αυτού στον δικαιούχο Δήμο ήταν Δήμαρχος του Δήμου ..... και κατά τις προπαρατεθείσες διατάξεις κατά τον χρόνο κατά τον οποίο εισήχθη η κατηγορία για εκδίκαση υπήγετο στην ειδική δωσιδικία του άρθρου 111&7 του ΚΠΔ.
Το αναφερόμενο στο κατηγορητήριο περί του ότι χρόνος τέλεσης της πράξης, είναι η 7-4-2003 δεν ασκεί επιρροή καθ όσον ο χρόνος αυτός έχει σχέση με το κλείσιμο του συγκεκριμένου λογαριασμού προκειμένου ν' αποτύχει ο δικαιούχος Δήμος την είσπραξη του ποσού αυτού και όχι με την πραγματική τέλεση της πράξης της υπεξαίρεσης η οποία τελέστηκε κατά τον χρόνο που αυτός ήτο υπόχρεος σε απόδοση λογαριασμού και συγκεκριμένα την τελευταία ημέρα ή έστω την επομένη ημέρα που αυτός είχε την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου αυτού καθ' όσον κατά τον χρόνο αυτό έπρεπε να προβεί σε απόδοση των χρημάτων αυτών και τα οποία ιδιοποιήθηκε.
Κατ' ακολουθία των παραπάνω πρέπει το Συμβούλιο σας αίροντας την αποφατική σύγκρουση που ανέκυψε μεταξύ του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων και του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Κρήτης για την εκδίκαση της κατά του Σπυρίδωνα Δαράκη κατηγορίας για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας να ορίσει ότι αρμόδιο για την εκδίκαση της κατά του παραπάνω κατηγορίας είναι το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Κρήτης.
Διά ταύτα Προτείνω όπως Οριστεί ότι αρμόδιο για την εκδίκαση της κατά του Χ, τέως Δημάρχου του Δήμου ..... κατηγορίας για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας πράξη η οποία φέρεται ότι πράχθηκε από αυτόν στον ..... την 7-11-2002 είναι το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Κρήτης στο οποίο πρέπει ο παραπάνω να εισαχθεί προς εκδίκαση της κατ' αυτού κατηγορίας.
Αθήνα την 25-9-2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατ' άρθρον 132 παρ. 1 ΚΠΔ "Αν μεταξύ πολλών δικαστηρίων εξ ίσου αρμοδίων που δεν υπάγονται το ένα στο άλλο ......... αμφισβητείται η αρμοδιότητα για το ίδιο έγκλημα είτε για συναφή εγκλήματα ........, η αρμοδιότητα καθορίζεται ως εξής: παρ. 2. Το συμβούλιο Εφετών, στην περιφέρεια του οποίου υπάγονται τα δικαστήρια, μεταξύ των οποίων δημιουργήθηκε αμφισβήτηση, ή ο Άρειος Πάγος, αν υπάγονται σε διαφορετικά εφετεία ή αν ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το εφετείο ......... προσδιορίζει το αρμόδιο δικαστήριο με αίτηση του κατηγορουμένου του πολιτικώς ενάγοντος ή του εισαγγελέα ........... ενός από τα πολλά αρμόδια δικαστήρια' η αίτηση πρέπει να είναι νομότυπη και να απευθύνεται στον εισαγγελέα εφετών ή του Αρείου Πάγου. Ο αρμόδιος εισαγγελέας εισάγει την αίτηση στο συμβούλιο εφετών ή στον Άρειο Πάγο που συνέρχεται σε συμβούλιο". Επομένως, υφίσταται περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος και επί αποφατικής συγκρούσεως αρμοδιότητος μεταξύ πλειόνων δικαστηρίων, τα οποία απέσχον, θεωρήσαντα εαυτά αναρμόδια, οπότε δημιουργείται κίνδυνος αρνησιδικίας' τούτο συμβαίνει και επί συγκρούσεως αρμοδιότητος μεταξύ του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, το οποίο παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων και του τελευταίου αυτού, το οποίο την παρέπεμψε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο, εφ' όσον αμφότερα τα δικαστήρια έχουν επιληφθεί της υποθέσεως σε πρώτο βαθμό, δηλαδή δεν έχει επιληφθεί το Εφετείο κατόπιν εφέσεως κατά της αποφάσεως του Πλημμελειοδικείου. Επομένως, νομίμως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου ως Συμβουλίου η κρινομένη από 23.6.2008 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Κρήτης, με την οποία ζητείται ο κανονισμός της αρμοδιότητος μεταξύ του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Κρήτης και του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Χανίων, λόγω της μεταξύ των αποφατικής αρμοδιότητος επί της ποινικής υποθέσεως κατά του Χ και δη υπεξαιρέσεως ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας (άρθρο 375 παρ. 1 εδ. α' ΠΚ) και πρέπει να εξετασθεί κατ' ουσίαν.
Κατ' άρθρον 111 αριθ. 7 ΚΠΔ το δικαστήριο των Εφετών δικάζει τα πλημμελήματα ... των νομαρχών ... και κατά το άρθρο 145 παρ. 1 Ν. 3463/2006 Κύρωση του ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ "οι δήμαρχοι, οι πρόεδροι κοινοτήτων ... υπάγονται στην ιδιάζουσα δωσιδικία των άρθρων 111 παρ. 7 ΚΠΔ όπως, κάθε φορά, ισχύει". Η διάταξη περιλαμβάνει όλα τα πλημμελήματα, εκτός αντιθέτου ρητής εξαιρέσεως, η δι' αυτής δε εξαιρετική αρμοδιότης απενεμήθη όχι εις το πρόσωπον, αλλ' εις το αξίωμα και υφίσταται όταν ο κατηγορούμενος φέρει μία των ιδιοτήτων της παρ. 7 είτε κατά τον χρόνο τελέσεως του αδικήματος, είτε κατά τον χρόνο της εκδικάσεως. Περαιτέρω, για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της υπεξαιρέσεως, κατ' άρθρον 375 παρ. 1 εδ. α' ΠΚ, απαιτείται α) ξένο εν όλω ή εν μέρει κινητό πράγμα, ως τοιούτο δε θεωρείται εκείνο το οποίο ευρίσκεται σε ξένη, εν σχέσει με τον δράστη, κυριότητα' ως κινητό πράγμα νοούνται και τα χρήματα που εισπράττει κάποιος για λογαριασμό άλλου για ορισμένο σκοπό με την υποχρέωση αποδόσεως, περιλαμβανομένου εδώ και του λογιστικού χρήματος, του οποίου ή υπεξαίρεση επιτυγχάνεται με την μεταφορά από λογαριασμό Τραπέζης στον προσωπικό λογαριασμό του δράστου, β) να περιήλθε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο στην κατοχή του και να ήτο κατά τον χρόνο της πράξεως στην κατοχή αυτού, γ) παράνομη ιδιοποίηση του πράγματος από τον δράστη, η οποία υπάρχει όταν αυτή γίνεται χωρίς την συναίνεση του ιδιοκτήτου ή χωρίς την ύπαρξη άλλου δικαιώματος που παρέχεται στον δράστη από τον νόμο και δ) δολία προαίρεση του δράστου, που εκδηλώνεται με οποιαδήποτε ενέργεια (θετική ή αρνητική), που εμφανίζει εξωτερίκευση της θελήσεώς του να ενσωματώσει στη δική του περιουσία το ξένο κινητό πράγμα που βρίσκεται στην κατοχή του, χωρίς νόμιμο δικαιολογητικό λόγο. Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος Χ είχε παραπεμφθεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων για την πράξη της υπεξαιρέσεως ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας, τελεσθείσης την 7.4.2003 και μη έχων ούτος την ιδιότητα του Δημάρχου του Δήμου ....., όπως προκύπτει από το από 30 Μαρτίου 2007 κατηγορητήριο. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων, δια της υπ' αριθ. 2143/4.7.2007 αποφάσεώς του, εκήρυξεν εαυτό αναρμόδιο, διότι έκρινε ότι ο κατηγορούμενος φέρεται ότι τέλεσε την άνω πράξη ως Δήμαρχος και παρέπεμψε την υπόθεση στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Κρήτης. Το τελευταίο αυτό δια της υπ' αριθ. 448/17.3.2008 αποφάσεώς του εκήρυξεν εαυτό αναρμόδιο, κρίναν ότι, όπως προκύπτει από το από 4.12.2007 κατηγορητήριο, την πράξη φέρεται ότι ετέλεσε την 7.4.2003, ότε ο κατηγορούμενος δεν είχε την ιδιότητα του Δημάρχου, την οποίαν ούτε και κατά την 17 Μαρτίου 2008, ότε εξεδικάσθη η υπόθεση, είχε. Ούτως επήλθεν αποφατική σύγκρουση αρμοδιότητος και, εφ' όσον ένα από τα δικαστήρια αυτά είναι το Εφετείο, αρμόδιος προς κανονισμόν αρμοδιότητος είναι, εν προκειμένω, ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο. Εις τον κατηγορούμενο αποδίδεται η κατηγορία ότι: "Στο ..... την 7-4 2003 ιδιοποιήθηκε παρανόμως ξένα ολικά κινητά πράγματα που περιήλθαν στην κατοχή του με οποιονδήποτε τρόπο, μέ αντικείμενο δε της υπεξαίρεσης ιδιαίτερα μεγάλης αξίας. Ειδικότερα, ενώ με την ιδιότητά του ως Δημάρχου του Δήμου ..... είχε εισπράξει κατά το χρονικό διάστημα από 1-2-1999 έως και 7-11-2002 και κατείχε για λογαριασμό του Δήμου το συνολικό ποσό των 19.809,95 ευρώ, που προήρχοντο από ενοίκια δύο διαμερισμάτων κειμένων στην ....., τα οποία είχε δωρήσει ο αείμνηστος Α με την από 3-4-1967 ιδιόγραφη διαθήκη του στην τότε Κοινότητα ..... και ήδη Δημοτικό Διαμέρισμα ....., προκειμένου να διατίθενται κατά την ρητή επιθυμία του διαθέτη "για ενίσχυση των απόρων νέων δεικνυόντων επίδοση εις γράμματα ή τέχνας ή για εξωραϊστικά έργα του χωριού του" και τα οποία ενοίκια είχαν κατατεθεί στον υπ' αριθμόν ..... λογαριασμό της ΕΤΕ που διατηρούσε στο όνομά του και τυπικά και στο όνομα του τότε δημοτικού συμβούλου B, ιδιοποιήθηκε παράνομα το ποσό αυτό, αφού το παρακράτησε και το ενσωμάτωσε στην περιουσία του παράνομα χωρίς νόμιμη δικαιολογητική αιτία. Όταν δε ο μηνυτής Ψ, νυν Δήμαρχος, την 1-1-2003 που ανέλαβε τα καθήκοντά του και διαπίστωσε την είσπραξη του ανωτέρω ποσού και την ύπαρξη του τραπεζικού λογαριασμού ζήτησε από αυτόν την απόδοση σχετικού λογαριασμού, προφασιζόμενος ότι δεν είχε διαθέσιμα τα απαραίτητα στοιχεία, δήλωσε εγγράφως ότι θα του απέδιδε λογαριασμό την 31-4-2003. Όμως στην συνέχεια, παρόλο που οχλήθηκε επανειλημμένως τόσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και από την Δημαρχιακή Επιτροπή για την απόδοση σχετικού λογαριασμού, ο κατηγορούμενος αντί αυτού την ανωτέρω ημερομηνία (7-4-2003), που δεν είχε την ιδιότητα του Δημάρχου, προέβη στην εξόφληση και το κλείσιμο του προαναφερθέντος Τραπεζικού λογαριασμού, εκδηλώνοντας έτσι την πρόθεσή του να ιδιοποιηθεί παράνομα το ανωτέρω ποσό, το οποίο είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας". Ήτοι, αναφέρεται ως χρόνος παρανόμου ιδιοποιήσεως η 7.4.2003, ότε ο κατηγορούμενος εμπράκτως εξεδήλωσε την δολία προαίρεσή του να ιδιοποιηθεί παράνομα το άνω ποσόν με το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού του και καθ' όν χρόνο δεν είχε την ιδιότητα του Δημάρχου. Εντεύθεν και αρμόδιο καθ' ύλην δικαστήριο για την εκδίκαση της άνω υποθέσεως κατά του κατηγορουμένου Χ είναι το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων Κρήτης, δι' ό και πρέπει, κατά παραδοχήν της αιτήσεως του Εισαγγελέως Εφετών Κρήτης περί κανονισμού αρμοδιότητος, να προσδιορισθεί ως αρμόδιο δικαστήριο καθ' ύλην το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων για την εκδίκαση της υποθέσεως.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Προσδιορίζει ως αρμόδιο καθ' ύλην δικαστήριο για την εκδίκαση της εις το σκεπτικό υποθέσεως, το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Νοεμβρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 5 Δεκεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ