Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1335 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Αποφασίζει την παραπομπή της υπόθεσης στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά.

ΑΡΙΘΜΟΣ 1335/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γεωργίου Σαραντινού), ο οποίος ορίσθηκε με την 57/1-4-2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη-Εισηγητή, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Νικόλαο Ζαΐρη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου
Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 13 Μαΐου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενο το ψ1 και Εγκαλούμενους τους 1. χ2, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, 2. χ1, Δικηγόρο, 3. χ3, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, 4. χ4, Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών, 5. χ5, Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών και 6. χ6, Εφέτη Αθηνών.
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 53312/6-2-2008., που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 257/2008 Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την υπ'αριθμ. 158/7-4-2008 πρότασή του, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την υπ'αριθμ. πρωτ. 53312/6-2-2008 αίτηση του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, επί υποθέσεως με μηνυομένους και τους α) χ6 , Εφέτη, τοποθετημένο στο Εφετείο Αθηνών και πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, β) χ3, γ) χ4, δ) χ2, Προέδρους Πρωτοδικών Αθηνών και ε) χ5 Αντεισαγγελέα Εφετών, τοποθετημένο στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, εκθέτω τα εξής:
Κατά την διάταξη του αρθρ. 136 περ. ε' Κ.Π.Δ., ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή υπάρχει και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα αρθρ. 122-125 Κ.Π.Δ. δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθή ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσεως και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως. Εξ άλλου, κατά την διάταξη του αρθρ. 137 § 1 περ. γ' Κ.Π.Δ., αρμόδιο να αποφασίση για την παραπομπή δικαστήριο είναι ο Άρειος Πάγος, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότης του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο ψ1, την 3-12-2007, κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την από 29-11-2007 "μηνυτήρια αναφορά" του κατά του χ1, δικηγόρου και κάθε άλλου υπευθύνου, η οποία στρέφεται και κατά των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών. Εφ'όσον, όμως, οι μηνυόμενοι δικαστικοί λειτουργοί υπηρετούν στο Εφετείο και Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στο Πρωτοδικείο Αθηνών (βλ. ΑΠ 1218/2006), συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπής της προκειμένης υποθέσεως, ως προς όλους τους μηνυομένους, λόγω συναφείας, από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές άλλου πρωτοδικείου και εφετείου και συγκεκριμένα αυτές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς (βλ. και ΑΠ 1761/2006).

Για τους λόγους αυτούς-Προτείνω
Να παραπεμφθή η υπόθεση της από 29-11-2007 μηνυτηρίου αναφοράς του ψ1, κατατεθείσης στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την 3-12-2007 και στρεφομένης κατά του χ1, δικηγόρου και κάθε άλλου υπευθύνου, ως και κατά των ανωτέρω δικαστικών λειτουργών, από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών, στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου Πειραιώς και του Εφετείου Πειραιώς. Αθήναι 17 Μαρτίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου ΠάγουΔημήτριος-Πρίαμος Λεκκός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περ.ε' του ΚΠΔ, στην οποία ορίζονται οι περιπτώσεις της αρμοδιότητας κατά παραπομπή, ζήτημα κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή υφίσταται, μεταξύ άλλων περιπτώσεων και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, κατά τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή ο καταγγελλόμενος, όταν η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθεί ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, την εξασφάλιση δηλαδή του ανεπηρέαστου της δικαστικής κρίσης και του αποκλεισμού υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρέτησης. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 137 παρ.1 περ. γ' του ίδιου Κώδικα του ίδιου Κώδικα, αρμόδιο να αποφασίσει την παραπομπή δικαστήριο, είναι το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, ο ψ1, την 3-12-2007, κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών την από 29-11-2007 "μηνυτήρια αναφορά" του κατά του χ1, δικηγόρου, και κάθε άλλου υπευθύνου, η οποία στρέφεται και κατά των δικαστικών λειτουργών: 1)χ6, Εφέτη, τοποθετημένο στο Εφετείο Αθηνών και πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών, β) χ3, γ) χ4, δ) χ2, Προέδρους Πρωτοδικών Αθηνών, που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ε) χ5 Αντεισαγγελέα Εφετών, τοποθετημένο στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, εκτελούντος χρέη Προϊσταμένου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και 6) χ1, Δικηγόρου Αθηνών. Επειδή οι μηνυόμενοι Δικαστές υπηρετούν, ο πρώτος στο Εφετείο Αθηνών, οι δεύτερη, τρίτη και τέταρτη στο Πρωτοδικείο Αθηνών και ο μηνυόμενος Εισαγγελέας στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου και παραπομπή της υποθέσεως ως προς αυτούς και λόγω συνάφειας για τον 6° μηνυόμενο (αρθρ. 128, 129 ΚΠΔ), από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές άλλου Πρωτοδικείου και Εφετείου και συγκεκριμένα αυτών του Πειραιά.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Αποφασίζει την παραπομπή της υποθέσεως, που αναφέρεται στο 53312/6-2-2008 έγγραφο του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών (με αρ. πρωτ. 1174/6-2-08 της Εισαγγελίας του ΑΠ) και αφορά την από 29-11-2007, μήνυση του ψ1, κατά του χ1, δικηγόρου, και κάθε άλλου υπευθύνου, η οποία στρέφεται και κατά των αναφερομένων πιο πάνω δικαστικών λειτουργών, από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών στις Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Πειραιά
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαΐου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαΐου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ