Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1414 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αποφάσεως διόρθωση.
Περίληψη:
Διόρθωση απόφασης.
Αριθμός 1414/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποιν. Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα-Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ανδρέα Δουλγεράκη και Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 28 Απριλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για διόρθωση της υπ'αριθμ. 295/2008 αποφάσεως του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με κατηγορούμενο τον ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο.

Το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σε αυτή και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί την διόρθωση-συμπλήρωση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 19 Φεβρουαρίου 2009 και με αριθμ. πρωτ. 244/2009 αίτησή του, κατόπιν της υπ'αριθμ. 28/16-2-2009 πράξεως του Αντιπροέδρου του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος τούτου, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 244/2009.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε όσα αναφέρονται στην ταυτάριθμη με τα πρακτικά αυτά απόφαση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά το άρθρο 145 παρ. 1 και 2 του Κ.Ποιν.Δ, όταν στην απόφαση υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις που δεν δημιουργούν ακυρότητα, το δικαστήριο που την εξέδωσε διατάσσει αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση του Εισαγγελέα ή κάποιου από τους διαδίκους τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή της, εφόσον απ' αυτή δεν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή της αποφάσεως και δεν αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πράγματι συνέβησαν στο ακροατήριο. Η διόρθωση ή συμπλήρωση διατάσσεται με απόφαση ύστερα από κλήτευση και ακρόαση των διαδίκων που εμφανίσθηκαν κατά τη συζήτηση που εκδόθηκε η διορθωτέα απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση φέρεται προς συζήτηση η 28/16-2-2009 πράξη του Προέδρου του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία υποβλήθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (αριθμ. πρωτ. ΕΞ 33-17-2-2009) και κοινοποιήθηκε η σχετική κλήση αυτού (Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου) στον κατηγορούμενο ..., όπως προκύπτει από το από ... αποδεικτικό επίδοσης του Αστυφύλακα του Α.Τ ... . Με την πράξη αυτή ζητείται η συμπλήρωση της 295/2008 απόφασης του ΣΤ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, στο ιστορικό της οποίας από προφανή παραδρομή δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Φωτίου Μακρή.
Συνεπώς συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις να συμπληρωθεί στο σημείο αυτό η ως άνω απόφαση του τμήματος τούτου καθόσον πρόκειται για λάθος που δεν δημιουργεί ακυρότητα, από τη συμπλήρωση δε αυτή δεν μεταβάλλεται ουσιαστικά η απόφαση, ούτε αλλοιώνεται η αληθινή εικόνα αυτών που πραγματικά συνέβησαν στο ακροατήριο, γι' αυτό η σχετική αίτηση πρέπει να γίνει κατ' ουσίαν δεκτή, διατασσομένων των στο διατακτικό αναφερομένων.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διορθώνει την 295/2008 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου ως προς το σημείο του ιστορικού της με τη συμπλήρωση στην δεύτερη σελίδα της ως άνω απόφασης και στην δέκατη σειρά αυτού, μετά τις λέξεις Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου των λέξεων Φωτίου Μακρή. Διατάσσει την από τον Γραμματέα σημείωση της διορθωτικής όπως ανωτέρω πράξεως και του αριθμού της διορθωτικής αποφάσεως στο περιθώριο του πρωτοτύπου της διορθωτέας αποφάσεως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 9 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή