Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2241 / 2008    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη ασκηθείσα αίτηση αναιρέσεως, γιατί από τότε που καταχωρήθηκε η καθαρογραμμένη προσβαλλόμενη απόφαση στο ειδικό βιβλίο (28-1-2008) μέχρι την ημέρα ασκήσεώς της στο γραμματέα του εκδόντος δικαστηρίου (18-2-2008) μετά πάροδο της 10ήμερης προθεσμίας που ορίζει το άρθρο 473 ΚΠΔ, χωρίς να επικαλείται κάποιο λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα, το οποίο και δεν συνιστά ο απλός ισχυρισμός, ότι η απόφαση καταχωρήθηκε ενωρίτερα από την σημειούμενη ημερομηνία (ΑΠ 308/2008).

Αριθμός 2241/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Ζ' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο - Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κυριάκου Καρούτσου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του την 1η Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας - κατηγορουμένης Χ1, που δεν παραστάθηκε στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 2653/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου. Με πολιτικώς ενάγουσα την ..... και συγκατηγορούμενο τον .......
Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα - κατηγορουμένη ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18.2.2008 αίτησή της αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 366/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κυριάκος Καρούτσος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Στέλιου Γκρόζου, με αριθμό 275/20.5.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ την υπ' αριθμ. 1/18-2-2008 αίτησή της κατηγορουμένης Χ1, η οποία ασκήθηκε για λογαριασμό της από τον παραστάντα κατά τη συζήτηση συνήγορο υπερασπίσεώς της Αριστείδη Φατούρο, δικηγόρο Αγρινίου και στρέφεται κατά της υπ' αριθμ. 2653/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, με την οποία καταδικάσθηκε σε φυλάκιση ενός μηνός, με τριετή αναστολή, για την πράξη της εξυβρίσεως κατ' εξακολούθηση, εκθέτω δε τα ακόλουθα:
Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 παρ. 18 Ν.2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπροθέσμως, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε Συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος ή της αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά αποφάσεως, όταν δεν ασκείται με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι δεκαήμερη, αρχόμενη από την έκδοση της αποφάσεως, παρόντος διαδίκου, άλλως από τη νόμιμη επίδοσή της στον δικαιούμενο σε αναίρεση και έχοντα γνωστή διαμονή στην ημεδαπή, χωρίς να αρχίζει η εν λόγω προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώρηση της καθαρογραφημένης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραφημένων τελεσιδίκων αποφάσεων της τρίτης παραγράφου του άρθρου 473 ΚΠΔ, ενώ τυχόν εκπρόθεσμη άσκησή του τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεώς του γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα, που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκησή, καθώς και των αποδεικτικών μέσων που επιβεβαιώνουν τα περιστατικά αυτά, διαφορετικά η αναίρεση κηρύσσεται απαράδεκτη (ΑΠ 1052/2007, ΑΠ 2078/2006).
Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλόμενη ως άνω υπ' αριθμ. 2653/2007 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, η οποία εξεδόθη παρούσης της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης, καταχωρήθηκε στο βιβλίοκαθαρογραφημένων αποφάσεων του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠΔ την 28-1-2008, όπως αυτό προκύπτει από την με ημερομηνία ..... υπηρεσιακή βεβαίωση της αρμοδίας γραμματέα του Πρωτοδικείου Αγρινίου, η οποία είναι καταχωρημένη στο σώμα της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Παρά ταύτα όμως η αναιρεσείουσα άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, για την οποία συνετάγη η υπ'αριθ. 1/18-2-2008 έκθεση ενώπιον του Γραμματέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου, εκπροθέσμως και συγκεκριμένα την 18/2/2008, δηλαδή μετά την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 473 ΚΠΔ δεκαήμερης προθεσμίας, χωρίς μάλιστα να επικαλείται και να αποδεικνύει συγκεκριμένους λόγους ανώτερης βίας ή άλλου ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της. Το επικαλούμενο από την αναιρεσείουσα στην κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν καταχωρήθηκε την 28/1/2008, αλλά άλλη άγνωστη ημερομηνία, για την απόδειξη μάλιστα του οποίου η αναιρεσείουσα δεν προσάγει κανένα αποδεικτικό μέσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα.
Με τα δεδομένα αυτά πρέπει, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις, να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣΠροτείνω:
Α) Να απορριφθεί ως απαράδεκτη η υπ' αριθμ. 1/18-2-2008 αίτηση αναιρέσεως της κατηγορουμένης Χ1, κατά της υπ' αριθμ. 2653/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου. Και Β) Να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 17 Απριλίου 2008 Στέλιος Κ. Γκρόζος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος της αναιρεσείουσας.
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 2 παρ. 18 Ν.2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπροθέσμως, το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (σε Συμβούλιο), που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που τυχόν θα εμφανισθούν, κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση του βουλεύματος ή της αποφάσεως που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο. Εξάλλου από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατά αποφάσεως, όταν δεν ασκείται με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είναι δεκαήμερη, αρχόμενη από τη δημοσίευση της αποφάσεως, παρόντος του διαδίκου, άλλως από τη νόμιμη επίδοσή της στον, δικαιούμενο σε αναίρεση και έχοντα γνωστή διαμονή στην ημεδαπή, χωρίς να αρχίζει η εν λόγω προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώρηση της καθαρογραφημένης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο καθαρογραφημένων τελεσιδίκων αποφάσεων της τρίτης παραγράφου του άρθρου 473 ΚΠΔ, ενώ τυχόν εκπρόθεσμη άσκησή του τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου, γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα, που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκησή, καθώς και των αποδεικτικών μέσων που επιβεβαιώνουν τα περιστατικά αυτά, διαφορετικά η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη (ΑΠ 1052/2007, ΑΠ 2078/2006).
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, τα οποία επιτρεπτώς εξετάζει ο Άρειος Πάγος για να διακριβώσει το παραδεκτό της αναιρέσεως, η προσβαλλόμενη ως άνω υπ' αριθμ. 2653/2007 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου, η οποία δημοσιεύθηκε παρούσης της αναιρεσείουσας κατηγορουμένης, καταχωρήθηκε στο βιβλίο καθαρογραφη-μένων αποφάσεων του άρθρου 473 παρ. 3 ΚΠΔ την 28-1-2008, όπως αυτό προκύπτει από την με ημερομηνία .... υπηρεσιακή βεβαίωση της αρμοδίας γραμματέως του Πρωτοδικείου Αγρινίου, η οποία είναι καταχωρημένη στο σώμα της προσβαλλόμενης αποφάσεως. Παρά ταύτα, όμως, η αναιρεσείουσα άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως, για την οποία συνετάγη η υπ'αριθ. 1/18-2-2008 έκθεση ενώπιον του Γραμματέα Πλημμελειοδικών Αγρινίου, εκπροθέσμως και συγκεκριμένα την 18/2/2008, δηλαδή μετά την πάροδο της οριζόμενης στο άρθρο 473 ΚΠΔ δεκαήμερης προθεσμίας, χωρίς μάλιστα να επικαλείται και να αποδεικνύει συγκεκριμένους λόγους ανώτερης βίας ή άλλου ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογούν την εκπρόθεσμη άσκησή της. Το επικαλούμενο από την αναιρεσείουσα στην κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν καταχωρήθηκε την 28/1/2008, αλλά άλλη άγνωστη ημερομηνία, για την απόδειξη μάλιστα του οποίου η αναιρεσείουσα δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό μέσο, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί ανώτερη βία ή ανυπέρβλητο κώλυμα, ενώ δεν προσβάλλεται για πλαστότητα η ως άνω υπηρεσιακή βεβαίωση καταχωρήσεως της αρμοδίας Γραμματέως.
Με τα δεδομένα αυτά πρέπει, σύμφωνα με τις προεκτεθείσες διατάξεις, να απορριφθεί ως απαράδεκτη, λόγω εκπρόθεσμης ασκήσεώς της, η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠοινΔ). Σημειώνεται ότι, για την απόρριψη της αιτήσεως αυτής ως απαράδεκτης, κλήθηκε να προσέλθει και να εκθέσει τις απόψεις του στο Συμβούλιο τούτο ο αντίκλητος της αναιρεσείουσας (άρθρο 476 παρ. 1 εδ. τελευταίο ΚΠοινΔ), όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμοδίου Γραμματέα επί του φακέλου της δικογραφίας.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει τη με αριθμό 1/18.2.2008 αίτηση της Χ1, για αναίρεση της με αριθμό 2653/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αγρινίου. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 16 Οκτωβρίου 2008. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2008.


Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ