Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1697 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Ακυρότητα απόλυτη, Ναρκωτικά.
Περίληψη:
Παράβαση Νόμου περί Ναρκωτικών (αγορά, πώληση και κατοχή). Με ποινή ακυρότητας της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες κατά την αποδεικτική διαδικασία όσοι άσκησαν και ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέας της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση. Η ακυρότητα που επέρχεται είναι σχετική. Απόρριψη σχετικού αιτήματος χωρίς αιτιολογία. Βάσιμος ο σχετικός λόγος. Μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου. Αόριστος ο λόγος αναίρεσης, αν δεν διαλαμβάνει ότι η ενοχή του αναιρεσείοντος στηρίχθηκε σε μόνη τη μαρτυρική κατάθεση ή την απολογία του συγκατηγορουμένου. Λόγος αναίρεσης για αντιφάσεις μεταξύ του αιτιολογικού και του διατακτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, εξαιτίας των οποίων δημιουργείται ασάφεια και σύγχυση ως προς τις πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο αναιρεσείων. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί.

Αριθμός 1697/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


ΣΤ' Ποινικό Τμήμα


Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γεωργίου Σαραντινού), ορισθέντα με την 57/1.4.2008 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 20 Μαΐου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ1 και ήδη κρατουμένου στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Μαυρομμάτη, περί αναιρέσεως της 2749/2006 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 22.1.2007 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 307/2007.
Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ι. Κατά το άρθρο 211 εδ.α' ΚΠΔ, με ποινή ακυρότητας της επ' ακροατηρίου διαδικασίας δεν εξετάζονται ως μάρτυρες κατά την αποδεικτική διαδικασία όσοι άσκησαν και ανακριτικά καθήκοντα ή έργα γραμματέα της ανάκρισης στην ίδια υπόθεση. Η ακυρότητα που επέρχεται από την παράβαση αυτή είναι, σχετική, κατά τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 170 παρ.2 και 171 παρ.1 ΚΠΔ, καλυπτόμενη, επομένως, αν δεν προταθεί ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας. Επίσης, από τη διάταξη του άρθρου 211 Α του Κ.Π.Δ., που ορίζει ότι "μόνη η μαρτυρική κατάθεση ή απολογία προσώπου συγκατηγορουμένου για την ίδια πράξη δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουμένου", συνάγεται ότι η μαρτυρική κατάθεση ή η απολογία του συγκατηγορουμένου μπορεί να αξιολογείται αποδεικτικά, όχι όμως και να αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό μέσο. Για την παράβαση της διάταξης αυτής δεν απαγγέλλεται ρητά ακυρότητα, πλην όμως η παράβασή της επιφέρει απόλυτη ακυρότητα της διαδικασίας, διότι δεν τηρείται διάταξη που καθορίζει την άσκηση των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου, κατά το άρθρο 171 παρ.1 περίπτ.δ' Κ.Π.Δ. και επομένως ιδρύεται λόγος αναιρέσεως (άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Α' Κ.Π.Δ.). Εξάλλου η απαιτούμενη κατά το άρθρο 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ.5 του ν. 2408/1996, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον εκ του άρθρου 510 παρ.1 περ.. Δ του ΚΠΔ λόγο αναιρέσεως, εκτείνεται σε όλες χωρίς εξαίρεση τις αποφάσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι οριστικές ή παρεμπίπτουσες. Έτσι η απορριπτική απόφαση της αιτήσεως του κατηγορουμένου, να μη εξετασθεί μάρτυρας, διότι είχε ασκήσει στην υπόθεση ανακριτικά καθήκοντα, ή να μη ληφθούν υπόψη καταθέσεις και απολογίες συγκατηγορουμένου του, ανεξαρτήτως της ουσιαστικής βασιμότητας αυτών, πρέπει, εφόσον τα αιτήματα αυτά υποβάλλονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, να αιτιολογείται ειδικά και εμπεριστατωμένα. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως διαπιστώνεται από τα πρακτικά της προσβαλλόμενης απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων καταδικάσθηκε για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών (αγορά, κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών), κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ο συνήγορός του ανέπτυξε προφορικά και κατέθεσε εγγράφως, μεταξύ των άλλων, και ένσταση - αίτημα προκειμένου να μη εξετασθεί στο ακροατήριο ο μάρτυρας αστυνομικός Γ1, επειδή αυτός είχε ασκήσει ανακριτικά καθήκοντα και ειδικότερα είχε υπογράψει, την από ... έκθεση συλλήψεώς του. Επίσης ο κατηγορούμενος αναιρεσείων δια του συνηγόρου του εναντιώθηκε στην ανάγνωση και λήψη υπόψη από το Δικαστήριο, κατά το άρθρο 211Α του ΚΠΔ, "των πάσης φύσεως καταθέσεων και απολογιών του συγκατηγορουμένου του Χ2, ακόμα και αυτής που έδωσε απολογούμενος στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο". Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη όλων των αιτημάτων του κατηγορουμένου και το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επ' αυτών. Όμως, το Πενταμελές Εφετείο, χωρίς ειδική αιτιολογία και αφού ήδη είχε επιτρέψει την εξέταση του πιο πάνω μάρτυρος, την οποία και έλαβε υπόψη του στην καταδικαστική για τον κατηγορούμενο αναιρεσείοντα κρίση του, απέρριψε όλους γενικώς τους ισχυρισμούς αυτού με την εμπεριεχόμενη στο διατακτικό σχετική διάταξη αυτού. Με τον πρώτο λόγο δε της κρινόμενης αιτήσεως ο αναιρεσείων προβάλλει τις αιτιάσεις ότι "το Δικαστήριο, απαντώντας μονολεκτικά "απορριπτόμενων ισχυρισμών" και "απορρίπτει ισχυρισμούς κατηγορουμένου" στο άνω αίτημά μου, προκάλεσε απόλυτη ακυρότητα που έλαβε χώρα στο ακροατήριο και (σωρευτικώς) στέρησε την απόφαση του από την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, καθιστώντας αυτήν αναιρετέα, σύμφωνα με τα ίδια ως άνω άρθρα 510 παρ.ΙΑ) και Δ) ΚΠΔ. Οι αιτιάσεις αυτές, κατά μεν το σκέλος που αφορούν την απόρριψη του αιτήματος αυτού, να μη ληφθούν υπόψη οι "πάσης φύσεως καταθέσεις και απολογίες του συγκατηγορουμένου του Χ2, ακόμα και αυτής που έδωσε απολογούμενος στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο", είναι απορριπτέες, ως αόριστες, εφόσον δεν επικαλείται ο αναιρεσείων ότι η ενοχή του στηρίχθηκε σε μόνη τη μαρτυρική κατάθεση ή την απολογία του συγκατηγορουμένου του, ώστε να στοιχειοθετείται ο πιο πάνω λόγος αναιρέσεως, ο οποίος, κατά τούτο, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτος. Κατά το σκέλος, όμως, κατά το οποίο απορρίφθηκε το αίτημα αυτού για την μη εξέταση και λήψη υπόψη της καταθέσεως του μάρτυρος αστυνομικού Γ1, χωρίς αιτιολογία, οι πιο πάνω αιτιάσεις είναι βάσιμες και πρέπει να γίνει δεκτός από το άρθρο 510 παρ.1 περ. Δ σχετικός λόγος αναίρεσης.
ΙΙ. Η καταδικαστική απόφαση στερείται της από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ' του ΚΠΔ λόγο αναίρεσης, όταν δεν αναφέρονται σ'αυτή με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα προκύψαντα από την ακροαματική διαδικασία πραγματικά περιστατικά, που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι σκέψεις και οι νομικοί συλλογισμοί με βάση τους οποίους τα περιστατικά αυτά υπήχθησαν στην ουσιαστική ποινική διάταξη που στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόσθηκε. 'Ελλειψη τέτοιας αιτιολογίας υπάρχει και όταν, η έκθεση των πραγματικών περιστατικών, που δέχεται το δικαστήριο ως αποδειχθέντα στο αιτιολογικό της απόφασής του, έρχεται σε αντίφαση με εκείνα για τα οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων κατηγορούμενος στο διατακτικό. Εξάλλου, περίπτωση εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης, που ιδρύει λόγο αναίρεσης κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε του ΚΠΔ, υπάρχει όχι μόνον όταν το δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία έχει δεχθεί, στη διάταξη που εφαρμόσθηκε, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, για το λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της απόφασης που ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον 'Αρειο Πάγο της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην προκειμένη περίπτωση, το Πενταμελές Εφετείο, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του και μετά από αξιολόγηση των αναφερομένων στην προσβαλλομένη απόφασή του αποδεικτικών μέσων, δέχθηκε τα εξής "Ο κατηγορούμενος τέλεσε τις αναφερόμενες στο διατακτικό της παρούσας πράξεις, ήτοι α) της αγοράς ακατέργαστης ινδικής κάνναβης 631,6 γραμμαρίων, σε φυτικά αποσπάσματα και 36,4 γραμμαρίων κοκαΐνης, χωρίς όμως να προκύψει το ακριβές αντίτιμο. Τις ποσότητες δε αυτές τις προόριζε, όχι αποκλειστικά για δική του χρήση, αλλά για περαιτέρω διάθεση σε τρίτους έναντι ανταλλαγμάτων, β) κατείχε το μεν ποσότητα 604 γραμμάρια ακατέργαστης ινδικής κάνναβης, που αποτελούσε μέρος της ποσότητας των 631,6 γραμμαρίων σε φυτικά αποσπάσματα, που είχε συσκευασμένα σε φακελάκια βάρους τεσσάρων και τριών γραμμαρίων το καθένα, το δε ποσότητα 36,4 γραμμαρίων κοκαΐνης. Επίσης, κατείχε ποσότητα 27,6 γραμμαρίων ακατέργαστης ινδικής κάνναβης και την πιο πάνω ποσότητα αυτός την προόριζε όχι για δική του χρήση, αλλά για εμπορία. Και γ) πούλησε στον Χ2 ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα την 27-3-2004 ποσότητα 27,6 γραμμαρίων ακατέργαστης ινδικής κάνναβης σε φυτικά αποσπάσματα και την επομένη στον ίδιο άγνωστη ποσότητα ακατέργαστης ινδικής κάνναβης και κοκαΐνης αντί του χρηματικού ποσού των 390 ευρώ.
Συνεπώς, ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος των πιο πάνω αξιόποινων πράξεων, απορριπτομένων των ισχυρισμών και αιτημάτων για αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων". Με τις πιο πάνω δε σκέψεις το Πενταμελές Εφετείο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο αναιρεσείοντα, για το ότι " Στην Αθήνα κατά τους πιο κάτω χρόνους τέλεσε τα εξής εγκλήματα, τα οποία προβλέπονται και τιμωρούνται με στερητικές της ελευθερίας ποινές: Ειδικότερα: Με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ήτοι της αγοράς απαγορευμένων ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία, σε μη επακριβώς διακριβωθέντα χρόνο, οπωσδήποτε όμως κατά τον τελευταίο μήνα πριν από τη σύλληψή του (24-3-2004) και σε ημερομηνίες που βρίσκονται εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, στην Αθήνα ή σε σημείο της ...., αγόρασε από άγνωστο έως τώρα στην ανάκριση άγνωστες ποσότητες των απαγορευμένων ναρκωτικών ουσιών ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης, μέρος των οποίων αποτελούν οπωσδήποτε η ακατέργαστη κάνναβη σε φυτικά αποσπάσματα συνολικού μικτού βάρους 631,6 γραμμαρίων περίπου, και η κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 36,4 γραμμαρίων περίπου, που βρέθηκε και κατασχέθηκε, αντί αγνώστου τιμήματος η άλλου είδους ανταλλάγματος, με σκοπό την εμπορία. 2) Με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ήτοι της κατοχής απαγορευμένων ναρκωτικών ουσιών με σκοπό την εμπορία, κατείχε, με την έννοια της φυσικής εξουσίασης, δηλαδή, μπορούσε ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνει την ύπαρξή τους, με σκοπό την εμπορία, α) Στην Αθήνα εντός της ευρισκομένης επί της οδού ..... ο οικίας του στις 24-3 -2004 περί ώρα 11.25 κατείχε την απαγορευμένη ναρκωτική ουσία ακατέργαστη κάνναβη σε φυτικά αποσπάσματα συνολικού μικτού βάρους 604 γραμμαρίων περίπου, συσκευασμένη σε τρία αυτοσχέδια φακελάκια βάρους 4 και 3 γραμμαρίων περίπου, τα οποία είχε επιμελώς κρυμμένα εντός ξύλινης κασετίνας στο σαλόνι της οικίας, και 3 γραμμαρίων περίπου, το οποίο είχε επιμελώς κρυμμένο στην κρεβατοκάμαρα δίπλα στο κρεβάτι, και σε τρεις νάιλον σακούλες βάρους 200, 205 και 189 γραμμαρίων, αντίστοιχα, τις οποίες είχε επιμελώς κρυμμένες στο μπαλκόνι της οικίας, καθώς και την απαγορευμένη ναρκωτική ουσία κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 36,4 γραμμαρίων περίπου, συσκευασμένη σε ένα φακελάκι, το οποίο περιείχε κοκαΐνη βάρους 0,4 του γραμμαρίου περίπου, και ήταν επιμελώς κρυμμένο στην κρεβατοκάμαρα δίπλα στο κρεβάτι, και σε μια σακούλα, η οποία περιείχε κοκαΐνη βάρους 36 γραμμαρίων σε συμπαγή μορφή, την οποία είχε επιμελώς κρυμμένη στο μπαλκόνι της οικίας, με σκοπό την εμπορία, καθώς και μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας μάρκας ΦΙΛΙΠΣ με αριθμό σειράς 02402 και ένα κινητό τηλέφωνο προς διευκόλυνση της εμπορίας των παραπάνω ναρκωτικών ουσιών. β) Στην Αθήνα εντός της ευρισκομένης επί της οδού ..... οικίας του στις 23-3-2004 κατά τις πρωινές ώρες κατείχε την απαγορευμένη ναρκωτική ουσία ακατέργαστη κάνναβη και συγκεκριμένα κατείχε φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού μικτού βάρους 27,6 γραμμαρίων περίπου, με σκοπό την εμπορία και Στην Αθήνα εντός της προαναφερομένης οικίας του σε μη επακριβώς διακριβωθέντα χρόνο οπωσδήποτε όμως εντός του τελευταίου μήνα πριν τη σύλληψή του (24-3-2004) και σε ημερομηνίες που βρίσκονται εντός αυτού του χρονικού διαστήματος κατείχε άγνωστες ποσότητες των απαγορευμένων ναρκωτικών ουσιών ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης με σκοπό την εμπορία. Με περισσότερες πράξεις που .συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, ήτοι της πώλησης ναρκωτικών ουσιών, α) Στη Αθήνα στις 23-3-2004 κατά τις πρωινές ώρες πώλησε στο συγκατηγορούμενό του Χ2 την απαγορευμένη ναρκωτική ουσία ακατέργαστη κάνναβη και συγκεκριμένα φυτικά αποσπάσματα ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού μικτού βάρους 27,6 γραμμαρίων περίπου αντί αγνώστου τιμήματος, η άλλου είδους ανταλλάγματος, και β) Στην Αθήνα η σε άλλο σημείο της ..... σε μη επακριβώς διακριβωθέντα χρόνο οπωσδήποτε όμως κατά τον τελευταίο μήνα πριν τη σύλληψή του (24-3-2004) και σε ημερομηνίες που βρίσκονται εντός του χρονικού αυτού διαστήματος πώλησε στον συγκατηγορούμενό του Χ2 καθώς και σε άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση πρόσωπα άγνωστες ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών ακατέργαστης κάνναβης σε φυτικά αποσπάσματα και κοκαΐνης αντί αγνώστου τιμήματος ή άλλου είδους ανταλλάγματος, τουλάχιστον όμως αντί του χρηματικού ποσού των 390 ευρώ, που βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε". Το Πενταμελές δε Εφετείο επέβαλε στον κατηγορούμενο για τις πράξεις του αυτές, οι οποίες προβλέπονται και τιμωρούνται, όπως έκρινε, από τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ.1α, 27 παρ.1,94 παρ.1, 98 παρ.1, ΠΚ και 4 παρ.1 πιν.Αβ Β3, 5 παρ.1β,ζ και 2 του Ν.1721/87, όπως αντικ. με άρ. 10 του Ν.2161/1993, ποινή καθείρξεως δεκατεσσάρων ετών . Από την πιο πάνω αντιπαραβολή του αιτιολογικού προς το διατακτικό της προσβαλλόμενης απόφασης, προκύπτει, ότι το Πενταμελές Εφετείο κήρυξε ένοχο, τον κατηγορούμενο αναιρεσείοντα, μεταξύ των άλλων, και για κατοχή και πώληση ναρκωτικών ουσιών. 'Ομως ενώ, κατά το αιτιολογικό, κρίθηκε, ως προς την πράξη της κατοχής, ότι ο κατηγορούμενος: "β) κατείχε το μεν ποσότητα 604 γρ. ακατέργαστης ινδικής κάνναβης που αποτελούσαν μέρος της ποσότητας των 631,6 γρ. σε φυτικά αποσπάσματα που είχε συσκευασμένα σε φακελάκια βάρους 4 και 3 γρ. το καθένα, το δε ποσότητα 36,4 γρ. κοκαΐνη. Επίσης κατείχε ποσότητα 27,6 γρ. ακατέργαστης ινδικής κάνναβης...", στο διατακτικό καταδικάστηκε και για επιπλέον πράξη, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε κατ' εξακολούθηση και ειδικότερα για το ότι: "Στην Αθήνα εντός της προαναφερόμενης οικίας του σε μη επακριβώς διακριβωθέντα χρόνο οπωσδήποτε όμως εντός του τελευταίου μήνα πριν τη σύλληψη του (24.3.2004) και σε ημερομηνίες που βρίσκονται εντός του αυτού χρονικού διαστήματος κατείχε άγνωστες ποσότητες των απαγορευμένων ναρκωτικών ουσιών ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης με σκοπό την εμπορία". Επίσης, ενώ, κατά το αιτιολογικό, κρίθηκε, ως προς την πράξη της πωλήσεως, ότι ο κατηγορούμενος "γ) πώλησε στον Χ2 ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και συγκεκριμένα την 23.3.2004 ποσότητα 27,6 γρ. ακατέργαστης ινδικής κάνναβης σε φυτικά αποσπάσματα και την επομένη στον ίδιο άγνωστες ποσότητες ακατέργαστης ινδικής κάνναβης και κοκαΐνης αντί του χρηματικού ποσού των 390 Ευρώ", στο διατακτικό καταδικάστηκε και για επιπλέον πράξη, η οποία φέρεται ότι τελέστηκε κατ' εξακολούθηση και ειδικότερα, για το ότι "Στην Αθήνα ή σε άλλο σημείο της ..... σε μη επακριβώς διακριβωθέντα χρόνο, οπωσδήποτε όμως κατά τον τελευταίο μήνα πριν τη σύλληψή του (24-3-2004) και σε ημερομηνίες που βρίσκονται εντός του χρονικού αυτού διαστήματος πώλησε στον συγκατηγορούμενό του Χ2 καθώς και σε άλλα άγνωστα ακόμη στην ανάκριση πρόσωπα άγνωστες ποσότητες των ναρκωτικών ουσιών ακατέργαστης κάνναβης σε φυτικά αποσπάσματα και κοκαΐνης αντί αγνώστου τιμήματος ή άλλου είδους ανταλλάγματος". Επιπλέον επισημαίνεται ότι ενώ στο διατακτικό η κάθε επί μέρους πράξη για την οποία καταδικάστηκε ο κατηγορούμενος αναιρεσείων (δηλαδή της αγοράς, κατοχής και πώλησης ναρκωτικών ουσιών), φέρεται ότι τελέστηκε κατ' εξακολούθηση, εντούτοις στο σκεπτικό δεν γίνεται σχετική αναφορά. Ενόψει των προφανών αυτών, μεταξύ του αιτιολογικού και του διατακτικού της προσβαλλόμενης απόφασης, αντιφάσεων, δημιουργείται ασάφεια και σύγχυση, ως προς τις πράξεις για τις οποίες κηρύχθηκε ένοχος ο αναιρεσείων κατηγορούμενος, με αποτέλεσμα, όχι μόνο η απόφαση να στερείται σαφούς αιτιολογίας, αλλά, επιπλέον, να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει και νόμιμη βάση.
Συνεπώς, ο σχετικός, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε του ΚΠΔ, τρίτος λόγος της αιτήσεως αναιρέσεως είναι και κατ' ουσία βάσιμος και γι' αυτό, παρελκούσης της έρευνας των λοιπών λόγων, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση, να αναιρεθεί εξ ολοκλήρου πιο ως πάνω απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους, που δίκασαν προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 2749/2006 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Παραπέμπει την υπόθεση, για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους, που δίκασαν προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιουνίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 27 Ιουνίου 2008.


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ