Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1204 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Στο κατ' έφεση Δικαστήριο, παρέστη δια πληρεξουσίου δικηγόρου. Θεωρείται παρών. Άσκηση αναίρεσης μετά το 10ήμερο από την καταχώριση στο ειδικό βιβλίο. Εκπρόθεσμη. Απορρίπτει ως απαράδεκτη.
Αριθμός 1204/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ζ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και της Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευτέρμπης Κουτζαμάνη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 18 Μαρτίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 402/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Νάξου.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Νάξου με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 27 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1772/2008.
Έπειτα η Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευτέρπη Κουτζαμάνη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη με αριθμό 43/27.1.2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγω στο Συμβούλιό Σας την από 27-10-2008 έκθεση αναίρεσης του ..., κατά της υπ'αριθμ. 402/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Νάξου, με την οποία καταδικάστηκε, κατ'έφεση, σε ποινή φυλάκισης πενήντα (50) ημερών συνολικά, για εξύβριση, απειλή και όλως ελαφρά σωματική βλάβη και εκθέτω τ' ακόλουθα: Από τις διατάξεις των άρθρων 507 § 1 και 475 § § 1,3 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης είναι δεκαήμερη και αρχίζει από την καταχώρηση της απόφασης στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου (Α.Π. 1318/2005). Παρών θεωρείται και ο κατηγορούμενος που εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο (ΑΠ 371/2005). Περαιτέρω από τη διάταξη του άρθρ. 474 § 2 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι εκείνος που ασκεί εκπρόθεσμα το ένδικο μέσο, οφείλει να αναφέρει στην έκθεση ασκήσεώς του, το λόγο ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυμα, από τα οποία παρεμποδίστηκε να το ασκήσει εμπρόθεσμα, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα που αποδεικνύουν τη βασιμότητά τους, διαφορετικά το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. (ΑΠ 429/2005). Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του Ελευθέριο Γαβρίλη, δικηγόρο Νάξου. Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε στις 18-6-2008 και δημοσιεύθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 6-10-2008. Η κατ'αυτής αναίρεση ασκήθηκε στις 27-10-2008, δηλαδή μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας, ενώ στη σχετική έκθεση δεν αναφέρεται κανένας λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση. Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντα, σύμφωνα με τα άρθρα 476 § 1 και 583 § 1 Κ.Π.Δ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΩ Α) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η από 27-10-2008 αίτηση αναίρεσης του ..., κατά της υπ'αριθμ. 402/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Νάξου.
Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντα. Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2008.
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Ε. Νικολούδης".

Αφού άκουσε τhν Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 1,3 Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι 10ήμερη και αρχίζει από την επίδοση της καταχωρηθείσης καθαρογραμμένης απόφασης εις το ειδικό βιβλίο που τηρείται στην γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Περιατέρω, από τη διάταξη του άρθρου 474 παρ. 2 Κ.Π.Δ. προκύπτει, ότι εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο οφείλει να αναφέρει στην έκθεση σε περίπτωση εκπρόθεσμης άσκησης, τον λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή του, δηλαδή τα περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύματος από τα οποία παρεμποδίσθηκε στην εμπρόθεσμη άσκησή του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία αποδεικνύουν τη βασιμότητά τους, άλλως το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Πρέπει δε να λεχθεί ότι παρών θεωρείται και ο κατηγορούμενος που εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο κατηγορούμενος εκπροσωπήθηκε στη δίκη, κατά την οποία εκδόθηκε (στις 18-6-2008) η προσβαλλόμενη υπ' αριθ. 402/2008 απόφαση του τριμελούς Πλημμελειοδικείου Νάξου, από το συνήγορό του Ελευθέριο Γαβρίλη, δικηγόρο Νάξου, ενώ η εν λόγω απόφαση καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο στις 6-10-2008. Η κατ' αυτής δε αναίρεση ασκήθηκε με δήλωση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου στο Γραμματέα του Ειρηνοδικείου Θήρας στις 27-10-2008, δηλαδή μετά την πάροδο της δεκαήμερης προθεσμίας, ενώ στη σχετική έκθεση δεν αναφέρεται κανένας λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητο κώλυμα, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση.
Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος, σύμφωνα με τα άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ. Σημειώνεται ότι για την απόρριψη της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως ως απαράδεκτης, κλήθηκε να προσέλθει και να εκθέσει τις απόψεις του στο Συμβούλιο αυτό ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος (ΚΠΔ 476 παρ. 1 εδ. τελ.), όπως προκύπτει από τη σχετική επισημείωση του αρμόδιου γραμματέα, στο φάκελο της δικογραφίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 27-10-2008 αίτηση αναίρεσης του ..., κατά της υπ' αριθμ. 402/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Νάξου. Και Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των διακοσίων είκοσι (220) ΕΥΡΩ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαΐου 2009.

Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 18 Μαΐου 2009.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ