Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2497 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Αιγιαλός.
Περίληψη:
Αιγιαλός. Έννοια, προσδιορισμός. Λόγος αναιρέσεως για έλλειψη αιτιολογίας - νόμιμης βάσης. Αναιρεί για έλλειψη αιτιολογίας, διότι δεν αναφέρεται αν είχε καθοριστεί η οριογραμμή του αιγιαλού με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ή καθορίστηκε (παρεμπιπτόντως) από το Δικαστήριο.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2497/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 24 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, που παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δημήτριο Κωνσταντινίδη, περί αναιρέσεως της 345/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Πειραιά. Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Πειραιά, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 18 Ιουνίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1179/2008.

Αφού άκουσε Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι. Κατά τα διάταξη της παρ.1 εδ. α του άρθρου 29 του Ν. 2971/2001 ( αντίστοιχη της προϊσχύουσας διάταξης του άρθρου 24 παρ. 2α' του ΑΝ 2344/1940, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ΑΝ 263/1968) "Όποιος χωρίς άδεια ή με υπέρβαση αυτής ή με άδεια που εκδίδεται κατά παράβαση του νόμου αυτού επιφέρει στον αιγιαλό, την παραλία, τη θάλασσα, τον πυθμένα, τη ζώνη λιμένα, τη μεγάλη λίμνη, πλεύσιμο ποταμό, όχθη ή παρόχθια ζώνη μεγάλης λίμνης ή πλεύσιμου ποταμού οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή, τροποποίηση ή καταστροφή έργων ή του εδάφους ή του πυθμένα με τη λήψη χώματος, λίθων ή άμμου ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτόν επήλθε ζημιά σε οποιονδήποτε, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους....". "Αιγιαλός", κατά διάταξη της παρ.1 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, "είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της". Εξάλλου, κατά τα άρθρα 4 και 5 του αυτού νόμου, ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού γίνεται από την προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του ίδιου νόμου επιτροπή (ή από την, κατά τις προϊσχύσασες διατάξεις, επιτροπή του άρθρου 10 του ΑΝ 1540/1939), αλλά, για την στοιχειοθέτηση του οριζόμενου αδικήματος στην πιο πάνω διάταξη του άρθρου 29, δεν απαιτείται, ως αναγκαία προϋπόθεση, ο προηγούμενος καθορισμός του αιγιαλού από την παραπάνω επιτροπή, διότι η ιδιότητα του αιγιαλού δεν δημιουργείται με την έκθεση της επιτροπής αυτής, αλλά υπάρχει με βάση τα φυσικά δεδομένα, ήτοι, από τις μέγιστες, πλην συνήθεις, αναβάσεις των κυμάτων, το δικαστήριο δε της ουσίας, εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού, μπορεί να καθορίσει παρεμπιπτόντως τα όρια του αιγιαλού σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, σύμφωνα με τα παραπάνω και συγκροτούντα την έννοια του αιγιαλού στοιχεία. Περαιτέρω, η καταδικαστική απόφαση έχει την από τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει λόγο αναιρέσεως από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Δ' ΚΠΔ, όταν αναφέρονται σ' αυτήν με πληρότητα, σαφήνεια και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά, τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι νομικοί συλλογισμοί, με τους οποίους έγινε η υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόστηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό, που αποτελούν ενιαίο σύνολο.
ΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση το Τριμελές Εφετείο Πειραιώς, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη 345/2008 απόφασή του, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, δέχθηκε ότι από τα αποδεικτικά μέσα που λεπτομερώς κατ' είδος αναφέρει, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "Ο κατηγορούμενος, ο οποίος εκμεταλλεύεται αναψυκτήριο επί της οδού ....., στον αιγιαλό της περιοχής ....., στις 3-10-2003, μετά από αυτοψία που διενήργησε υπάλληλος της Κτηματικής Εταιρείας Πειραιώς, διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί στην κατασκευή ξύλινου πατώματος υπερυψωμένου και ξύλινου δικτυώματος (πέργκολας) με αποτέλεσμα με τις παράνομες, χωρίς σχετική άδεια κατασκευές αυτές να έχει επέλθει μεταβολή στον αιγιαλό. Πρέπει επομένως να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος, κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό". Με τις σκέψεις δε αυτές το δικαστήριο κήρυξε ένοχο τον κατηγορούμενο - αναιρεσείοντα του ότι "Χωρίς άδεια επέφερε στον αιγιαλό, οποιαδήποτε μεταβολή με την κατασκευή έργων, ανεξάρτητα αν με τον τρόπο αυτόν επήλθε ζημία σε οποιονδήποτε. Ειδικότερα, από αυτοψία που έγινε από την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά, και όπως προκύπτει από την με ημερομηνία 3-10-2003 έκθεση ελέγχου της υπαλλήλου ....., στην περιοχή ..... διαπιστώθηκε ότι από τον Χ, που εκμεταλλεύεται το αναψυκτήριο με την επωνυμία "....." στην οδό ....., έχουν γίνει αυθαίρετες κατασκευές, οι οποίες εικονίζονται στο (από Οκτώβριο 2003 αρ. σχ. 424) τοπογραφικό διάγραμμα, που συντάχθηκε από μηχανικό της ανωτέρω Υπηρεσίας εντός της ζώνης του αιγιαλού κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων. Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν: Ξύλινο πάτωμα υπερυψωμένο και ξύλινο δικτύωμα (πέργκολα) που στηρίζει ξύλινη οροφή διαστάσεων 6,7,8,9,10,6 Ε=181μ2. Οι προαναφερόμενες κατασκευές -έγιναν- στην περιοχή αυτή, όπου ισχύουν τα όρια του αιγιαλού όπως καθορίσθηκαν το έτος 1937". Για την πράξη του δε αυτή, η οποία, συνιστά παράβαση των άθρων 1 και 29 παρ. 1 του Ν.2971/2001, ο κατηγορούμενος και ήδη αναιρεσείων καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δώδεκα μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική, προς 4,40 ευρώ ημερησίως.
ΙΙΙ. Με τις παραδοχές του αυτές το εκδόσαν την προσβαλλόμενη απόφαση παραπάνω Δικαστήριο στέρησε αυτήν από την από τα άρθρα 93 παρ. 3 Συντάγματος και 139 ΚΠΔ απαιτούμενη ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ειδικότερα το αιτιολογικό της απόφασης αποτελεί απλή - και μάλιστα συνοπτική - αντιγραφή του διατακτικού, χωρίς να διαλαμβάνονται σ` αυτό οι σκέψεις και οι συλλογισμοί που οδήγησαν το Δικαστήριο στην κρίση για την ενοχή του κατηγορουμένου, αφού δεν αναφέρονται τα περιστατικά εκείνα από τα οποία προέκυψε η ιδιότητα του χώρου, επί του οποίου ο κατηγορούμενος κατασκεύασε το υπερυψωμένο ξύλινο πάτωμα και την πέργκολα, ως αιγιαλού, δηλαδή αν είχε καθοριστεί η οριογραμμή του αιγιαλού με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής ή καθορίστηκε από το Δικαστήριο με βάση τις μέγιστες, συνήθεις όμως, αναβάσεις των κυμάτων, όπως προέκυψε από τη διαδικασία, στη θέση που αναφέρεται στη απόφαση. Η γενόμενη στο διατακτικό και μόνο αναφορά ότι "οι προαναφερόμενες κατασκευές-έγιναν-στην περιοχή αυτή, όπου ισχύουν τα όρια του αιγιαλού, όπως καθορίσθηκαν το έτος 1937", δεν αίρει την έλλειψη αυτή, αφού δεν διευκρινίζεται ο τρόπος που έγινε ο εν λόγω καθορισμός κατά το έτος 1937. Επιπλέον δεν αναφέρεται στην απόφαση, κατά τρόπο σαφή, ο χρόνος κατά τον οποίο ο κατηγορούμενος τέλεσε την πιο πάνω πράξη και ο οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι δυνατόν να επιδρά στο χρόνο παραγραφής αυτής. Ούτε, άλλωστε, δύναται να εκτιμηθεί ότι η αναφερόμενη στην απόφαση ημερομηνία (3-10-2003), είναι ο χρόνος κατά τον οποίο ο κατηγορούμενος τέλεσε την πιο πάνω πράξη, αφού κατά την ημερομηνία αυτή, όπως ρητώς αναφέρεται στο σκεπτικό και το διατακτικό της απόφασης, απλώς διαπιστώθηκαν, κατά τη γενόμενη αυτοψία που διενήργησε υπάλληλος της Κτηματικής Εταιρείας Πειραιώς, οι προαναφερόμενες κατασκευές. Κατόπιν αυτών, πρέπει να γίνει δεκτός, ως βάσιμος, ο από το άρθρο 510 παρ. 1 Δ' ΚΠΔ σχετικός αναιρετικός λόγος, παρελκούσης, μετά ταύτα, της έρευνας των λοιπών λόγων, ν' αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση, για νέα συζήτηση, στο ανωτέρω Δικαστήριο, διότι είναι εφικτή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων, που την είχαν δικάσει προηγουμένως (άρθρο 519 ΚΠΔ, όπως ισχύει).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Αναιρεί την 345/2008 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων) Πειραιώς. Και,

Παραπέμπει την υπόθεση, για νέα συζήτηση, στο ανωτέρω Δικαστήριο, που θα συγκροτηθεί από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων, που την είχαν δικάσει προηγουμένως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Νοεμβρίου 2008. Και

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 21 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ