Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1006 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Έκδοση.
Περίληψη:
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Ν. 3251/2004, προϋποθέσεις άρθρ. 1, 2, 9, 21, 22. Στην έφεση πρέπει να προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους ασκείται, άλλως η έφεση είναι απαράδεκτη λόγω της αοριστίας της. Απορρίπτει έφεση εκζητουμένου.
Αριθμός 1.006/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - (σε συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 και 9 Απριλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου Χ, Γερμανού υπηκόου, κρατουμένου στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων ......, που παρέστη αυτοπροσώπως, χωρίς δικηγόρο, κατά της με αριθμό 8/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, με την ως άνω απόφασή του, αποφάσισε την εκτέλεση του από 18 Ιουνίου 2008 ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, που εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Νυρεμβέργης - Φύρτ της Γερμανίας, σε βάρος του ανωτέρω εκκαλούντος - εκζητουμένου.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε, δια διερμηνέως, την από 5 Μαρτίου 2009 και με αριθμό 2/2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Πειραιώς Νικολάου Σιτζάνη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 373/2009. Προκειμένης συζητήσεως
Αφού άκουσε, δια της διερμηνέως, τον αυτοπροσώπως παραστάντα εκκαλούντα - εκζητούμενο, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έφεσή του και να μην εκδοθεί, καθώς και τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί ως απαράδεκτη η έφεση του εκζητουμένου και να εκτελεστεί το από 18.6.2008 ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των Αρχών της Γερμανίας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 1 παρ. 1 του άνω Ν. 3251/2004 "Το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι απόφαση ή διάταξη δικαστικής αρχής κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδεται με σκοπό τη σύλληψη και την προσαγωγή προσώπου, το οποίο ευρίσκεται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον το πρόσωπο αυτό ζητείται από τις αρμόδιες αρχές του Κράτους έκδοσης του εντάλματος στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας : α) προκειμένου σε πρόσωπο στο οποίο έχει ήδη αποδοθεί η αξιόποινη πράξη να ασκηθεί ποινική δίωξη, ή β) να εκτελεστεί ποινή ή μέτρο ασφαλείας, τα οποία στερούν την ελευθερία. Στο άρθρο 2 του ιδίου νόμου ορίζεται το περιεχόμενο και ο τύπος του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και στο άρθρο 9 § 3 αναφέρεται ότι "όταν ο εκζητούμενος δεν συγκατατίθεται να προσαχθεί στο κράτος έκδοσης του εντάλματος, αρμόδια δικαστική αρχή για την έκδοση της απόφασης εκτέλεσης του εντάλματος είναι το συμβούλιο εφετών, στην περιφέρεια του οποίου διαμένει ή συλλαμβάνεται ο εκζητούμενος", η δε απόφαση στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2, εκδίδεται εντός εξήντα ημερών από τη σύλληψη του εκζητουμένου. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 1 του ιδίου νόμου "κατά της άνω οριστικής αποφάσεως του συμβουλίου εφετών επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στον Άρειο Πάγο από τον εκζητούμενο ή τον εισαγγελέα εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη δημοσίευση της απόφασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 451 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ..." και §2 "ο Άρειος Πάγος σε συμβούλιο αποφαίνεται εντός οκτώ ημερών από την άσκηση της έφεσης. Ο εκζητούμενος κλητεύεται αυτοπροσώπως ή μέσω του αντικλήτου του εικοσιτέσσερις ώρες πριν από τη συζήτηση με μέριμνα του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου". Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462 επ., 474 παρ. 2 και 502 παρ. 2 Κ.Π.Δ., προκύπτει 1) ότι το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως προσδιορίζεται από την έκταση και το περιεχόμενο των προβαλλομένων λόγων, στην έρευνα των οποίων περιορίζεται το δευτεροβάθμιο δικαστήριο που έχει εξουσία να κρίνει μόνο για εκείνα τα μέρη της προσβαλλομένης αποφάσεως, στα οποία αναφέρονται οι λόγοι της εφέσεως που προτείνει ο εκκαλών και 2) ότι στην έκθεση εφέσεως με την οποίαν επιδιώκεται ο έλεγχος και η διόρθωση των σφαλμάτων της προσβαλλομένης αποφάσεως, πρέπει να διατυπώνονται οι λόγοι, για τους οποίους ασκείται να προτείνονται κατά τρόπο σαφή και ορισμένο για να είναι δεκτικοί δικαστικής εκτιμήσεως, διαφορετικά η έφεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αυτά ισχύουν κατ' αναλογία και ως προς το ένδικο μέσο της εφέσεως που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 451 παρ. 1 Κ.Π.Δ. κατά της αποφάσεως για την έκδοση ή για την εκτέλεση του ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως του Συμβουλίου Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς με την υπ' αριθμ. 8/2009 απόφασή του απεφάσισε την εκτέλεση του από 18.6.2008 ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης του Πρωτοδικείου Νυρεμβέργης - Φύρτ εις βάρος του Χ, Γερμανού υπηκόου, προκειμένου να παραδοθεί ο εκζητούμενος στην εκδούσα το ένταλμα αυτό Αρχή της Γερμανίας για να εκτίσει στερητική της ελευθερίας ποινή φυλακίσεως εκατόν σαράντα τριών (143) ημερών, που αποτελεί υπόλοιπο της στερητικής της ελευθερίας ποινής φυλακίσεως τριών (3) ετών και του έχει επιβληθεί με την υπ' αριθμ. 33α 14/95/12.10.1995 απόφαση του Πρωτοδικείου του Αννόβερου. Κατά της αποφάσεως ως άνω του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς ο εκζητούμενος ήσκησε νομοτύπως και εμπροθέσμως την κρινομένη υπ' αριθμ. 2/5 Μαρτίου 2009 έφεση, στην έκθεση όμως, η οποία συνετάγη ενώπιον του Γραμματέως του Εφετείου Πειραιώς, ουδόλως αναφέρονται λόγοι εφέσεως, ει μή μόνον ότι "εκκαλεί στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου την υπ'αριθμ. 8/2009 απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς ... και ζήτησε να εξαφανισθεί η εκκαλουμένη απόφαση ... και να μην εκδοθεί για τους λόγους που θα εκθέσει στο αρμόδιο Δικαστήριο και διότι θέλει να μείνει στην ...... επειδή διαμένει εκεί η οικογένειά του". Με το περιεχόμενο αυτό η κρινομένη έφεση είναι αόριστη, γιατί ουδέν αναφέρεται σ' αυτή συγκεκριμένο σφάλμα ή πλημμέλεια της προσβαλλομένης αποφάσεως, ούτε διατυπώνονται παράπονα για εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων νόμου που εμποδίζουν την εκτέλεση του εν λόγω ευρωπαϊκού εντάλματος συλλήψεως. Δι'ό και η έφεση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, καταδικασθεί δε ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 Κ.Π.Δ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 2/5 Μαρτίου 2009 έφεση του Χ κατά της υπ' αριθμ. 8/2009 αποφάσεως του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς. Και

Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 7 Απριλίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 9 Απριλίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή