Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 788 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητος. Άρθρο 136 ε΄ ΚΠΔ, άρθρο 137 παρ. 1 γ΄ ΚΠΔ. Κατόπιν αιτήσεως Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς ορίζει αρμόδιο δικαστήριο το Πρωτοδικείο Αθηνών και την Εισαγγελία Πρωτοδικών, διότι ο εγκαλούμενος υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς, η οποία είναι η μόνη στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς και λόγω συνάφειας και για την διευθύντρια του Νοσοκομείου Κρατουμένων.
Αριθμός 788/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Μαύρου (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Γεωργίας Στεφανοπούλου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 23 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, περί κανονισμού αρμοδιότητος δικαστηρίου. Με εγκαλουμένους τους: 1) ......., Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, 2) ...... Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και 3) ...... Διευθύντρια Νοσοκομείου Κρατουμένων .....
Με εγκαλούντα τον ......
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 1545/25.9.2008, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1565/2008.

Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Μαύρος εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα, με αριθμό 519/12.11.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Φέρομεν ενώπιον του Δικαστηρίου υμών την υπ'αριθμ. πρωτ. 1545/2008 αίτησιν του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, διά της οποίας ζητείται, συμφώνως προς τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Π.Δ., η παραπομπή της διαλαμβανομένης εις αυτήν υποθέσεως εις άλλας δικαστικάς αρχάς και εκθέτομεν τα εξής:
Εκ του συνδυασμού των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμόν του παρέδρου εις πρωτοδικείον ή εισαγγελίαν και άνω και υπηρετεί εις το αρμόδιον δικαστήριον συμφώνως με τα άρθρα 122-125, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως εις άλλο ισοβάθμιον και ομοειδές δικαστήριον. Διά την παραπομπήν, που νοείται όχι μόνον κατά την κυρίαν διαδικασίαν αλλά και κατά την προδικασίαν (Α.Π. 238/2008, Π Λογ 2008 σελ. 189 κ.ά.), αποφασίζει ο 'Αρειος Πάγος, που συνέρχεται εις συμβούλιον, εις οιανδήποτε άλλην, μη διαλαμβανομένην εις τα εδάφια α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 137 περίπτωσιν. Εξ άλλου ο 'Αρειος Πάγος εν συμβουλίω αποφασίζει περί της παραπομπής και εις την περίπτωσιν κατά την οποίαν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός και υπηρετεί εις το Πρωτοδικείον ή την Εισαγγελίαν Πρωτοδικών Πειραιώς, δεδομένου ότι εις την περιφέρειαν του Εφετείου Πειραιώς δεν υπάρχει, πλην του Πρωτοδικείου Πειραιώς, άλλο Πρωτοδικείον, ώστε να παραπεμφθή εις αυτό η υπόθεσις υπό του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς (Α.Π. 2079/2006, Ποιν Δικ 2007 σελ. 650 κ.ά.).
Εις την προκειμένην περίπτωσιν ο εγκαλών ....... διά της από 6 Σεπτεμβρίου 2007 εγκλήσεώς του ενεκάλεσε τους ....., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, ......, Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και ....., Διευθύντριαν του Νοσοκομείου Κρατουμένων ..... Εν όψει των προαναφερθέντων, εφ'όσον ο εκ των εγκαλουμένων ..... υπηρετεί ως Εισαγγελεύς Πρωτοδικών εις την Εισαγγελίαν Πρωτοδικών Πειραιώς, πρέπει η υπόθεσις να παραπεμφθή εις άλλας εισαγγελικάς, ανακριτικάς και δικαστικάς αρχάς και συγκεκριμένως εις τας τοιαύτας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α
Π ρ ο τ ε ί ν ο μ ε ν: Να παραπεμφθή η υπόθεσις που αφορά τους 1) ......Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς, 2) ....., Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς και 3) ..... Διευθύντριαν του Νοσοκομείου Κρατουμένων ....., εκ των εισαγγελικών, ανακριτικών και δικαστικών αρχών Πειραιώς εις τας αντιστοίχους αρχάς του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
Αθήνα 9 Νοεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Ανδρέας Ι. Ζύγουρας

Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά την διάταξη του άρθρου 136 περίπτωση ε' ΚΠΔ το δικαστήριο, που είναι αρμόδιο σύμφωνα με τα άρθρα 122-125, διατάζει την παραπομπή σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές, πλην άλλων, και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από τον βαθμό του παρέδρου σε πρωτοδικείο ή εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 δικαστήριο, κατά δε την διάταξη του επομένου άρθρου 137 παρ. 1 ΚΠΔ, την παραπομπή μπορεί να ζητήσει, πλην άλλων, και ο εισαγγελέας του αρμοδίου δικαστηρίου. Για την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν πρόκειται για παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο σε περίπτωση αδυναμίας συγκροτήσεως, β) το συμβούλιο των Εφετών, αν πρόκειται για παραπομπή από πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο και γ) ο Άρειος Πάγος, σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τον δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή γίνεται όχι μόνο για την κύρια διαδικασία, αλλά και για την προδικασία, συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου της ασκήσεως της ποινικής διώξεως για την ταυτότητα του λόγου.
Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την από 6.9.2007 μήνυση και την από 14 Απριλίου 2008 ένορκο εξέταση - μήνυση του ..... ούτος ενεκάλεσε τούς ..... Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ....., Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς και ..... Διευθύντρια του Νοσοκομείου Κρατουμένων ...., σχηματισθείσης της υπ' αριθ. ΑΒΜ Πειραιώς - Β07/8766/10.9.2007 δικογραφίας.
Ενόψει, όμως, του ότι ο εκ των ανωτέρω ......υπηρετεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς ως ΕΙσαγγελεύς Πρωτοδικών, η Εισαγγελία δε αυτή είναι η μόνη στην περιφέρεια του Εφετείου Πειραιώς, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπήν, λόγω συναφείας δε και ως προς τους λοιπούς, για την ενότητα της κρίσεως και πρέπει, δεκτού γενομένου του αιτήματος του Εισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και Εφετείου Αθηνών και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Παραπέμπει την υπόθεση, την οποίαν αφορούν η από 7.9.2007 ως και η από 14.4.2008 μηνύσεις του .... κατά των ..... Αντεισαγγελέως Εφετών Πειραιώς, ...... Διευθυντρίας Νοσοκομείου Κρατουμένων ..... και ...... Εισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς, από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς εις την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στις λοιπές δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Αθηνών και τις αντίστοιχες Εισαγγελίες, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Μαρτίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή