Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 96 / 2008    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας - Παραπέμπει Εισαγγελέα Εφετών Θράκης και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Θράκης και των αντιστοίχων Εισαγγελιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ 96/2008


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


E’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Ηρακλή Κωνσταντινίδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Κούκλη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 7 Δεκεμβρίου 2007, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούμενους τους: 1. Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης και 2. Χ2, Αντεισαγγελέα Εφετών Λάρισας. Με εγκαλούντα τον Ψ1.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 1 Οκτωβρίου 2007, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1714/2007.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πριάμου Λεκκού με αριθμό 453/14.11.2007, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγων, μετά της σχετικής δικογραφίας, την υπ’αριθ. πρωτ. 2513/1-10-2007 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, περί καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, επί υποθέσεως με εγκαλούμενο και τον Χ1, Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, εκθέτω τα εξής:
Κατά την διάταξη του άρθρ. 136 περ. ε’ ΚΠΔ, ζήτημα καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή υπάρχει και όταν ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός, από του βαθμού του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο κατά τα άρθρ. 122-125 ΚΠΔ δικαστήριο. Στην έννοια του κατηγορουμένου περιλαμβάνεται και ο εγκαλούμενος ή καταγγελόμενος, όταν η υπόθεση ευρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προδικασίας και δεν έχει ακόμη ασκηθή ποινική δίωξη, για την ταυτότητα της αιτίας, δηλαδή την εξασφάλιση του ανεπηρεάστου της δικαστικής κρίσεως και τον αποκλεισμό υπονοιών μεροληψίας, λόγω της συνυπηρετήσεως. Εξ άλλου, κατά την διάταξη του άρθρ. 137 παρ. 1 περ. γ’ ΚΠΔ, αρμόδιο να αποφασίση για την παραπομπή δικαστήριο είναι ο Άρειος Πάγος, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών. Στην προκειμένη περίπτωση, δια της υπ’αριθμ. ...... πράξεως αρχειοθετήσεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης ετέθη στο αρχείο η υπό στοιχ. ......... δικογραφία, σχηματισθείσα κατόπιν προκαταρκτικής εξετάσεως με αφορμή την από 5-12-2005 αναφορά-αίτηση του Ψ1, στρεφομένη κατά των Χ1, Αντεισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, και Χ2, ήδη Αντεισαγγελέως Εφετών Λάρισας. Ήδη δε, ανακύπτει περίπτωση εγκρίσεως ή μη της ως άνω ενεργείας του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, από τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης.
‘Εφ’όσον, όμως, ο εκ των αναφερομένων-μηνυομένων Χ1, Αντεισαγγελεύς Εφετών, υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, συντρέχει περίπτωση καθορισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, από το Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, και παραπομπής της υποθέσεως ως προς τους δύο μηνυομένους, λόγω συναφείας, από τις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Θεσσαλονίκης στις εισαγγελικές και δικαστικές αρχές άλλου Εφετείου και ειδικότερα αυτές του Εφετείου Θράκης.

Για τους λόγους αυτούς - Π ρ ο τ ε ί ν ω----------------
Να παραπεμφθή η υπόθεση περί της οποίας η υπό στοιχ. ...... δικογραφία προκαταρκτικής εξετάσεως επί της από 5-12-2005 αναφοράς-αιτήσεως του Ψ1, κατά των Χ1, Αντεισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, και Χ2, ήδη Αντεισαγγελέως Εφετών Λάρισας, από τις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Θεσσαλονίκης στις Εισαγγελικές και Δικαστικές αρχές του Εφετείου Θράκης.
Αθήναι 30 Οκτωβρίου 2007 Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε’ και 137 παρ. 1 περ. γ’ ΚΠοινΔ, συνάγεται ότι, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελέα και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠοινΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο σε κάθε άλλη περίπτωση. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως αφού και γι’ αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, με την ..... πράξη ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης αρχειοθέτησε την υπό στοιχ. ..... δικογραφία, που σχηματίσθηκε μετά την ενέργεια προκαταρκτικής εξετάσεως με αφορμή την από 5-12-2005 αναφορά - αίτηση του Ψ1, σε βάρος των Χ1, Αντεισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, και Χ2, ήδη Αντεισαγγελέως Εφετών Λάρισας και υπέβαλε αντίγραφο στον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 43 παρ.2 ΚΠοινΔ προκειμένου ο τελευταίος να εγκρίνει την αρχειοθέτηση αυτής ( δικογραφίας ) ή να παραγγείλει καθό έχει δικαίωμα να κινηθεί η ποινική δίωξη κατά των παραπάνω. Ενόψει των ανωτέρω, συντρέχει νόμιμη περίπτωση, να γίνει δεκτό το σχετικό αίτημα του Εσαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, αφού ο από τους αναφερομένους Αντεισαγγελέας Εφετών Χ1 είναι δικαστικός λειτουργός (άρθρο 136 στοιχ. ε’ ΚΠοινΔ) και υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, για λόγους δε συναφείας και για τον δεύτερο, και να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως στον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης, καθώς και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου Θράκης και Πρωτοδικείου Θράκης και των αντιστοίχων Εισαγγελιών, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης την υπ’ αριθμ. ........ ποινική προκαταρκτική δικογραφία, προς έγκριση ή μη της αρχειοθέτησής της, με μηνυτή τον Ψ1, ως και στις δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Θράκης και των αντίστοιχων Εισαγγελιών, αν περαιτέρω συντρέξει νόμιμη περίπτωση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 8 Ιανουαρίου 2008. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 15 Ιανουαρίου 2008.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ