Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 2317 / 2008    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Ανωτέρα βία.
Περίληψη:
Απορρίπτει ως εκπρόθεσμη την αίτηση αναίρεσης. Αλυσιτελής ο προβαλλόμενος λόγος ανωτέρας βίας για δικαιολόγηση του εκπροθέσμου.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2317/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη Aντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα-Εισηγήτρια, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 14 Οκτωβρίου 2008, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση της αναιρεσείουσας-κατηγορουμένης ..., που δεν παραστάθηκε στο συμβούλιο περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 6545/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και η αναιρεσείουσα-κατηγορουμένη ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 2 Απριλίου 2008 αίτησή της, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 697/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασιλείου Μαρκή με αριθμό 297/5-6-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω στο Συμβούλιό σας την προκειμένη δικογραφία και εκθέτω τα εξής:
Ι. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ως δευτεροβάθμιο Δικαστήριο με την 6545/28.1.2008 απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω εκπρόθεσμης άσκησης έφεση της κατηγορουμένης ..., κατά της 29559/2003 καταδικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών. Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης η κατηγορουμένη εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο Κων/νο Γκρέκο, η δε απόφαση καταχωρίστηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του Πρωτοδικείου Αθηνών στις 25/2/2008 (βλ. απόφαση).

ΙΙ. Στις 2-4-2008 εμφανίσθηκε στον αρμόδιο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών η δικηγόρος Πειραιά Ευσταθία Θεοχάρη και δήλωσε ότι ως εκπρόσωπος της κατηγορουμένης ασκεί για λογαριασμό της αναίρεση κατά της 6545/28-1-2008 απόφασης και έτσι συντάχθηκε η με αριθμό 50/2-4-2008 έκθεση αναίρεσης. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνεται και η δήλωση ότι "........ασκεί εμπρόθεσμα την παρούσα αίτηση αναιρέσεως, διότι από την Δευτέρα 17-3-2008 μέχρι και την Δευτέρα 31-3-2008 οι δικηγόροι Πειραιώς απείχαν συνεχώς από τα καθήκοντά τους...." (βλ. έκθεση αναίρεσης).

ΙΙΙ. Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει ότι η αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την καταχώρηση της απόφασης στο ειδικό βιβλίο , εντός της οποίας μπορούσε να ασκηθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 Κ.Π.Δ. Ο ισχυρισμός με τον οποίο επιδιώκει να θεμελιώσει λόγο ανωτέρας βίας, προκειμένου να δικαιολογηθεί η μη τήρηση της παραπάνω προθεσμίας, έστω και αν είναι βάσιμος στην ουσία του, δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο ανωτέρας βίας, αφού η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης είχε λήξει σε χρόνο προγενέστερο της αποχής και συγκεκριμένα στις 6-3-2008. Πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι για την έναρξη της προθεσμίας δεν ήταν αναγκαία η επίδοση της απόφασης στην κατηγορούμενη, αφού αυτή είχε εκπροσωπηθεί στο ακροατήριο και ότι στην κρινομένη περίπτωση , δεδομένου ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι καταδικαστική, δεν μπορούσε να ασκηθεί αναίρεση με δήλωση στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου , εντός της 20ήμερης προθεσμίας του άρθρου 473 παρ.2 Κ.Π.Δ.
Πρέπει συνεπώς η αναίρεση να απορριφθεί ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ και περαιτέρω θα πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα.

Για τους λόγους αυτούς ΠροτείνωΙ. Να απορριφθεί απαράδεκτη η 50/2-4-2008 αίτηση αναίρεσης που ασκήθηκε από την κατηγορουμένη ..., δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της Ευσταθίας Θεοχάρη, κατά της 6545/28-1-2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημ/κείου Αθηνών και
ΙΙ. Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα στην αναιρεσείουσα.
Αθήνα 2-6-2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Μαρκής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ.1 και 473 παρ. 1 και 3 του Κ.Π.Δ, προκύπτει, ότι η προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της αποφάσεως, αν αυτή έγινε με παρόντα τον κατηγορούμενο και αρχίζει, από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου. Τέλος, από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 465 και 473 ΚΠΔ και εν όψει της γενικής αρχής του δικαίου, που πηγάζει από το άρθρο 255 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία, ουδείς υποχρεούται στα αδύνατα, προκύπτει ότι, αν από λόγους ανώτερης βίας ή από άλλο ανυπέρβλητο κώλυμα είναι αδύνατη η εμπρόθεσμη από το διάδικο άσκηση του ενδίκου μέσου που του ανήκει, συγχωρείται να γίνει αργότερα, μέσα όμως στη νόμιμη προθεσμία, που αρχίζει για την περίπτωση αυτή από τότε που θα παύσει ο λόγος της ανώτερης βίας ή θα εξαλειφθεί το ανυπέρβλητο κώλυμα. Τα περιστατικά αυτά που συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα πρέπει να αναφέρονται στην έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου και ταυτοχρόνως να γίνεται επίκληση των αποδεικτικών στοιχείων που αποδεικνύουν τους σχετικούς ισχυρισμούς. Αν δεν διαλάβει τέτοια περιστατικά ή αν τα περιστατικά αυτά δεν αποδεικνύονται από τα αποδεικτικά μέσα που επικαλείται και προσκομίζει αυτός που το ασκεί, το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως εκπρόθεσμο και συνεπώς απαράδεκτο. Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 476 παρ.1, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 18 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός άλλων περιπτώσεων εκπροθέσμως, το διατακτικό συμβούλιο, ή το δικαστήριο (σε συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά, ύστερα από πρόταση του εισαγγελέα και αφού, ακούσει τους διαδίκους, που τυχόν θα εμφανισθούν, μετά από προηγούμενη ειδοποίηση του αναιρεσείοντος στον Γραμματέα της Εισαγγελίας 24 ώρες πριν την εισαγωγή της υπόθεσης, απορρίπτει ως απαράδεκτο το ένδικο μέσο και καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα. Στην προκειμένη περίπτωση η προσβαλλομένη 6545/2008 απόφαση του Ζ' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάσθηκε η αναιρεσείουσα για παράβαση του άρθρου 17 παρ.1, 2α του Ν.2523/1997 κατ'εξακολούθηση δημοσιεύθηκε με ωσεί παρούσα την αναιρεσείουσα κατηγορούμενη, που εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον δικηγόρο Αθηνών Κωνσταντίνο Γκρέκο, και καταχωρίσθηκε στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων στις 25-2-2008, όπως προκύπτει από την επί του στη δικογραφία ακριβούς αντιγράφου αυτής βεβαίωση του αρμόδιου Γραμματέως του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η κρινόμενη αίτηση αναίρεσης ασκήθηκε με δήλωση στον αρμόδιο Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 2-4/2008, δηλαδή μετά την κατά τα άνω οριζόμενη από τον νόμο δεκαήμερη προθεσμία από τον χρόνο της καταχώρισης της προσβαλλόμενης απόφασης στο ειδικό βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων. Η στο δικόγραφο της αίτησης δήλωση της αναιρεσείουσας ότι ασκεί εμπρόθεσμα την αίτηση της διότι από τη Δευτέρα 17-3-2008 μέχρι και τη Δευτέρα 31-3-2008 οι δικηγόροι Πειραιώς απείχαν συνεχώς από τα καθήκοντά τους, με τον οποίο επιχειρεί αυτή να δικαιολογήσει το εκπρόθεσμο προβάλλοντας λόγο ανώτερης βίας, αλυσιτελώς προβάλλεται, αφού κατά τ'αναφερόμενα στην αίτηση το δεκαήμερο από την καταχώριση της προσβαλλόμενης απόφασης στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων είχε ήδη παρέλθει πριν από την έναρξη της ως άνω απεργίας των δικηγόρων του Πειραιά. Πρέπει συνεπώς η αίτηση αναίρεσης να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί η αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 2-4-2008 αίτηση της ..., για αναίρεση της 6545/2008 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Οκτωβρίου 2008
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 5 Νοεμβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ