Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 292 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο.
Περίληψη:
Απορρίπτει αναίρεση ως εκπρόθεσμη.
ΑΡΙΘΜΟΣ 292/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό - Εισηγητή και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 9 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για τις αιτήσεις των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1. Χ1, 2. Χ2, 3. Χ3, 4. Χ4 και 5. Χ5, που δεν παραστάθηκαν στο συμβούλιο, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 1048/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στις από 19 Ιουνίου 2008 αιτήσεις τους αναιρέσεως, οι οποίες καταχωρίστηκαν στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1185/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κονταξή με αριθμό 469/9.10.2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
I) Με την υπ'αριθμ. 1048/14-4-2008 απόφασή του το Α' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών και χρηματική ποινή 2000 ευρώ στον καθένα τους Χ1, Χ2, Χ3, Χ4 και Χ5 για παράβαση του α.ν.86/67.
Στη διαδικασία εκδόσεως της άνω απόφασης οι κατηγορούμενοι εκπροσωπήθησαν δια πληρεξουσίου δικηγόρου και δη του δικηγόρου Ηρακλείου Γεωργίου Βαθιανάκη. Η άνω απόφαση καταχωρήθηκε στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 § 3 Κ.Ποιν.Δ. στις 2-6-2008 (βλ. την από 19-6-2008 βεβαίωση της γραμματέα του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου). Κατ'αυτής άσκησαν στις 19-6-2008 ενώπιον του γραμματέα πλημμελειοδικών Ηρακλείου τις ταυτόσημες υπ'αριθμ. 6,7,8,9,10 αιτήσεις αναιρέσεως για τους λόγους, όπως αναφέρεται στις οικείες εκθέσεις, "που εκτίθενται αναλυτικά και συνολικά σε αίτηση που επιδίδεται παράλληλα στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το άρθρο 473 παρ. 2 Κ.Π.Δ." επισυνάπτεται δε σε κάθε έκθεση αναίρεσης "δήλωση αναίρεσης με ημερομηνία 09.06.2008 ενώπιον του Αρείου Πάγου -ποινικό τμήμα (δια του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου)" και η οποία φέρει την υπογραφή εκάστου αναιρεσείοντος και αναφέρονται λόγοι αναίρεσης, στο τέλος δε εκάστης "Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής καλείται να επιδώσει την παρούσα νομίμως στον κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ...".
'Ομως τέτοια επίδοση δεν έχει λάβει χώρα. Επομένως οι άνω αναιρέσεις ασκήθηκαν με δήλωση στον οικείο γραμματέα -474 § 1 Κ.Π.Δ.
ΙΙ) Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι οι υπό κρίση αναιρέσεις έχουν ασκηθεί εκπρόθεσμα, ήτοι μετά την πάροδο των δέκα (10) ημερών από της επομένης της καταχωρήσεως της προσβαλλομένης απόφασης, χωρίς να αναφέρεται ή να συντρέχουν λόγοι ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος που να εμπόδισαν την τήρηση της άνω νόμιμης προθεσμίας (άρθρα 473, 474 § 2 Κ.Π.Δ.). Επομένως πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Προτείνω όπως απορριφθούν ως απαράδεκτες οι υπ'αριθμ. 6,7,8,9,10 αιτήσεις αναιρέσεως των Χ1, Χ2, Χ3, Χ4 και Χ5 κατά της υπ'αριθμ. 1048/2008 απόφασης του Α' Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, και να καταδικαστούν στα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Αθανάσιος Κονταξής
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος των αναιρεσειόντων.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι υπό κρίση αυτοτελείς αιτήσεις υπ' αριθμ 6,7,8,9,και 10/19-6-2008 των κατηγορουμένων Χ1, Χ2, Χ3, Χ4 και Χ5 αντιστοίχως, για αναίρεση της 1048/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, πρέπει να συνεξεταστούν.
Από τη διάταξη του άρθρου 340 παρ. 2 του Κ.Ποιν.Δ, "σε πταίσματα και σε πλημμελήματα, ήδη δε μετά την αντικατάσταση της διατάξεως αυτής με το άρθρο 13 του Ν. 3346/2005 και σε κακουργήματα, επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος από συνήγορο, τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του, η οποία δίδεται κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. γ'" του ΚΠοινΔ. Στην περίπτωση αυτή ο εκκαλών θεωρείται παρών και ο συνήγορός του ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις γι' αυτόν. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 473 παρ.1 εδ.α' του ΚΠΔ, "όπου ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά, η προθεσμία για την άσκηση ένδικων μέσων είναι δέκα ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης", ενώ, κατά την παρ/φο 3 εδ.α' του ίδιου άρθρου, "η προθεσμία για την άσκηση της αναίρεσης αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραφημένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου". Από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, συνάγεται ότι, η απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου που εκδόθηκε κατά του εκκαλούντος-κατηγορουμένου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκε από συνήγορο τον οποίο ο ίδιος είχε διορίσει με έγγραφη δήλωσή του, λογίζεται ότι δημοσιεύτηκε με την παρουσία του εκκαλούντος και ότι, στην περίπτωση αυτήν, η τασσόμενη με τα άρθρα 507 παρ.1 εδ.α' και 473 του ΚΠΔ προθεσμία των δέκα ημερών για την άσκηση αναίρεσης, αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται στη γραμματεία του ποινικού δικαστηρίου και δεν είναι αναγκαία η επίδοσή της στον εκκαλούντα. Τέλος, σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου, κατά την οποία κανένας δεν μπορεί να υποχρεωθεί στα αδύνατα, είναι επιτρεπτή η εκπρόθεσμη άσκηση του ένδικου μέσου, συνεπώς και της αναίρεσης, όταν συντρέχει λόγος ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, αλλά στην εξαιρετική αυτήν περίπτωση, όπως συνάγεται από τα άρθρα 473 παρ.2 και 474 παρ.2 του ΚΠΔ, εκείνος που ασκεί το ένδικο μέσο, οφείλει να αναφέρει στη δήλωση ασκήσεώς του το λόγο που δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή του, δηλαδή τα περιστατικά της ανώτερης βίας ή του ανυπέρβλητου κωλύματος από τα οποία παρεμποδίστηκε στην εμπρόθεσμη άσκηση τούτου, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία αποδεικνύουν τη βασιμότητά τους, γιατί διαφορετικά το ένδικο μέσο απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Στην προκείμενη περίπτωση, οι αναιρεσείοντες, με την 6085/2004 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, καταδικάστηκαν σε συνολική ποινή φυλάκισης είκοσι μηνών και συνολική χρηματική ποινή 4.000 ευρώ κάθε ένας για παρ. άρθρ. 1 παρ. 1,2 Α.Ν. 86/67. Κατά της πιο πάνω απόφασης οι κατηγορούμενοι άσκησαν ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου έφεση, κατά την εκδίκαση της οποίας, που είχε οριστεί για τις 14-4-2008 αυτοί δεν εμφανίστηκαν αυτοπροσώπως αλλά εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Βαθιανάκη τον οποίο είχαν διορίσει με τις από 11-4-2008 έγγραφες δηλώσεις τους. Στη συνέχεια, αφού εκδίκασε την υπόθεση με την προσβαλλόμενη 1048/2008 απόφασή του, κατεδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 10 μηνών και συνολική χρηματική ποινή 2.000 ευρώ τον κάθε ένα εκκαλούντα για την ως άνω παράβαση. Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύτηκε στις 14-4-2008, κατά τα εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη, λογίζεται ότι δημοσιεύτηκε με την παρουσία των εκκαλούντων, αφού αυτοί εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, καταχωρίστηκε δε στο προαναφερόμενο ειδικό βιβλίο στις 2-6-2008, όπως προκύπτει από τη σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση της Γραμματέως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. 'Ετσι, κατά τα εκτιθέμενα επίσης στη μείζονα σκέψη, η προθεσμία για την άσκηση κατ'αυτής αναίρεσης από τους κατηγορουμένους άρχισε στις 3-6-2008 και δεν ήταν αναγκαία η επίδοσή της σ'αυτούς. Αλλά οι κατηγορούμενοι άσκησαν τις κρινόμενες αιτήσεις αναίρεσης, με δηλώσεις τους, στις 19 Ιουνίου 2008, ενώπιον της Γραμματέως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου, από την οποία και συντάχθηκαν οι υπ' αριθμό 6,7,8,9, και 10/19.6.2008 σχετικές εκθέσεις αντιστοίχως. 'Ετσι όμως, οι κρινόμενες αιτήσεις αναίρεσης ασκήθηκαν πολύ μετά την παρέλευση της πιο πάνω δεκαήμερης προθεσμίας από την καταχώριση της προσβαλλόμενης απόφασης στο ειδικό βιβλίο του ποινικού τμήματος του Πρωτοδικείου Ηρακλείου χωρίς στις εκθέσεις αναιρέσεως οι αναιρεσείοντες να επικαλούνται λόγο ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή τους. Κατ ακολουθίαν πρέπει, λόγω της εκπρόθεσμης ασκήσεώς τους, να απορριφθούν οι κρινόμενες αιτήσεις αναιρέσεως ως απαράδεκτες. Μετά από αυτά και την ειδοποίηση του αντικλήτου των αναιρεσειόντων (κατά την επί του φακέλου σημείωση του αρμόδιου Γραμματέα) και τη μη εμφάνισή τους, πρέπει να απορριφθούν, ως απαράδεκτες οι αιτήσεις αναιρέσεως και να καταδικασθούν οι αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει τις υπ' αριθμ. 6,7,8,9, και 10/19-6-2008 αιτήσεις των Χ1, Χ2, Χ3, Χ4 και Χ5 για αναίρεση της 1048/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου. Και

Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για τον καθένα.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 16 Ιανουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 30 Ιανουαρίου 2009.-
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή