Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1447 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αιτιολογίας ανεπάρκεια, Υπέρβαση εξουσίας, Αναβολής αίτημα.
Περίληψη:
Άρθρο 340 παρ. 1, 349 ΚΠΔ. Το αίτημα για αναβολή (λόγου κωλύματος συνηγόρου του κατηγορουμένου στην προκειμένη περίπτωση) απόκειται μεν στην κυριαρχική εξουσία του δικαστηρίου της ουσίας, όμως τούτο οφείλει να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόρριψή του (άρθρο 83 παρ. 3 του Συντάγματος, 139 ΚΠΔ άλλως λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Δ΄ ΚΠΔ. Εφόσον το δικαστήριο, χωρίς να αιτιολογήσει το απορριπτικό αίτημα της αναβολής, προχώρησε σε καταδικαστική απόφαση, λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 παρ. 1 Η΄ (υπέρβαση εξουσίας). Αναιρεί και παραπέμπει.
Αριθμός 1447/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Ε' Ποινικό Τμήμα
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 22 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Ανδρέα Τσώκο, περί αναιρέσεως της 59/2009 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Κερκύρας.

Το Τριμελές Εφετείο Κέρκυρας, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 20 Μαρτίου 2009 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 586/2009.

Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Εκ των διατάξεων των άρθρων 340 § 1, 349 και 139 Κ.Π.Δ., όπως η τελευταία ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 2 § 5 του Ν. 2408/1996, προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια, όπως μεταξύ άλλων, μπορεί να είναι ή από ανυπέρβλητο κώλυμα αδυναμία εμφανίσεως του συνηγόρου υπερασπίσεως αυτού (κατηγορουμένου) και η μη δυνατότης εγκαίρου και επαρκούς αναπληρώσεώς του με άλλον. Η παραδοχή ή μη του ως άνω αιτήματος απόκειται μεν εις την κυριαρχικήν κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, οφείλει όμως τούτο να απαντήσει στο αίτημα αναβολής και εις περίπτωση απορρίψεώς του να αιτιολογήσει ειδικώς και εμπεριστατωμένως την απόφασή του. Άλλως, εάν απορρίψει το αίτημα, χωρίς την επιβαλλομένη αιτιολογία, ιδρύεται λόγος αναιρέσεως εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της δίκης, επί της οποίας εξεδόθη η προσβαλλομένη απόφαση, μετά την εκφώνηση του ονόματος των κατηγορουμένων, οι οποίοι ήσαν παρόντες "ενεφανίσθη ο δικηγόρος Κερκύρας Σταμάτιος Καββαδίας και αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο είπε ότι ο συνήγορος του πρώτου κατηγορουμένου ..., δικηγόρος Αθηνών Ανδρέας Τσώκος ζητάει την αναβολή της δίκης, επειδή δεν μπορεί να έρθει στο Δικαστήριο και προσεκόμισε τα εξής έγγραφα: 1) βεβαίωση του δικηγόρου Αθηνών Ανδρέα Τσώκου και 2) ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση του ιατρού ... Παθολόγου - Γαστρεντερολόγου, τα οποία και αναγνώστηκαν"..... "Ο κατηγορούμενος, αφού έλαβε τον λόγο από την Πρόεδρο ζήτησε την αναβολή της δίκης". Το Τριμελές Εφετείο Κερκύρας απέρριψε το αίτημα αναβολής με την εξής αιτιολογία: "Επειδή πρέπει να απορριφθούν τα υποβληθέντα αιτήματα των κατηγορουμένων περί αναβολής της δίκης", (είχε υποβάλλει αίτημα αναβολής και ο έτερος κατηγορούμενος), "διότι οι προτεινόμενοι λόγοι κατά την κρίση του Δικαστηρίου δεν συνιστούν σημαντικά αίτια αναβολής της δίκης κατ' άρθρον 349 § 1 Κ.Π.Δ., εν όψει και του γεγονότος ότι υφίσταται κίνδυνος παραγραφής του αδικήματος (χρόνος τέλεσης 12-9-2001)". Με αυτά που εδέχθη το άνω Εφετείο, δεν διέλαβε στην άνω απόφασή του, την παρεμπίπτουσα, απορριπτική του αιτήματος αναβολής, την κατά τις διατάξεις των άρθρων 93 § 3 του Συντάγματος και 139 Κ.Π.Δ. ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού δεν εκτίθενται σ'αυτήν τα στοιχεία που προέκυψαν από την ακροαματική διαδικασία, στα οποία το δικαστήριο εθεμελίωσε την ουσιαστική αβασιμότητα του αιτήματος αναβολής, οι συλλογισμοί, με τους οποίους κατέληξε στην απορριπτική του κρίση αυτή, καθώς και οι αποδείξεις που την στηρίζουν. Ειδικότερα δεν προσδιορίζονται οι αποδείξεις, τις οποίες έλαβεν υπ'όψη του το Εφετείο, προκειμένου να καταλήξει στην άνω κρίση του, ότι το ως προεβλήθη κώλυμα του δικηγόρου του δεν συνιστά σημαντικό αίτιο αναβολής της δίκης, αφού ουδεμία γίνεται μνεία στο σκεπτικό της αποφάσεως αυτής της προσκομισθείσης και αναγνωσθείσης, κατά τ'άνω, ιατρικής γνωματεύσεως, ώστε ουδόλως καθίσταται σαφές, εάν το δικαστήριο εδέχθη ή όχι ότι το προβληθέν κώλυμα του συνηγόρου υπερασπίσεως ήτο πραγματικόν (υπαρκτόν) και παρεμπόδιζε την εμφάνισή του στο δικαστήριο προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση. Ταύτα δεδομένου ότι η επιλογή του προσώπου του συνηγόρου του κατηγορουμένου αποτελεί δικαίωμα του τελευταίου αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 6 § 3 της ΕΣΔΑ και 14 § 3 στοιχ. δ' του κυρωθέντος με τον Ν. 2462/1997, Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, και, περαιτέρω, το ότι υπάρχει κίνδυνος παραγραφής του αδικήματος δεν συνιστά την απαιτουμένη από τις ανωτέρω διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία για την απόρριψη του αιτήματος αναβολής.
Συνεπώς η παρεμπίπτουσα αυτή απόφαση δεν έχει την κατά τα άνω άρθρα του Συντάγματος και του Κ.Π.Δ. απαιτουμένη αιτιολογία και πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού εκ του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Δ' Κ.Π.Δ. λόγου αναιρέσεως, να αναιρεθεί. Εφ'όσον όμως αναιρείται η απόφαση αυτή για έλλειψη αιτιολογίας, πρέπει στη συνέχεια να αναιρεθεί και η καταδικαστική απόφαση του ως άνω δικαστηρίου, καθ'όσον το τελευταίο προχώρησε στην έκδοση της αποφάσεως αυτής, χωρίς να έχει αιτιολογήσει την απόρριψη του αιτήματος της αναβολής και ούτως υπερέβη την εξουσία του και υπέπεσεν, εντεύθεν, εις την πλημμέλεια (εκ) του άρθρου 510 § 1 στοιχ. Η' Κ.Π.Δ., (τούτου εξεταζομένου αυτεπαγγέλτως, άρθρο 514 Κ.Π.Δ.). Μετά ταύτα η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί για νέα συζήτηση στο ίδιο ανωτέρω δικαστήριο, συγκροτηθησόμενο από άλλους δικαστάς, εκτός εκείνων που δίκασαν προηγουμένως (άρθρ. 519 Κ.Π.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την υπ'αριθμ. 59/2009 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κέρκυρας. Και
Παραπέμπει την υπόθεση για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο.-
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 11 Ιουνίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή