Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 34 / 1994    (In full composition, Penal Cases)

Θέμα
Ποινή, Ναρκωτικά.
Περίληψη:
Επί εμπορίας ναρκωτικών απαγορεύεται η μετατροπή της ποινής. Ποινές. Μετατροπή. Ναρκωτικά. Εμπορικές πράξεις. Ως εμπορία ναρκωτικών στην παρ.11 του άρθρου 82 Π.Κ. νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται ή διευκολύνεται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών με οποιαδήποτε αιτία (εμπορική ή μη), επομένως και η καλλιέργεια ινδικής καννάβεως, όταν δεν γίνεται για αποκλειστική χρήση του καλλιεργητή. Κατά το άρθρο 3 του ν.δ. 743/1970, που ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως του εγκλήματος της καλλιέργειας ινδικής καννάβεως, στο οποίο αφορά η προκειμένη υπόθεση, διά πρόσκαιρου καθείρξεως και δια χρηματικής ποινής πεντήκοντα χιλιάδων μέχρι δέκα εκατομμυρίων δραχμών τιμωρείται, αυτός που κατά παράβαση των άρθρων 1 και 2: α) Εισάγει στην Επικράτεια ή εξάγει εξ αυτής ναρκωτικές ουσίας ή μεσολαβεί σε πώληση ή καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο διαθέτει σε τρίτους τέτοιες... στ) Συντελεί καθ' οιονδήποτε τρόπον στη διάδοση της χρήσεως ναρκωτικών ουσιών... η) Καλλιεργεί ή συγκομίζει άνευ αδείας οποιαδήποτε ποικιλία ινδικής καννάβεως ή υπνοφόρου μήκονος ή αποκρύπτει από την αρμόδια αρχή την υπ' αυτού παραχθείσα ποσότητα οπίου και θ) Κατέχει οπωσδήποτε ή φέρει επ' αυτού ναρκωτικές ουσίες.... Αντίστοιχη της ανωτέρω διάταξη είναι η του άρθρου 5 του ν. 1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2161/1993. Εξάλλου κατά το άρθρο 82 παρ. 7 του Π.Κ., όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 1 του ν. 1419/1984 «η κατά τις προηγούμενες παραγράφους μετατροπή αποκλείεται στην περίπτωση καταδίκης για αδίκημα εμπορίας ναρκωτικών φαρμάκων». Επακολούθησε ο νόμος 1941/1991, με το άρθρο 2 του οποίου αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 82 Ποιν. Κώδικα και οριίσθηκε και πάλι στην νέα παράγραφο 11 αυτού ότι «μετατροπή... της ποινής δεν επιτρέπεται για τις ποινές που επιβάλλονται για εμπορία ναρκωτικών». Τέλος κατά το άρθρο 8 εδάφ. θ' του Π.Κ. «οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα απ' τους τόπους τέλεσης, για τις πράξεις που τελέστηκαν στην αλλοδαπή: α)... β)... θ) παράνομο εμπόριο ναρκωτικών φαρμάκων». Ούτε, όμως, στα ως άνω ειδικά περί καταπολεμήσεως των ναρκωτικών νομοθετήματα, ούτε στον Ποινικό Κώδικα ορίζεται ρητώς η έννοια της εμπορίας ναρκωτικών φαρμάκων ή ουσιών. Η ενασχόληση της Βουλής με το ζήτημα αυτό κατά την ψήφιση των τροποποιήσεων του άρθρου 82 ΠΚ με τους νόμους 1419/1984 και 1941/1991, απέδωκε μεν ως αποτέλεσμα την εννοιολογική ταύτιση των χρησιμοποιούμενων στα ρηθέντα άρθρα του Ποινικού Κωδικός όρων «εμπορία ναρκωτικών» και «εμπόριο ναρκωτικών φαρμάκων», δεν κατέληξε όμως και σε κάποιου περιεχομένου ρητό νομοθετικό καθορισμό των άνω όρων. Εγγύτερη προσέγγιση του θέματος άγει στο συμπέρασμα, ότι οι όροι «εμπορία ναρκωτικών» και «εμπόριο ναρκωτικών φαρμάκων» κείνται στις άνω διατάξεις υπό ευρεία έννοια, εξερχόμενη του ορισμού των αντικειμενικώς εμπορικών πράξεων που απαντάται στο άρθρο 2 του από 2/14.5.1835 β.δ/τος περί αρμοδιότητος των Εμποροδικείων και καταλαμβάνουσα κάθε πράξη με την οποία συντελείται ή δια της οποίας διευκολύνεται η πραγματοποίηση της κυκλοφορίας απαγορευόμενων ναρκωτικών ουσιών από άτομο σε άτομο, με οποιαδήποτε αιτία (εμπορική ή μη), τέτοια δε πράξη αποτελεί και η κατά το προπαρατεθέν άρθρο 3 του ν.δ. 743/1970 καλλιέργεια ινδικής καννάβεως όταν δεν γίνεται για αποκλειστική χρήση του καλλιεργητή, αφού και στην περίπτωση αυτή σκοπός της καλλιέργειας είναι προφανώς η κυκλοφορία της εν λόγω ναρκωτικής ουσίας. Η λύση αυτή (που κατά την ερμηνεία του άρθρου 8 εδάφ. θ' του Π.Κ. έγινε ήδη δεκτή, ως προς την κατοχή ινδικής καννάβεως, με την 1200/1976 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου) συνάγεται από το σκοπό του νομοθέτη, ο οποίος με τη θέσπιση των άνω διατάξεων του Π.Κ., σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άνω ειδικών νομοθετημάτων, απέβλεψε στην αποτελεσματικότερη προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο που συνεπάγονται γι'αυτήν τόσο η παράνομη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών από ατόμου σε άτομο, με οποιαδήποτε αιτία, όσο και οι εξασφαλίξουσες την ύπαρξη των εν λόγω ουσιών και γενικώς διευκολύνουσες την κατά τον άνω τρόπο διακίνηση αυτών πράξεις, στις οποίες συγκαταλέγεται και η καλλιέργεια ινδικής καννάβεως, όχι για αποκλειστική χρήση του καλλιεργητή. Πράγματι δεν είναι λογικώς νοητό να αντιμετωπίζονται νομοθετικώς με αυστηρότητα οι υπό την έννοια του άρθρου 2 του άνω β.δ/τος αντικειμενικώς εμπορικές πράξεις περί τα ναρκωτικά και να εξαιρούνται της δικαιολογημένης αυστηρότητας πράξεις εξίσου ή και περισσότερο επικίνδυνες μ' εκείνες για τη δημόσια υγεία, όπως είναι και η καλλιέργεια της ινδικής καννάβεως, όταν δεν γίνεται για αποκλειστική χρήση του καλλιεργητή, αφού αυτή αποτελεί, ως προς τη ρηθείσα ναρκωτική ουσία και τη διακίνηση της, την πηγή του κακού. Πέραν όμως, απ' αυτά, η άνω λύση συμπορεύεται και με τις αυξημένης τυπικής δυνάμεως ρυθμίσεις που έγιναν: α) με την κυρωθείσα διά του νόμου 1990/1991 από 19.12.1988 σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών φαρμάκων κλπ, και β) με την υπογραφείσα στη Ν. Υόρκη την 30.3.1961 και κυρωθείσα με το ν.δ. 1105/1972 διεθνή σύμβαση υπό τον τίτλο «Ενιαία Σύμβαση του 1961 επί των ναρκωτικών», η δεύτερη των οποίων δεν μπορούσε να παροραθεί απ' τον Έλληνα νομοθέτη, κατά τις άνω αντικαταστάσεις του άρθρου 82 του Ποιν. Κωδικός, που έγιναν υπό το καθεστώς της ισχύος της. Όντως, κατά την πρώτη των άνω συμβάσεων (άρθρο 1 εδάφ. ιγ') παράνομη διακίνηση ναρκωτικών φαρμάκων σημαίνει τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2, αυτής της συμβάσεως, ήτοι την παραγωγή, κατασκευή, διανομή, πώληση, μεταφορά, εισαγωγή, κατοχή κάθε ναρκωτικού φαρμάκου ή κάθε ψυχότροπης ουσίας, την καλλιέργεια της παπαρούνας οπίου, θάμνου κόκας ή φυτού καννάβεως κατά παράβαση των διατάξεων της Συμβάσεως του 1961 κλπ, ενώ με τη δεύτερη των άνω Συμβάσεων (άρθρο 1) ορίζεται η «αθέμιτη εμπορία» ναρκωτικών ουσιών ως δηλώνουσα την καλλιέργειαν η πάσαν εμπορίαν ναρκωτικών» αντίθετη προς τους σκοπούς της συμβάσεως αυτής(Ολομ. ΑΠ 34/1994 ΝοΒ 43.79). (Επιμέλεια περίληψης: Ευριπίδης Αντωνίου, επίτιμος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου)
Περίληψη:Επί εμπορίας ναρκωτικών απαγορεύεται η μετατροπή της ποινής.
Ποινές. Μετατροπή. Ναρκωτικά. Εμπορικές πράξεις. Ως εμπορία ναρκωτικών
στην παρ.11 του άρθρου 82 ΠΚ νοείται κάθε πράξη με την οποία συντελείται
ή διευκολύνεται η κυκλοφορία ναρκωτικών ουσιών με οποιαδήποτε αιτία
(εμπορική ή μη), επομένως και η καλλιέργεια ινδικής καννάβεως, όταν δεν
γίνεται για αποκλειστική χρήση του καλλιεργητή. Κατά το άρθρο 3 του ν.δ.
743/1970, που ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως του εγκλήματος της καλλιέργειας
ινδικής καννάβεως, στο οποίο αφορά η προκειμένη υπόθεση, διά πρόσκαιρου
καθείρξεως και δια χρηματικής ποινής πεντήκοντα χιλιάδων μέχρι δέκα εκατομμυρίων
δραχμών τιμωρείται, αυτός που κατά παράβαση των άρθρων 1 και 2: α) Εισάγει
στην Επικράτεια ή εξάγει εξ αυτής ναρκωτικές ουσίας ή μεσολαβεί σε πώληση ή
καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο διαθέτει σε τρίτους τέτοιες... στ) Συντελεί καθ'
οιονδήποτε τρόπον στη διάδοση της χρήσεως ναρκωτικών ουσιών... η) Καλλιεργεί
ή συγκομίζει άνευ αδείας οποιαδήποτε ποικιλία ινδικής καννάβεως ή
υπνοφόρου μήκονος ή αποκρύπτει από την αρμόδια αρχή την υπ' αυτού
παραχθείσα ποσότητα οπίου και θ) Κατέχει οπωσδήποτε ή φέρει επ' αυτού
ναρκωτικές ουσίες.... Αντίστοιχη της ανωτέρω διάταξη είναι η του άρθρου 5 του ν.
1729/1987, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2161/1993. Εξάλλου
κατά το άρθρο 82 παρ. 7 του Ποιν. Κωδικός, όπως είχε αντικατασταθεί με το
άρθρο 1 του ν. 1419/1984 «η κατά τις προηγούμενες παραγράφους μετατροπή
αποκλείεται στην περίπτωση καταδίκης για αδίκημα εμπορίας ναρκωτικών
φαρμάκων». Επακολούθησε ο νόμος 1941/1991, με το άρθρο 2 του οποίου
αντικαταστάθηκε εκ νέου το άρθρο 82 Ποιν. Κώδικα και οριίσθηκε και πάλι στην
νέα παράγραφο 11 αυτού ότι «μετατροπή... της ποινής δεν επιτρέπεται για τις
ποινές που επιβάλλονται για εμπορία ναρκωτικών». Τέλος κατά το άρθρο 8
εδάφ. θ' του Ποιν. Κώδικα «οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε
ημεδαπούς και αλλοδαπούς, ανεξάρτητα απ' τους τόπους τέλεσης, για τις
πράξεις που τελέστηκαν στην αλλοδαπή: α)... β)... θ) παράνομο εμπόριο
ναρκωτικών φαρμάκων». Ούτε, όμως, στα ως άνω ειδικά περί καταπολεμήσεως
των ναρκωτικών νομοθετήματα, ούτε στον Ποινικό Κώδικα ορίζεται ρητώς η έννοια
της εμπορίας ναρκωτικών φαρμάκων ή ουσιών. Η ενασχόληση της Βουλής με το
ζήτημα αυτό κατά την ψήφιση των τροποποιήσεων του άρθρου 82 ΠΚ με τους
νόμους 1419/1984 και 1941/1991, απέδωκε μεν ως αποτέλεσμα την εννοιολογική
ταύτιση των χρησιμοποιούμενων στα ρηθέντα άρθρα του Ποινικού Κωδικός όρων
«εμπορία ναρκωτικών» και «εμπόριο ναρκωτικών φαρμάκων», δεν κατέληξε
όμως και σε κάποιου περιεχομένου ρητό νομοθετικό καθορισμό των άνω όρων.
Εγγύτερη προσέγγιση του θέματος άγει στο συμπέρασμα, ότι οι όροι «εμπορία
ναρκωτικών» και «εμπόριο ναρκωτικών φαρμάκων» κείνται στις άνω διατάξεις
υπό ευρεία έννοια, εξερχόμενη του ορισμού των αντικειμενικώς εμπορικών
πράξεων που απαντάται στο άρθρο 2 του από 2/14.5.1835 β.δ/τος περί
αρμοδιότητος των Εμποροδικείων και καταλαμβάνουσα κάθε πράξη με την
οποία συντελείται ή δια της οποίας διευκολύνεται η πραγματοποίηση της
κυκλοφορίας απαγορευόμενων ναρκωτικών ουσιών από άτομο σε άτομο, με
οποιαδήποτε αιτία (εμπορική ή μη), τέτοια δε πράξη αποτελεί και η κατά το
προπαρατεθέν άρθρο 3 του ν.δ. 743/1970 καλλιέργεια ινδικής καννάβεως
όταν δεν γίνεται για αποκλειστική χρήση του καλλιεργητή, αφού και στην
περίπτωση αυτή σκοπός της καλλιέργειας είναι προφανώς η κυκλοφορία της
εν λόγω ναρκωτικής ουσίας. Η λύση αυτή (που κατά την ερμηνεία του άρθρου
8 εδάφ. θ' του Ποιν. Κωδικός έγινε ήδη δεκτή, ως προς την κατοχή ινδικής
καννάβεως, με την 1200/1976 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου) συνάγεται
από το σκοπό του νομοθέτη, ο οποίος με τη θέσπιση των άνω διατάξεων
του Ποιν. Κωδικός, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των άνω ειδικών
νομοθετημάτων, απέβλεψε στην αποτελεσματικότερη προστασία της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο που συνεπάγονται γι' αυτήν τόσο η
παράνομη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών από ατόμου σε άτομο, με
οποιαδήποτε αιτία, όσο και οι εξασφαλίξουσες την ύπαρξη των εν λόγω
ουσιών και γενικώς διευκολύνουσες την κατά τον άνω τρόπο διακίνηση
αυτών πράξεις, στις οποίες συγκαταλέγεται και η καλλιέργεια ινδικής
καννάβεως, όχι για αποκλειστική χρήση του καλλιεργητή. Πράγματι δεν είναι
λογικώς νοητό να αντιμετωπίζονται νομοθετικώς με αυστηρότητα οι υπό την
έννοια του άρθρου 2 του άνω β.δ/τος αντικειμενικώς εμπορικές πράξεις περί
τα ναρκωτικά και να εξαιρούνται της δικαιολογημένης αυστηρότητας πράξεις
εξίσου ή και περισσότερο επικίνδυνες μ' εκείνες για τη δημόσια υγεία, όπως
είναι και η καλλιέργεια της ινδικής καννάβεως, όταν δεν γίνεται για
αποκλειστική χρήση του καλλιεργητή, αφού αυτή αποτελεί, ως προς τη
ρηθείσα ναρκωτική ουσία και τη διακίνηση της, την πηγή του κακού. Πέραν
όμως, απ' αυτά, η άνω λύση συμπορεύεται και με τις αυξημένης τυπικής
δυνάμεως ρυθμίσεις που έγιναν: α) με την κυρωθείσα διά του νόμου
1990/1991 από 19.12.1988 σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της
παράνομης διακινήσεως ναρκωτικών φαρμάκων κλπ, και β) με την υπο-
γραφείσα στη Ν. Υόρκη την 30.3.1961και κυρωθείσα με το ν.δ. 1105/1972 διε-
θνή σύμβαση υπό τον τίτλο «Ενιαία Σύμβαση του 1961 επί των
ναρκωτικών», η δεύτερη των οποίων δεν μπορούσε να παροραθεί απ' τον
Έλληνα νομοθέτη, κατά τις άνω αντικαταστάσεις του άρθρου 82 του Ποιν.
Κωδικός, που έγιναν υπό το καθεστώς της ισχύος της. Όντως, κατά την
πρώτη των άνω συμβάσεων (άρθρο 1 εδάφ. ιγ') παράνομη διακίνηση
ναρκωτικών φαρμάκων σημαίνει τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο
3, παρ. 1 και 2, αυτής της συμβάσεως, ήτοι την παραγωγή, κατασκευή,
διανομή, πώληση, μεταφορά, εισαγωγή, κατοχή κάθε ναρκωτικού φαρμάκου
ή κάθε ψυχότροπης ουσίας, την καλλιέργεια της παπαρούνας οπίου, θάμνου
κόκας ή φυτού καννάβεως κατά παράβαση των διατάξεων της Συμβάσεως του
1961 κλπ, ενώ με τη δεύτερη των άνω Συμβάσεων (άρθρο 1) ορίζεται η
«αθέμιτη εμπορία» ναρκωτικών ουσιών ως δηλώνουσα την καλλιέργειαν η
πάσαν εμπορίαν ναρκωτικών» αντίθετη προς τους σκοπούς της συμβάσεως
αυτής(Ολομ. ΑΠ 34/1994 ΝοΒ 43.79).--------------------------------