Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1173 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Έκδοση.
Περίληψη:
Έκδοση. Έφεση εκζητουμένου κατά απόφασης συμβουλίου εφετών, με την οποία απεφάσισε την έκδοση Αλβανού υπηκόου, προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης, που του επιβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου του δικαστικού νόμου Fier Αλβανίας για την πράξη της εκμετάλλευσης πορνείας με επιβαρυντικές περιστάσεις. Συνδρομή προϋποθέσεων για την έκδοση. Πότε απαγορεύεται η εκτέλεση του εντάλματος. Αβάσιμοι οι λόγοι εφέσεως περί παραγραφής της πράξεως (κατά τον Ελληνικό ΠΚ) και περί καταδίκης με νόμο που δεν ίσχυε κατά το χρόνο τελέσεως της πράξεως. Απορρίπτει έφεση.
Αριθμός 1173/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' Ποιν. Τμήμα - (σε συμβούλιο)
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη - Εισηγητή, Ελευθέριο Νικολόπουλο, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημά του στις 8 και 15 Μαΐου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την έφεση του εκκαλούντος - εκζητουμένου ..., Αλβανού υπηκόου, κρατουμένου στο Κατάστημα Κράτησης..., ο οποίος παραστάθηκε στο ακροατήριο με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Σταύρο Μαυρομάτη, κατά της υπ' αριθμ. 27/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.

Το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, με την υπ' αριθμ. 27/2009 απόφασή του, γνωμοδότησε υπέρ της εκδόσεως του ανωτέρω στις Δικαστικές Αρχές της Αλβανίας.
Κατά της αποφάσεως αυτής ο εκζητούμενος και τώρα εκκαλών, άσκησε την με αριθμό και ημερομηνία 52/26-3-2009 έφεση, για τους λόγους που αναφέρονται σ' αυτήν και η οποία συντάχθηκε ενώπιον της Γραμματέως του Τμήματος Βουλευμάτων του Εφετείου Αθηνών Αικατερίνης Σωφρόνη.
Προκειμένης συζητήσεως

Αφού άκουσε
τον εκζητούμενο και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του που με προφορική ανάπτυξη ζήτησαν όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα ο οποίος πρότεινε να απορριφθεί η έφεση του εκζητουμένου και να εκδοθεί αυτός στις αρχές της Αλβανίας.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Η κρινόμενη 52/26-3-2009 έφεση, κατά της 27/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης στις Αλβανικές Αρχές του εκζητούμενου - εκκαλούντος ... που γεννήθηκε στο ... στις 8-3-1972, προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης δέκα ετών, για την πράξη της εκμετάλλευσης πορνείας σε επιβαρυντικές περιστάσεις, που του επιβλήθηκε με την 102/28-4-2005 απόφαση του Δικαστηρίου του δικαστικού νομού Fier Αλβανίας, η οποία κατέστη τελεσίδικη μετά την έκδοση της 70/24-2-2006 απόφασης του Εφετείου της Αυλώνας, με την οποία αυτή διατηρήθηκε σε ισχύ, ασκήθηκε νομίμως και εμπροθέσμως, ενώπιον της αρμόδιας Γραμματέως του Εφετείου Αθηνών και πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξετασθεί κατ' ουσίαν (άρθρ. 451 παρ. 1 του ΚΠΔ). Κατά το άρθρο 436 του ΚΠΔ, αν δεν υπάρχει σύμβαση, οι όροι και η διαδικασία, της έκδοσης αλλοδαπών, εγκληματιών ρυθμίζονται από τις διατάξεις των επόμενων άρθρων (άρθρ. 437-456 ΚΠΔ), οι οποίες εφαρμόζονται ακόμη και αν υπάρχει σύμβαση, αν δεν έρχονται σε αντίθεση με αυτή, καθώς και στα σημεία, που δεν προβλέπει η σύμβαση. Εξάλλου, η από 13-12-1957 Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως, που υπογράφηκε στο Παρίσι και κυρώθηκε από την Ελλάδα στις 6-5-1961 με το νόμο 4165/1961 και από την Αλβανία στις 19-5-1998, με έναρξη ισχύος 17-8-1998, από δε την κύρωσή της διέπει το δίκαιο της έκδοσης μεταξύ των πιο πάνω κρατών, στο άρθρο 2 παρ. 1 αυτής ορίζει ότι η έκδοση ενεργείται για πράξεις που τιμωρούνται από τους νόμους, τόσο του κράτους που ζητεί την έκδοση, όσον και του κράτους από το οποίο ζητείται αυτή, με ποινή στερητική της ελευθερίας ή με μέτρο ασφαλείας, ανωτάτου ορίου ενός τουλάχιστον έτους ή με αυστηρότερη ποινή, ενώ στην περίπτωση που έλαβε χώρα καταδίκη σε ποινή ή έχει επιβληθεί μέτρο ασφαλείας στο έδαφος του αιτούντος κράτους η απαγγελθείσα κύρωση πρέπει να είναι διαρκείας τεσσάρων μηνών κατ' ελάχιστον όριο. Περαιτέρω, στο άρθρο 12 αυτής, με τον τίτλο "αιτήσεις και δικαιολογητικά στοιχεία" ορίζονται τα ακόλουθα: Η αίτηση με την οποία ζητείται η έκδοση πρέπει, αν δεν έχει συμφωνηθεί με απευθείας συνεννόηση μεταξύ των μερών άλλο μέσο, να διατυπωθεί εγγράφως και να υποβληθεί δια της διπλωματικής οδού και για την υποστήριξή της να προσαχθούν α) το πρωτότυπο ή επίσημο αντίγραφο, είτε εκτελεστής δικαστικής απόφασης είτε εντάλματος σύλληψης ή άλλης πράξης, που έχει την ίδια ισχύ και που έχει εκδοθεί κατά τους τύπους, που καθορίζονται από τη νομοθεσία του αιτούντος κράτους, β) έκθεση των αξιοποίνων πράξεων, για τις οποίες ζητείται η έκδοση, του τόπου και χρόνου διάπραξής τους, του κατά νόμο χαρακτηρισμού τους και της παραπομπής στις νομοθετικές διατάξεις, που έχουν εφαρμογή, οι οποίες πρέπει να εμφανίζονται κατά το δυνατόν ακριβέστερα και γ)αντίγραφο των διατάξεων, που προβλέπουν την πράξη ή εφόσον τούτο δεν καθίσταται εφικτό, δήλωση περί του εφαρμοστέου δικαίου, καθώς και ο κατά το δυνατό ακριβέστερος καθορισμός του προσώπου που καταζητείται και κάθε άλλη πληροφορία, που μπορεί να καθορίσει την ταυτότητα και εθνικότητα αυτού. Τέλος κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5, 6 και 10 της Σύμβασης, η έκδοση είναι ανεπίτρεπτη, αν πρόκειται για πολιτικές πράξεις και συναφείς με τέτοιες πράξεις παραβάσεις, αν η σχετική αίτηση για την έκδοση αποβλέπει στη δίωξη του εκζητούμενου για πολιτικά, φυλετικά ή θρησκευτικά του φρονήματα, αν η θέση του ατόμου διατρέχει κίνδυνο να επιδεινωθεί, εξ αιτίας κάποιου από τους παραπάνω λόγους, αν αφορά στρατιωτικές και ορισμένες φορολογικές παραβάσεις, αναφέρεται σε υπηκόους του κράτους παρά του οποίου ζητείται η έκδοση και αν κατά τη νομοθεσία της αιτούσης χώρας ή εκείνης προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση έλαβε χώρα παραγραφή της ποινικής διώξεως ή της ποινής. Αποδεικτικά στοιχεία της ενοχής του εκζητούμενου, δεν είναι αναγκαίο να προσκομίζονται, αφού τα στοιχεία αυτά δεν διαλαμβάνονται στην αναφερόμενη διάταξη του άρθρου 12 της Σύμβασης, ούτε το Συμβούλιο, που επιλαμβάνεται της σχετικής αιτήσεως, έχει την εξουσία να ερευνήσει τη βασιμότητα της κατηγορίας. Εξάλλου, κατά το άρθρο 450 παρ. 1 του ΚΠΔ, το Συμβούλιο γνωμοδοτεί αιτιολογημένα για την αίτηση της εκδόσεως και αποφαίνεται για το αν εκείνος που έχει συλληφθεί και δικάζεται, είναι το ίδιο πρόσωπο με εκείνο που εκζητείται, υπάρχουν τα απαιτούμενα για την έκδοση δικαιολογητικά έγγραφα, το έγκλημα που αποδίδεται στον εκζητούμενο ή για το οποίο αυτός έχει καταδικασθεί, είναι από εκείνα για τα οποία επιτρέπεται η έκδοση και αν έχει προκύψει λόγος που εμποδίζει τη δίωξη ή την εκτέλεση της ποινής ή αποκλείει ή εξαλείφει το αξιόποινο. Στην προκειμένη περίπτωση, απ' όλα τα έγγραφα της δικογραφίας, τα πρακτικά της πρωτόδικης δίκης, από την κατάθεση της μάρτυρος που εξετάστηκε στο ακροατήριο, σε συνδυασμό και με τα εκτεθέντα από το συνήγορο του εκκαλούντος εκζητουμένου και του ιδίου, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Για την έκδοση του εκκαλούντος, ο οποίος συνελήφθη στις 9-2-2009 σε εκτέλεση της υπ αρ. ... εντολής προσωρινής σύλληψης του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και κρατήθηκε προσωρινά ενόψει της πιο πάνω αίτησης έκδοσης, στο Κατάστημα Κράτησης ... με βάση το ...ένταλμα σύλληψης του Προέδρου Εφετών Αθηνών, έχει υποβληθεί νόμιμα από το κράτος της Αλβανίας, με την ... αίτηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Αλβανίας, που διαβιβάστηκε στο Ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης δια του Υπουργείου Εξωτερικών, με την ... ρηματική διακοίνωση της Πρεσβείας της Αλβανίας στην Ελλάδα, σχετική αίτηση για την έκδοση στην Αλβανία του Αλβανού υπηκόου ... , που γεννήθηκε στο ... στις 8-3-1972, προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης δέκα ετών, που του επιβλήθηκε με την 102/28-4-2005 τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου του δικαστικού νομού Fier Αλβανίας για την πράξη της εκμετάλλευσης πορνείας σε επιβαρυντικές περιστάσεις, όπως προβλέπεται και τιμωρείται από τα άρθρα 114, 114α στοιχ. 4, 5 του Ποινικού Κώδικα της Αλβανίας και είναι επίσης αξιόποινη κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία (άρθρο 349 Π.Κ). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε νομότυπα δια της διπλωματικής οδού, συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα που την υποστηρίζουν σε επίσημα αντίγραφα από τα πρωτότυπα, μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, περιέχουσα τα στοιχεία που ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 443 παρ 1 του ΚΠΔ, 12, 22 της από 13-12- 1957 Ευρωπαϊκής Σύμβασης Εκδόσεως, που κυρώθηκε από την Ελλάδα με το νόμο 4165/6-5-1961 και από την Αλβανία στις 19-5-1998. Ειδικότερα η προαναφερόμενη αίτηση συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα στην Αλβανική με νόμιμη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα: 1) Την απόφαση 102/28-4-2005 του Δικαστηρίου (Πρωτοδικείου Φιέρ Αλβανίας, με την οποία επιβλήθηκε στον εκζητούμενο ποινή κάθειρξης δέκα ετών για την ανωτέρω αναφερόμενη πράξη και η οποία κατέστη τελεσίδικη, μετά την έκδοση της 70/24-2-2006 απόφασης του Εφετείου της Αυλώνας. 2) Τις 512/57 27-2-2009 και 670/1/24-2-2009 εκθέσεις της Εισαγγελέως Φιέρ, με τις οποίες παρέχονται πληροφορίες για το γεγονός της ανάμειξης του εκζητουμένου στην παραπάνω πράξη, προσδιορίζεται με ακρίβεια ο τόπος, χρόνος και λοιπές περιστάσεις τέλεσης του προαναφερόμενου ποινικού αδικήματος. Ακόμη βεβαιώνεται η εκτελεστότητα (τελεσιδικία) της παραπάνω απόφασης και η έκδοση του σχετικού ... εντάλματος σε βάρος του εκζητουμένου, το οποίο επίσης προσκομίζεται. 3) Πιστοποιητικό γέννησης του εκζητουμένου του Ληξιαρχείου του ..., στο οποίο περιέχονται όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του, την οποία και ο ίδιος επιβεβαίωσε εξεταζόμενος ενώπιον του Συμβουλίου. 4) Το κείμενο σε επίσημη μετάφραση των ποινικών διατάξεων 114,114 α του αλβανικού ποινικού κώδικα, που προβλέπουν και τιμωρούν την πράξη της εκμετάλλευσης πορνείας σε επιβαρυντικές περιστάσεις, με κάθειρξη από 7 έως 15 χρόνια.
Ο παραπάνω εκζητούμενος καταδικάστηκε με την πιο πάνω τελεσίδικη απόφαση του Δικαστηρίου του δικαστικού νομού Fier Αλβανίας για το ότι το Νοέμβριο του 1997, υποσχόμενος στην ..., Αλβανή υπήκοο, ότι θα πάρει διαζύγιο και θα την παντρευτεί, την έφερε σε χωριό έξω από την ... και με την απειλή ότι θα την σκότωνε την εξανάγκαζε σε πορνεία, επί δύο μήνες περίπου, ακολούθως δε της έπαιρνε όλα τα χρήματα που κέρδιζε. Στη συνέχεια μετοίκησαν στην ... όπου και πάλι ο εκζητούμενος την εξανάγκαζε σε πορνεία σε ξενοδοχείο μέχρι τον Απρίλιο 2008 και με την απειλή ότι θα την σκοτώσει της έπαιρνε όλα τα χρήματα που κέρδιζε ως πόρνη. Η έκδοση του δεν ζητείται για λόγους που αυτή δεν είναι επιτρεπτή, κατά τις διατάξεις της Σύμβασης, αλλά, όπως προαναφέρθηκε, για να εκτίσει την επιβληθείσα σ' αυτόν ποινή κάθειρξης των δέκα (10) ετών για εκμετάλλευση πόρνης σε επιβαρυντικές περιστάσεις, που τέλεσε από Νοέμβριο 1997 μέχρι Απρίλιο 1998. Για το έγκλημα αυτό για το οποίο καταδικάστηκε, που είναι κολάσιμο τόσο κατά το ελληνικό όσο και κατά το αλβανικό δίκαιο, επιτρέπεται η έκδοση, αφού η ποινή που απαγγέλθηκε είναι ανώτερη των τεσσάρων μηνών (άρθρο 2 παρ 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί εκδόσεως). Για την πράξη αυτή, που τελέστηκε στην Ελλάδα, ο εκζητούμενος δεν έχει καταδικασθεί από τα ελληνικά δικαστήρια, ούτε εκκρεμεί δίωξη εναντίον του, η δε επιβληθείσα ποινή δεν έχει παραγραφεί ούτε κατά το αλβανικό δίκαιο (τούτο συνάγεται με σαφήνεια από το γεγονός έκδοσης του παραπάνω εντάλματος σύλληψης αλλά και της υποβολής της ένδικης αίτησης), (ούτε κατά το ελληνικό δίκαιο, αφού δεν έχουν παρέλθει είκοσι έτη από την τελεσιδικία της πιο πάνω καταδικαστικής απόφασης μέχρι την έκδοση της παρούσας απόφασης (άρθρο 114 εδ β ΠΚ) και συνεπώς δεν έχει εξαλειφθεί το δικαίωμα της Αλβανικής Πολιτείας να εκτελέσει την παραπάνω ποινή. Ο εκζητούμενος εκκαλών με την κρινόμενη έφεσή του, μαχόμενος για την παραδοχή της εφέσεως του υποστηρίζει: 1) Η αξιόποινη πράξη την οποία φέρεται ότι διέπραξε και για την οποία αυτός καταδικάστηκε, τελέστηκε το έτος 1997. Η πράξη αυτή χαρακτηρίστηκε ως κακούργημα, στον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα (άρ. 349 ΠΚ), το έτος 2002 με το ν. 3064/2002, ενώ κατά το χρόνο τέλεσής της ήταν πλημμέλημα και, συνεπώς, όταν αυτός καταδικάστηκε, από το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο στις 28/4/2005 και στη συνέχεια από το δευτεροβάθμιο στις 24/2/2006, είχε ήδη παραγραφεί (111 ΠΚ) και, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 438 του ΚΠΔ, απαγορεύεται η έκδοσή του και 2) Η πράξη για την οποία καταδικάστηκε ο εκζητούμενος δεν ήταν αξιόποινη κατά το Αλβανικό δίκαιο κατά το χρόνο τελέσεως αυτής, αφού το αξιόποινο αυτής θεσπίστηκε μετά την τέλεσή της. Οι παραπάνω λόγοι της εφέσεως, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Ειδικότερα, ως προς τον πρώτο λόγο, όπως από τις διατάξεις των άρθρων 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί εκδόσεως, 32 εδ ε του ν. 2311/1995 και 438 εδ. δ του Π.Κ, προκύπτει, δεν παρέχεται έκδοση, εφόσον, η έκδοση ζητείται για την έκτιση ποινής που επιβλήθηκε στον εκζητούμενο, εφόσον, κατά τη νομοθεσία του αιτούντος μέρους ή του μέρους από το οποίο ζητείται αυτή, έλαβε χώρα παραγραφή της επιβληθείσης ποινής. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να ερευνηθεί η τυχόν παραγραφή για την άσκηση της ποινικής διώξεως, όπως θα συνέβαινε αν ζητείτο η έκδοση του για να ασκηθεί ποινική δίωξη για την πράξη αυτή. Ομοίως δεν δύναται να προβεί στην έρευνα αν το Δικαστήριο του εκζητούντος κράτους εφάρμοσε εσφαλμένα ή όχι της οικείες ποινικές διατάξεις του εκζητούντος Κράτους. Αυτό δε διότι στην περίπτωση όπου ζητείται η έκδοση για την εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε στον εκζητούμενο, με απόφαση του Κράτους που ζητεί την έκδοση, δεν συγχωρείται στο δικαστικό Συμβούλιο του Κράτους που επιλαμβάνεται της έρευνας της σχετικής αιτήσεως να προβεί στην εξέταση της βασιμότητος της καταδίκης, αφού αυτό δεν προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Σύμβαση Εκδόσεως, στην οποία εξαντλητικώς αναφέρονται οι ερευνόμενες για την έκδοση προϋποθέσεις (ΑΠ 576/2007).
Ενόψει των ανωτέρω, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε την αίτηση έκδοσης και γνωμοδότησε υπέρ αυτής δεν έσφαλε και επομένως η έφεση του εκκαλούντος εκζητουμένου, η οποία υποστηρίζει τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να καταδικασθεί ο εκκαλών στα δικαστικά έξοδα (άρθρ. 583 ΚΠΔ).

Για τους λόγους αυτούς
Απορρίπτει την 52/26-3-2009 έφεση, κατά της 27/2009 απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, με την οποία αυτό γνωμοδότησε υπέρ της έκδοσης στις Αλβανικές Αρχές του εκζητούμενου - εκκαλούντος ... που γεννήθηκε στο ..., στις 8-3-1972, προκειμένου να εκτίσει ποινή κάθειρξης δέκα ετών, που του επιβλήθηκε με την 102/28-4-2005 απόφαση του Δικαστηρίου του δικαστικού νομού Fier Αλβανίας, η οποία κατέστη, τελεσίδικη μετά την έκδοση της 70/24-2-2006 απόφασης του Εφετείου της Αυλώνας, για την πράξη της εκμετάλλευσης πορνείας σε επιβαρυντικές περιστάσεις. Και
Καταδικάζει τον εκκαλούντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 12 Μαΐου 2009.
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 15 Μαΐου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή