Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1914 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αιτιολογίας επάρκεια, Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Ναρκωτικά.
Περίληψη:
Αγορά, κατοχή, πώληση ναρκωτικών ουσιών, κατ' εξακολούθηση από άτομο που ενεργεί κατ' επάγγελμα και κατά συνήθεια. Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου. Απορρίπτει την αίτηση.
Αριθμός 1914/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποινικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, ο οποίος ορίσθηκε με την υπ'αριθμό 42/2009 πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου (κωλυομένου του Αντιπροέδρου Γρηγορίου Μάμαλη), Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο-Εισηγητή, Παναγιώτη Ρουμπή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 29 Απριλίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Κωνσταντίνο Κοσμάτο, περί αναιρέσεως της 1168-1169/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του, διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Δεκεμβρίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 155/2009.
Αφού άκουσε
Τον πληρεξούσιο δικηγόρο του αναιρεσείοντος, που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να γίνει δεκτή εν μέρει η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

H καταδικαστική απόφαση έχει την απαιτούμενη, κατά τα άρθρα 93 παρ.3 του Συντάγματος και 139 ΚΠοινΔ, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας ιδρύει τον από άρθρο 510 παρ.1 στοιχ,Δ' του ίδιου Κώδικα λόγο αναιρέσεως, όταν αναφέρονται σε αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις τα πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, στα οποία στηρίχθηκε η κρίση του Δικαστηρίου για τη συνδρομή των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων του εγκλήματος, οι αποδείξεις που τα θεμελιώνουν και οι νομικές σκέψεις υπαγωγής των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποινική διάταξη που εφαρμόσθηκε. Για την ύπαρξη τέτοιας αιτιολογίας είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού με το διατακτικό που αποτελούν ενιαίο σύνολο και σε σχέση με τα αποδεικτικά μέσα πρέπει να προκύπτει με βεβαιότητα ότι έχουν ληφθεί όλα στο σύνολό τους και όχι ορισμένα μόνο από αυτά. Για τη βεβαιότητα δε αυτή αρκεί να μνημονεύονται όλα, έστω κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα, κλπ.), χωρίς ανάγκη ειδικότερης αναφοράς τους και μνείας του τι προέκυψε χωριστά από καθένα από αυτά, ενώ το γεγονός ότι εξαίρονται ορισμένα αποδεικτικά μέσα δεν υποδηλώνει ότι δεν λήφθηκαν υπόψη τα άλλα. Δεν αποτελούν όμως λόγους αναιρέσεως η εσφαλμένη εκτίμηση εγγράφων, η εσφαλμένη αξιολόγηση των καταθέσεων των μαρτύρων, η παράλειψη αναφοράς και αξιολογήσεως κάθε αποδεικτικού στοιχείου χωριστά και η παράλειψη της μεταξύ τους αξιολογικής συσχετίσεως των αποδεικτικών στοιχείων, καθόσον στις περιπτώσεις αυτές πλήττεται η αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του Δικαστηρίου της ουσίας. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ.Ε' ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία υπάρχει όταν ο Δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υπάρχει όταν το Δικαστήριο της ουσίας δεν υπάγει σωστά τα πραγματικά περιστατικά που δέχτηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε. Περίπτωση δε εσφαλμένης εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διατάξεως συνιστά και η εκ πλαγίου παραβίαση της διατάξεως αυτής, η οποία υπάρχει, όταν στο πόρισμα της αποφάσεως, που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του αιτιολογικού με το διατακτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, έχουν εμφιλοχωρήσει ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος της ορθής ή μη εφαρμογής του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το σκεπτικό σε συνδυασμό με το διατακτικό της προσβαλλόμενης 1168-1169/2008 αποφάσεώς του, τα οποία ως ενιαίο σύνολο παραδεκτώς αλληλοσυμπληρώνονται, το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης δέχτηκε, κατά την ανέλεγκτη περί τα πράγματα κρίση του, μετά από εκτίμηση και αξιολόγηση των κατ' είδος αναφερομένων στην ίδια απόφαση αποδεικτικών μέσων, ότι αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά, κατά πιστή αντιγραφή από το σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως: "Ο εκκαλών κατηγορούμενος στη ... και στους παρακάτω αναφερθησομένους χρόνους με περισσότερες πράξεις ετέλεσε με πρόθεση περισσότερα εγκλήματα και δη 1) κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του έτους 2004 και μέχρι την 10η Νοεμβρίου 2004 αγόρασε από άγνωστο άτομο Αλβανικής υπηκοότητας τρεις φορές ποσότητες κοκαΐνης, δύο φορές ποσότητες κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα, ποσότητα ινδικής κάνναβης σε φούντα καθώς και ποσότητα ηρωΐνης, το ακριβές βάρος των οποίων δεν προέκυψε, καταβάλλοντας ως τίμημα το ποσό των 50 ευρώ ανά γραμμάριο για την κοκαΐνη και άγνωστο τίμημα για τις λοιπές ναρκωτικές ουσίες, μεταξύ δε των ποσοτήτων αυτών περιλαμβάνεται οπωσδήποτε: α) ποσότητα κοκαΐνης βάρους 50 γραμμαρίων, που αγόρασε κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου 2004, β) ποσότητα κοκαΐνης βάρους 300 γραμμαρίων και ποσότητα κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε 4 πλάκες, που αγόρασε κατά το δεύτερο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου 2004 έτους, και γ) ποσότητα κοκαΐνης βάρους 315,4 γραμμαρίων, ποσότητα κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα βάρους 781,8 γραμμαρίων, ποσότητα ηρωΐνης βάρους 0,6 γραμμαρίων και ποσότητα ινδικής κάνναβης σε φούντα βάρους 1,9 γραμμαρίων, 2) κατά τον προαναφερθέντα τόπο και χρόνους με πρόθεσης κατείχε, ήτοι είχε στη φυσική εξουσίασή του και μπορούσε να διαθέσει κατά την πραγματική βούλησή του, τις προαναφερθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών με σκοπό περαιτέρω διάθεσης αυτών, και 3) στη ... και κατά το ίδιο παραπάνω χρονικό διάστημα πώλησε επανειλημμένα σε άγνωστα πρόσωπα τις με στοιχεία 1α και β προαναφερθείσες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών αντί τιμήματος 60 ευρώ ανά πωλούμενο γραμμάριο κοκαΐνης και το ποσό των 12 ευρώ ανά πωλούμενο γραμμάριο κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα, ενώ δεν διακριβώθηκε το ύψος του τιμήματος των λοιπών ναρκωτικών ουσιών. Από την επανειλημμένη τέλεση των ως άνω πράξεων αγοράς, κατοχής και πώλησης ναρκωτικών ουσιών και από την υποδομή που αυτός είχε διαμορφώσει προς τούτο και δη τη συνεργασία του με άγνωστο πρόσωπο Αλβανικής υπηκοότητα, τη χρήση ηλεκτρονικής ζυγαριάς ακριβείας για τη ζύγιση των πωλουμένων ποσοτήτων, τη διαμοίραση των ως άνω ποσοτήτων σε μικρότερες αυτοτελείς συσκευασίες έτοιμες προς διάθεση, προκύπτει σκοπός του για πορισμό εισοδήματος καθώς και σταθερή ροπή του για την τέλεση των ως άνω πράξεων ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Οι περιστάσεις δε που ετέλεσε και δη η βαρύτητα αυτών ο τρόπος και οι συνθήκες τέλεσης σε συνδυασμό με τα αίτια που τον ώθησαν στην τέλεσή τους μαρτυρούν ότι είναι πρόσωπο ιδιαίτερα επικίνδυνο. Εν όψει τούτων ο κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος των ως άνω πράξεών του, που αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών απορριπτομένου του ισχυρισμού αυτού περί μη συνδρομής στο πρόσωπο αυτού επιβαρυντικών περιστάσεων (κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια τέλεσης και ιδιαίτερης επικινδυνότητας αυτού. Το Δικαστήριο δέχεται ότι ο κατηγορούμενος μέχρι την τέλεση των ως άνω πράξεων διήγαγε έντιμο ατομικό, οικογενειακό, επαγγελματικό και εν γένει κοινωνικό βίο".
Στη συνέχεια, το Δικαστήριο της ουσίας κήρυξε τον κατηγορούμενο και ήδη αναιρεσείοντα ένοχο για την πράξη της αγοράς- κατοχής- πωλήσεως ναρκωτικών ουσιών κατ'εξακολούθηση, από ενεργούντα κατ'επάγγελμα και κατά συνήθεια επικίνδυνο δράστη και ειδικότερα, του ότι: "Στον παρακάτω τόπο και χρόνο, με περισσότερες πράξεις, μερικές από τις οποίες αποτελούν εξακολούθηση των ιδίων εγκλημάτων τέλεσε από πρόθεση την αντικειμενική υπόσταση περισσοτέρων εγκλημάτων που τιμωρούνται από το νόμο με ποινές στερητικές της ελευθερίας και χρηματικές ποινές και ειδικότερα: Α) Στους παρακάτω τόπο και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, αγόρασε ναρκωτικά με σκοπό περαιτέρω διάθεσης-εμπορίας ενώ είναι πρόσωπο που αγοράζει ναρκωτικά κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτεραεπικίνδυνος. Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2004 μέχρι την 10 Νοεμβρίου 2004, αγόρασε από άγνωστο στην ανάκριση πρόσωπο, Αλβανικής υπηκοότητας, 3 φορές ποσότητες κοκαΐνης, δύο φορές ποσότητες κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα και ποσότητα ινδικής κάνναβης σε φούντα και ηρωίνης, το βάρος, των οποίων εν μέρει δεν προσδιορίσθηκε ειδικότερα, καταβάλλοντας ως τίμημα σχετικά με την κοκαΐνη το ποσό των 50 Ευρώ ανά πωλούμενο γραμμάτιο ενώ σε σχέση με τις λοιπές ναρκωτικές ουσίες δεν διακριβώθηκε το ύψος του τιμήματος, μεταξύ δε των ποσοτήτων αυτών περιλαμβάνεται α) ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 50 γραμμαρίων που αγόρασεκατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Οκτωβρίου 2004, β) ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 300 γραμμαρίων και ποσότητα κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε 4 πλάκες που αγόρασε κατά το δεύτερο δεκαήμερο του ίδιου μηνός και γ) ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 315,4 γραμμαρίων, ποσότητα κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα, συνολικού βάρους 781,8 γραμμαρίων, ποσότητα ηρωίνης, βάρους 0,6 γραμμαρίων και ποσότητα ινδικής κάνναβης σε φούντα, βάρους 1,9γραμμαρίων, αυτές δε τις ποσότητες κατείχε όπως περιγράφεται κατωτέρω στην υπό στοιχείο Β πράξη.
Β) Στους παρακάτω τόπο και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, κατείχε ναρκωτικά με σκοπό περαιτέρω διάθεσης -εμπορίας ενώ είναι πρόσωπο που αγοράζει ναρκωτικά κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Συγκεκριμένα, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2004 μέχρι και την 10 Νοεμβρίου 2004, είχε στη φυσική του εξουσίαση και μπορούσε να διαθέσει κατά την πραγματική του βούληση τις ποσότητες της κοκαΐνης, της κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα, της ινδικής κάνναβης σε φούντα και της ηρωίνης, που κατά το ίδιο διάστημα αγόραζε κατά τον τρόπο που περιγράφεται στην υπό στοιχείο Α πράξη, μεταξύ δε των ποσοτήτων αυτών περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες ναρκωτικές ουσίες που κατείχε κατά την ημέρα της σύλληψής του (10-11-2004) και δη ποσότητα κοκαΐνης, συνολικού βάρους 315.4 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε δέκα επτά (17) αυτοτελείς συσκευασίες, βάρους αντίστοιχα οι δέκα εξ αυτών (0,6), (0,8), (0,8), (1,1), (1), (1), (1), (1), (1) και (1) γραμμαρίων, η πρώτη εκ των οποίων βρέθηκε σε σωματική έρευνα του Χ κατά την ίδια ημέρα της σύλληψης του (10-11-2004) και οι υπόλοιπες εννέα, συνολικού βάρους 8,7 γραμμαρίων, σε έρευνα εντός του ταξί ιδιοκτησίας του κατηγορουμένου με αριθμό κυκλοφορίας ..., και οι υπόλοιπες επτά βάρους (88), (102), (103), (9), (1,2), (2), (0,9) γραμμαρίων αντίστοιχα και συνολικά 306,1 γραμμαρίων, οι οποίες βρέθηκαν εντός της οικίας του όπου βρέθηκε και κατασχέθηκε και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, ποσότητα κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα, συνολικού βάρους 781,8 γραμμαρίων, διαμοιρασμένη σε 14 αυτοτελείς συσκευασίες, βάρους αντίστοιχα (4,3), (90), (98), (51), (191), (187), (103), (10), (19,5), (8,4), (7) (4,4), (4,8) και (3,4), γραμμαρίων, η πρώτη εκ των οποίων (των 4,3 γραμμαρίων) βρέθηκε σε σωματική έρευνα του Χ και οι λοιπές 13 συσκευασίες βρέθηκαν εντός της ως άνω οικίας του, ποσότητα ηρωίνης, βάρους 0,6 γραμμαρίων που βρέθηκε σε σωματική ερευνα του Χ κατά τη σύλληψη του και ποσότητα ινδικής κάνναβης σε φούντα, βάρους 1,9 γραμμαρίων, που βρέθηκε επίσης στην οικία του. Γ) Στους παρακάτω τόπους και χρόνους, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ίδιου εγκλήματος, πώλησε ναρκωτικά, ενώ είναι πρόσωπο που πωλεί ναρκωτικά κατ' επάγγελμα, κατά συνήθεια και υπό περιστάσεις που μαρτυρούν ότι είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Συγκεκριμένα, στην ευρύτερη περιοχή της ..., κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του 2004 μέχρι την 10-11-2004 (ημέρα της σύλληψής τους), πώλησε επανειλημμένα σε άγνωστα στην ανάκριση πρόσωπα, απροσδιόριστες ποσότητες κοκαΐνης, κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα, ινδικής κάνναβης σε φούντα και ηρωίνης, που αποτελούσαν τμήματα των αντίστοιχων ποσοτήτων που το ίδιο χρονικό διάστημα αγόραζε και κατείχε, όπως περιγράφεται ανωτέρω στις υπό στοιχείο Α και Β πράξεις, λαμβάνοντας ως τίμημα το ποσό των 60 Ευρώ ανά πωλούμενο γραμμάριο κοκαΐνης και το ποσό των 12 Ευρώ ανά πωλούμενο γραμμάριο κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα, σε σχέση δε με τα άλλα είδη των ναρκωτικών ουσιών το ύψος του τιμήματος δεν διακριβώθηκε. Περαιτέρω, από την επανειλημμένη τέλεση των πράξεων της αγοράς, κατοχής και πώλησης ναρκωτικών ουσιών και από την υποδομή που είχε διαμορφώσει με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης των πράξεων αυτών, υποδομή που καταδεικνύεται από τη συνεργασία του με το άγνωστο πρόσωπο Αλβανικής υπηκοότητας, από το οποίο ο ως άνω αγόραζε τις ναρκωτικές ουσίες, από τη διακίνηση σημαντικότατων ποσοτήτων κοκαΐνης, κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα και ινδικής κάνναβης σε φούντα καθώς και ηρωίνης, υψηλότατης οικονομικής αξίας, με μοναδικό σκοπό την αποκόμιση παράνομου εισοδήματος, την κατοχή (μεταξύ άλλων) κατά το χρόνο της σύλληψης του της σημαντικότατης ποσότητας των 315,4 γραμμαρίων κοκαΐνης και των 781,8 γραμμαρίων της κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα, τη διαμοίραση των ως άνω ποσοτήτων σε μικρότερες αυτοτελείς συσκευασίες, έτοιμες δηλαδή προς άμεση περαιτέρω διάθεση, την ύπαρξη και χρήση της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής ζυγαριάς ακριβείας, προκύπτει αφενός σκοπός του για πορισμό εισοδήματος και αφετέρου σταθερή ροπή του για την τέλεση των ως άνω πράξεων ως στοιχείο της προσωπικότητάς του. Οι περιστάσεις δε που τέλεσε τις παραπάνω πράξεις του και δη η βαρύτητα αυτών, ο τρόπος και οι συνθήκες τέλεσης, όπως αυτές περιγράφονται ανωτέρω σε συνδυασμό με τα αίτια που του ώθησε (πορισμός παράνομου εισοδήματος) καθώς και η προσωπικότητα του έτσι όπως αυτή καταδεικνύεται από τον προπεριγραφόμενο τρόπο δράσης του μαρτυρούν ότι είναι πρόσωπο ιδιαίτερα επικίνδυνο αφού μαρτυρούν αντικοινωνικότητα και σταθερή ροπή του σε διάπραξη νέων εγκλημάτων. Το Δικαστήριο δέχεται ότι οι παραπάνω πράξεις που τελέσθηκαν με τους παραπάνω περιγραφόμενους τρόπους από τον κατηγορούμενο αφορούν την ίδια ποσότητα ναρκωτικών ουσιών".
Ακολούθως, το Δικαστήριο της ουσίας, αφού αναγνώρισε στον κατηγορούμενο το ελαφρυντικό του πρότερου έντιμου βίου, επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή καθείρξεως δεκατριών (13) ετών. Με βάση τις παραπάνω παραδοχές το Δικαστήριο της ουσίας διέλαβε στην προσβαλλόμενη απόφασή του την απαιτούμενη από τις αναφερόμενες διατάξεις του Συντάγματος και του ΚΠοινΔ ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, αφού εκθέτει σ' αυτή με σαφήνεια, πληρότητα και χωρίς αντιφάσεις ή λογικά κενά τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδείχθηκαν από την ακροαματική διαδικασία και συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση των άνω εγκλημάτων για τα οποία καταδικάστηκε ο αναιρεσείων, τις αποδείξεις από τις οποίες συνήγαγε τα περιστατικά αυτά και τους συλλογισμούς, με βάση τους οποίους έκανε την υπαγωγή τους στις ουσιαστικές ποινικές διατάξεις των άρθρων 18 εδ.α', 26 παρ.1α, 27 παρ.1, 84 παρ.2 περ.α', 94 παρ.1, 98 παρ.1 ΠΚ και παρ.1,3 πιν.Α' αρ.5,6, πιν.Β' αρ.3,5 παρ.1 στοιχ.β',ζ',8,16,17,19 Ν.1729/87 (όπως ισχύει), τις οποίες ορθά ερμήνευσε και εφάρμοσε, χωρίς να τις παραβιάσει ούτε ευθέως, ούτε εκ πλαγίου και χωρίς να στερήσει έτσι την απόφαση από νόμιμη βάση. Ειδικότερα, αναφέρονται στην αιτιολογία της αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης τα αποδεικτικά μέσα κατά το είδος τους (μάρτυρες, έγγραφα, απολογία κατηγορουμένου), από τα οποία το Δικαστήριο συνήγαγε τα περιστατικά που εκτέθηκαν και οδηγήθηκε στην καταδικαστική του κρίση, ενώ δεν υπήρχε κατά νόμο, ανάγκη να τα παραθέσει αναλυτικά και να εκθέσει τι προκύπτει χωριστά από το καθένα από αυτά. Και συγκεκριμένα έλαβε υπόψη του το Δικαστήριο της ουσίας και συνεκτίμησε μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα και τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων κατηγορίας, ... και ..., καθώς και των μαρτύρων υπερασπίσεως, ... και ..., οι οποίοι, όπως προκύπτει από τα ίδια πρακτικά, εξετάστηκαν ενόρκως στο αυτό ακροατήριο.
Σύμφωνα με τα άνω λεχθέντα, το Δικαστήριο της ουσίας προκειμένου να καταλήξει στην καταδικαστική κρίση του, οδηγήθηκε στις προαναφερόμενες παραδοχές, που αποτελούν την απαιτούμενη από τις πιο πάνω διατάξεις ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Συγκεκριμένα, κατά τρόπο σαφή και πλήρη, αναφέρονται όλα τα στοιχεία που συγκροτούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος για το οποίο αυτός καταδικάστηκε, οι αποδείξεις από τις οποίες προέκυψαν αυτά και οι σκέψεις με τις οποίες έγινε η υπαγωγή των περιστατικών που αποδείχθηκαν στην ουσιαστική διάταξη που εφαρμόστηκε, χωρίς να εμφιλοχωρήσουν ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά. Για την πληρότητα δε της αιτιολογίας, είναι παραδεκτή η αλληλοσυμπλήρωση του αιτιολογικού και διατακτικού, που αποτελούν ενιαίο σύνολο. Είναι αβάσιμες και πρέπει να απορριφθούν, οι επιμέρους αντίθετες αιτιάσεις του αναιρεσείοντος και συγκεκριμένα, ότι: α) Με αυτά που δέχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση διέλαβε αντιφατικές, παραδοχές σε σχέση με την πράξη της πώλησης κατ'εξακολούθηση ναρκωτικών ουσιών γιατί μολονότι τόσο στο σκεπτικό όσο και στο διατακτικό αναφέρεται μόνο σε κατοχή των ποσοτήτων κοκαΐνης συνολικού βάρους 315.4 γραμμαρίων [διαμοιρασμένη σε δέκα επτά (17) αυτοτελείς συσκευασίες, βάρους αντίστοιχα] και της ποσότητας κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα, συνολικού βάρους 781,8 γραμμαρίων [διαμοιρασμένη σε 14 αυτοτελείς συσκευασίες], τελικά το Δικαστήριο καταδίκασε τον αναιρεσείοντα για πώληση ναρκωτικών κατ' εξακολούθηση και των ποσοτήτων αυτών. Και τούτο διότι, στο διατακτικό, που αλληλοσυμπληρώνει το σκεπτικό της αποφάσεως, αναφέρεται ότι οι πωλούμενες ποσότητες κοκαΐνης, κατεργασμένης ινδικής κάνναβης σε πλάκα, ινδικής κάνναβης σε φούντα και ηρωΐνης, αποτελούσαν τμήματα των αντίστοιχων ποσοτήτων, που το ίδιο χρονικό διάστημα αυτός (ο αναιρεσείων) αγόραζε και κατείχε, β) Η προσβαλλόμενη απόφαση στερείται ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας για τους λόγους: αα) διότι το σκεπτικό αποτελεί πιστή αντιγραφή του διατακτικού, το οποίο αποτελεί πιστή αντιγραφή του κλητηρίου θεσπίσματος, ββ) ότι με την απολογία του (ο αναιρεσείων) εμμέσως με τα εκτιθέμενα περιστατικά πρότεινε να του αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ.2 β' ΠΚ, χωρίς το Δικαστήριο επ'αυτού να απαντήσει. Από την παραδεκτή επισκόπηση των πρακτικών της προσβαλλόμενης αποφάσεως, δεν προκύπτει υποβολή τέτοιου ισχυρισμού. Προϋπόθεση, όμως, της εξετάσεως της ουσιαστικής βασιμότητας τέτοιο αυτοτελούς ισχυρισμού, αποτελεί η προβολή αυτού κατά τρόπο σαφή και ορισμένο, με όλα δηλαδή τα πραγματικά περιστατικά που είναι αναγκαία, για τη θεμελίωση της επικαλούμενης ελαφρυντικής περιπτώσεως, όμως, δεν υποβλήθηκε τέτοιους ισχυρισμός και το Δικαστήριο δεν είχε υποχρέωση να απαντήσει και μάλιστα, να δικαιολογήσει ειδικά τη σιωπηρή ή ρητή απόρριψή του και γγ) το Δικαστήριο της ουσίας δεν έλαβε υπόψη για την κρίση περί της ενοχής το ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο, που αποτελούν οι αναγνωσθείσες εκθέσεις εξετάσεως της Β' και Γ' Χημικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης που αφορούν την εξέταση των ουσιών καθώς και την επίσης αναγνωσθείσα ιατροδικαστική εξέταση του ..., που αποτελούν κατά την ΚΠΔ 178 περ.γ' ιδιαίτερο αποδεικτικό μέσο. 'Όμως, από το όλο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης αποφάσεως προκύπτει ότι τα άνω έγγραφα λήφθηκαν υπόψη και συνεκτιμήθηκαν. Επομένως οι από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Δ'και Ε' ΚΠΔ λόγοι αναιρέσεως της κρινόμενης αιτήσεως, με τους οποίους αποδίδονται στην προσβαλλόμενη απόφαση οι πλημμέλειες της ελλείψεως ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, αλλά και της ελλείψεως νόμιμης βάσεως, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι. Κατά τα λοιπά, με τους πιο πάνω λόγους αναιρέσεως, πλήττεται απαραδέκτως η άνω απόφαση για εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων και των πραγματικών περιστατικών.
Κατόπιν αυτών, εφόσον δεν υπάρχει άλλος παραδεκτός λόγος αναιρέσεως για έρευνα, πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (ΚΠΔ 583 παρ.1).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 12 Δεκεμβρίου 2008 (υπ'αριθμ. πρωτ. 10802/22-12-2008 αίτησή του Χ για αναίρεση της με αριθμό 1168-1169/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 24 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 8 Οκτωβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ