Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 2414 / 2009    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2414/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή, Ανδρέα Ξένο και Βασίλειο Φράγγο, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 2 Δεκεμβρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου - Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της 1161/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Με συγκατηγορούμενους τους: 1.Ψ1 και Ψ2. Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 12 Νοεμβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1919/2008.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 515 παρ.1 του Κ.Π.Δ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του Εισαγγελέα μπορεί τα δικαστήριο του Αρείου Πάγου, σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, να αναβάλει για μια μόνο φορά τη συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο. Στην προκείμενη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως εμφανίσθηκε ο δικηγόρος Θεμιστοκλής Σοφός, ο οποίος υπέβαλε προς το Δικαστήριο αίτημα αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως, γιατί ο αναιρεσείων είναι οδηγός διεθνών μεταφορών, αυτόν τον καιρό βρίσκεται στο εξωτερικό και αυτός δεν έχει πληρεξούσιο για να τον εκπροσωπήσει. Πλην, το αίτημα αυτό πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο, ενόψει του ότι, όπως προκύπτει από την υπ` αριθ. 951/26.3.2009 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου, η υπόθεση αυτή, που συζητήθηκε κατά τη δικάσιμο της 4.3.2009, αναβλήθηκε αυτεπαγγέλτως, λόγω σημαντικών αιτίων, για τη σημερινή, την οποία όρισε ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, και, επομένως, ο αναιρεσείων είχε αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να χορηγήσει πληρεξούσιο στο συνήγορό του, οπότε ο λόγος, για τον οποίο ζητείται η αναβολή, δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση.
Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 513 παρ. 3 εδ. α' του Κ.Π.Δ., οι διάδικοι παρίστανται στο Δικαστήριο του Αρείου Πάγου με συνήγορο. Ο διορισμός συνηγόρου του αναιρεσείοντος - κατηγορούμενου γίνεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2 του ίδιου Κώδικα, δηλαδή εφόσον ο τελευταίος παρίσταται, με δήλωσή του που καταχωρίζεται στα πρακτικά, ή κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ. β' και γ' του Κώδικα, δηλαδή με πληρεξούσιο ή με απλή έγγραφη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η γνησιότητα της επ' αυτής υπογραφής του εντολέα από Αρχή ή δικηγόρο και αν αυτός (κατηγορούμενος) κρατείται στη φυλακή, κατά το άρθρο 513 παρ. 3 εδ. β' του Κώδικα, με δήλωσή του δηλαδή στο διευθυντή της φυλακής. Αν δεν προσκομίζεται πληρεξούσιο ή δήλωση, εξετάζεται η κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' του Κ.Π.Δ. κλήτευση του αναιρεσείοντος και των άλλων διαδίκων στο ακροατήριο, από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η κλήτευση αυτή γίνεται με επίδοση, σύμφωνα με τα άρθρα 155 - 161 του ίδιου Κώδικα και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ. α' του Κ.Π.Δ., εάν ο αναιρεσείων δεν εμφανισθεί ή δεν εμφανισθεί προσηκόντως, δηλαδή με συνήγορο, η αίτησή του απορρίπτεται. Στην προκείμενη περίπτωση, όπως αναφέρθηκε, ο ως άνω δικηγόρος Θεμιστοκλής Σοφός δεν έχει πληρεξούσιο για να εκπροσωπήσει τον αναιρεσείοντα. Όπως δε προκύπτει από τα από 22 Σεπτεμβρίου 2009 και 17 Σεπτεμβρίου 2009 αποδεικτικά επιδόσεως του Αρχιφύλακα του Α.Τ. ... και της επιμελήτριας Δικ/ων της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου Ανδριάνας Σκορδάκη, αντιστοίχως, ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου νόμιμα και εμπρόθεσμα με επίδοση κλήσεως στην δηλωθείσα στην έκθεση αναιρέσεως διεύθυνση της κατοικίας του επί της οδού ... και παράδοση αυτής στη σύνοικο ενήλικη σύζυγό του ... και, ως εκ περισσού, στον αντίκλητό του Θεμιστοκλή Σοφό, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης. Αυτός, όμως, δεν εμφανίσθηκε προσηκόντως, δηλαδή με νόμιμα διορισμένο συνήγορο, κατά τη συνεδρίαση αυτή. Επομένως, θεωρείται δικονομικώς απών και πρέπει η υπό κρίση αίτησή του να απορριφθεί και να καταδικασθεί αυτός, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 583 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., στα δικαστικά έξοδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 12 Νοεμβρίου 2008 και με αριθ. πρωτ. 9543/2008 αίτηση του Χ, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 1161/2008 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Δεκεμβρίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 10 Δεκεμβρίου 2009.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή