Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 6 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 6/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Aντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με τη 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Πέππα εισηγητή-αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, τακτικό μέλος, Aρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30', στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του για να αποφασίσει επί της από 21-1-2014 αίτησης της Π. Τ. του Π., κατοίκου ..., κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας" (ΕΟΠΥΥ) που εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα, ως καθολικού διαδόχου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών" (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
Αφού έλαβε υπόψη:
1) την πιο πάνω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία η αιτούσα επικαλείται τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς τη 1574/2007 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 2) το 12/2014 πρακτικό του συμβουλίου τούτου, 3) τo Φ600/1240/οικ. 27715/24-7-2014 έγγραφο του καθ' ου, 4) το 23/2014 πρακτικό του συμβουλίου τούτου και 5) το ΔΑ1Γ/158/οικ.4102/5-2-2016 έγγραφο του καθ' ου.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
O ν. 3068/2002 ορίζει στο άρθρο 1 εδ. α' και β' αυτού ότι: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει". Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004 προβλέπεται διαδικασία προσκλήσεως του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση.
Στην προκείμενη περίπτωση από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα ζήτησε να συμμορφωθεί το καθ' ου νομικό πρόσωπο με την επωνυμία "Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας" (ΕΟΠΥΥ), ως καθολικός διάδοχος του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών" (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), προς την 1574/2007 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία υποχρεώθηκε το τελευταίο να της καταβάλει το ποσό των 3.201,44 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Το συμβούλιο τούτο με το 12/2014 πρακτικό του κάλεσε το καθ' ου να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίδοση του πρακτικού και με το 23/2014 πρακτικό του, θεωρώντας αδικαιολόγητη την καθυστέρηση του καθ' ου να συμμορφωθεί προς την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση, κάλεσε αυτό να συμμορφωθεί, τάσσοντάς του προθεσμία τριών μηνών από την επίδοση του τελευταίου πρακτικού. Περαιτέρω, όπως προκύπτει από το ΔΑ1Γ/158/οικ. 4102/5-2-2016 έγγραφο του καθ' ου, το διοικητικό συμβούλιο αυτού με την 102/16-2-2015 απόφασή του ενέκρινε την καταβολή του απαιτούμενου ποσού για την πληρωμή της αιτούσας και στη συνέχεια εκδόθηκε το αντίστοιχο 103Α/16-2-2015 χρηματικό ένταλμα πληρωμής, που θεωρήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο στις 24-2-2015.
Συνεπώς προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση του καθ' ου προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση και πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 21-1-2014 αίτηση της Π. Τ. του Π..
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή