Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1644 / 2010    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
Αριθμός 1644/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' Ποιν. Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές : Αιμιλία Λίτινα, Προεδρεύουσα Αρεοπαγίτη, ως αρχαιότερο μέλος στη σύνθεση και σύμφωνα με την 101/21-7-2010 Πράξη του Προέδρου του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή-Εισηγητή και Αθανάσιο Γεωργόπουλο, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 17863/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην 11 Φεβρουαρίου 2009 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 384/2009.

Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 349 παρ.1 εδ.α' του ΚΠοινΔ "το δικαστήριο, μετά από πρόταση του Εισαγγελέα ή αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντική αίτια που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση". Προϋπόθεση για την αναβολή της δίκης, κατά την παραπάνω διάταξη είναι η ύπαρξη σημαντικών αιτίων, που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση. Ως σημαντικό αίτιο πρέπει να θεωρηθεί κάθε νομικό ή πραγματικό γεγονός, που χωρίς να ανάγεται στη σφαίρα των "κρεισσόνων αποδείξεων", παρά ταύτα, δια κωλύει τη σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες ομαλή διεξαγωγή της επ'ακροατηρίου διαδικασίας. Το αίτημα για την αναβολή της δίκης πρέπει να υποβάλλεται με σαφήνεια και να είναι ορισμένο, μπορεί δε να υποβληθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως με άγγελο, δηλαδή με πρόσωπο που εμφανίζεται εν ονόματι του κατηγορούμενου και μεταφέρει το αίτημα της αναβολής, με έγγραφο, δηλ. επιστολή, τηλεγράφημα κ.λπ.
Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως με τη σειρά της, ο αναιρεσείων δεν εμφανίσθηκε, αλλά εμφανίσθηκε ο δικηγόρος Αθηνών Χαράλαμπος Ξενίδης και υπέβαλε για λογαριασμό του αναιρεσείοντος, αίτημα αναβολής της συζητήσεως της από 11-2-2009 αιτήσεως αναιρέσεως, γιατί ο συνήγορος πληρεξούσιος δικηγόρος αυτού (αναιρεσείοντος) ... δεν μπορεί να παραστεί λόγω οικογενειακού προβλήματος, χωρίς να προσδιορίσει αυτό και να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο. Πρέπει να επισημανθεί ότι η αναβολή της συζητήσεως της κρινόμενης αιτήσεως ζητήθηκε εκ μέρους αναιρεσείοντος για τρίτη φορά (βλ. τις υπάρχουσες στο σχετικό φάκελο της δικογραφίας υπ'αριθμ.2339/2009 και 676/2010 αποφάσεις του Δικαστηρίου τούτου).
Επομένως το ως άνω αίτημα για αναβολή εκ νέου της συζητήσεως της κρινόμενης αιτήσεως είναι μη νόμιμο κατ'άρθρο 349 παρ.1 εδ.γ'και δ' του Κ.Ποιν.Δ. και πρέπει να απορριφθεί, στη συνέχεια δε το Δικαστήριο αυτό να προχωρήσει στη συζητησή της ερήμην του αναιρεσείοντος.
Περαιτέρω, κατά το άρθρο 513 παρ.1 εδ.γ'Κ.Ποιν.Δ. ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Εξάλλου, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται από το άρθρο 515 παρ.1 του ίδιου Κώδικα, αν αναβληθεί η συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο, όλοι οι διάδικοι οφείλουν να εμφανισθούν σ'αυτή χωρίς νέα κλήτευση και αν δεν ήταν παρόντες, όταν δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αναβολή. Τέλος, κατά το άρθρο 514 εδ.α' ΚποινΔ, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Στην περίπτωση που κρίνεται, όπως προκύπτει απ' τα υπό ημερομηνία .. αποδεικτικά επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Έδεσσας ... και της δικαστικής επιμελήτριας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ... αντίστοιχα, ο αναιρεσείων Χ κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα, για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση της 1-12-2009. Τότε αναβλήθηκε η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως για τη συνεδρίαση της 13-4-2010, με αίτημα του αναιρεσείοντος (βλ. την υπ'αριθμ.2339/2009 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου). Κατά την προαναφερόμενη νέα δικάσιμο αναβλήθηκε και πάλι η συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, με αίτημα και πάλι του αναιρεσείοντος, λόγω αποχής του συνηγόρου του από τα καθήκοντά του, για τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας αποφάσεως (βλ. την υπ'αριθμ.676/2010 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου). Ο αναιρεσείων όμως δεν εμφανίσθηκε κατ'αυτήν, όπως προαναφέρεται, ούτε κάποιος συνήγορός του για να τον εκπροσωπήσει. Κατά συνέπεια, η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει το αίτημα του αναιρεσείοντος για αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως.
Απορρίπτει την από 11 Φεβρουαρίου 2009 αίτηση του Χ, κατοίκου ..., για αναίρεση της υπ'αριθμ.17863/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 15 Οκτωβρίου 2010.

Η ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή