Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1976 / 2013    (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

Θέμα
Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, Προαγωγή υπαλλήλου.
Περίληψη:
Το Εφετείο το οποίο αναγνώρισε ότι ο αναιρεσίβλητος έπρεπε να είχε προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη - Προϊσταμένου από 1-5-2002, δεν παραβίασε τις διατάξεις των άρθρων 201 και 207 παρ. 1 ΑΚ, ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου, καθόσον, ειδικότερα, δέχθηκε ότι ο μεν αναιρεσίβλητος υπερείχε καταφανώς σε σύγκριση με τους προαχθέντες συναδέλφους του, οι δε μη προαχθέντες δεν υπερείχαν ούτε απλώς έναντι αυτού.
Αριθμός 1976/2013

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Β1' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ανδρέα Δουλγεράκη, Νικόλαο Πάσσο, Δημήτριο Κόμη και Στυλιανή Γιαννούκου, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, την 1η Οκτωβρίου 2013, με την παρουσία και του γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:
Της αναιρεσείουσας: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ", που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Νικόλαο Βερβεσό με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ.
Του αναιρεσιβλήτου: Θ. Δ. του Σ., κατοίκου ... ο οποίος παραστάθηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Νικόλαο Δούναβη, που δεν κατέθεσε προτάσεις.
Η ένδικη διαφορά άρχισε με τις από 15-10-2007 και 26-11-2007 αγωγές του ήδη αναιρεσιβλήτου, που κατατέθηκαν στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και συνεκδικάστηκαν. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 150/2009 οριστική του ίδιου Δικαστηρίου και 964/2012 του Εφετείου Αθηνών. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητεί η αναιρεσείουσα με την από 23-10-2012 αίτησή της.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης Ανδρέας Δουλγεράκης διάβασε την από 18-9-2013 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την απόρριψη της αίτησης αναίρεσης.
Ο πληρεξούσιος του αναιρεσιβλήτου ζήτησε την απόρριψη της αίτησης και την καταδίκη του αντιδίκου μέρους στη δικαστική δαπάνη.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από τις διατάξεις των άρθρων 27 παρ. στ', 33 και 38 του έχοντος ισχύ νόμου Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (κυρ. ν. 3234/1927) προκύπτει ότι οι προαγωγές και η υπηρεσιακή εξέλιξη των υπαλλήλων της ρυθμίζονται από τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμό Bαθμολογικής και Mισθολογικής τάξεως των υπαλλήλων της, ο οποίος καταρτίζεται από το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας και έχει, ως εκ τούτου, συμβατική ισχύ. Οι προαγωγές των υπαλλήλων αυτών τελούν υπό αίρεση, η πλήρωση της οποίας συντελείται με την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, για την προαγωγή του υπαλλήλου σε ανώτερο βαθμό (άρθρο 201 ΑΚ). Αν κριθεί από τον εργοδότη ότι ο εργαζόμενος δε συγκεντρώνει τις συμφωνημένες προϋποθέσεις για την προαγωγική ή μισθολογική του εξέλιξη και η κρίση του αυτή είναι κατάφωρα άδικη, η πλήρωση της ανωτέρω αίρεσης παρακωλύεται εναντίον της καλής πίστης από μέρους του εργοδότη, οπότε η αίρεση θεωρείται ότι έχει πληρωθεί (άρθρο 207 ΑΚ). Κατάφωρα άδικη είναι η κρίση του υπόχρεου εργοδότη, όταν υπερβαίνει τα ακραία όρια μέσα στα οποία μπορεί αυτός να κινηθεί κατά την εκτίμηση της υπηρεσιακής επίδοσης και απόδοσης του υπαλλήλου. Αν στη συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστωθεί ότι η μη πλήρωση της αίρεσης είναι αντίθετη προς την καλή πίστη με την ανωτέρω έννοια του όρου, η προαγωγή του υπαλλήλου αναγνωρίζεται από το Δικαστήριο και, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 1082/1980, μετά την τελεσιδικία της απόφασης, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε από τότε που έπρεπε να συντελεστεί. Εξάλλου, κατά το άρθρο 12 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού βαθμολογικής και μισθολογικής τάξεως των υπαλλήλων της αναιρεσείουσας, η προαγωγή των υπαλλήλων της στο βαθμό του εντεταλμένου τμηματάρχη αποφασίζεται, κατ' απόλυτη εκλογή και ελεύθερη κρίση του Γενικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του διοικητή και εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: α) ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, β) συμπλήρωση ευδόκιμης υπηρεσίας τριών ετών, γ) ύπαρξη των προσόντων της ανώτερης θέσης, δ) επίδειξη εξαιρετικής επίδοσης, ήθους, ικανότητας και φιλεργίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και ε) επίδειξη ικανότητας συστηματικού προσδιορισμού και αποτελεσματικού συνδυασμού των μέσων που έχουν τεθεί στη διάθεσή του και του υπάρχοντος προσωπικού, κατά τρόπο αυξητικό του υπηρεσιακού έργου και της παραγωγικότητας των εργαζομένων. Στην προκειμένη περίπτωση το Εφετείο, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, δέχθηκε τα εξής: Ο ήδη αναιρεσίβλητος ενάγων προσλήφθηκε, μετά από ειδικό διαγωνισμό, στις 16.7.1984 από την ήδη αναιρεσείουσα Τράπεζα, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, προκειμένου να εργαστεί ως διοικητικός υπάλληλος της, ενταχθείς στο Λογιστικό Κλάδο. Μετά από διαδοχικές προαγωγές προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη από την 1.4.1998.Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MASTER) του Πάντειου Πανεπιστημίου, διαθέτει άδεια εξάσκησης του οικονομολογικού επαγγέλματος, καθώς και επαγγέλματος Λογιστή Φοροτέχνη Α' τάξης, ενώ παράλληλα είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και έχει την άδεια να διδάσκει Λογιστική. Ως ειδικός επιστήμων συμμετείχε από το 1998-2002 στην επιτροπή ειδικών επιστημόνων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας "Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών". Γνωρίζει σε πολύ καλό επίπεδο την αγγλική γλώσσα. Σύμφωνα με την από 11.11.1983 προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης του από την εναγομένη Τράπεζα μεταξύ των προσόντων και προϋποθέσεων συμμετοχής, απαιτείτο και η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στην Τράπεζα παρακολούθησε τα κατωτέρω ελληνόφωνα και αγγλόφωνα σεμινάρια: 1) "Ειδικό σεμινάριο" σχετικά με στοιχεία του Εθνικού Εισοδήματος και των Κλάδων της Οικονομίας-Ελεγκτικής Μηχανογράφησης-Τραπεζική τεχνική, από τις 12.6 έως τις 31.8.1984, διάρκειας 196 ωρών, 2) "Δακτυλογραφία - Στενογραφία", από τις 28.1 έως τις 30.3.1985, διάρκειας 80 ωρών, 3) "Έλεγχος Φερεγγυότητας Τραπεζών", από τις 2 έως τις 13.5.1988, διάρκειας 77 ωρών, 4) "Νέοι Χρηματοδοτικοί Θεσμοί", από τις 14 έως τις 15.6.1988, διάρκειας 15 ωρών, 5) "Αγορές Συναλλάγματος", από τις 18 έως τις 22.3.1991, διάρκειας 35 ωρών, 6) "Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Τραπεζών", από τις 16 έως τις 17.5.1994, διάρκειας 14 ωρών, 7) "Παράγωγα Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα (Denvatives)", από τις 22 έως τις 25.5.1995, διάρκειας 28 ωρών, 8) "Η Κεφαλαιακή Επάρκεια των Πιστωτικών Ιδρυμάτων", από τις 9 έως τις 2.6.1997, διάρκειας 20 ωρών, 9) "Auditing Dealing Rooms", από την 1 έως τις 5.3.1999, διάρκειας 40 ωρών, 10) "Treasury Management for Supervisors, από τις 18 έως τις 19.12.2000, διάρκειας 16 ωρών, 11) "Accounting Systems for FX and Derivatives Instruments", από τις 24 έως τις 25.4.2001, διάρκειας 18 ωρών, 12) "Value at Risk", στις 23.4.2001, διάρκειας 10 ωρών, 13) "Πρόταση για τη Νέα Κεφαλαιακή Επάρκεια", στις 9.1.2002, διάρκειας 6 ωρών, 14) "Συγχωνεύσεις- Εξαγορές Επιχειρήσεων", από τις 23 έως τις 25.4.2002, διάρκειας 21 ωρών, 15) "Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τις Τράπεζες", στις 3, 4, 10 έως τις 11.6.2002, διάρκειας 28 ωρών, 16) "Securitization", από τις 22 έως τις 24.9.2003, διάρκειας 24 ωρών, 17) "Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα - International Reporting Standards ", από τις 21 έως τις 25.6.2004, διάρκειας 40 ωρών, 18) "Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων", από τις 24 έως 25.11 και από τις 8 έως τις 9.12.2004, διάρκειας 24 ωρών, 19) "Βασιλεία Π, Τυποποιημένη Μέθοδος", στις 9.3.2006, διάρκειας 8 ωρών, 20) "Διαχείριση Αλλαγών", από τις 14 έως τις 15.6.2006, διάρκειας 12 ωρών, 21) "Αρχές Πληροφορικής Framework", από τις 29-1 έως τις 2.2.1990 και από τις 15 έως τις 19.1.1990, διάρκειας 68 ωρών, 22) "Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής Βασικό - Εξειδικευμένο", από τις 17 έως τις 19.11.1993 και από τις 29 έως τις 30.11.1993 και την 1.12.1993, διάρκειας 51 ωρών, 23) "Windows - Word-excel, από τις 9 έως τις 17.3.1995 και την 1 έως τις 12.4.2002, διάρκειας 83 ωρών, 24) "Internet" από τις 15 έως τις 21.5.2004, διάρκειας 15 ωρών, 25) "Excel", από τις 13 έως τις 22.10.2004, διάρκειας 24 ωρών, 26) "Bank' s Valuation Methodologies & Application from an Investment Bank' s Perspective", στις 22.11.2002, διάρκειας 5 ωρών, 27) "Σύγχρονες Τάσεις στη Διοίκηση Προσωπικού", στις 21.5.1997, διάρκειας 2 ωρών, 28) "Χρηματοδοτική Μίσθωση - Leasing", στις 29.5.1997, διάρκειας 3 ωρών και 29) "Εισαγωγή στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά", από τις 22 έως τις 25.6.1998, με διοργανωτή φορέα την "Ένωση Ελληνικών Τραπεζών". Από το γεγονός της παρακολούθησης από τον ενάγοντα αρκετών αγγλόφωνων σεμιναρίων, αποδεικνύεται, ότι αυτός γνωρίζει σε πολύ καλό επίπεδο την αγγλική γλώσσα, παρόλο που δεν προσκομίστηκε από τον ίδιο κάποιο δίπλωμα σπουδών, οποιουδήποτε επιπέδου. Ο ενάγων προσελήφθη στις 16.7.1984 ως βοηθός, στη συνέχεια προήχθη στο βαθμό του Υπολογιστή με valeur από την 1.4.1983, στο βαθμό του Υπολογιστή Α' από την 1.4.1987, στο βαθμό του Λογιστή από την 1.4.1992, στο βαθμό του Αρχιλογιστή από την 1.4.1995 και στο βαθμό του Τμηματάρχη Λογιστή από την 1.4.1998. Από την πρόσληψη του μέχρι το 1987 υπηρέτησε στο Τμήμα Ελέγχου Εισαγωγών της Διεύθυνσης Εμπορικών Συναλλαγών με την Αλλοδαπή της αναιρεσίβλητης. Από το 1987 μέχρι σήμερα υπηρετεί στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, η οποία ασκεί την εποπτεία του πιστωτικού συστήματος της χώρας, επιτελώντας εντελώς εξειδικευμένο έργο. Στο πλαίσιο της ενασχόλησής του αυτής, ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητού Α' από τις 4.10.2000. Σύμφωνα δε με το 402/20-9-2000 εμπιστευτικό έγγραφο της Διεύθυνσης της Γενικής Επιθεώρησης τραπεζών στην οποία ανήκε, ο τότε Διευθυντής αυτού Ι. Β., για τη μετάταξη του από τη διαβάθμιση του Επιθεωρητού Β' στη διαβάθμιση του Επιθεωρητού Α', μεταξύ των άλλων αναφέρει, ότι διακρίνεται για τη θεωρητική και πρακτική του κατάρτιση, ότι έχει φέρει σε πέρας επιτυχώς όλες τις ανατεθείσες εργασίες και κρίνεται κατάλληλος για την ανάληψη των εξειδικευμένων εργασιών της Διεύθυνσης, που αντιστοιχούν στη διαβάθμιση του Επιθεωρητού Α'. Στο πλαίσιο της διαβάθμισης αυτής, ο ενάγων έχει αρμοδιότητα για: α) τη διενέργεια ελέγχων και σύνταξη πορισμάτων στα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα της χώρας προς αξιολόγηση της φερεγγυότητας, της ρευστότητας, της συγκέντρωσης κινδύνων, της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, της οργάνωσης και της εύρυθμης λειτουργίας αυτών, β)τον έλεγχο των ανωτέρω ιδρυμάτων και χρηματοδοτούμενων από τις Τράπεζες επιχειρήσεων για τη διαπίστωση της συμμόρφωσής τους προς τις σχετικές Πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, γ) τη σύνταξη των σχετικών πορισμάτων ελέγχου, δ) τη συνεχή ενημέρωση επί θεμάτων τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου, της εξέλιξης μεθόδων και αντικειμένων εποπτείας των νέων τραπεζικών προϊόντων και λοιπών σημαντικών εξελίξεων στον τραπεζικό χώρο και ε) τη συμμετοχή σε ειδικά σεμινάρια. Επίσης έχει υπό την άμεση εποπτεία του τέσσερις Συνεταιριστικές Τράπεζες (ήτοι την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου-Λήμνου, τη Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου και Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας) και ασχολείται (ως οικονομολόγος και λογιστής) με τη λεπτομερή ανάλυση και αξιολόγηση των δημοσιευμένων λογιστικών καταστάσεων (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεων και Προσάρτημα) των ως άνω Τραπεζών, καθώς και των υποβαλλομένων στοιχείων στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, με σκοπό την καταγραφή επισημάνσεων για ανάληψη διορθωτικών ενεργειών. Επίσης, συντάσσει εισηγητικά σημειώματα, για την ίδρυση υποκαταστημάτων των ανωτέρω Συνεταιριστικών Τραπεζών, αλλά και για κάθε αίτημα τους, ενώ παρακολουθεί τη ρευστότητα, επεξεργάζεται τα μηνιαία ισοζύγια των ανωτέρω Συνεταιριστικών Τραπεζών και συντάσσει εξαμηνιαία και ετήσια σημειώματα για την πορεία τους (γενικά πληροφορικά στοιχεία, δραστηριότητα, βασικά οικονομικά μεγέθη, χρηματοοικονομικοί δείκτες, μερίδιο αγοράς κλπ.).Ο ενάγων διδάσκει το μάθημα της Λογιστικής για 11 χρόνια σε Δημόσια ΙΕΚ, είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και έχει την άδεια να διδάσκει Λογιστική σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες (ανέργους πτυχιούχους, μακροχρόνιους ανέργους κλπ.). Επί σειρά ετών (1998-2002) συμμετείχε ως Ειδικός Επιστήμων στην Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας "Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών". Επιπλέον, έχει εκπονήσει τις ακόλουθες μελέτες: 1) "Οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα"(1992), 2) "Περιφερειακή Ανάπτυξη της Ιονικής Τράπεζας" (1992), 3) "Τραπεζικές Δραστηριότητες στο πεδίο των φυσικών διαθεσίμων και της πολιτικής γης" (1993), 4) "Το Νομικό καθεστώς των ιδιωτικών επενδύσεων" (1993), 5) "Ακαθάριστες επενδύσεις συναρτήσει του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος και του αναπροεξοφλητικού επιτοκίου" (1993), 6) "Πολιτικές διαστάσεις της Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Δήμο Καλλιθέας" (ομάδα εργασίας 1993), 7) "Ευρωπαϊκή Ένωση Χωροταξική Πολιτική-Διασυνοριακή συνεργασία (INTER REG)" (1993), 8)" Φυσικά διαθέσιμα και πολιτική γης" (1993), η δε μεταπτυχιακή του εργασία με θέμα "Το Νομικό καθεστώς των νέων τραπεζικών προϊόντων (Leasing - Forfaiting) και η αναμενόμενη συμβολή των στην ανάπτυξη υπό το νέο μετά Μάαστριχτ καθεστώς", βαθμολογήθηκε με άριστα. Με την ΠΔ/ΤΕ 1960/25.7.1991 ορίστηκε εκπρόσωπος της εναγομένης στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Πιστωτικών Κανόνων Αθηνών ως Αναπληρωτής Γραμματέας της Επιτροπής αυτής. Εξάλλου, όσον αφορά στις εκθέσεις αξιολόγησης του, για το έτος 1999 έλαβε 11 "Εξαίρετος" και 2 "Πολύ καλός", για το έτος 2000 έλαβε 12 "Εξαίρετος" και 1 "Πολύ καλός", για τα έτη 2001 έως και 2003 έλαβε 13 "Εξαίρετος" και για τα έτη 2004 και 2005 έλαβε 17 "Εξαίρετος". Με την 5/29.5.2002 Εγκύκλιο Διοίκησης της Τράπεζας ανακοινώθηκε ότι, με την από 27.5.2002 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Διοικητή, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Οργανισμού της Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού της Βαθμολογικής και Μισθολογικής Τάξεως των Υπαλλήλων, προήχθησαν, με απόλυτη εκλογή, στο βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη - Προϊσταμένου, από την 1.5.2002, οι αναφερόμενοι σε αυτήν (62 στο Λογιστικό Κλάδο, 13 στον Ταμιακό Κλάδο και 3 στον Τεχνικό Κλάδο)78 ομοιόβαθμοι (τμηματάρχες) συνάδελφοι του εφεσίβλητου ενάγοντος, μεταξύ των οποίων, οι προτεινόμενοι προς σύγκριση, Α. Α., Χ. Α., Κ. Β., Β. Β., Κ. Μ., Θ. Μ.-Γ., Σ. Χ., Ν. Α., Ε. Β., Ν. Β., Θ. Δ., Α. Κ., Χ. Κ., Α. Μ., Κ. Χ. και Ε. Μ., ενώ ο προτεινόμενος προς σύγκριση συνάδελφος του Ν. Ν., δεν συμπεριλαμβάνεται στους προαχθέντες για το έτος 2002, αφού είχε προαχθεί ήδη στο βαθμό του εντεταλμένου τμηματάρχη από την 1.7.1994, ώστε η σύγκριση, ως προς αυτόν να τυγχάνει αλυσιτελής. Από αυτούς, όλοι οι συγκρινόμενοι υπερτερούν από τον ενάγοντα ως προς τη γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα, δεδομένου ότι προσλήφθηκαν από την εναγομένη, αντιστοίχως, στις 14.2.1972,14.8.1972,12.8.1972,8.7.1974,19.6.1973,3.3.1972,12.8.1972, 30.5.1973, 14.11.1970, 18.4.1969, 14.9.1971, 27.7.1964, 12.7.1973, 18.1. 1971, 18.2.1972 και την 1.9.1980, ενώ ο ίδιος προσλήφθηκε στις 16.7.1984, ενώ όλοι, πλην του δωδέκατου, ο οποίος προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη την 1.7.1998, υπερτερούν έναντι του ενάγοντος και ως προς την ειδική υπηρεσιακή αρχαιότητα, αφού προήχθησαν στο βαθμό του Τμηματάρχη την 1.4.1992, 1.4.1991,1.4.1991, 1.10.1995, 1.1.1992, 1.4. 1996, 1.2.1991,1.4.1993,27.4.1994,1.7.1991,1.7.1990,1.10.1996,1.4.1989, 1.7.1988 και 1.7.1994, ο δε τελευταίος προήχθη στην ανωτέρω θέση την 1.4.1998. Όμως, η υπεροχή των συγκρινόμενων είτε στη γενική, είτε στην ειδική υπηρεσιακή αρχαιότητα, έναντι του ενάγοντος, δεν αποτελεί, στις κατ' εκλογήν προαγωγικές κρίσεις στο βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη, όπως, εν προκειμένω, που αποτελεί έναν από τους καταληκτικούς βαθμούς της τραπεζικής ιεραρχίας, αποφασιστικό κριτήριο. Όσον αφορά ειδικώς στους προτεινόμενους προς σύγκριση, κατά την προαγωγική κρίση της 1.5.2002, συναδέλφους του, από τα ατομικά δελτία στοιχείων και τις εκθέσεις αξιολόγησης τους, προκύπτουν τα ακόλουθα: 1) Ο Α. Α. Είναι απόφοιτος Γυμνασίου, γνωρίζει αγγλικά σε επίπεδο "πολύ καλά" και έχει παρακολουθήσει τα ακόλουθα σεμινάρια: "Εσωτερικού ελέγχου, διερεύνησης και ανάλυσης ισολογισμών Τραπεζών", "Γενικής Τραπεζικής Λογιστικής, Ελέγχου Μηχανογραφικών Συστημάτων", "Αξιολόγησης προσωπικού"(στην Αγγλική, σε δύο κύκλους), "Εξειδικευμένης Τραπεζικής Λογιστικής". Για το έτος 1999 αξιολογήθηκε με 12 "Εξαίρετος" και 1 "Πολύ Καλός" και για το έτος 2000 με 13 "Εξαίρετος", ενώ για τα υπόλοιπα έτη δεν προκύπτει σχετική αξιολόγηση του. Απασχολήθηκε στην εναγομένη στο Τμήμα αξιών προς είσπραξη (από 13.2.1978), στο Τμήμα ενέγγυων πιστώσεων δημοσίου (από 18.8.1978), στο Τμήμα ελέγχου εφαρμογής συναλλαγματικών νόμων (από 19.6.1984), στο Τμήμα ελέγχου εφαρμογής συναλλαγματικών κανόνων στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις (από 20.4.1988), στον Τομέα συναλλαγματικών ελέγχων ναυτιλιακών επιχειρήσεων (από 19.12.1991), στο Τμήμα Γραμματείας υποεπιτροπής βιοτεχνικών πιστώσεων, όπου από τις 17.8.1992 ήταν Προϊστάμενος Υπηρεσίας, καθώς και από 11.3.1993 στο Τμήμα Ελεγκτικών Εργασιών. Υπήρξε μέλος κλιμακίων σε επιθεωρήσεις των μονάδων της Τράπεζας. Η επικαλούμενη από την εναγομένη προϋπηρεσία του από το 1963 έως το 1967 στην Εταιρία Δεβοναίρ Ντράϊ Κλέανερς στο Πορτ Ελίζαμπεθ της Νοτίου Αφρικής, δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη, καθώς είναι εκτός Τράπεζας. 2) Ο Χ. Α. : Είναι κάτοχος απολυτήριου Γυμνασίου, γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα, ενώ δεν αποδείχθηκε η μέτρια γνώση της γαλλικής γλώσσας. Έχει παρακολουθήσει δύο σεμινάρια : "Λύση Προβλημάτων - Συγκρούσεις" και "Human Resources Managements (ξενόγλωσσο). Για το έτος 1999 αξιολογήθηκε με 15 "Εξαίρετος" και 2 "Πολύ Καλός", για το έτος 2000 με 15 "Εξαίρετος", ενώ για τα υπόλοιπα έτη δεν προκύπτει σχετική αξιολόγηση του. Απασχολήθηκε στην Τράπεζα, στο Τμήμα Διαχειρίσεως Ξένων -Τραπεζογραμματίων από τις 2.1.1974, όπου άσκησε καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου Υπηρεσίας από τις 14.8.1984, Προϊσταμένου Υπηρεσίας από τις 8.12.1991 και Προϊσταμένου Υπηρεσίας από 3 .2.1992. Υπήρξε εισηγητής σε επιμορφωτικά σεμινάρια υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, Εμπορικών Τραπεζών και Οργανισμών για τη γνησιότητα, πλαστότητα και παραποίηση ξένων τραπεζογραμματίων. Συνέταξε σημείωμα για τη γνησιότητα πλαστότητα και παραποίηση ξένων τραπεζογραμματίων. 3) Ο Κ. Β. Είναι κάτοχος απολυτηρίου Γυμνασίου και επί πτυχίω φοιτητής της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά, γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά. Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια: "Διαχείριση Κρίσεων - Χειρισμός Επιθέσεων", "Αγορές Συναλλάγματος- Υποκαταστήματα", "Τεχνικές Συλλογής και Ανάλυσης Στατιστικών Στοιχείων" ,"Οικονομική Συγκυρία", "Γνησιότητα Ξένων Τραπεζογραμματίων" καθώς και σεμινάρια Χρήσης Η/Υ (Οffice κλπ.). Δεν αποδείχθηκε ότι εκπαιδεύθηκε στις ελεγκτικές εργασίες του Τμήματος Ελέγχου Διαχειρίσεως Κεντρικού Καταστήματος. Στις εκθέσεις αξιολόγησης για το έτος 1999 αξιολογήθηκε με 12 "Εξαίρετος" και 5 "Πολύ Καλός" και για το έτος 2000 με 14 "Εξαίρετος" και 3 "Πολύ Καλός", ενώ για τα επόμενη έτη δεν προσκομίζονται σχετικές εκθέσεις. Απασχολήθηκε στην εναγομένη από 2.9.1985 ως Προϊστάμενος Υπηρεσίας πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης-Αρχείου του Τμήματος Λογιστηρίου και Γραμματείας του Υποκαταστήματος Πειραιά, από 3.4.1995 ως Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ελέγχου Διαχειρίσεων στο Υποκατάστημα Πειραιά, από 27.9.1996 ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Ταμιακών Εργασιών του Υποκαταστήματος Πειραιά, και από 2001 ως Προϊστάμενος Τμήματος Ασφάλειας Κεντρικού Καταστήματος (Διεύθυνση Διοικητικού). Έχει εκπονήσει πρόταση για τη μηχανογράφηση των κλειδαρίθμων, η οποία και υλοποιήθηκε, καθώς και πρόταση για μικροφωτογράφηση του αρχείου. Η προϋπηρεσία που επικαλείται η Τράπεζα στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη καθώς και το γεγονός ότι υπήρξε επίσης Βοηθός Γενικού Επόπτη στις Παιδικές Κατασκηνώσεις της Τράπεζας επί τετραετία, όπου ασχολήθηκε με θέματα Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, Ασφάλειας Κατασκηνώσεων, Δημιουργίας και Εφαρμογής Προγραμμάτων, δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή στην εν λόγω προαγωγική κρίση. 4)Ο Β. Β. Είναι απόφοιτος Γυμνασίου και γνωρίζει αγγλικά σε επίπεδο "καλά". Έχει παρακολουθήσει τα κατωτέρω σεμινάρια: α) "Αρχές πληροφορικής", β) "Windows 3.1.",γ) "Word 6.0", δ) "Excel 5.0", ε) "(General & Banking English ", στ) "Αγγλικών σε επίπεδο intermediate Β", ζ) "Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής (EDP, Audit)" η) "Αναλυτική Λογιστική της Εκμετάλλευσης και το σύστημα της Συλλειτουργίας", θ) "ΜΤΜ 2 Zeugnis". Για το έτος 1999 αξιολογήθηκε με 13 "Εξαίρετος" και για το έτος 2000 με 18 "Εξαίρετος", ενώ δεν προσκομίζονται αξιολογικές εκθέσεις για τα επόμενα έτη. Απασχολήθηκε στην Τράπεζα στο Τμήμα καταθέσεων από 7.9.1974, στον Τομέα οργάνωσης από 3.6.1987, στο Τμήμα οργάνωσης από 14.4.1993 και άσκησε καθήκοντα προϊσταμένου από 2.10.2000 στο Τμήμα επιχειρησιακού σχεδιασμού και υποστήριξης διαδικασιών. Συνέταξε σχέδιο κανονισμού προμηθειών, για το Τμήμα καταθέσεων, σχέδιο αλλαγής της διαδικασίας απόδοσης επιστροφής διαφοράς τόκων και σχετικών εντύπων, πρόταση τροποποίησης της διαδικασίας πληρωμής επιταγών τραπεζών, σχέδιο αλλαγής των διαδικασιών για παρακολούθηση και απόδοση δεσμευμένων καταθέσεων. Συμμετείχε στη σύνταξη μελετών για λογιστικό σχέδιο, σχέδιο διοικητικής λογιστικής και κοστολόγησης εργασιών. Υπήρξε εισηγητής σεμιναρίου επιμόρφωσης προσωπικού υποκαταστημάτων και πρακτορείων, σεμιναρίων εκπαίδευσης προσωπικού διαφόρων υπηρεσιακών μονάδων στην εφαρμογή νέων μηχανογραφικών συστημάτων και μεθόδων. Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας, για θέματα του Τμήματος οργάνωσης και σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών για προμήθειες του Τμήματος. 5) Ο Κ. Μ. Είναι απόφοιτος Γυμνασίου. Γνωρίζει αγγλικά σε επίπεδο "πολύ καλά", ενώ στην έκθεση αξιολόγησης δεν αναφέρεται γνώση αυτού σε μέτριο επίπεδο γαλλικών και ιταλικών και δεν αποδεικνύεται ότι είναι γνώστης έστω και μέτρια των ανωτέρω δύο ξένων γλωσσών. Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια: α) "Βασικές χρηματοδοτικές έννοιες", β) "Windows 3.1.", γ)"Word 6.0" και δ) "Εφαρμοσμένης διοίκησης GRID ". Για το έτος 1999 αξιολογήθηκε με 17 "Εξαίρετος" και 1 "Πολύ Καλός" και για το έτος 2000 με 18 "Εξαίρετος", ενώ δεν προσκομίζονται εκθέσεις αξιολόγησης επόμενων ετών. Απασχολήθηκε στο Τμήμα διαχειρίσεως ξένων τραπεζογραμματίων και άσκησε καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου Υπηρεσίας από 16.1.1986, Προϊσταμένου Υπηρεσίας από 18. 7.1988, Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος από 13.2.1995 και Προϊσταμένου Τμήματος (στο Γραφείο Θεμάτων Συναφών με το Ευρωσύστημα) από 10.1.2002. Υπήρξε εισηγητής επί Ταμιακών θεμάτων σε προαγωγικά σεμινάρια υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος, εισηγητής σε προγράμματα εκπαίδευσης πάνω στον έλεγχο γνησιότητας των τραπεζογραμματίων, για υπαλλήλους της Τράπεζας, Εμπορικών Τραπεζών, Οργανισμών και της Αστυνομίας. Συνέταξε εγχειρίδιο σχετικά με το ζήτημα της γνησιότητας τραπεζογραμματίων, συμμετείχε στη σύνταξη μελέτης για την ανάπτυξη των εργασιών συναλλάγματος, συνέταξε προτάσεις για θέματα μετάβασης στο ευρώ προς την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, συνέταξε σχέδιο εκπαίδευσης ταμιών για τις ανάγκες της ΕΚΤ και συμμετείχε στην ολοκλήρωση του οδηγού εκπαίδευσης για το ευρώ, και στη σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Μετάβασης στο ευρώ. Από το 1997 υπήρξε μέλος της Επιτροπής Τραπεζογραμματίων (Bankote Committee) της ΕΚΤ με αρμοδιότητα σε θέματα παραγωγής και έκδοσης του ευρώ. Υπήρξε μέλος των εξής ομάδων εργασίας της επιτροπής αυτής : της ομάδος ΡΤ2, για τη νομική κατοχύρωση της παραγωγής και έκδοσης του ευρώ και της ομάδος ΝΑΤ, για την προετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού για το ευρώ "EYRO 2002 campaign". Υπήρξε μέλος της Επιτροπής της Τράπεζας για το γενικό σχεδιασμό της παραγωγής και κυκλοφορίας του ευρώ και της απόσυρσης του εθνικού νομίσματος και σε επιτροπές και ομάδες εργασίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Νομοπαρασκευαστική, Ομάδα Δράσης για το Ευρώ, Καταπολέμηση της Απάτης). Επίσης, εκπροσώπησε την Τράπεζα σε Επιτροπές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 6) Ο Θ. Μ.-Γ. Είναι απόφοιτος Γυμνασίου και γνωρίζει αγγλικά σε επίπεδο "καλό", ενώ συμμετείχε σε διάφορα σεμινάρια λογιστικής στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, χωρίς όμως να αποδεικνύεται ο αριθμός τους και το ειδικότερο θέμα τους. Για τα έτη 1999 και 2000 αξιολογήθηκε με 17 "Εξαίρετος". Απασχολήθηκε στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών και άσκησε καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου Υπηρεσίας από 16.5.1991, Προϊσταμένου Υπηρεσίας από 21.7.1992 και Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος από 17.11.1999. Εκπόνησε πρόταση για την ενοποίηση των λογαριασμών της μισθοδοσίας του προσωπικού της Τράπεζας στις 26.6.1990, και πρόταση σχετικά με τις εισφορές των ασφαλιστικών ταμείων της, στις 22.2-1991. Συμμετείχε σε επιτροπή (ΠΔ 408/14.9.1999) για την εξέταση των αιτημάτων των υπαλλήλων της Τράπεζας και των συνταξιούχων των ασφαλιστικών Ταμείων της, που είχαν πληγεί από τους σεισμούς του 1999, ενώ έχει αναλάβει και καθήκοντα ελεγκτή αστικής εταιρείας και έχει διενεργήσει τον έλεγχο του ισολογισμού του Ταμείου για τη χρήση 1999. 7)Ο Σ. Χ., είναι απόφοιτος Λυκείου (1966) και έχει πτυχίο λογιστή του Υπουργείου Παιδείας (1968) και γνωρίζει ιταλικά και αγγλικά σε μέτριο επίπεδο και γαλλικά σε πολύ καλό επίπεδο. Συμμετείχε στα εξής σεμινάρια: 1) "Βασικής εκπαίδευσης", 2)"Τραπεζικής πίστης", 3) "Αγοράς συναλλάγματος", 4) "Ξένης γλώσσας (γαλλικών για το certificate fonctionnare", 5) "Εφαρμοσμένης διοίκησης GRID". Απασχολήθηκε στην εναγομένη στο Τμήμα Παρακολούθηση; Εφαρμογών Πιστωτικής Πολιτικής, και στο Τμήμα Σχέσεων με τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπου άσκησε καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου Υπηρεσίας από 27.6.1984 και Προϊσταμένου Υπηρεσίας από 28.11.1988, ενώ, από τις 7.9.1995 απεσπάσθη στο συνδικαλιστικό σωματείο Σ.Υ.Τ.Ε. και για το λόγο αυτό δεν αξιολογήθηκε για τα έτη 1999 και 2000, στο δε φύλλο επίδοσης του έτους 1989 είχε λάβει 5 ένα και 3 δύο. Η επικαλούμενη από την τράπεζα εργασία του στις Παιδικές Κατασκηνώσεις της δεν ασκεί ουσιώδη επιρροή για την ένδικη προαγωγή, ενώ ναι μεν σύμφωνα με το άρθρο 20 εδ. δ' της από 4.8.1982 Σ.Σ.Ε. μεταξύ Ο.Τ.Ο.Ε. και Τραπεζών, η οποία έχει ισχύ νόμου με βάση το άρθρο 29 του ν. l346/1983, "ο χρόνος της απόσπασης των συνδικαλιστών λογίζεται ως ευδόκιμη υπηρεσία", ενώ σύμφωνα με το Κεφ. ΑΙ της Σ.Σ.Σ. Τραπεζών Ο.Τ. Ο.Ε.\Συνδικαλιστικές Ρυθμίσεις της 30.7.1997, οι ευρισκόμενοι σε νόμιμη συνδικαλιστική απόσπαση τραπεζοϋπάλληλοι "διατηρούν κατά τη διάρκεια αυτής όλα τα δικαιώματα τους τα οποία αφορούν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη στην Τράπεζα από την οποία αποσπώνται". Πλην, όμως το γεγονός αυτό της απόσπασής του δεν μπορεί ασφαλώς να εκτιμηθεί ότι προσφέρει στον υπάλληλο ουσιώδη εμπειρία στην άσκηση υπεύθυνων τραπεζικών καθηκόντων και ότι ασκεί καθοριστική σημασία για την ανέλιξή του στις ανώτατες θέσεις της τραπεζικής υπαλληλικής ιεραρχίας και δη στο βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη, τα οποία και μόνο (υπεύθυνα τραπεζικά καθήκοντα) μπορούν να ληφθούν υπόψη, βάσει του Οργανισμού, της εναγομένης, από τα αρμόδια προαγωγικά όργανα της, σχετικά με τη διαμόρφωση προαγωγικής κρίσης. 8) Ο Ν. Α. Είναι απόφοιτος Γυμνασίου, γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε μέτριο επίπεδο και έχει συμμετάσχει στα εξής σεμινάρια: α) "Τεχνικές συλλογής και ανάλυσης στατιστικών στοιχείων", β) "Management", γ) "Επιμόρφωση στελεχών και επιμόρφωση διευθυντών υποκαταστημάτων" και δ) "Εποπτεία τραπεζών και τραπεζικοί κίνδυνοι". Από την 1.4.1993 είναι Διευθυντής του υποκαταστήματος Ξάνθης της εναγομένης στο οποίο υπηρετεί από την ημερομηνία πρόσληψης του, στις 30.5.1973. Έχει βαθμολογηθεί στις αξιολογικές κρίσεις των ετών 1999 και 2000 με 17 "Εξαίρετος". 9) Ο Ε. B. : Είναι απόφοιτος Γυμνασίου και είναι γνώστης της γαλλικής γλώσσας, σε μέτριο επίπεδο. Έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα σεμινάρια : α) "Προαγωγικό σεμινάριο", β) "Σεμινάριο χρυσού και ξένων Τραπεζογραμματίων", γ) "Σεμινάριο αξιολόγησης" και δ) "Σεμινάριο management". Έχει βαθμολογηθεί για το έτος 1999 με 11 "Εξαίρετος" και 6 "Πολύ καλός" και για το έτος 2000 με 11 "Εξαίρετος" και 6 "Πολύ Καλός" από τον α' κριτή και 16 "Εξαίρετος" και 1 "Πολύ καλός" από το β' κριτή. Απασχολήθηκε στην εναγομένη στο Τμήμα Ταμείων του υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης από 14.11.1971, στο Τμήμα Λογιστηρίου και Γραμματείας του ανωτέρω υποκαταστήματος από 7.9.1993, καθώς και στην Υπηρεσία Ελέγχου Διαχειρίσεων από 27.4.1994 με καθήκοντα Προϊστάμενου Υπηρεσίας, ενώ από 20.3.1997 . Είναι Προϊστάμενος Τμήματος Ταμιακών Συναλλαγών του ανωτέρω υποκαταστήματος. 10) Ο Ν. Β.: Έχει απολυτήριο Γυμνασίου και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο "μέτρια", Παρακολούθησε τα εξής πέντε σεμινάρια: Το 1985 και 1990 "Θέματα Πιστωτικών Ελέγχων", το 1989 "Αρχές Διοικητικής Επιμόρφωσης", το 1999, "Χρήση Νέου Μηχ/κού Εξοπλισμού και Συστ. Ερμής", "Αξιολόγηση Προσωπικού". Για τα έτη 1999 και 2000 αξιολογήθηκε με 17 "Εξαίρετος". Απασχολήθηκε στην εναγομένη από την πρόσληψη του, στις 18.4.1969, στο υποκατάστημα που διατηρεί αυτή στην Κομοτηνή, όπου είχε καθήκοντα προϊσταμένου υπηρεσίας, ενώ από την 1.3.2000 ανέλαβε καθήκοντα Διευθυντή του ανωτέρω υποκαταστήματος. 11)Ο Θ. Δ. : Είναι απόφοιτος Γυμνασίου και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο "καλά". Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια: "Εφαρμοσμένη διοίκηση Grid", "Διοικητική επιμόρφωση management", "Βελτίωση ανθρώπινων σχέσεων", "Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου-Διαπραγματεύσεις", "Μαθήματα αγγλικών Intermediate Β", "Οικονομικής Ανάλυσης μη πτυχ." και "Το έργο των Προϊσταμένων". Απασχολήθηκε στην Τράπεζα στην οργανική θέση Β' Εξωτερικό Συνάλλαγμα (Κεντρικό). Έχει παρουσιάσει την εισήγηση σε επιμορφωτικό πρόγραμμα επί τραπεζικών και οικονομικών θεμάτων "Κατάργηση του συστήματος πληρωμής συντάξεων και μερισμάτων με επιταγές. Εφαρμογή νέων διαδικασιών, Αξιοποίηση του οn line". Έχει συμμετάσχει σε Επιτροπές και Ομάδες εργασίας όπως: α) Περί εκτίμησης και υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασφαλιστικών ταμείων (Π.Δ. 228/5.4.84) και β) Περί υποβολής προτάσεων προσδιορισμού του χορηγούμενου μερίσματος (Π.Δ 287/27.6.90). Στα προσκομιζόμενα από την Τράπεζα δύο φύλλα αξιολόγησης του, των ετών 1999 και 2000 αξιολογήθηκε με 17 "Εξαίρετος".12) Ο Α. Κ. Είναι απόφοιτος εξαταξίου Γυμνασίου και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε μέτριο επίπεδο. Έχει υπηρετήσει στο υποκατάστημα Πειραιώς, στο Τμήμα Διακίνησης αλληλογραφίας - Τμήμα Ναυτιλιακού και στο Κεντρικό Κατάστη΅α στο Τ΅ή΅α αποθεματικών και ανεφοδιασ΅ού, ΅ε καθήκοντα Προϊστα΅ένου Τ΅ή΅ατος από 8.6.2000. Έχει συ΅΅ετάσχει σε επιτροπές και ο΅άδες εργασίας για θέ΅ατα ασφάλειας κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, για παραλαβή θωρακισμένων αυτοκινήτων, σχέδιο διακίνησης χρηματικού, εκποίηση παλαιών αυτοκινήτων, κτιριακών εγκαταστάσεων, ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων της εναγο΅ένης, εκτί΅ηση-πρόβλεψη των ετήσιων παραγωγικών αναγκών αυτής, παραλαβής φορτηγών ΅εταφοράς προσωπικού. Για τα έτη 1999 και 2000, αξιολογήθηκε ΅ε 16 "Εξαίρετος" και 1 "Πολύ Καλός" και ΅ε 17 "Εξαίρετος", αντίστοιχα. 13) Ο Χ. Κ. Είναι κάτοχος απολυτηρίου Γυμνασίου, Οικονο΅ικού Λυκείου (1966) και πτυχίου αναλυτού συστη΅άτων C.D.G. (Control Duty Greece).Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο "πολύ καλά" και τη γερ΅ανική σε επίπεδο "καλά". Απασχολήθηκε στην Τράπεζα στο Τ΅ή΅α Μηχανογράφησης από 22.10.1974, στο Τ΅ή΅α Μηχανεπεξεργασίας από 12.1.1984, στο Τ΅ή΅α Υποστήριξης Συστη΅άτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, από 25.11.1986, όπου είχε καθήκοντα Προϊστα΅ένου Υπηρεσίας, από 10.10.1988, στο Τ΅ή΅α Ανάπτυξης και Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστη΅άτων από 14.4.1993, όπου είχε καθήκοντα αναπληρωτή τ΅ή΅ατος, ενώ στις 10.2.2000 έγινε Προϊστάμενος του Τ΅ή΅ατος Υποστήριξης Εξοπλισ΅ού και Λειτουργίας Συστη΅άτων. Έχει συ΅΅ετάσχει σε επιμορφωτικά σε΅ινάρια για ενη΅έρωση σε θέ΅ατα χρήσεως-βελτιώσεως λειτουργικών συστη΅άτων, νέων διαδικασιών και λειτουργία νέων ΅ηχανών, χωρίς να προκύπτουν τα ειδικότερα θέ΅ατα αυτών και ο αριθ΅ός τους. Συ΅΅ετείχε σε επιτροπές σύνταξης προδιαγραφών καθώς και αξιολόγησης και παραλαβής ΅ηχανολογικού εξοπλισ΅ού. Παρουσίασε εισηγήσεις για επιμόρφωση υπαλλήλων σε λειτουργικά συστή΅ατα, εισηγήσεις νέων διαδικασιών βελτίωσης ΅ηχανογραφικής παραγωγής, εκπαίδευσης σε ΅μικροϋπολογιστές, συντήρησης εξοπλισ΅ού. Για τα έτη 1999 και 2000 αξιολογήθηκε ΅ε 17 "Εξαίρετος". 14) Ο Α. Μ. Είναι απόφοιτος Γυμνασίου, γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο "καλά" και τη γαλλική γλώσσα σε επίπεδο "πολύ καλά", και έχει γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Απασχολήθηκε στην εναγο΅ένη στο Τ΅ή΅α Μηχανογράφησης από 22.10.1974, στο Τ΅ή΅α Μηχανεπεξεργασίας από 12.1.1984, στο Τ΅ή΅α Υποστήριξης Συστη΅άτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, από 25.11.1986,με καθήκοντα Προϊστα΅ένου Υπηρεσίας, από 16.12.1986, στο Τ΅ή΅α Μηχανεπεξεργασίας και Ελέγχου από 8.5.1995, με καθήκοντα Αναπληρωτή Τ΅ή΅ατος από 18.5.1995, στο Τ΅ή΅α Υποστήριξης Δικτύων και Επικοινωνιών από 22.9.1995, με καθήκοντα Αναπληρωτή Τ΅ή΅ατος από 22.9.1995 και Προϊστα΅ένου Τ΅ή΅ατος από 10.2.2000. Συ΅΅ετείχε στα εξής σε΅ινάρια: α) "Ενημερώσεως", β) "Εφαρ΅οσ΅ένης Διοίκησης Grid", γ) "Windows 4Τ 40 ", δ) "Update Windows Word Excel", καθώς και σε επιτροπές και ο΅άδες εργασίας αναφορικά ΅ε το αντικεί΅ενο του ΅ηχανογραφικού εξοπλισ΅ού της Τράπεζας. Στις εκθέσεις αξιολόγησης των ετών 1999 και 2000 αξιολογήθηκε ΅ε 17 "Εξαίρετος". 15) Ο Κ. Χ. : Είναι απόφοιτος Γυμνασίου και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο "καλά". Απασχολήθηκε ως Προϊστάμενος του Τμήματος Ταμείων στο υποκατάστημα της εναγομένης στη Θεσσαλονίκη από 18.2.1992, αλλά και στο υποκατάστημα της Ρόδου, ενώ από τις 20.3.1997 ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου του Τμήματος Διαλογής και Καταμέτρησης του υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε στα ακόλουθα σεμινάρια: α) "Σύγχρονες τάσεις management", β) "Σεμινάριο επιμόρφωσης στελεχών για χρηματοοικονομικά θέματα", γ)"Σεμινάριο επικοινωνίας". Υπήρξε εισηγητής σε σεμινάρια με θέμα την πλαστότητα ξένων και ελληνικών τραπεζογραμματίων, σε Τράπεζες, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ΟΣΕ και Αστυνομία. Στις εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 1999 αξιολογήθηκε με 12 "Εξαίρετος" και 5 "Πολύ Καλός" και του έτους 2000 με 16 "Εξαίρετος" και 1 "Πολύ Καλός" από τον α' κριτή και με 12 "Εξαίρετος" και 5 "Πολύ Καλός" από το β' κριτή. 16) Ο Ε. Μ.: Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Τμήματος της ΑΣΟΕΕ και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο. Απασχολήθηκε στην Τράπεζα στο Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Συν/κών Νόμων, στο Τμήμα Ελέγχου Εφαρμογής Συν/κών Κανόνων στις Επιχειρήσεις, ενώ από τις 18.4.2000 αποσπάστηκε στο Πολιτικό Γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών και από 25.10.2001 στο Υπουργείο Γεωργίας. Έχει συμμετάσχει στα ακόλουθα σεμινάρια: α) "Βασικό σεμινάριο νεοπροσληφθέντων", β) "Διερεύνηση και ανάλυση ισολογισμών", γ) "Σεμινάριο Η/Υ word", δ) "Σεμινάριο Η/Υ excel", ε) "Αγορές χρήματος και κεφαλαίων", στ) "Νέα τραπεζικά προϊόντα και τραπεζικοί κίνδυνοι", ζ) "Συνάλλαγμα- διεθνείς χρηματαγορές-νέα Προϊόντα" και η) "Σεμινάριο στην Αγγλική γλώσσα επί οικονομικών και τραπεζικών θεμάτων" και έχει παρουσιάσει τις εξής εισηγήσεις: "Τα ξενόγλωσσα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα και οι συν/κές τους συνέπειες", "Time Sharing (χρονομεριστική μίσθωση)", "Επισφαλείς απαιτήσεις και πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται στην Τ.Ε.", "Η απελευθέρωση των κεφαλαίων στην Ελλάδα", "Χρήσιμα για τον έλεγχο των ανταλλακτηρίων συν/τος στοιχεία, - από το Ν. 2190/20 Α.Ε και τον Κ.Β.Σ". Στην προσκομιζόμενη έκθεση αξιολόγησής του, για το έτος 1999 αξιολογήθηκε με 11 "Εξαίρετος" και 4 "Πολύ καλός". Από τη συγκριτική αντιπαράθεση των ανωτέρω τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του ενάγοντος και των προταθέντων προς σύγκριση ομοιόβαθμων συναδέλφων του, προκύπτει ότι αυτός: (α) Υστερούσε κατά το χρόνο της επίδικης προαγωγικής κρίσης από όλους τους συγκρινόμενους υπαλλήλους ως προς τη γενική υπηρεσιακή αρχαιότητα και υπερτερούσε μόνο ως προς το δωδέκατο (Α. Κ.), ως προς την ειδική υπηρεσιακή αρχαιότητα, χωρίς όμως τούτο, όπως προαναφέρθηκε, να μπορεί να αποτελέσει το μοναδικό αποφασιστικό κριτήριο για τις επίδικες προαγωγές, εφόσον μάλιστα πρόκειται για προαγωγή σε καταληκτικό βαθμό της τραπεζικής ιεραρχίας, (β) Υπερείχε καταφανώς όλων των ανωτέρω συγκρινόμενων ως προς τους τίτλους σπουδών του, δεδομένου ότι είναι απόφοιτος Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, ενώ όλοι οι εν λόγω συγκρινόμενοι υπάλληλοι είναι απόφοιτοι Γυμνασίου, με εξαίρεση τον δέκατο έκτο συγκρινόμενο (Ε. Μ.), ο οποίος είναι, επίσης, απόφοιτος Πανεπιστημίου, στερείται όμως μεταπτυχιακού. Υστερούσε, ως προς την κατοχή και μόνο πτυχίου ξένης γλώσσας ως προς τον πρώτο συγκρινόμενο (Α. Α., κάτοχο διπλώματος G.C.E. στην αγγλική γλώσσα), το δεύτερο (Χ. Α.) (κάτοχο διπλώματος Proficiency στην αγγλική γλώσσα), τον τρίτο (Κ. Β., κάτοχο διπλώματος Lower στην αγγλική γλώσσα), το δέκατο τέταρτο, (Α. Μ., κάτοχο διπλώματος Certificate στη γαλλική γλώσσα) και από το δέκατο έκτο( Ε. Μ. ,κάτοχο "Certificate από Empire Institute of New York, στην αγγλική γλώσσα), ενώ κανείς από τους λοιπούς συγκρινόμενους δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει αντίστοιχο δίπλωμα, στοιχείο όμως το οποίο δεν δημιουργεί μειονέκτημα στο πρόσωπο του ενάγοντος, καθόσον, αυτός έχει παρακολουθήσει αρκετά αγγλόφωνα σεμινάρια, επιπλέον δε μεταξύ των προσόντων και απαραιτήτων προϋποθέσεων συμμετοχής του εισαγωγικού διαγωνισμού της εναγομένης για την πρόσληψη του, βάσει της από 11.11.1983 προκήρυξης, ήταν η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Περαιτέρω, ενάγων υπερτερούσε καταφανώς όλων των ανωτέρω συγκρινόμενων, ως προς την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων (με 29 συνολικά σεμινάρια), σε εξεχόντως εξειδικευμένο θεματικό κύκλο, στοιχείο που δείχνει το ενδιαφέρον του υπαλλήλου να επιμορφώνεται διαρκώς και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις του αντικειμένου του, προς όφελος της Τράπεζας, από τα οποία απέκτησε πολύτιμη επαγγελματική γνώση. Επιπλέον, υπερτερούσε καταφανώς όλων και στη σύνταξη μελετών, που αφορούν το εν γένει τραπεζικό γνωστικό αντικείμενο και ως προς τα ακόλουθα τυπικά προσόντα, από τα οποία καταδεικνύεται η απαιτούμενη για την προαγωγική κρίση προϋπόθεση της επιστημονικής αρτιότητας, ήτοι της κατοχής άδειας εξάσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και άδειας εξάσκησης επαγγέλματος λογιστή Φοροτέχνη Α' τάξης καθώς και της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότητας "Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών", (γ)Υπερτερούσε, εξάλλου, καταφανώς, στην άσκηση υπεύθυνων και πρόσθετων καθηκόντων καθόσον ειδικότερα : Όπως καθορίζεται στην προσκομιζόμενη υπ' αριθμ. 337/1989 Πράξη Διοικητή της Τράπεζας, η Γενική Επιθεώρηση Τραπεζών είναι μια εκ των τριών Διευθύνσεων της εναγομένης πού επιτελούν εξειδικευμένη εργασία, δηλαδή εργασία μη τυποποιημένη, η οποία μπορεί να αναφέρεται σε ένα πλήθος θεμάτων, που για την αντιμετώπισή τους δεν ακολουθούνται συνήθως προκαθορισμένες διαδικασίες, αλλά απαιτείται, κάθε φορά, συνδυασμός διαφορετικών ικανοτήτων, μεθόδων τεχνικών και εξειδικευμένων γνώσεων σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία, που αποκτώνται είτε με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, συνήθως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε με μακρόχρονη εμπειρία, είτε με συνδυασμό και των δύο. Εξάλλου, βάσει της προαναφερθείσας Πράξης Διοικητή, χορηγείται στο προσωπικό της ανωτέρω Διεύθυνσης ειδικό επίδομα εξειδικευμένης εργασίας. Η εναγομένη έχει εντάξει τον ενάγοντα στη διαβάθμιση του Επιθεωρητή Β' από 12.1.1996 και του Επιθεωρητή Α' από 4.10.2000, οι οποίες αποτελούν θέσεις άσκησης υπεύθυνων καθηκόντων, καθώς εξομοιώνονται με τα καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος η πρώτη και με τα καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος η δεύτερη και ανατίθενται σε υπαλλήλους που φέρουν το βαθμό του Υποδιευθυντή ή του Εντεταλμένου Τμηματάρχη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ικανοτάτων υπαλλήλων που φέρουν το βαθ΅ό του Τμηματάρχη. Οι θέσεις αυτές ανατέθηκαν στον ενάγοντα όταν έφερε το βαθ΅ό του Τμηματάρχη, ΅ε αποτέλεσ΅α η τοποθέτησή του στις τελευταίες να αποτελεί έ΅πρακτη αναγνώριση των προσόντων και της ποιότητας του ως υπαλλήλου. ’λλωστε, η εν λόγω Πράξη Διοικητή προβλέπει ότι το προσωπικό που υπηρετεί στη Γ.Ε.Τ., και ασφαλώς αυτοί που τοποθετούνται στις ανώτερες βαθ΅ίδες και καθοδηγούν το υπόλοιπο προσωπικό, πρέπει να έχει και να διατηρεί καθ' όλη τη διάρκεια που προσφέρει τις υπηρεσίες του τα ακόλουθα γενικά και ειδικά προσόντα και χαρακτηριστικά : τίτλους σπουδών, ειδικές γνώσεις και ε΅πειρία για την αποτελεσματική επιτέλεση εξειδικευμένου έργου, υψηλή υπηρεσιακή επίδοση, σοβαρότητα και συνέπεια στην εργασία, ήθος, προσωπικότητα, εντι΅ότητα, αφοσίωση στην Τράπεζα και δυνατότητα εκπροσώπησης της σε οποιοδήποτε περιβάλλον, άνεση στη δυνατότητα επικοινωνίας ΅ε προϊστα΅ένους, υφιστα΅ένους και τρίτους και γενική αποδοχή του από το περιβάλλον, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα, αποτελεσματικότητα, ιδιαίτερη έφεση για έρευνα και ΅άθηση και δυνατότητα σωστής και σύντο΅ης αποτύπωσης των καταστάσεων, αποτελεσμάτων, σκέψεων, προγρα΅΅άτων, δημιουργική φαντασία, εκτέλεση έργων (ερευνών, ΅ελετών, προγρα΅΅άτων κτλ.) ΅ε πληρότητα και σαφήνεια και υποβολή προτάσεων βελτίωσης διαδικασιών ΅ε την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση, άσκηση των καθηκόντων χωρίς την ανάγκη επιστασίας και σε αυτή περιλα΅βάνεται και η ευχέρεια στη σύνταξη χρονοπρογραμμάτων και η ενη΅έρωση των προϊσταμένων, όταν κρίνεται απαραίτητο, προθυμία και ικανότητα να ΅εταφέρει στους συνεργάτες τις ε΅πειρίες που έχει αποκτήσει και να αναπτύσσει στελέχη, στοιχεία που πρέπει να ση΅ειωθεί, καθώς και η ικανότητα εκτέλεσης άλλων περισσότερο εξειδικευμένων καθηκόντων, που αναφέρονται στις βασικές εργασίες κεντρικής τράπεζας (γνώση της λειτουργίας των τραπεζικών αγορών και των νέων χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ικανότητα επεξεργασίας μέτρων και ρυθμίσεων σε θέματα νομισματικής και πιστωτικής πολιτικής, γνώση και εμπειρία σε θέματα εποπτείας του πιστωτικού συστήματος καθώς και ικανότητα άσκησης ελέγχου - εφαρμογής των πιστωτικών και συναλλαγματικών κανόνων), αποτελούν το αντικείμενο εργασίας μόνον όσων υπηρετούν στη Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών και στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών (Γ.Ε.Τ.), μετονομασθείσα σε Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, όπου ο ενάγων υπηρετεί από το έτος 1987. Έτσι, όλοι οι συγκρινόμενοι ανωτέρω υπάλληλοι που προήχθησαν, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει σε διαφορετικές υπηρεσιακές μονάδες, δεν υπερτερούσαν, καταφανώς, του ενάγοντος στην άσκηση υπευθύνων και εξειδικευμένων καθηκόντων. Επιπλέον, από αυτούς οι τρίτος, όγδοος, ένατος, δέκατος, δωδέκατος και δέκατος πέμπτος υπηρετούσαν σε υποκαταστήματα της εναγομένης μικρότερης εμβέλειας και συναλλακτικής κίνησης ήτοι στον Πειραιά, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στη Ρόδο, στη Θεσσαλονίκη, ο έβδομος είχε αποσπαστεί στο συνδικαλιστικό σωματείο Σ.Υ.Τ.Ε. και ο δέκατος έκτος στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Οικονομικών και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, γεγονός που δεν μπορεί ασφαλώς να εκτιμηθεί ότι τους προσέδωσε ουσιώδη εμπειρία στην άσκηση υπεύθυνων τραπεζικών καθηκόντων, ούτε η Τράπεζα αιτιολόγησε επαρκώς την καθοριστική σημασία των αποσπάσεων τους αυτών για την ανέλιξη τους στις ανώτατες θέσεις της τραπεζικής υπαλληλικής ιεραρχίας της και δη στο βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη Προϊσταμένου, τα οποία και μόνο (υπεύθυνα τραπεζικά καθήκοντα) μπορούν να ληφθούν υπόψη, βάσει του Οργανισμού της Τράπεζας, από τα αρμόδια προαγωγικά όργανα της σχετικά με τη διαμόρφωση προαγωγικής κρίσης. Ο ενάγων υπερτερούσε, επίσης, και έναντι όλων των συγκρινόμενων, πλην του πέμπτου, Κ. Μ., στην ανάθεση καθηκόντων εκπροσώπησης της εναγομένης, καθόσον ορίστηκε εκπρόσωπος της στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Πιστωτικών Κανόνων Αθηνών, ως Αναπληρωτής Γραμματέας της Επιτροπής αυτής, (δ) Ο ίδιος, όπως και οι λοιποί συνάδελφοι του, έχει χαρακτηρισθεί στο σύνολο "Εξαίρετος". Κάποια δε μικρή υπεροχή των συγκρινόμενων, πλην του εβδόμου, για τον οποίον δεν έχουν συνταχθεί εκθέσεις αξιολόγησης, του δεκάτου πέμπτου, για τον οποίο συντάχθηκε έκθεση αξιολόγησης για το έτος 1999 και του ενάτου, ο οποίος δεν υπερέχει του ενάγοντος ως προς τις επιμέρους βαθμολογίες των ετών 1999 έως 2000 αντισταθμίζεται πλήρως από την υπέρτερη συνολική βαθμολόγηση του ενάγοντος για τα έτη 2001 και 2002. Περαιτέρω, από την αντιπαράθεση των ανωτέρω εκθέσεων αξιολόγησης δεν προκύπτει ιδιαίτερη διαφοροποίηση στην επιμέρους κριτική αξιολόγηση των συγκρινόμενων σε σχέση με τον ενάγοντα, ούτε και ότι αυτοί έχουν λάβει ευνοϊκότερα σχόλια, ενώ, επίσης, δεν διαφοροποιείται και η προοπτική εξέλιξης ως προς όλους τους κρινόμενους. Καταλήγοντας το Εφετείο δέχθηκε ότι ο ενάγων υπερείχε καταφανώς των ως άνω συναδέλφων του και η κατά παράλειψη προαγωγή αυτού στο βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη- Προϊσταμένου, κατά τις προαγωγικές κρίσεις της 1.5.2002, ήταν κατάφωρα άδικη και ενέχει παραβίαση της αρχής της καλής πίστης, επιπλέον δε η πλήρωση της αίρεσης υπό την οποία τελούσε η προαγωγή του εφεσίβλητου ενάγοντος παρακωλύθηκε εναντίον των αρχών της καλής πίστης με αποτέλεσμα να θεωρείται η αίρεση αυτή ως πληρωθείσα έκτοτε. Περαιτέρω το Εφετείο δέχθηκε και τα παρακάτω : Η εναγομένη με το δεύτερο λόγο της έφεσής της παραπονείται ότι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε την ουσιαστικού δικαίου διάταξη του άρθρου 207 ΑΚ και δεν εκτίμησε σωστά τις αποδείξεις κατά την έρευνα της διακωλυτικής ένστασης της, περί απλής υπεροχής άλλων υπαλλήλων της, που αναφέρει σ' αυτήν, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν προαχθεί αντί του εφεσίβλητου ενάγοντος, αν δεν είχαν προαχθεί οι αναφερόμενοι στην αγωγή συνάδελφοι του. Οι υπάλληλοι της αυτοί είναι: 1) Η Μ. Σ. Προσελήφθη στις 19.7.1976 στο Λογιστικό Κλάδο της τράπεζας, προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη την 1.10.1994 και είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΑΣΟΕΕ. Υπηρέτησε στο Τμήμα Στατικού Λογισμού (Κεντρικό Κατάστημα) και από 24.4.1978 στο υποκατάστημα της Σπάρτης, όπου υπήρξε Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Γενικών Εργασιών αυτού από τις 14.3.1995, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Συναλλαγών αυτού από τις 12.5.1986, ενώ είναι Διευθύντρια του ιδίου υποκαταστήματος από την 1.3.2000. Παρακολούθησε τι ακόλουθα σεμινάρια: α) "Εκπαίδευση Υπαλλήλων Υποκαταστημάτων" το 1997, β) "Εκπαίδευση σε Η/Υ" ΙΕΤΑ το 1984, γ) "Αρχές Διοικητικής Επιμόρφωσης" το 1989, δ)"Αξιολόγηση Προσωπικού" το 1999, ε) "Αξιολόγηση Προσωπικού Β' Μέρος" το 1999, στ) "Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις σε θέματα Managment και τραπεζικών εργασιών" το 2000, ζ) "Εισαγωγή του Ευρώ και απόσυρση δραχμής" το 2000. Υπήρξε εισηγήτρια στην Επιτροπή Ρυθμίσεων Θεμάτων Εισαγωγέων, στην Επιτροπή Ελέγχου Τιμολογίων Υπ. Εμπορίου, στην Υποεπιτροπή Συναλλάγματος Εισαγωγών-Εξαγωγών και στην Επιτροπή Συναλλαγματικών Παραβάσεων. Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε "πολύ καλό" επίπεδο και έχει αξιολογηθεί για το έτος 1999 με 9 "Εξαίρετη" και 8 "Πολύ καλή" και για το έτος 2000 με 17 "Εξαίρετη". 2) Ο Δ. Γ. :Προσελήφθη στις 20.6.1974 στο Λογιστικό Κλάδο της Τράπεζας, προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη από την 1.7.1988 και είναι πτυχιούχος της Νομικής και της Παντείου (Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης). Υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Εισαγωγών της Διεύθυνσης Διεθνών Συναλλαγών από τις 12.6.1996, ενώ διετέλεσε Προϊστάμενος Υπηρεσίας του Τμήματος Ελέγχου Εισαγωγών από τις 10.6.1986, Προϊστάμενος Υπηρεσίας του Τμήματος Εισαγωγών, από τις 29.6.1993. Παρακολούθησε τα ακόλουθα σεμινάρια: "Word 6.0", "Windows 3.1", "Exce15.0", "Αγγλικών, Intermediate". Υπήρξε εισηγητής στην Επιτροπή Ρυθμίσεων Θεμάτων Εισαγωγέων, στην Επιτροπή Ελέγχου Τιμολογίων Υπ. Εμπορίου, στην Υποεπιτροπή Συναλλάγματος Εισαγωγών-Εξαγωγών και στην Επιτροπή Συναλλαγματικών Παραβάσεων. Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά και πολύ καλά γαλλικά (κάτοχος του Certificate la Langue Francaise - Intermediate), γλώσσες τις οποίες χρησιμοποιεί και στην εργασία του. Έχει βαθμολογηθεί για το έτος 1999 με 14 "Εξαίρετος" και 3 "Πολύ καλός" και για το έτος 2000 ΅ε 16 "Εξαίρετος" και 1 "Πολύ καλός". Το επικαλούμενο από την εναγο΅ένη γεγονός ότι αυτός έχει ταξιδέψει επανειλημμένως στο εξωτερικό ως υπεύθυνος συνοδός της Εθνικής Ο΅άδας Χιονοδρομίας, δεν ασκεί επιρροή για τη συγκεκριμένη προαγωγή. 3) Ο Κ. Γ. : Προσελήφθη στις 11.8.1980 στο Λογιστικό Κλάδο της Τράπεζας, προήχθη στο βαθ΅ό του Τμηματάρχη από την 1.7.1996 και είναι πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ (Τ΅ή΅α Διοίκησης Επιχειρήσεων). Δεν είναι κάτοχος ΅εταπτυχιακού τίτλου σπουδών, αλλά, απλώς, έχει παρακολουθήσει ΅εταπτυχιακό πρόγρα΅΅α στη Διοίκηση Επιχειρήσεων διάρκειας 400 ωρών της Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Είναι Επιθεωρητής Α' στη Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, λα΅βάνοντας από 29.1.1997 το σχετικό επίδο΅α ευθύνης Προϊστα΅ένου Τ΅ή΅ατος, ενώ επίσης απασχολήθηκε από τις 15.12.1994 στον Το΅έα Εποπτείας Λοιπών Ε΅πορικών Τραπεζών, από τις 18.2.1993 στον Το΅έα Εποπτείας Υποκαταστημάτων Ξένων Τραπεζών και Ανεξάρτητων χρηματοδοτικών Ιδρυ΅άτων, από την 1.11.1989 στον Το΅έα Εποπτείας Πιστωτικών Ιδρυ΅άτων, από τις 16.3.1984 στο Τ΅ή΅α Παρακολούθησης Πιστωτικών Ελέγχων Υποκαταστη΅άτων και από τις 11.8.1980 στο Τ΅ή΅α Ελέγχου Τραπεζών. Διετέλεσε Αναπληρωτής Γρα΅΅ατέας και Γρα΅΅ατέας Πρωτοβάθ΅ιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων, Γρα΅΅ατέας Πρωτοβάθ΅ιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων Θεσσαλονίκης και Μέλος Επιτροπής σύνταξης λογιστικού σχεδίου, σχεδίου αναλυτικής λογιστικής, σύνταξης προϋπολογισμού καθώς και παρακολούθησης και εκτέλεσης προϋπολογισμού της Τράπεζας της Ελλάδος. Παρακολούθησε τα εξής σεμινάρια: 1) "Βασικής εκπαίδευσης" το 1981, 2) "Ελεγκτικής" του Οικονομικού Επιμελητηρίου το 1985, 3) "Ελεγκτικής" το 1985, 4) "Πληροφορικής" το 1985,5) "Ελέγχου τραπεζικών κινδύνων" το 1988,6) "Εκπαίδευσης εισηγητών" το 1990, 7) "Η/Υ στο σύστημα "Framework" το 1992, 8) "Συναλλαγματικών κινδύνων" το 1992, 9) "Κλαδικό λογιστικό σχέδιο Τραπεζών" το 1993, 10) "EDP Audit Coopers + Lybrand" το 1993, 11) "Έλεγχος συστημάτων πληροφορικής" το 1993 12) "φορολογικά θέματα" το 1994, 13) "Επιτροπή Λογιστικού Σχεδίου" το 1996, 14) "Windows 95" το 1996, 15) "Αγγλικών Intermediate το 1996, 16) "Workshop Κεφαλαιακή επάρκεια" το 1997, 17) "Word 6.0" το 1997, 18) "Excel 5.0" το 1997, 19) "Χρηματοπιστωτικά θέματα" το 1999,20) "Treasury management for surνivors " το 2000, 21) "Αγγλικών post Intermediate" το 2001, 22) "Αγγλικών adνanced" το 2001 και 23) "Χρηματοδότηση κινδύνων, κάλυψη κινδύνων". Υπήρξε εισηγητής σε θέματα γενικής λογιστικής για νεοπροσληφθέντες από την εναγομένη. Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά (κάτοχος διπλώματος "Certificate" του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης). Για τα έτη 1999 και 2000 αξιολογήθηκε με 13 "Εξαίρετος". 4) Ο Δ. Α. Προσελήφθη στις 12.8.1980 στο Λογιστικό Κλάδο της Τράπεζας, προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη από την 1.7.1996 και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής. Υπηρετεί ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Πράξεων Συναλλάγματος της Διεύθυνσης Συναλλάγματος από 8.5.2001, ενώ έχει διατελέσει Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Συναλλαγματικής Πολιτικής από 22.9.1998, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος και Ευρωδραχμής του Τμήματος Συναλλάγματος και Συναλλαγματικής Πολιτικής από 14.7.1994, Αναπληρωτής Προϊστάμενος της ίδιας Υπηρεσίας από 21.4.1995, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διαπραγμάτευσης Συναλλάγματος από 26.5.1989. Έχει παρακολουθήσει τα κατωτέρω σεμινάρια: "Intemet" το 2001, "Λύση Προβλημάτων-Συγκρούσεις", "Επικοινωνία - Ανθρώπινες Σχέσεις", "Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών" (σεμινάριο 350 ωρών) το 1980, "Eurocommercial papers" το 1986, "4th U.B.S. International Forex Seminar" το 2000. Έχει μεταβεί με δαπάνες της Τράπεζας το 1985 στο Λονδίνο για τη μελέτη διαδικασιών διαπραγμάτευσης, διαχείρισης και διακίνησης ξένων τραπεζογραμματίων. Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο και τη γερμανική σε μέτριο επίπεδο και αξιολογήθηκε για το έτος 1999 με 16 "Εξαίρετος" και με 1 "Πολύ καλός" και για το έτος 2000 με 15 "Εξαίρετος" και 2 "Πολύ καλός". 5) Ο Α. Μ. Προσελήφθη στις 21.8.1972 στο Λογιστικό Κλάδο της Τράπεζας, προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη από την 1.10.1988 και είναι κάτοχος πτυχίου του Οικονομικού Τμήματος της ΑΣΟΕΕ. Είναι Προϊστάμενος του Τμήματός Μηχανογραφικού Ελέγχου από τις 10.2.2000, ενώ διετέλεσε, επίσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του ιδίου Τμήματος από τις 22.9.1995, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανεπεξεργασίας και Ελέγχου από τις 25.2.1993, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Μηχανογραφικού Ελέγχου από τις 2.1.1992, Προϊστάμενος Β ' Υπηρεσίας Λογιστικών Εργασιών του Τμήματος Λογιστικού Μηχανογράφησης από 12.1.1984. Υπηρέτησε στο Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών της Διεύθυνσης Εργασιών Δη΅οσίου. Παρακολούθησε το σε΅ινάριο της Πανελλήνιας Ο΅οσπονδίας Λογιστών "Αναλυτική Λογιστική της Εκ΅ετάλλευσης", σε΅ινάριο αγγλικών "Intermediate" και το σε΅ινάριο "Η εφαρ΅ογή της Αναλυτικής Λογιστικής εν όψει της υποχρεωτικής εφαρ΅ογής της". Συ΅΅ετείχε στην Επιτροπή ΅ελέτης των επι΅έρους Προϋπολογισ΅ών της Τράπεζας ΅ε στόχο την καθιέρωση ενιαίου Προϋπολογισμού και ενιαίας διαδικασίας, και στη Ο΅άδα Εργασίας ΅ε σκοπό τη σύζευξη των δικαιολογητικών του λογ. Ρ2. Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά και αξιολογήθηκε για τα έτη 1999 και 2000 ΅ε 17 "Εξαίρετος". 6) Ο Κ. Γ. Προσελήφθη στις 17.5.1973 στο Λογιστικό Κλάδο της Τράπεζας και προήχθη στο βαθ΅ό του Τμηματάρχη από την 1.7.1986. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων της Παντείου (Τ΅ή΅α Πολιτικών Επιστη΅ών και Τ΅ή΅α Δη΅όσιας Διοίκησης) και ενός της ΑΣΟΕΕ (Διοίκηση Επιχειρήσεων). Είναι Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τ΅ή΅ατος Μηχανογραφικού Ελέγχου από τις 16.5.1996, ενώ διετέλεσε, επίσης, Προϊστάμενος Γ' Υπηρεσίας Λογιστικών Εργασιών του Τ΅ή΅ατος Μηχανογραφικού Ελέγχου από τις 18.12.1995, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Α' Λογιστικών Ελέγχων του Τ΅ή΅ατος Μηχανεπεξεργασίας και Ελέγχου από τις 9.3.1993, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Υπηρεσίας Γ' Λογιστικών και Λοιπών Εργασιών από τις 16.12.1986. Γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά (είναι κάτοχος διπλώματος Palso) και έχει παρακολουθήσει τα εξής σε΅ινάρια: "Εφαρ΅οσ΅ένη Διοίκηση Grίd", "Διοικητικής Επι΅όρφωσης - Management", το 1987, "Εφαρ΅ογή Αναλυτικής Λογιστικής" το 1999, "Γρήγορο Διάβασ΅α-Μνή΅η" το 1987, "Αγγλικών, Intermediate Part Ι", "Αγγλικών, Intermediate Part
ΙΙ". Για τα έτη 1999 και 2000 αξιολογήθηκε ΅ε 16 "Εξαίρετος" και 1 "Πολύ καλός". 7) Ο Ι. Π. Προσελήφθη στις 6.10.71 και προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη από την 1.7.1986. Είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά. Τοποθετήθηκε ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος από τις 27.6.1995 στο Τμήμα Διαλογής και Καταμέτρησης της Διεύθυνσης Ταμείων, διετέλεσε, επίσης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Ταμείου Τίτλων από 2.8.1994, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Τμήματος Ταμιακών Συναλλαγών από τις 21.9.1988, ενώ υπηρέτησε και στο Πρακτορείο Κοζάνης. ’σκησε τα καθήκοντα του Πράκτορα σε διάφορα Δημόσια Ταμεία, αναπληρώνοντας Πράκτορες κατά το διάστημα της αδείας τους. Έχει παρακολουθήσει τ' ακόλουθα σεμινάρια: "Εφαρμοσμένης Διοίκησης Grid", "Διοικητικής Επιμόρφωσης Στελεχών - Management, "Word" "Windows" και έχει διατελέσει εισηγητής σε επιμορφωτικά προγράμματα αναγνώρισης γνησιότητας ελληνικών τραπεζογραμματίων. Συμμετείχε στην πρωτοβουλία των υπαλλήλων του Τμήματος Ταμιακών Συναλλαγών για την σύνταξη Σχεδίου Κανονισμού - Οργανισμού, σε διάφορες Ομάδες Εργασίας, καθώς, επίσης, και σε Επιτροπές παραλαβής μηχανών καταμέτρησης, παραλαβής θησαυροφυλακίων. Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ για το έτος 1999 αξιολογήθηκε με 14 "Εξαίρετος" και 3 "Πολύ καλός" και για το έτος το 2000 με 15 "Εξαίρετος" και 2 "Πολύ καλός". 8) Ο Δ. Τ. Προσελήφθη στις 15.9.1971 και προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη από την 1.1.1988. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Παντείου. Τοποθετήθηκε Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Καταθέσεων από τις 13.2.1995 στο Τμήμα Καταθέσεων της Διεύθυνσης Ταμείων, ενώ διετέλεσε Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Τμήματος Καταθέσεων από 3.7.1993. Διετέλεσε Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Καταθέσεων Τραπεζών από 3.7.1991, Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικών Συναλλαγών από 29.1.1981, Αναπληρωτής Προϊστάμενης της Υπηρεσίας Συναλλαγών μετά του Κοινού από 10.1.1979. Παρακολούθησε σεμινάρια Ενημερώσεως. Δεν προκύπτει η γνώση ξένης γλώσσας καθώς και η συμμετοχή του σε σεμινάρια, ενώ έχει αξιολογηθεί για το έτος 1999 με 14 "Εξαίρετος" και με 3 "Πολύ καλός" και για το έτος 2000 με 16 "Εξαίρετος" και με 1 "Πολύ καλός". 9) Ο Η. Ζ. Προσελήφθη στις 15.7.1974 και προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη από την 1.10.1988. Είναι κάτοχος δύο πτυχίων της Παντείου (του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης), ενώ η επικαλούμενη από την εναγομένη προϋπηρεσία του ως δασκάλου και το γεγονός της αποφοίτησης του από Ιεροδιδασκαλείο, δεν συνιστούν κρίσιμα στοιχεία για την ένδικη προαγωγική κρίση. Τοποθετήθηκε, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Εργασιών Εξωτερικού στο υποκατάστημα της εναγομένης στον Πειραιά από τις 21.8.2001, ενώ διετέλεσε Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος Λογιστηρίου και Γραμματείας (υποκατάστημα Πειραιά) από τις 8.1.2001, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Λοιπών Εργασιών του Τμήματος Εργασιών Εξωτερικού του υποκαταστήματος Πειραιά από τις 3.4.1995 και Προϊστάμενος Υπηρεσίας Ελέγχου Εξαγωγών του Τμήματος Εγκρίσεων Εισαγωγών-Εξαγωγών του ίδιου υποκαταστήματος από τις 15.6.1987, ενώ έχει υπηρετήσει, επίσης, στο υποκατάστημα της τράπεζας στα Ιωάννινα. Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια: "Επιμόρφωση Στελεχών", "Αξιολόγησης Προσωπικού" το 1999, "Money Laundering" (Ξέπλυμα Χρήματος)" το 1998, "Δημόσια Οικονομικά-Αγορές Xρήματoς - Χρεόγραφα - ’υλοι Τίτλοι- Ανάλυση Ισολογισμού Τ.Ε.-Θεσμικά Όργανα
Ε.Ε. Διεθνείς Οργανισμοί" το 1996 και κατέχει πιστοποιητικό Αναλυτών Συστημάτων Η/Υ του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε καλό επίπεδο και την ιταλική γλώσσα σε μέτριο επίπεδο, ενώ για το έτος 1999 αξιολογήθηκε με 12 "Εξαίρετος" και 5 "Πολύ καλός" και για το έτος 2000 με 14 "Εξαίρετος και με 2 "Πολύ καλός". 10) Ο Σ. Κ. Προσελήφθη στις 8.10.1971 και προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη από την 1.7.1985. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Master of Arts ίn Economics. Γνωρίζει αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο και γαλλικά σε μέτριο επίπεδο. Απασχολήθηκε στα τμήματα Ελέγχου Τραπεζών, Ελέγχου Οικονομικών Αναγκών σε συνάλλαγμα, Ελέγχου Εφαρμογής Συναλλαγματικών Νόμων, Παρακολούθησης και Μελέτης Συναλλαγματικών Κανόνων και στον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, στον οποίο απασχολήθηκε ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος από τις 2.11.1987. Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια: "Συνάλλαγμα", "Πίστις", "Treasury Managements, "Operational Risk Managements", "Credit Risk Managements", "Η κατάσταση ταμειακής ροής των επιχειρήσεων", "Διαχείριση Συναλλαγματικών Διαθεσίμων των Κεντρικών Τραπεζών" και "Διαχείριση αποθεμάτων και χρηματοδότηση του Δημοσίου". Για το έτος 2001 αξιολογήθηκε με 13 "Εξαίρετος". 11) Ο Μ.-’. Κ. Προσελήφθη στις 2.7.1973 και προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη από την 1.1.1988. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών, του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και της Μαθηματικής Σχολής. Απασχολήθηκε στα Τ΅ή΅ατα Σχέσεων ΅ετά του Δη΅οσίου και Οικονο΅ικών θε΅άτων Προσωπικού. Τοποθετήθηκε ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τ΅ή΅ατος Λογιστικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Γενικού Λογιστηρίου από τις 28.12.1998, ενώ προηγου΅ένως είχε διατελέσει Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τ΅ή΅ατος Οικονο΅ικών θε΅άτων Προσωπικού από τις 8.6.1992 και Προϊστάμενος Υπηρεσίας του ίδιου Τ΅ή΅ατος από τις 10.8.1987. Έχει παρακολουθήσει 22 σε΅ινάρια. Γνωρίζει αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο και γαλλικά σε ΅έτριο επίπεδο. Για το έτος 1999 αξιολογήθηκε ΅ε 16 "Εξαίρετος" και 1 "Πολύ Καλός" και για τα έτη 2000 και 2001 ΅ε 17 "Εξαίρετος". 12) Ο Α. Γ.: Προσελήφθη στις 8.9.1972 και προήχθη στο βαθ΅ό του Τμηματάρχη από την 1.7.1986. Είναι πτυχιούχος του Τ΅ή΅ατος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής και πτυχιούχος του Τ΅ή΅ατος Δη΅οσίας Διοικήσεως του Πάντειου Πανεπιστημίου. Απασχολήθηκε στα Τ΅ή΅ατα Προέγκρισης Πιστώσεων Κεντρικού Καταστή΅ατος, Εγκρίσεων Εισαγωγής, Γρα΅΅ατείας Υποεπιτροπής Βιοτεχνικών Πιστώσεων, Ελέγχων & Λογιστηρίου Ασφαλιστικών Οργανισ΅ών. Διετέλεσε Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τ΅ή΅ατος Γρα΅΅ατείας Υποεπιτροπής Βιοτεχνικών Πιστώσεων, από τις 2.6.1992, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Τ΅ή΅ατος Εγκρίσεων Εισαγωγής από τις 8.2.1991 και Προϊστάμενος Υπηρεσίας Προέγκρισης Πιστώσεων Κεντρικού Καταστή΅ατος από τις 27.5.1981. Έχει παρακολουθήσει τ' ακόλουθα σε΅ινάρια: "GRID Προϊσταμένων", "Εργασιών δη΅οσίου", "Οικονο΅ικής ανάλυσης πτυχιούχων", "Βασικού προγρά΅΅ατος Risk managements, "Management και παραγωγικότητας". Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα άριστα, ενώ δεν έχει βαθμολογηθεί για τα έτη 1999,2000 και 2001. 13) Ο Π. Κ. : Προσελήφθη στις 19.7.1976 και προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη την 1.4.1995. Έχει πτυχίο ΑΣΟΕΕ. Γνωρίζει καλώς την αγγλική. Έχει παρακολουθήσει τα ακόλουθα σεμινάρια: 1) "Πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης", 2) "Πρόγραμμα για τη διενέργεια πιστωτικών ελέγχων", 3) "Τεχνικές Συλλογής και Ανάλυσης Στατιστικών Στοιχείων", 4) "Εποπτεία Συνεταιριστικών Τραπεζών", 5) "Αξιολόγηση προσωπικού", 6) "Τραπεζικά Χρηματοοικονομικά". Για τα έτη 1999-2002 αξιολογήθηκε με 17 "Εξαίρετος". Τοποθετήθηκε στο Τμήμα Ελέγχου Τραπεζών στο Κεντρικό Κατάστημα από τις 2.8.1976, στη συνέχεια δε και από 23.7.1979 μετατέθηκε στο υποκατάστημα της εναγομένης στη Μυτιλήνη, όπου ανέλαβε καθήκοντα Αναπληρωτή Υπηρεσίας στις 28.6.1995 και Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Στατιστικής και Εποπτείας στις 21.12.1995. Για τα έτη 1999, 2000 και 2001 έχει αξιολογηθεί με 17 "Εξαίρετος". 14) Ο Κ. Κ.: Προσελήφθη στις 31.10.1974 και προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη την 1.4.1995. Έχει πτυχίο της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα μέτρια. Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια: α) "Για τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων" και β) "Βασικής εκπαίδευσης". Για το έτος 1999 αξιολογήθηκε με 14 "Εξαίρετος" και με 2 "Πολύ καλός", για το έτος 2000 με 15 "Εξαίρετος" και με 2 "Πολύ καλός", για το έτος 2001 με 16 "Εξαίρετος" και με 1 "Πολύ καλός" και για το έτος 2002 με 17 "Εξαίρετος". Από την πρόσληψη του υπηρέτησε στην ασφάλεια του Κεντρικού Καταστήματος, από τις 28.4.1980 στο Τμήμα Αποθεματικών και εφοδιασμού, από τις 30.10.86 ως πράκτορας στο Πρακτορείο Περιστερίου, από τις 7.9.1994 στο Τμήμα Ταμιακών Συναλλαγών, από τις 7.10.1994 στο Τμήμα Διαλογής και Καταμέτρησης με καθήκοντα Προϊσταμένου Υπηρεσίας από τις 3.11.1994 και από τις 8.6.2000 υπηρετεί στο Τμήμα Ταμιακών Συναλλαγών ως Αναπληρωτής Τμήματος. 15) Ο Ι. Σ. : Προσελήφθη στις 14.4.1973 και προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη την 1.7.1990. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια: "Συστήματα Πληρωμών - Μεταφορά Κεφαλαίων", "Αγορές Συναλλάγματος", "Αγορές χρήματος, κεφαλαίων, χρημ/κά προϊόντα", "Πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες". Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα πολύ καλά. Ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου Υπηρεσίας στο Τμήμα Συναλλάγματος Υποκαταστήματος Πειραιά στις 15.6.1987, Προϊσταμένου Υπηρεσίας στο Τμήμα Εργασιών Εξωτερικού του ανωτέρω Υποκαταστήματος από τις 24.1.2001 και είναι Αναπληρωτής Προϊστάμενος του ιδίου Τμήματος από τις 17.2.2003. Για τα έτη 1999 και 2000 αξιολογήθηκε με 12 "Εξαίρετος" και με 1 "Πολύ καλός" και για το έτος 2001 με 15 "Εξαίρετος" και 2 "Πολύ καλός" και για το έτος 2002 με 17 "Εξαίρετος". 16) Ο Ν. Ρ.: Προσελήφθη στις 28.5.1973, προήχθη σε Τμηματάρχη την 1.7.1990, είναι κάτοχος απολυτηρίου Γυμνασίου και πτυχίου Γεωπονίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γνωρίζει την αγγλική γλώσσα σε καλό επίπεδο. Έχει παρακολουθήσει τα εξής 14 σεμινάρια: "Βασική Επιμόρφωση" (1983), "Ειδικό Ελέγχου Συναλλάγματος" (1983), "Γενικό επιμορφωτικό" (1986), "Νέοι χρηματοδοτικοί θεσμοί" (1989), "Οργάνωση εργασίας" (1989), "Management α' κύκλος" (1989), "Ελληνική Κεφαλαιαγορά και Σύγχρονες Τραπεζικές εργασίες" (1993), "Μαθήματα Αγγλικών" (1993), " Αγορά συναλλάγματος"(1996), "Δη΅όσια οικονο΅ικά και άυλοι τίτλοι" (1996), "Ξέπλυ΅α χρή΅ατος", "Εκπαίδευση υπαλλήλων Υποκαταστη΅άτων", "Προϊόντα αγοράς χρή΅ατος" (1996), "Αξιολόγηση προσωπικού" (1996). Υπήρξε εισηγητής σε σε΅ινάριο σε σπουδαστές ΤΕΙ ΅ε θέ΅α "Αγορές συναλλάγματος", και στη Σχολή Αστυνομίας ΅ε θέ΅α "Ανταλλακτήρια συναλλάγματος - Νο΅οθεσία - Λειτουργία - Έλεγχος". Συ΅΅ετείχε στην Επιτροπή "Ευρώ" στο ΙΕΤ Α και σε Επιτροπή προαγωγών για το βαθ΅ό του Τμηματάρχη. ’σκησε καθήκοντα Προϊστα΅ένου Υπηρεσίας στο Τ΅ή΅α Εποπτείας Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης από τις 9.10.1995 και Αναπληρωτή Προϊστα΅ένου του Τ΅ή΅ατος Εργασιών Εξωτερικού του ιδίου Υποκαταστήματος από τις 15.7.2002. Για το έτος 1999 έχει αξιολογηθεί ΅ε 15 "Εξαίρετος" και ΅ε 3 "Πολύ καλός", για τα έτη 2000 και 2001 έχει βαθμολογηθεί ΅ε 16 "Εξαίρετος" και ΅ε 1 "Πολύ καλός" και για το έτος 2002 ΅ε 17 "Εξαίρετος". 17) Ο Χ. Φ. : προσελήφθη στις 11.8.1972 και προήχθη στο βαθ΅ό του Τμηματάρχη την 1.10.1988. Είναι πτυχιούχος του τ΅ή΅ατος Πολιτικών Επιστη΅ών του Παντείου Πανεπιστημίου. Γνωρίζει σε ΅έτριο επίπεδο αγγλικά και γαλλικά. Έχει παρακολουθήσει τα εξής σε΅ινάρια: "Γρήγορο Διάβασ΅α - Μνή΅η", "Συνάλλαγ΅α", "Κωδικοποίηση Τελωνειακών διατάξεων" (ΕΛΚΕΠΑ), "Ομοιόμορφοι κανόνες εκδ. 500"(Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών), "Παράγωγα πιστωτικά προϊόντα", καθώς και άλλα επιμορφωτικά σε΅ινάρια - η΅ερίδες της εναγο΅ένης, χωρίς ειδικότερη αναφορά στο τι θέ΅ατα αυτά αφορούσαν. Υπήρξε εισηγητής στην Επιτροπή Ελέγχου Τι΅ολογίων καθώς και στην ΥΣΣΕ, στην ΕΡΘΕ και στο Συμβούλιο Έρευνας Τι΅ών. Εκπόνησε εργασία-κωδικοποίηση ΅ε θέ΅α "ο ναύλος των εισαγομένων εμπορευμάτων". Ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου Υπηρεσίας στο Τμήμα Ελέγχου Εισαγωγών από τις 10.6.1986 και Αναπληρωτή Προϊσταμένου του ιδίου Τμήματος από τις 3.12.1990 και Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Εισαγωγών από τις 3.6.1993. Για το έτος 1999 έχει βαθμολογηθεί με 14 "Εξαίρετος" και με 3 "Πολύ καλός", για το έτος 2000 με 16 "Εξαίρετος" και με 1 "Πολύ καλός" και για τα έτη 2001 και 2002 με 17 "Εξαίρετος" και 18) Ο Α. Χ.: Προσελήφθη στις 4.10.1971 και προήχθη στο βαθμό του Τμηματάρχη την 1.1.1988. Είναι κάτοχος πτυχίου της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (Οικονομικό Τμήμα). Γνωρίζει την αγγλική γλώσσα πολύ καλά (κάτοχος διπλώματος Lower) και τη γαλλική μέτρια. Έχει παρακολουθήσει τα εξής 15 σεμινάρια: "Βασικής εκπαίδευσης", "ΕΟΚ και Διεθνών Οργανισμών", "Management", "Εκπαίδευση στα νέα μηχανολογικά συστήματα", "Ελληνική Κεφαλαιαγορά και Σύγχρονες Τραπεζικές εργασίες", "Αγορά Συναλλάγματος", "Δημόσια Οικονομικά", "Προϊόντα αγοράς Χρήματος", "’υλοι τίτλοι", "Windows 3,1", "Word 6,0", "Excel 5,0","Λειτουργία συστήματος ΕΡΜΗΣ", "Αξιολόγηση Προσωπικού", "Εκπαίδευση στη γλώσσα προγραμματισμού Basic (ΕΛΚΕΠΑ), "Απλή ενημέρωση στο σύστημα ΔΙΑΣ", "Αγγλικά για Proficiency", "Τραπεζικά Χρηματοοικονομικά", "Πληροφορικής για Windows 98". Ανέλαβε καθήκοντα Προϊσταμένου Υπηρεσίας στο Τμήμα Λογιστηρίου και Γραμματείας του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης της εναγομένης από τις 24.8.1983 και Αναπληρωτή Προϊσταμένου του ιδίου Τμήματος από 21-1-2003. Για το έτος 1999 αξιολογήθηκε με 14"Εξαίρετος" και με 3"Πολύ καλός", για το έτος 2000 με 15"Εξαίρετος" και με 2 "Πολύ Καλός", για το έτος 2001 με 16 "Εξαίρετος " και με 1"Πολύ Καλός", για το έτος 2002 με 17 "Εξαίρετος". Από τη σύγκριση του ενάγοντος ΅ε τους προαναφερό΅ενους συναδέλφους του, προκύπτει ότι αυτός: α) Υστερούσε έναντι όλων των ανωτέρω προτεινόμενων τόσο ως προς τη γενική όσο και ως προς την ειδική υπηρεσιακή αρχαιότητα, ΅ε την επισή΅ανση ότι η υπεροχή του υπαλλήλου είτε στη γενική, είτε στην ειδική υπηρεσιακή αρχαιότητα, δεν αποτελεί από ΅όνο του, στις κατ' εκλογήν προαγωγικές κρίσεις στον βαθ΅ό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη, όπως εν προκει΅ένω, που αποτελεί έναν από τους καταληκτικούς βαθ΅ούς της τραπεζικής ιεραρχίας, αποφασιστικό κριτήριο. β) Ως προς τους τίτλους σπουδών, υστερούσε ως προς το δεύτερο, τον έκτο, τον ένατο και το δωδέκατο, καθώς αυτοί έχουν δύο πανεπιστημιακά πτυχία και ως προς τον ενδέκατο, ο οποίος έχει τρία πανεπιστημιακά πτυχία, ενώ ο εφεσίβλητος ενάγων ένα, υπερτερούσε ό΅ως του δεκάτου έκτου συγκρινόμενου, καθώς αυτός είναι απόφοιτος Γυ΅νασίου και πτυχιούχος Γεωπονικής Σχολής, πτυχία που δεν σχετίζονται ΅ε τις τραπεζικές εργασίες και ισοδυναμούσε ΅ε τους λοιπούς, οι οποίοι κατέχουν ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Ενώ, υπερτερούσε έναντι όλων των ανωτέρω συγκρινόμενων, πλην του δεκάτου, καθώς τόσο ο ενάγων όσο και ο δέκατος προτεινόμενος είναι κάτοχοι ΅εταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Υστερούσε, ως προς την κατοχή και ΅όνο διπλώματος ξένης γλώσσας ως προς τους δεύτερο, τρίτο, δωδέκατο, δέκατο πέ΅πτο και δέκατο όγδοο, ενώ κανείς από τους λοιπούς συγκρινόμενους, εκτός του όγδοου, για τον οποίο δεν προκύπτει ότι γνωρίζει ξένη γλώσσα, δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει αντίστοιχο δίπλω΅α. Πλην ό΅ως, ο ενάγων έχει παρακολουθήσει αρκετά αγγλόφωνα σεμινάρια, επιπλέον δε μεταξύ των προσόντων και απαραιτήτων προϋποθέσεων συμμετοχής του εισαγωγικού διαγωνισμού της εκκαλούσας εναγομένης για την πρόσληψη του βάσει της από 11.11.1983 προκήρυξης, ήταν η άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας. Περαιτέρω, υπερτερούσε καταφανώς όλων των ανωτέρω συγκρινόμενων ως προς την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων (με 29 συνολικά σεμινάρια), σε εξεχόντως εξειδικευμένο θεματικό κύκλο, στοιχείο που δείχνει το ενδιαφέρον του υπαλλήλου να επιμορφώνεται διαρκώς και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις του αντικειμένου του, προς όφελος της Τράπεζας, από τα οποία αυτός απέκτησε πολύτιμη επαγγελματική γνώση. Επιπλέον δε, υπερτερούσε καταφανώς όλων και στη σύνταξη μελετών που αφορούν το εν γένει τραπεζικό γνωστικό αντικείμενο. Επίσης υπερτερούσε όλων και ως προς τα ακόλουθα τυπικά προσόντα, από τα οποία καταδεικνύεται η απαιτούμενη για την προαγωγική κρίση προϋπόθεση της επιστημονικής αρτιότητας, ήτοι της κατοχής άδειας εξάσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και άδειας εξάσκησης επαγγέλματος λογιστή Φοροτέχνη Α' τάξης καθώς και της συμμετοχής του στην Επιτροπή Ειδικών Επιστημόνων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδικότητας "Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών", γ)Υπερτερούσε όλων στην άσκηση υπεύθυνων καθηκόντων, αφού ο ενάγων τοποθετήθηκε από την εναγομένη στη διαβάθμιση του Επιθεωρητή Β' από 12.1.1996 και του Επιθεωρητή Α' από 4.10.2000, οι οποίες αποτελούν θέσεις άσκησης υπεύθυνων καθηκόντων, καθώς εξομοιώνονται με τα καθήκοντα Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος η πρώτη και με τα καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος η δεύτερη και ανατίθενται σε υπαλλήλους που φέρουν, σύμφωνα με την 337/1989 πράξη του Διοικητή τον βαθ΅ό του Υποδιευθυντή, ή του Εντεταλμένου Τ΅η΅ατάρχη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ικανοτάτων υπαλλήλων που φέρουν το βαθ΅ό του Τ΅η΅ατάρχη. Επιση΅αίνεται εδώ ότι οι θέσεις αυτές ανατέθηκαν ενάγοντα όταν έφερε το βαθ΅ό του Τ΅η΅ατάρχη, ΅ε αποτέλεσ΅α η τοποθέτηση του σ' αυτές να αποτελεί έ΅πρακτη αναγνώριση από την Τράπεζα των προσόντων και της ποιότητάς του ως υπαλλήλου, σε σχέση ΅ε τους ανωτέρω συγκρινόμενους υπαλλήλους. Επιπλέον, αυτός υπερτερούσε και έναντι όλων των συγκρινόμενων, πλην του τρίτου, Κ. Γ., στην ανάθεση καθηκόντων εκπροσώπησης της εναγο΅ένης, καθόσον ο ενάγων ορίστηκε εκπρόσωπος αυτής στην Πρωτοβάθ΅ια Επιτροπή Ελέγχου Πιστωτικών Κανόνων Αθηνών, ως Αναπληρωτής Γρα΅΅ατέας της Επιτροπής αυτής, δ) Τέλος, αναφορικά ΅ε τις αξιολογικές κρίσεις, ο ενάγων, όπως και οι λοιποί ως άνω προτεινόμενοι συνάδελφοι του, έχει χαρακτηρισθεί στο σύνολο "Εξαίρετος". Κάποια δε ΅ικρή υπεροχή των συγκρινόμενων, πλην του δωδέκατου, για τον οποίον δεν έχουν συνταχθεί εκθέσεις αξιολόγησης, του δεκάτου πέ΅πτου, για τον οποίο συντάχθηκε έκθεση αξιολόγησης για το έτος 2001, προς τις επι΅έρους βαθ΅ολογίες των ετών 1999 έως 2000 αντισταθμίζεται πλήρως από την υπέρτερη συνολική βαθμολόγηση του ενάγοντος για τα έτη 2001 και 2002. Εξάλλου, δεν προκύπτει ιδιαίτερη διαφοροποίηση στην επι΅έρους κριτική αξιολόγηση των συγκρινόμενων σε σχέση ΅ε τον ενάγοντα, ούτε και ότι αυτοί έχουν λάβει ευνοϊκότερα σχόλια, ενώ, επίσης, δεν διαφοροποιείται και η προοπτική εξέλιξης ως προς όλους τους κρινόμενους. Με βάση την ανωτέρω αναλυτική αντιπαράθεση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του ενάγοντος με τους συγκρινόμενους συναδέλφους του, δεν προκύπτει, συνολικά, η απλή υπεροχή αυτών ως προς τον ενάγοντα, λαμβανομένων, ιδιαιτέρως, υπόψη των υπεύθυνων και πρόσθετων καθηκόντων, που αποδείχτηκε ότι άσκησαν οι προτεινόμενοι με τη διακωλυτική ένσταση υπάλληλοι της εναγομένης. Με την κρίση του αυτή το Εφετείο, το οποίο απέρριψε την έφεση της αναιρεσείουσας και αναγνώρισε ότι ο αναιρεσίβλητος έπρεπε να είχε προαχθεί στο βαθμό του Εντεταλμένου Τμηματάρχη- Προϊσταμένου από το χρόνο που προαναφέρθηκε (1-5-2002),δεν παραβίασε τις παραπάνω, ουσιαστικού δικαίου, διατάξεις των άρθρων 201 και 207 παρ. 1 ΑΚ, με εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή, ούτε ευθέως ούτε εκ πλαγίου (με ανεπαρκείς και αντιφατικές αιτιολογίες) καθόσον, ειδικότερα, δέχθηκε ότι ο μεν αναιρεσίβλητος υπερείχε καταφανώς σε σύγκριση με τους προαχθέντες συναδέλφους του, οι δε μη προαχθέντες δεν υπερείχαν ούτε απλώς έναντι αυτού. Επομένως οι, περί του αντιθέτου, πρώτος και δεύτερος, λόγοι αναίρεσης, από τους αριθμούς 1 και 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ, είναι αβάσιμοι. Μετά από αυτά, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης, να καταδικαστεί δε η αναιρεσείουσα, ως ηττώμενη, στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσίβλητου, σύμφωνα με τα άρθρα 176, 183 ΚΠολΔ, όπως ειδικότερα ορίζονται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την, από 23-10-2012,αίτηση για την αναίρεση της 964/2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.
Καταδικάζει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα του αναιρεσίβλητου, τα οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων εκατό(1100) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2013.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του στις 5 Νοεμβρίου 2013.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή