Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1787 / 2010    (Ε, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Εκπρόθεσμη αίτηση αναίρεσης, χωρίς επίκληση λόγου ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος. Απαράδεκτη η αίτηση.
Αριθμός 1787/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' Ποινικό Τμήμα - Σε Συμβούλιο

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Μιχαήλ Θεοχαρίδη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη - Εισηγητή, Γεώργιο Αδαμόπουλο, Αικατερίνη Βασιλακοπούλου - Κατσαβριά και Κυριακούλα Γεροστάθη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Αικατερίνης Φωτοπούλου.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του την 1η Οκτωβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου, Γ. Γ. του Α., κατοίκου ..., περί αναιρέσεως των υπ' αριθμ. αποφάσεων : α) 148003/2005 του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και β) 497/2007 του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο οποίος δεν παρέστη. Τα: α) Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών και β) Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με τις ως άνω αποφάσεις τους διέταξαν όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτές, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί την αναίρεση αυτών, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 4 Δεκεμβρίου 2010 αίτησή του περί αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 18/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Παντελής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικολάου Τσάγγα με αριθμό 193/19.5.2010, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: "Εισάγω την υπ' αριθμ. 102/4-12-2009 αίτηση αναιρέσεως του Γ. Γ. του Α. και της Ε., 40 ετών, ηλεκτρολόγου, κατοίκου ..., κατά των υπ' αριθμ. α) 148003/1-12-2005 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλακίσεως 9 μηνών που έχει μετατραπεί προς 4.40 ΕΥΡΩ ημερησίως και συνολική χρηματική ποινή 1500 ΕΥΡΩ για μη έγκαιρη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών (ΑΝ 86/1967), και, β) 497/8-1-2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η υπ' αριθμ. 13868/7-12-2005 έφεσή του κατά της ανωτέρω υπ' αριθμ. 148003/1-12-2005 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 473 παρ.1 και 3 και 476 παρ.1 του Κ.Π.Δ. προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση ενδίκου μέσου κατά αποφάσεως είναι δέκα (10) ημερών από την δημοσίευση της αποφάσεως όταν ο δικαιούμενος είναι παρών, εάν δε δεν είναι παρών η ως άνω προθεσμία είναι επίσης δέκα (10) ημερών, εκτός αν διαμένει στην αλλοδαπή ή είναι άγνωστη η διαμονή του, οπότε η προθεσμία είναι τριάντα (30) ημερών και αρχίζει σε κάθε περίπτωση από την επίδοση της αποφάσεως. Σχετικά δε με την προθεσμία για την άσκηση αναιρέσεως αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση θα καταχωρηθεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο που τηρείται από τον γραμματέα του ποινικού δικαστηρίου. Επί πλέον δε απαιτείται να προτείνεται ένας τουλάχιστον λόγος αναιρέσεως από εκείνους που προβλέπονται στο άρθρο 510 ΚΠΔ.
Εν προκειμένω ο αναιρεσείων άσκησε την υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως στις 4 Δεκεμβρίου του έτους 2009, η δε υπ' αριθμ. 148003/1-12-2005 προσβαλλόμενη απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών δημοσιεύθηκε την 1η Δεκεμβρίου 2005 εν απουσία του, στις 7-12-2005 άσκησε έφεση κατ' αυτής προ πάσης επιδόσεως, η εν λόγω απόφαση καταχωρήθηκε στο ειδικό προς τούτο τηρούμενο βιβλίο στις 11 Ιανουαρίου 2006, συνεπώς είναι εκπρόθεσμη η κατ' αυτής ασκηθείσα αναίρεση. Η δε υπ' αριθμ. 497/8-1-2007 έτερη προσβαλλομένη απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών που απέρριψε την υπ' αριθμ. 13868/7-12-2005 έφεσή του κατά της υπ' αριθμ. 148003/1-12-2005 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ως ανυποστήρικτη, η οποία ερήμην απόφαση του επιδόθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2007, την παρέλαβε η σύνοικος θυγατέρα του Χ. Γ., στη δε αντίκλητό του δικηγόρο Αθηνών Αργυρώ Αγγελή (ΑΜ ΔΣΑ 14657), που κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο, οδός Αμφιτρίτης αριθμ. 11Α, της επιδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2008, και άρα είναι και αυτή εκπρόθεσμη. Επί πλέον δε δεν επικαλείται κανένα από τους προβλεπόμενους από το άρθρο 510 Κ.Π.Δ. λόγους αναιρέσεως όπως απαιτείται από το άρθρο 476 παρ.1 του Κ.Π.Δ. Ως εκ τούτου η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη και τα δικαστικά έξοδα να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ.1 και 583 παρ.1 Κ.Π.Δ.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω Α) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ' αριθμ. 102/4-12-2009 αίτηση αναιρέσεως του Γ. Γ. του Α. και της Ε., 40 ετών, ηλεκτρολόγου, κατοίκου ..., κατά της υπ' αριθμ. 1) 148003/1-12-2005 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία έχει καταδικαστεί σε συνολική ποινή φυλακίσεως 9 μηνών που έχει μετατραπεί προς 4.40 ΕΥΡΩ ημερησίως και συνολική χρηματική ποινή 1500 ΕΥΡΩ για μη έγκαιρη καταβολή εργατικών και εργοδοτικών εισφορών, και 2) της υπ' αριθμ. 497/8-1-2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε ως ανυποστήρικτη η υπ' αριθμ. 13868/7-12-2005 έφεσή του κατά της ανωτέρω υπ' αριθμ. 148603/1-12-2005 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Β) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος. Αθήνα 29-4-2010
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας".

Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την παρ. 1 του άρθρου 476 Κ.Ποιν.Δ., όπως ισχύει με την αντικατάσταση της με την παρ. 18 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996, όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε, εκτός των άλλων περιπτώσεων, εκπρόθεσμα, απορρίπτεται ως απαράδεκτο. Εξ' άλλου, από το συνδυασμό των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ., προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι 10ήμερη και αρχίζει από την έκδοση της, όταν η καταδικαστική απόφαση απαγγέλθηκε παρόντος του κατηγορουμένου, άλλως από τη νόμιμη επίδοση της, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία, σε κάθε περίπτωση, πριν από την καταχώριση της στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 473 Κ.Ποιν.Δ., ενώ τυχόν εκπρόθεσμη άσκηση του, τότε μόνο συγχωρείται, όταν στην κατά το άρθρο 474 ΚΠοινΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου, γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση, καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων, άλλως η αναίρεση απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Στην προκειμένη περίπτωση, από την παραδεκτή επισκόπηση του φακέλου της δικογραφίας, προκύπτει, ότι ο αναιρεσείων, με την υπ' αριθμό 148003/2005 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, καταδικάσθηκε για παράβαση του ΑΝ 86/1967 σε συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών, η οποία μετατράπηκε σε χρηματική και σε χρηματική ποινή 1000 ευρώ. Κατά της αποφάσεως αυτής του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, ο κατηγορούμενος άσκησε την υπ' αριθμό πρωτ. 13868/07-12-2005 έφεση. Επί της εφέσεως αυτής εκδόθηκε ερήμην του, η προσβαλλόμενη με αριθμό 497/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που δίκασε σε δεύτερο βαθμό και απέρριψε την έφεση ως ανυποστήρικτη. Η απόφαση αυτή του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου, η οποία εκδόθηκε με απόντα τον κατηγορούμενο ο οποίος ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο, επιδόθηκε αφενός στον κατηγορούμενο, όπως αυτό προκύπτει από το με χρονολογία 11 Δεκεμβρίου 2007 αποδεικτικό επιδόσεως του Ειδικού Φρουρού Α. Λ., και αφετέρου στον αντίκλητο του κατηγορουμένου την 25 Φεβρουαρίου 2008, όπως προκύπτει από το αποδεικτικό επιδόσεως του αστυφύλακα Π. Μ. του Α.Τ Π. Φαλήρου. Κατά της αποφάσεως αυτής του δευτεροβαθμίου Δικαστηρίου, η οποία ας σημειωθεί καταχωρίσθηκε στο τηρούμενο προς τούτο ειδικό βιβλίο κατά την οικεία βεβαίωση του Γραμματέα την 2-2-2007, ο κατηγορούμενος άσκησε την υπ' αριθμό 102 από 4-12-2009 ;αίτηση αναιρέσεως, ήτοι μετά την παρέλευση της δεκαήμερης προθεσμίας, που προβλέπει η διάταξη του άρθρου 473 παρ. 1 του Κ.Π.Δ., και συγκεκριμένα την 4-12-2009, δεδομένου ότι η δεκαήμερη προθεσμία για την άσκηση της, έληγε την 21η Δεκεμβρίου 2007, χωρίς μάλιστα σ' αυτήν (έκθεση αναιρέσεως), να επικαλείται ο αναιρεσείων την ύπαρξη ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκηση της.
Συνεπώς, πρέπει να απορριφθεί η αίτηση αναιρέσεως ως απαράδεκτη και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα ( άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την με αριθμό 102 από 4-12-2009 αίτηση του Γ. Γ. του Α. και της Ε., κατοίκου ... Αθηνών, για αναίρεση της υπ' αριθμό 497/8-1-2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 15 Οκτωβρίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στις 19 Νοεμβρίου 2010.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ