Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 587 / 2012    (ΣΤ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός αρμοδιότητας. Αναφορά κατά Προέδρων Εφετών Αθηνών κ.λπ. για αποσιώπηση λόγου εξαιρέσεως. Θέση στο αρχείο. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για να κρίνει αυτός για την ορθότητα ή μη της αρχειοθετήσεως και, αν συντρέξει περίπτωση, στις ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς.
ΑΡΙΘΜΟΣ 587/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Γεώργιο Χρυσικό, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ανδρέα Τσόλια, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο - Εισηγητή και Ειρήνη Κιουρκτσόγλου-Πετρουλάκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τζαγκουρνή (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Μαρτίου 2012, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου, με εγκαλούντα τον Ι. Κ. του Α.. Με εγκαλούμενους τους: 1. Σ. Β., 2. Μ. Β., 3. Β. Λ., Προέδρους Εφετών Αθηνών, 4. Α. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 5. Α. Υ. και 6. Α. Π., Εφέτες Αθηνών.
Η αίτηση αυτή με ημερομηνία 7716/22.1.12, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 270/2012.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Τζαγκουρνής εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αθανασίου Κατσιρώδη με αριθμό 62/8.3.2012, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Ι. Εισάγω ενώπιον του Δικαστηρίου Σας σε Συμβούλιο, την 7716/2012 αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών μαζί με την σχετική δικογραφία για κανονισμό αρμοδιότητας κατά παραπομπή της παρακάτω ποινικής υποθέσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 136 περ. ε' και 137 του Κ.Π.Δ., και εκθέτω τα εξής:
ΙΙ. Σύμφωνα με το α. 136 περ. ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 - 125 Κ.Π.Δ., δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το κατά τα άρθρα αυτά αρμόδιο δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Σκοπός της διάταξης είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού, και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλόμενης στο γεγονός ότι ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο. Η παραπομπή αυτή σε άλλο δικαστήριο γίνεται όχι μόνο στο στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και σ' αυτό της προδικασίας που περιλαμβάνει τόσο την προκαταρκτική εξέταση όσο και την άσκηση της ποινικής διώξεως (ΑΠ 1642/1988 Π. Χ ΛΘ'500, 724/2000 Υπέρ. 2000, 1994). Τέλος την παραπομπή αυτή μπορεί, σύμφωνα με το άρθρο 137 του Κ.Π.Δ., να την ζητήσει και ο Εισαγγελέας Εφετών όταν πρόκειται να κρίνει την αρχειοθέτηση μήνυσης (α. 43 του ΚΠΔ) στην οποία εμπλέκεται ως μηνυόμενος δικαστικός λειτουργός (Πρόεδρος Εφετών - Εισαγγελέας Εφετών) που υπηρετεί στο ίδιο Εφετείο με αυτόν. Στην περίπτωση αυτή ο Άρειος Πάγος σε Συμβούλιο, σύμφωνα με τα α. 137 περ.α! και β!, 132, 134 και 135 του Κ.Π.Δ. που εφαρμόζονται αναλογικά, παραπέμπει την προσφυγή αυτή για κρίση σε άλλο Εισαγγελέα Εφετών (ΑΠ 235/2011, ΑΠ 274 /2005 ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 314/2003 ΠΔ! 2003.922, ΑΠ 1649/2000 ΠΔ! 2001.424, ΑΠ 611/1996 ΠΧ! 1997.961).
ΙΙΙ. Με αφορμή την από 28-6-2010 μηνυτήρια αναφορά του Ι. Κ. δικηγόρου Αθηνών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των: 1) Σ. Β. 2) Μ. Β. 3) Β. Λ. Προέδρων Εφετών Αθηνών 4) Α. Μ. Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών 5) Α. Υ. και 6) Α. Π. Εφετών Αθηνών. Μετά την προκαταρκτική εξέταση που έγινε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών αρχειοθέτησε την δικογραφία αυτή (ΑΒΜ: 2010/4720) με την από 2-12-2011 αναφορά του προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών επειδή κατά την κρίση του δεν προέκυψε ότι οι παραπάνω μηνυόμενοι δικαστικοί λειτουργοί τέλεσαν το αποδιδόμενο σ' αυτούς πλημμέλημα της αποσιώπησης λόγου εξαιρέσεως (α. 254 του Π.Κ.). Ο Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών , επειδή οι παραπάνω μηνυόμενοι υπηρετούν στο Εφετείο Αθηνών, ζητά με το παραπάνω (Ι) έγγραφό του να ορισθεί άλλος Εισαγγελέας Εφετών για να κρίνει την αρχειοθέτηση αυτή .
Επειδή το αίτημα αυτό είναι, σύμφωνα με όσα παραπάνω (ΙΙ) εκτέθηκαν, νόμιμο και βάσιμο πρέπει να γίνει δεκτό και να ορισθεί ως αρμόδιος να αποφανθεί για την αρχειοθέτηση αυτή ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς και κατ' επέκταση οι δικαστικές αρχές του Πρωτοδικείου και του Εφετείου Πειραιώς αν τυχόν ανακύψει περίπτωση για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση.
Για τους λόγους αυτούς Προτείνω: Να ορισθούν ως κατά παραπομπή αρμόδιοι: α) ο Εισαγγελέας Εφετών Πειραιώς για να αποφανθεί για την αρχειοθέτηση της ΑΒΜ: Β2010/4720 δικογραφίας από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και β) οι δικαστικές αρχές του Εφετείου και του Πρωτοδικείου Πειραιώς και των αντίστοιχων Εισαγγελιών αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση για περαιτέρω δικαστική διερεύνηση. Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αθαν. Κ. Κατσιρώδης
Αφού άκουσε
τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 136 περ. ε' και 137 παρ. 1 του ΚΠοινΔ, συνάγεται ότι όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός που έχει το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και ανώτερο και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122 -125 ΚΠοινΔ δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υποθέσεως από το αρμόδιο αυτό δικαστήριο σε άλλο του ίδιου και ίσου βαθμού δικαστήριο. Την παραπομπή αποφασίζει α) το συμβούλιο των πλημμελειοδικών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα πταισματοδικείο σε άλλο, β) το συμβούλιο των εφετών, αν ζητείται η παραπομπή από ένα μονομελές ή τριμελές πλημμελειοδικείο ή δικαστήριο ανηλίκων σε άλλο όμοιο και γ) ο Άρειος Πάγος, που συνέρχεται σε συμβούλιο, σε κάθε άλλη περίπτωση. Από τις διατάξεις αυτές, που δικαιολογητικό λόγο έχουν την εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και τον αποκλεισμό κάθε υπόνοιας για μεροληψία του από το ότι υπηρετεί στο ίδιο δικαστήριο, προκύπτει ότι η παραπομπή της υποθέσεως πρέπει να γίνεται όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατά το στάδιο της προδικασίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η άσκηση της ποινικής διώξεως, αφού και γι' αυτό συντρέχει ο ίδιος δικαιολογητικός λόγος. Την παραπομπή δε αυτή μπορεί να ζητήσει και ο εισαγγελέας εφετών όταν πρόκειται να κρίνει την αρχειοθέτηση της μηνύσεως, στην οποία εμπλέκεται δικαστικός λειτουργός που υπηρετεί στο ίδιο εφετείο με αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, ο Άρειος Πάγος, σε συμβούλιο, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, που εφαρμόζονται αναλογικά, παραπέμπει την προσφυγή για κρίση σε άλλο εισαγγελέα εφετών.
Στην προκειμένη περίπτωση, από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτει ότι, με αφορμή την από 28-6-2010 μηνυτήρια αναφορά του Ι. Κ., δικηγόρου Αθηνών, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των 1) Σ. Β., 2) Μ. Β., 3) Β. Λ., Προέδρων Εφετών Αθηνών, 4) Α. Μ., Αντεισαγγελέα Εφετών Αθηνών, 5) Α. Υ. και 6) Α. Π., Εφετών Αθηνών. Μετά την προκαταρκτική εξέταση που έγινε, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών αρχειοθέτησε την δικογραφία αυτή (ΑΒΜ 2010/4720) με την από 2-12-2011 αναφορά της προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, επειδή, κατά την κρίση της, δεν προέκυψε ότι οι παραπάνω μηνυόμενοι δικαστικοί λειτουργοί τέλεσαν το αποδιδόμενο σ' αυτούς πλημμέλημα της αποσιώπησης λόγου εξαιρέσεως (άρθρο 254 του ΠΚ). Για το λόγο, όμως, ότι οι ως άνω εγκαλούμενοι υπηρετούσαν, κατά το χρόνο υποβολής της αναφοράς, στο Εφετείο Αθηνών, δηλαδή στο αρμόδιο κατά τα άρθρα 122-125 του ΚΠοινΔ δικαστήριο, συντρέχει νόμιμη περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητας κατά παραπομπή από τις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές του Εφετείου Αθηνών, στις αντίστοιχες Αρχές του Εφετείου Πειραιώς και, ειδικότερα, στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ο οποίος και θα επιληφθεί της υποθέσεως και θα κρίνει για την ορθότητα ή μη της αρχειοθετήσεως της ως άνω αναφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 43§2 β' του ΚΠοινΔ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς για να επιληφθεί και να κρίνει περί της ορθότητας ή μη της αρχειοθετήσεως της Α.Β.Μ. Β2010/4720 δικογραφίας από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών με την από 2.12.2011 αναφορά της προς τον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών και, αν συντρέξει περίπτωση, στις ανακριτικές, εισαγγελικές και δικαστικές αρχές του Εφετείου Πειραιώς.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 22 Μαρτίου 2012. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου 2012.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ