Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 5 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 5/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με τη 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Πέππα εισηγητή-αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, τακτικό μέλος, Αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30', στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του για να αποφασίσει επί της από 16-4-2013 αίτησης του Κ. Τ. του Π., κατοίκου ..., κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) με την επωνυμία "Δήμος Αιγάλεω" που εδρεύει στο ... και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη:
1) την πιο πάνω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία ο αιτών επικαλείται τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την 773/2012 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 2) Το 14/2013 πρακτικό του συμβουλίου τούτου, 3) το 56750/15-10-2013 έγγραφο του καθ' ου, 4) το 6/2014 πρακτικό του συμβουλίου τούτου, 5) την από 15-9-2014 δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου του αιτούντος, 6) το 26/2014 πρακτικό-απόφαση του συμβουλίου τούτου και 7) το 3232/2-2-2016 έγγραφο του καθ'ου.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
O ν. 3068/2002 ορίζει στο άρθρο 1 εδ. α' και β' αυτού ότι: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει". Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004 προβλέπεται διαδικασία προσκλήσεως του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση.
Στην προκείμενη περίπτωση από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπό κρίση αίτησή του ο αιτών ζήτησε να συμμορφωθεί το καθ' ου νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης) με την επωνυμία "Δήμος Αιγάλεω" προς την 773/2012 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι αυτός συνδέεται με το καθ' ου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, υποχρεώθηκε δε το τελευταίο να αποδέχεται τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή. Το συμβούλιο τούτο με το 14/2013 πρακτικό του κάλεσε το καθ' ου να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίδοση του πρακτικού και με το 6/2014 πρακτικό του, θεωρώντας αδικαιολόγητη την καθυστέρηση του καθ' ου να συμμορφωθεί προς την προαναφερόμενη δικαστική απόφαση, κάλεσε αυτό να συμμορφωθεί, τάσσοντάς του προθεσμία τριών μηνών από την επίδοση του τελευταίου πρακτικού, ενώ με το 26/2014 πρακτικό του χορήγησε περαιτέρω προθεσμία δύο μηνών από την επίδοσή του για να διευκρινισθούν τα αναφερόμενα στο εν λόγω πρακτικό. Από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτει επίσης ότι με την 211/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του καθ' ου συστάθηκε για τον αιτούντα μια προσωρινή προσωποπαγής θέση ΔΕ οδηγού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που εγκρίθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2689/22-10-2013 τ. Β'. Ωσαύτως με την …/6-5-2015 απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 838/19-8-2015 τ. Γ', κατατάχθηκε ο αιτών στη συσταθείσα παραπάνω θέση.
Συνεπώς προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση του καθ' ου προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση και πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 16-4-2013 αίτηση του Κ. Τ. του Π..
Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή