Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 16 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 16/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου, Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με την 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Πέππα εισηγητή-αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, τακτικό μέλος, αρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή, στις 14 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00', στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της αντιπροέδρου του. Αφού έλαβε υπόψη την από 17-3-2016 αίτηση του Λ. Μ. του Ι., κατοίκου ..., κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας" που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη
την ανωτέρω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία π αιτών παραπονείται για τη μη συμμόρφωση του καθ'ου προς την 2002/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Με το άρθρο 19 του α.ν. 1715/1951, το οποίο, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 41 παρ. 11 του ν. 2065/1992, διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 52 περ. 18 του Εισ.Ν. Κ.Πολ.Δ., ορίζεται ότι: "1. Η ασκηθείσα υπό του δημοσίου, του ταμείου εθνικού στόλου, του ταμείου εθνικής αμύνης και του παλαιού εκκλησιαστικού ταμείου αίτησις αναιρέσεως κατά τελεσιδίκου δικαστικής αποφάσεως, ως και η προς άσκησιν τοιαύτης προθεσμία, αναστέλλει την κατά των νομικών τούτων προσώπων εκτέλεσιν της αποφάσεως και καθ' ας έτι περιπτώσεις θα επετρέπετο αύτη. 2. Η εκτέλεση αποφάσεων διοικητικών δικαστηρίων επί διοικητικών διαφορών ουσίας κατά των νομικών προσώπων, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, αναστέλλεται μέχρις ότου καταστούν αμετάκλητες". Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει, ότι κατά τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες υποχρεώνονται το Ελληνικό Δημόσιο και τα αναφερόμενα σ' αυτές νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να καταβάλουν χρηματικά ποσά σε (φυσικό ή νομικό) πρόσωπο, η αναίρεση που ασκείται από τα βαρυνόμενα με την καταβολή των επιδικαζόμενων με τις αποφάσεις χρηματικών ποσών Ελληνικό Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και η προς άσκηση της αναίρεσης προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων. Εξάλλου κατά το άρθρο 1 εδ. α και β του ν. 3068/2002: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει". Ούτε, όμως, με το άρθρο αυτό ούτε με άλλη διάταξη του ν. 3068/2002 καταργείται το άρθρο 19 του α.ν. 1715/1951 (όπως συμπληρώθηκε), με το οποίο, κατά τα προαναφερόμενα, η αναίρεση που ασκείται από το Δημόσιο και τα αναφερόμενα σ' αυτό νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατά των τελεσίδικων αποφάσεων και η προς άσκηση αυτής (αναίρεσης) τασσόμενη προθεσμία αναστέλλουν την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Περαιτέρω, κατά το άρθρο 3 παρ.1 του π.δ. 61/2004, με το οποίο ρυθμίζονται τα της διαδικασίας ελέγχου της συμμόρφωσης της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις: "Το συμβούλιο συντάσσει πρακτικό μέσα σε δύο μήνες από τότε που περιέρχεται σ' αυτό η αίτηση, με το οποίο, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καλεί την αρχή να υποβάλει στοιχεία και απόψεις, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του ν.3068/2002. Σε αντίθετη περίπτωση, απορρίπτει την αίτηση με απόφαση, η οποία περιέχει συνοπτική αιτιολογία". Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι επί αγωγής του ιδίου κατά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ημαθίας, της οποίας καθολικός διάδοχος είναι το καθ' ου, εκδόθηκε η 4/ΕΡ-ΔΙ/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας, με την οποία υποχρεώθηκε το καθ' ου να του καταβάλει τα αναφερόμενα σ' αυτήν χρηματικά ποσά για κεφάλαιο και τόκους. Ότι μετά από έφεση του καθ' ου εκδόθηκε η 2002/2015 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση και κατά της οποίας ο ίδιος και το καθ' ου έχουν ασκήσει αιτήσεις αναίρεσης. Ότι η οικονομική επιτροπή του καθ' ου παρανόμως ενέκρινε την καταβολή σ' αυτόν μόνο του επιδικασθέντος κεφαλαίου και όχι των τόκων. Ζητεί δε να κληθεί το καθ' ου να συμμορφωθεί προς την ανωτέρω τελεσίδικη απόφαση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του να επιβληθεί σε βάρος του ως κύρωση το ποσό των 10.000 ευρώ. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση είναι μη νόμιμη και απορριπτέα αφού, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί προηγουμένως, το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται προς τις εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες υποχρεώνονται να καταβάλουν χρηματικά ποσά σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτελεστές όμως δεν είναι οι τελεσίδικες αποφάσεις κατά των οποίων το Δημόσιο και τα λοιπά πιο πάνω νομικά πρόσωπα έχουν ασκήσει αίτηση αναίρεσης, όπως με βάση τα εκτιθέμενα στην υπό κρίση αίτηση έχει συμβεί εν προκειμένω.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 17-3-2016 αίτηση του Λ. Μ. του Ι., κατοίκου ....
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 14 Ιουνίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2016.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή