Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 649 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Αναβολής αίτημα.
Περίληψη:
Ερήμην. Αίτημα για την αναβολή της δίκης, λόγω σημαντικών αιτίων. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται με σαφήνεια και να είναι ορισμένο, μπορεί δε να υποβληθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως με άγγελο, τηλεγράφημα, φαξ κλπ. Απορρίπτει αίτημα για την αναβολή της δίκης ως αόριστο και στη συνέχεια την αίτηση της αναιρέσεως ως ανυποστήρικτη.
Αριθμός 649/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια-Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 27 Ιανουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 779/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης.

Το Τριμελές Εφετείο Θράκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 24 Οκτωβρίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1783/2008.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναιρέσεως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 349 παρ. 1 εδ. α' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας "το δικαστήριο, μετά από πρόταση του εισαγγελέα ή αίτηση κάποιου από τους διαδίκους ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σημαντικά αίτια, που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση". Προϋπόθεση για την αναβολή της δίκης, κατά την παραπάνω διάταξη είναι η ύπαρξη σημαντικών αιτίων, που προσδιορίζονται ειδικά στην απόφαση, Ως σημαντικό αίτιο πρέπει να θεωρηθεί κάθε νομικό ή πραγματικό γεγονός, που χωρίς να ανάγεται στη σφαίρα των "κρείσσονων αποδείξεων", παρά ταύτα, διακωλύει τη σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες ομαλή διεξαγωγή της επ' ακροατηρίου διαδικασίας. Το αίτημα για την αναβολή της δίκης πρέπει να υποβάλλεται με σαφήνεια και να είναι ορισμένο, μπορεί δε να υποβληθεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, όπως με άγγελο, δηλαδή με πρόσωπο που εμφανίζεται εν ονόματι του κατηγορουμένου και μεταφέρει το αίτημα της αναβολής, με έγγραφο, δηλ. επιστολή, τηλεγράφημα, τηλομοιοτύπημα (φαξ) κ.λ.π.
Εν προκειμένω, κατά την εκφώνηση της υποθέσεως με τη σειρά της, ο αναιρεσείων δεν εμφανίσθηκε, η δε Γραμματεύς της έδρας, ενεχείρισε προς τον Διευθύνοντα τη συζήτηση έγγραφο του αναιρεσείοντος (τηλομοιοτύπημα) με το οποίο ζητεί την αναβολή της δίκης, λόγω κωλύματος του συνηγόρου του. Το έγγραφο αυτό, το οποίο αναγνώσθηκε στο ακροατήριο έχει ως εξής: "Παράκλησις: Εν όψει της ανωτέρω δικασίμου, παρακαλώ μίαν σύντομον αναβολήν λόγω κωλύματος εις το πρόσωπο του συνηγόρου μου κου Θεοδ. Λιακόπουλου. Ο αιτών αναιρεσείων (υπογραφή)". Στο έγγραφο αυτό επισυνάπτεται η από 23 Ιανουαρίου 2009 δήλωση του συνηγόρου του αναιρεσείοντος, η οποία αναγνώσθηκε στο ακροατήριο και έχει ως εξής:
"ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ - ΔΗΛΩΣΗ. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Δικηγόρος Θεόδωρος Ι. Λιακόπουλος (AM 1194 ΔΣΠ) δηλώνω ότι αδυνατώ να παρασταθώ στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου την 27.1.2009, κατά την εκδίκαση της αιτήσεως αναιρέσεως του κ. ... κατά της υπ' αριθμ. 779/7.5.2008 καταδικαστικής αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης, διότι η υπόθεση μου ανετέθη μόλις προ ολίγων ημερών, οπότε είχα είδη ανειλημμένες υποχρεώσεις κατά την ως άνω δικάσιμο, επιπροσθέτως δε δεν έχω λάβει γνώση της δικογραφίας. Παρακαλώ για μια σύντομη αναβολή, καθ' όσον η υπόθεση είναι πρωτοείσακτη. Αθήνα 23-1-2009. (ακολουθούν υπογραφή και σφραγίδα)". Το αίτημα αυτό του αναιρεσείοντος είναι νόμιμο, στηριζόμενο στην ως άνω διάταξη, πλην όμως κρίνεται αβάσιμο κατ' ουσίαν, διότι, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία ... αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητού δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς ..., ο αναιρεσείων κλητεύθηκε την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να εμφανισθεί και υποστηρίξει την από 24 Οκτωβρίου 2008 αίτηση αναιρέσεως, οπότε είχε περιθώριο χρόνου, τόσον από τη σύνταξη του δικογράφου της αιτήσεως αναιρέσεως, όσο και από τον χρόνο της κλητεύσεώς του από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, να ειδοποιήσει και ενημερώσει πλήρως τον ως άνω συνήγορό του. Αλλά και ο επικαλούμενος αορίστως λόγος ότι ο συνήγορος του αναιρεσείοντος είχε ανειλημμένες υποχρεώσεις δεν είναι επαρκής για τη θεμελίωση του αιτήματος αναβολής. Κατ' ακολουθίαν, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμο κατ' ουσίαν το αίτημα αναβολής της συζητήσεως της υποθέσεως και στη συνέχεια να χωρήσει η συζήτηση ερήμην του αναιρεσείοντος.
ΕΠΕΙΔΗ, κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, Ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155 - 161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται.
Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το υπό ημερομηνία ...αποδεικτικό επιδόσεως του επιμελητή δικαστηρίων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιώς,..., ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, νόμιμα και εμπρόθεσμα για να εμφανισθεί στη συνεδρίαση, που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως αυτής, πλην όμως δεν εμφανίσθηκε κατ' αυτήν και την εκφώνηση της υποθέσεως ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, η υπό κρίσην αίτηση αναιρέσεως πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν στον αναιρεσείοντα τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ.). Δ

ΙΑ ΤΑΥΤΑ
Απορρίπτει το αίτημα του αναιρεσείοντος για αναβολή της συζητήσεως της υποθέσεως.
Απορρίπτει την από 24 Οκτωβρίου 2008 αίτηση του .... για αναίρεση της 779/2008 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θράκης. Και
Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 10 Φεβρουαρίου 2009.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Μαρτίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή