Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 623 / 2009    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία, Ανωτέρα βία.
Περίληψη:
Απορρίπτει αίτηση αναίρεσης ως ασκηθείσα εκπρόθεσμα, χωρίς επίκληση περιστατικών ανώτερης βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος που θα δικαιολογούσαν το εκπρόθεσμο της άσκησης.
ΑΡΙΘΜΟΣ 623/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Z' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γρηγόριο Μάμαλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Νικόλαο Ζαΐρη, Νικόλαο Κωνσταντόπουλο, Παναγιώτη Ρουμπή - Εισηγητή και Κωνσταντίνο Φράγκο, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Βλάσση (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέα Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 28 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ και ήδη κρατούμενου στην Κλειστή Φυλακή ....., ο οποίος δεν παραστάθηκε, περί αναιρέσεως της υπ' αριθμ. 2863/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
Το Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων - κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 3 Ιουνίου 2008 αίτησή του αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1148/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεώργιος Βλάσσης εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ανδρέα Ζύγουρα με αριθμό 439/19-9-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Φέρομεν ενώπιον του Δικαστηρίου υμών την από 3 Ιουνίου 2008 αίτησιν αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ, κρατουμένου εις την Κλειστήν Φυλακήν ....., κατά της υπ'αριθμ. 2863/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών και εκθέτομεν τα εξής:
Εκ των διατάξεων των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 2 και 3 Κ.Π.Δ. προκύπτει, ότι η προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως, κατ'αποφάσεως εκδοθείσης παρόντος του κατηγορουμένου είναι δεκαήμερος και αρχίζει από της επομένης της καταχωρίσεως αυτής καθαρογραφημένης εις το ειδικόν βιβλίον που τηρείται εις την γραμματείαν του ποινικού δικαστηρίου (Α.Π. 495/2007 Ποιν Χρ ΝΗ σελ. 132 κ.ά.). Περαιτέρω εκ της διατάξεως του άρθρου 474 παρ. 2 ιδίου Κώδικος προκύπτει, ότι εκείνος που ασκεί το ένδικον μέσον οφείλει να αναφέρη εις την έκθεσιν ασκήσεως αυτού, τον λόγον που δικαιολογή την εκπρόθεσμον άσκησίν του, δηλαδή τα περιστατικά της ανωτέρας βίας ή του ανυπερβλήτου κωλύματος, από τα οποία παρημποδίσθη εις την εμπρόθεσμον άσκησίν του, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα, τα οποία αποδεικνύουν την βασιμότητά των, άλλως το ένδικον μέσον απορρίπτεται ως απαράδεκτον (Α.Π. 495/2007 ενθ'ανωτ. κ.ά.).
Εις την προκειμένην περίπτωσιν η προσβληθείσα απόφασις του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που εξεδόθη με παρόντα τον κατηγορούμενον, κατεχωρίσθη εις το ειδικόν βιβλίον την 16ην Μαΐου 2008. Η δε κατ'αυτής αίτησις αναιρέσεως ησκήθη την 6ην Ιουνίου 2008, ημέραν Παρασκευήν, δια δηλώσεως επιδοθείσης εις ημάς κατ'άρθρον 473 παρ. 2 Κ.Π.Δ., ήτοι μετά την πάροδον της τασσομένης υπό της διατάξεως αυτής εικοσαημέρου προθεσμίας ασκήσεώς της. Εις την σχετικήν έκθεσιν ουδείς λόγος ανωτέρας βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος αναφέρεται, που να δικαιολογή την εκπρόθεσμον άσκησίν της.
Συνεπώς η υπό κρίσιν αίτησις αναιρέσεως τυγχάνει απαράδεκτος.
Επειδή εν όψει πάντων αυτών πρέπει, κατά τα άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 Κ.Π.Δ., να κηρυχθή απαράδεκτος η προαναφερθείσα αίτησις αναιρέσεως και να καταδικασθή ο αναιρεσείων εις τα δικαστικά έξοδα εκ 220 ευρώ.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Προτείνομεν: Ι. Να κηρυχθή απαράδεκτος η από 3 Ιουνίου 2008 αίτησις αναιρέσεως του κατηγορουμένου Χ, κρατουμένου εις την Κλειστήν Φυλακήν ....., κατά της υπ'αριθμ. 2863/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών.
ΙΙ. Να καταδικασθή ο αναιρεσείων εις τα δικαστικά έξοδα εκ 220 ευρώ.
Αθήνα 25 Αυγούστου 2008
Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου
Ανδρέας Ι. Ζύγουρας
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 462 και 473 παρ. 1 ΚΠΔ, προκύπτει ότι η προθεσμία ασκήσεως του ενδίκου μέσου της αναιρέσεως κατ' αποφάσεως είναι δεκαήμερη, αρχόμενη από της εκδόσεως της αποφάσεως παρόντος του δικαιούχου, αλλιώς από της νομίμου επιδόσεώς της στο δικαιούχο σε αναίρεση και έχοντα γνωστή διαμονή στην ημεδαπή, χωρίς να αρχίζει η προθεσμία σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώρησή της στο βιβλίο καθαρογραμμένων αποφάσεων της παρ. 3 του άρθρου 473 Κ.Π.Δ. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρ 473 παρ. 2 ΚΠΔ, κατά της καταδικαστικής αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί αναίρεση από εκείνον που καταδικάσθηκε και με δήλωση που περιέχει όσα ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 474 του ίδιου κώδικα και επιδίδεται στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών, η οποία αρχίζει σύμφωνα με την παρ. 1. Τυχόν εκπρόθεσμη άσκηση του ενδίκου μέσου, τότε μόνο συγχωρείται όταν, στην κατά το άρθρο 474 ΚΠΔ συντασσόμενη έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου γίνεται επίκληση των περιστατικών, τα οποία συνιστούν την ανώτερη βία ή το ανυπέρβλητο κώλυμα που κατέστησε αδύνατη την εμπρόθεσμη άσκηση καθώς και των αποδεικνυόντων τα περιστατικά αυτά αποδεικτικών μέσων, αλλιώς η αναίρεση απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.
Στην προκείμενη περίπτωση, όπως προκύπτει από το δικόγραφο της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως, κατ' επιτρεπτή επισκόπηση αυτού για την έρευνα του παραδεκτού αυτής, ο αναιρεσείων άσκησε αυτήν με δήλωσή του που επιδόθηκε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στις 6-6-2008 (βλ. την επ' αυτού σημείωση του αρμοδίου δικαστικού επιμελητή .....). Με την ως άνω δήλωση - αίτηση ο αναιρεσείων ζητεί την αναίρεση της υπ' αριθμ. 2863/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, που εκδόθηκε, με την παρουσία του ως εκκαλούντος στις 21-11-2007, ενώ η εν λόγω απόφαση έχει καταχωριστεί καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο στις 16-5-2008 (βλ. την από 11-6-2008 σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση της αρμόδιας γραμματέα του Εφετείου Αθηνών .....). Από τα προεκτιθέμενα προκύπτει ότι ο αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως μετά την παρέλευση της νόμιμης προς τούτο προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών και συγκεκριμένα άσκησε αυτήν την εικοστήν πρώτη ημέρα από την καταχώριση της προσβαλλομένης αποφάσεως στο ειδικό βιβλίο (από 17-5-2008 έως 5-6-2008 είναι ημέρες είκοσι και η εικοστή ημέρα ήταν ημέρα Πέμπτη της εβδομάδος και εργάσιμη). Περαιτέρω, στην προαναφερόμενη έκθεση αναιρέσεως δεν αναφέρεται κάποιος λόγος ανώτερης βίας ή ανυπερβλήτου κωλύματος, που να δικαιολογεί την εκπρόθεσμη άσκησή της. Επομένως πρέπει να απορριφθεί αυτή ως απαράδεκτη (άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ). Πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως προκύπτει από την επί του φακέλου της δικογραφίας σχετική σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ειδοποιήθηκε νόμιμα ο νομίμως διορισμένος αντίκλητος του αναιρεσείοντος για να προσέλθει στο Συμβούλιο τούτο και να εκθέσει τις απόψεις του σχετικά με το παραδεκτό ή μη της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως. Τέλος, λόγω της κατά τα άνω απορρίψεως της κρινόμενης αιτήσεως αναίρεσης, ως απαράδεκτης, πρέπει να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρα 476 παρ. 1 και 583 παρ. 1 του ΚΠΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 6 Ιουνίου 2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αριθμ. 2863/2007 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 25 Φεβρουαρίου 2009. Και,
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ