Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασηςCourt decision number 1603 / 2010    (Ζ, Penal Cases)

Θέμα
Κανονισμός αρμοδιότητας.
Περίληψη:
Κανονισμός Αρμοδιότητος. Παραπέμπει στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς.
Αριθμός 1603/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποιν. Τμήμα - (Σε Συμβούλιο)

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θοεδώρα Γκοΐνη Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Βασίλειο Φράγγο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα.

Συνήλθε σε συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, περί κανονισμού αρμοδιότητας δικαστηρίου,
με εγκαλούσα την Χ συζ.Ζ, κάτοικο ... και εγκαλούμενο τον Ψ.
Η αίτηση αυτή με αριθμό και ημερομηνία 219/15-3-2010, που απευθύνεται στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 399/2010.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Νικόλαος Τσάγγας εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασίου Κανελλόπουλου με αριθμό 202/25-5-2010 στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
"Εισάγοντες την υπ'αριθμ. πρωτ. 219/15.3.2010 αίτηση του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών ( μετά της συνημμένης δικογραφίας ), με την οποία ζητεί τον, κατά τις διατάξεις των άρθρων 136 περίπτ. ε' και 137 παρ. 1γ' Κ. Πολ. Δικ., κανονισμό αρμοδιότητος κατά παραπομπή, της κατωτέρω υποθέσεως, εκθέτομεν τα εξής: Κατά τη διάταξη του άρθρου 136 περίπτωση ε' του Κ.Π.Δ., όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τ'άρθρα 122 -125 του Κ.Π.Δ., Δικαστήριο, διατάσσεται η παραπομπή της υπόθεσης από το αρμόδιο Δικαστήριο σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές. Περίπτωση τέτοιας παραπομπής συντρέχει, όχι μόνο στο στάδιο της κύριας διαδικασίας, αλλά και της προδικασίας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της δικογραφίας, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδος, με την υπ'αριθμ. 6/2010 διάταξή του, απέρριψε κατά το άρθρο 47 Κ.Π.Δ. την από 7.5.2008 έγκληση της Χ, κατά του Αντεισαγγελέως Εφετών Αθηνών Ψ για παράβαση καθήκοντος, όπως εκτιμάται από εμάς και όχι και για κατάχρηση εξουσίας, όπως αναφέρεται στη διάταξη. Κατά της διατάξεως αυτής, η εγκαλούσα άσκησε κατά το άρθρο 48 Κ.Π.Δ. την υπ'αριθμ. 10 από 10.2.2010 προσφυγή, ενώπιον του Γραμματέως του Πταισματοδικείου Αθηνών, για την εξέταση της οποίας αρμόδιος είναι ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών. Στην Εισαγγελία αυτή υπηρετεί ο μηνυόμενος ως Αντ/λεύς Εφετών. Επομένως, κατ'εφαρμογήν των διατάξεων των άρθρων 132, 134, 135, 136 περίπτ. ε' Κ.Π.Δ., πρέπει να υπάρξει κανονισμός αρμοδιότητος και να οριστεί ως αρμόδιος να αποφανθεί επί της προμνησθείσης προσφυγής, ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς, καθώς και οι δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς και των αντίστοιχων Εισαγγελιών, αν συντρέξει περαιτέρω νόμιμη περίπτωση. Κατ'ακολουθίαν των ανωτέρω, Προτείνομεν Να ορισθούν ως κατά παραπομπή αρμόδιοι α) Ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς, δια να αποφανθεί επί της υπ'αριθμ. 10/10.2.2010 προσφυγής της Ζ, συζύγου Ζ, κατοίκου ..., κατά της υπ'αριθμ. 6/2010 διατάξεως του Εισαγγελέως Πρωτοδικών Χαλκίδος, και β) οι δικαστικές αρχές του Εφετείου και Πρωτοδικείου Πειραιώς και των αντίστοιχων Εισαγγελιών, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση.
Αθήνα, Ο Αντεισαγγελεύς του Αρείου Πάγου Αναστάσιος Κανελλόπουλος"
Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 136 στοιχ.ε' του ΚΠΔ, όταν ο εγκαλών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος είναι δικαστικός λειτουργός από το βαθμό του Παρέδρου σε Πρωτοδικείο ή Εισαγγελία και άνω και υπηρετεί στο αρμόδιο, σύμφωνα με τα άρθρα 122-125 ΚΠΔ Δικαστήριο , διατάσσεται η παραπομπή του σε άλλο ισόβαθμο και ομοειδές Δικαστήριο. Από το δικαιολογητικό λόγο της διατάξεως αυτής, που είναι η εξασφάλιση της απόλυτης ανεξαρτησίας της κρίσεως του δικαστικού λειτουργού και ο αποκλεισμός κάθε υπόνοιας για μεροληψία του, οφειλομένης στο γεγονός ότι ο παθών ή ο αδικηθείς ή ο κατηγορούμενος δικαστικός λειτουργός υπηρετεί στο ίδιο Δικαστήριο, προκύπτει ότι συντρέχει περίπτωση τέτοιας παραπομπής όχι μόνο κατά το στάδιο της κυρίας διαδικασίας, αλλά και κατ' εκείνο της προδικασίας, και όταν ακόμη δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 137 παρ.1 στοιχ. γ' του ίδιου Κώδικα, την παραπομπή στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητήσει ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος ή ο πολιτικώς ενάγων, αποφασίζει δε σχετικώς, αν πρόκειται περί παραπομπής από το Δικαστήριο της περιφέρειας ενός Εφετείου σε Δικαστήριο της περιφέρειας άλλου Εφετείου, ο Άρειος Πάγος, σε Συμβούλιο, όταν δεν υπάρχει αρμοδιότητα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών ή Εφετών, εφαρμόζονται δε αναλογικά οι διατάξεις των άρθρων 132,134 και 135 εδ.1 ΚΠΔ. Στην προκειμένη περίπτωση ,από τα έγγραφα της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η Ζ υπέβαλε την από 7-5-2008 έγκληση σε βάρος του Δικαστικού Λειτουργού, Αντεισαγγελέως Εφετών Ψ, για κατάχρηση εξουσίας. Ο Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Χαλκίδος, με την υπ'αριθ.6/2010 διαταξή του, απέρριψε κατ'άρθρο 47 ΚποινΔ την άνω έγκληση. Κατά της διατάξεως αυτής η εγκαλούσα άσκησε κατ'αρθρο 48 ΚποινΔ την υπ'αριθ.10/10-2-2010 προσφυγή ενώπιον του Εισαγγελέως Εφετών Αθηνών. Ο εγκαλούμενος, όμως, υπηρετεί στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, γι'αυτό ο Εισαγγελεύς Εφετών Αθηνών με το υπ'αριθ.19/15-3-2010 έγγραφό του, ζητεί τον κανονισμό αρμοδιότητος. Κατόπιν των παραπάνω, συντρέχει περίπτωση κανονισμού αρμοδιότητος κατά παραπομπή, σύμφωνα με τα άρθρα 136 στοιχ.ε'και 137 παρ.1 στοιχ.γ' ΚποινΔ και πρέπει να ορισθεί αρμόδιος να κρίνει την άνω προσφυγή, ο Εισαγγελεύς Εφετών Πειραιώς, στον οποίο, καθώς και τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές Πειραιώς, αν συντρέξει νόμιμη περίπτωση, πρέπει να διαταχθεί η παραπομπή της υποθέσεως.
Για τους λόγους αυτούς Διατάσσει την παραπομπή της υποθέσεως στον Εισαγγελέα Εφετών Πειραιώς, ήτοι να αποφανθεί επι της υπ'αριθ.10/10-2-2010 προσφυγής της Ε συζύγου Ζ, κατά της υπ'αριθ.6/2010 διατάξεως του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Χαλκίδος, καθώς και στις άλλες Δικαστικές Αρχές του Πειραιά, αν συντρέξει περίπτωση.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου 2010.
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 6 Οκτωβρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ