Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 542 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Προθεσμία.
Περίληψη:
Απαράδεκτη αναίρεση ως εκπροθέσμως ασκηθείσα. Απορρίπτει αίτηση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 542/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΤ' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια, Ιωάννη Παπουτσή-Εισηγητή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Χρυσού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 20 Ιανουαρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος- κατηγορουμένου Χ, που δεν παρέστη στο συμβούλιο, για αναίρεση της υπ' αριθμ. 32015/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητεί τώρα την αναίρεση της απόφασης αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 30 Απριλίου 2008 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 1046/2008.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ιωάννης Χρυσός, εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ρούσσου-Εμμανουήλ Παπαδάκη με αριθμό 423/15-9-2008, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα:
Εισάγω υπό την κρίση του Συμβουλίου Σας, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 32 παρ. 1 + 4, 138 παρ. 2β, 476 παρ. 1 Κ.Π.Δ. την υπ'αρ. 58/30-4-2008 (συνταχθείσα ενώπιον του Γραμματέως του Πλημμελειοδικείου Αθηνών) αίτηση αναιρέσεως του Χ, ασκηθείσα δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθανασίου Θάνου, κατά της υπ'αρ. 32015/17-5-2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία απερρίφθη έφεσή του κατά της υπ'αρ. 9772/06 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την οποία κατεδικάσθη σε ποινή φυλακίσεως 2 ετών για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση και εκθέτω τ' ακόλουθα: Η προσβαλλομένη υπ'αρ. 32015/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία απερρίφθη έφεση του κατηγορουμένου κατά της υπ'αρ. 9772/2006 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών κατεχωρήθη εις το ειδικό βιβλίο καθαρογραφής (αρ. 473 παρ. 3α ΚΠΔ) και επεδόθη εις μεν τον αντίκλητο δικηγόρο του κατηγορουμένου, Αθανάσιο Θάνο (που είχε ορισθεί με την έκθεση εφέσεως) την 14-1-2008 εις δε τον κατηγορούμενο την 1-4-2008 με επίδοση εις την σύνοικο ενήλικο και υγιή Α. Κατά συνέπεια η 10ήμερος προθεσμία ασκήσεως αναιρέσεως (αρ. 473 παρ. 1 ΚΠΔ) έληξε την 11-4-2008, ο δε κατηγορούμενος άσκησε την σχετική αίτηση την 30-4-2008 ήτοι εκπροθέσμως χωρίς να αναφέρει εις την σχετική αίτηση λόγους εκπροθέσμου ασκήσεως. Επειδή κατά την διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ όταν το ένδικο μέσο ασκήθηκε από πρόσωπο που δεν είχε το δικαίωμα ή εναντίον αποφάσεως ή βουλεύματος για τα οποία δεν προβλέπεται ή όταν ασκήθηκε εκπρόθεσμα ή χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις που ορίζονται από τον νόμο για την άσκησή του ... το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο (ως συμβούλιο) που είναι αρμόδιο να κρίνει σχετικά ύστερα από πρόταση του Εισαγγελέα και αφού ακούσει τους διαδίκους που εμφανισθούν κηρύσσει απαράδεκτο το ένδικο μέσο και διατάσσει την εκτέλεση της αποφάσεως ή του βουλεύματος που έχει προσβληθεί και την καταδίκη στα έξοδα εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο θα πρέπει η υπό κρίση αίτηση αναιρέσεως να απορριφθεί ως εκπρόθεσμη και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος.
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω Ι) Να κηρυχθεί απαράδεκτη η υπ'αρ. 58/30-4-2008 αίτηση αναιρέσεως (συνταχθείσα ενώπιον του Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών) του Χ, (ασκηθείσα δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου Αθανασίου Θάνου), κατά της υπ'αρ. 32015/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.
ΙΙ) Να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα σε βάρος του αναιρεσείοντος.
Αθήνα 27 Ιουνίου 2008
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ι.- Από τις διατάξεις των άρθρων 507 παρ. 1 και 473 παρ. 1 και 3 του Κ.Π.Δ., όπως η παρ. 1 του τελευταίου αντικαταστάθηκε με άρθ. 6 παρ. 6 του Ν. 1653/1986 και η παρ. 3 αυτού προστέθηκε με το άρθ. 9 του Ν. 968/1979, προκύπτει ότι η προθεσμία για την άσκηση αναίρεσης είναι δέκα ημέρες, και αν η δημοσίευση της προσβαλλόμενης απόφασης έγινε με παρόντα τον κατηγορούμενο, αρχίζει από τότε που η τελεσίδικη απόφαση καταχωρίστηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο, το οποίο τηρείται για το σκοπό αυτό από τη γραμματέα του ποινικού δικαστηρίου, αν δε η δημοσίευση αυτής έγινε με απόντα τον κατηγορούμενο (αρχίζει), από τότε που θα επιδοθεί σ' αυτόν η καταχωρισμένη στο ειδικό βιβλίο τελεσίδικη απόφαση. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την περιεχόμενη στην αρχή της προσβαλλόμενης απόφασης, με χρονολογία 18-7-2007, σχετική υπηρεσιακή βεβαίωση του αρμόδιου γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών, η προσβαλλόμενη με την ειδική αίτηση αναίρεσης υπ' αρ. 32015/2007 απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που δίκασε κατ' έφεση και απέρριψε ως ανυποστήρικτη την υπ' αρ. 1109/1-2-2006 έφεση του αναιρεσείοντος κατηγορουμένου κατά της υπ' αρ. 9772/1-2-2006 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, καταχωρίστηκε καθαρογραμμένη στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 473 παρ.3 του Κ.Π.Δ, στις 18-7-2007. Στη συνέχεια, η απόφαση αυτή επιδόθηκε στον αναιρεσείοντα στις 1-4-2008 και στον αντίκλητο δικηγόρο του στις 14-1-2008, η δε κρινόμενη αναίρεση ασκήθηκε ενώπιον του γραμματέα του Πλημμελειοδικείου Αθηνών στις 30-4-2008. Έτσι, όμως, αυτή ασκήθηκε μετά την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας των δέκα ημερών από της, κατά τα άνω, κοινοποιήσεως της προσβαλλομένης, μετά την προηγηθείσα καταχώρισή της στο ειδικό βιβλίο και για το λόγο αυτό είναι εκπρόθεσμη. Ενόψει αυτών και με δεδομένο ότι ο αναιρεσείων δεν επικαλείται οποιοδήποτε λόγο για να δικαιολογήσει την εκπρόθεσμη άσκησή της, αυτή είναι απαράδεκτη και πρέπει, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 του Κ.Π.Δ, να απορριφθεί και να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα, σύμφωνα με την τελευταία διάταξη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αρ. 58/30-4-2008 αίτηση του Χ για αναίρεση της υπ' αρ. 32015/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, εκ διακοσίων είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Φεβρουαρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 24 Φεβρουαρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή