Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 1904 / 2009    (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Νόμου εφαρμογή και ερμηνεία, Παύση οριστική ποινικής διώξεως, Εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Σωματική βλάβη απλή.
Περίληψη:
Αναίρεση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Λόγος αναιρέσεως: Εσφαλμένη εφαρμογή και ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Δέχεται αίτηση. Αναιρεί.
Αριθμός 1.904/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΣΤ' Ποινικό Τμήμα -----
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Εμμανουήλ Καλούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Αιμιλία Λίτινα, Ανδρέα Τσόλια - Εισηγητή, Ιωάννη Παπουτσή και Ανδρέα Δουλγεράκη, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 3 Φεβρουαρίου 2009, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου Παναγιώτη Νικολούδη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου) και της Γραμματέως Πελαγίας Λόζιου, για να δικάσει την αίτηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου περί αναιρέσεως της με αριθμό 2.450/2007 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών.
Με κατηγορούμενους τους: 1) Χ1, 2) Χ2, 3) Χ3, 4) Χ4, 5)Χ5, 6) Χ6 και 7) Χ7, που δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο. Με πολιτικώς ενάγοντες τους: 1) Ψ1, 2) ...., 3) Ψ2, 4) ..., 5) ..., που δεν παραστάσθηκαν στο ακροατήριο.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θηβών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή και ο αναιρεσείων Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητά τώρα την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην με αριθμό 19/2.4.2008 έκθεση αναιρέσεως, η οποία συντάχθηκε ενώπιον του Γραμματέως του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου Γεωργίου Σωφρονιάδη και καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 610/2008.

Αφού άκουσε
Τον Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, που ζήτησε να γίνει δεκτή η έκθεση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, κατά το άρθρο 308 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα όποιος με πρόθεση προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών ετών. Αν η κάκωση ή η βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά τιμωρείται με φυλάκιση το πολύ έξι μηνών ή με χρηματική ποινή. Και αν είναι ασήμαντη, τιμωρείται με κράτηση ή πρόστιμο. Από τη ως άνω διάταξη συνάγεται ότι η απλή σωματική βλάβη διαβαθμίζεται ανάλογα με τη σπουδαιότητα της σε απλή, σε εντελώς ελαφρά, η οποία χωρίς να είναι εντελώς επουσιώδης έχει όλως επιπόλαιες συνέπειες για τον παθόντα και σε ασήμαντη, η οποία είναι εκείνη που έχει ήπιες συνέπειες. Εξ άλλου, σύμφωνα με το άρθρο 510 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως συνιστά και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως, εσφαλμένη δε ερμηνεία υπάρχει, όταν το δικαστήριο αποδίδει σε αυτή διαφορετική έννοια από εκείνη που πράγματι έχει, ενώ εσφαλμένη εφαρμογή υφίσταται όταν τούτο δεν υπήγαγε τα πραγματικά περιστατικά, που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν, στην εφαρμοσθείσα διάταξη, αλλά και όταν η διάταξη αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου για τον λόγο ότι έχουν εμφιλοχωρήσει στο πόρισμα της αποφάσεως που περιλαμβάνεται στο συνδυασμό του διατακτικού προς το σκεπτικό και ανάγεται στα στοιχεία και την ταυτότητα του εγκλήματος, ασάφειες, αντιφάσεις ή λογικά κενά, με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος από τον Άρειο Πάγο ως προς την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου, οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσεως.
Εν προκειμένω, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, αναφορικά με τους αναιρεσίβλητους Χ1, Χ2, Χ3, Χ4, Χ5, Χ6 και Χ7, κατηγορούμενους για απλή σωματική βλάβη από κοινού και κατά μόνας κατά συρροή, ηθική αυτουργία σε απλή σωματική βλάβη κατά συρροή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού, δέχθηκε με την 2450/2007 απόφαση του ότι οι αποδιδόμενες σ' αυτούς σωματικές βλάβες είναι εντελώς ελαφρές και η φθορά ξένης ιδιοκτησίας ευτελούς αξίας, έπαυσε την ποινική δίωξη κατά των κατηγορουμένων υφ' όρον κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Νόμου 3346/2005. Προκειμένου να καταλήξει στην κρίση του αυτή το Δικαστήριο της ουσίας, αναφορικά προς την πράξη της απλής σωματικής βλάβης και της ηθικής σ' αυτήν αυτουργίας, δέχθηκε ότι από τα μνημονευόμενα σε αυτήν κατ' είδος αποδεικτικά μέσα, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: "...κατά το ανωτέρω επεισόδιο, ο Ψ1 υπέστη κάκωση δεξιού ώμου, εκδορά δεξιάς ωμικής χώρας και δεξιάς άκρας χειρός, αριστερού γόνατος, η δε σωματική βλάβη είναι εντελώς ελαφρά. Εντελώς ελαφρές είναι και οι σωματικές βλάβες των λοιπών εγκαλούντων, αφού τελικά αυτοί δεν χρειάστηκε να επισκεφτούν γιατρό. Ειδικότερα, όσον αφορά τον Ψ2, όπως προκύπτει από την από 15.10.2004 ιατρική γνωμάτευση, ευρέθη πάσχων από εκφυλιστική σπονδυλαρθρίτιδα, δηλαδή χρόνια πάθηση... Κατόπιν των ανωτέρω, και αφού γίνει επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας σε εντελώς ελαφρά σωματική βλάβη, θα πρέπει να παύσει υφ' όρον η ποινική δίωξη κατά των κατηγορουμένων κατ' εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 3346/2005". Έτσι που έκρινε το Δικαστήριο, στέρησε την απόφαση του της νόμιμης βάσεως, διότι περιέχει σ' αυτήν ασάφειες και αντιφάσεις σχετικά με το είδος της σωματικής κακώσεως και βλάβης της υγείας που γίνεται δεκτόν ότι προξενήθησαν στους παθόντες, με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος ως προς την ορθή ή μη εφαρμογή των ουσιαστικών διατάξεων του άρθρου 308 παρ. 1 και του άρθρου 31 του ν. 3346/2005, αφού δεν διαλαμβάνονται στην απόφαση πραγματικά περιστατικά, που να ανάγονται στις συνέπειες που είχαν για τους παθόντες οι σωματικές κακώσεις, δηλαδή αν οι συνέπειες ήταν όλως επιπόλαιες ή εντελώς ήπιες για να μπορεί να κριθεί το είδος τους. Επομένως, ο σχετικός, από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε' του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, λόγος αναιρέσεως του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου είναι ουσιαστικά βάσιμος. Μετά από αυτά, πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, ως προς τη διάταξη με την οποία έπαυσε υφ' όρον την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά των ανωτέρω κατηγορουμένων για το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης και για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή και να παραπεμφθεί η υπόθεση, κατά το μέρος αυτό, για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο που την εξέδωσε, που θα συγκροτηθεί από άλλο δικαστή, εκτός από εκείνον που δίκασε προηγουμένως (άρθρο 519 Κ.Π.Δ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Αναιρεί την 2.450/2007 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θηβών, ως προς τη διάταξη με την οποία έπαυσε υφ' όρον την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά των κατηγορουμένων για το αδίκημα της απλής σωματικής βλάβης και το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή. Και
Παραπέμπει την υπόθεση, κατά το προαναφερόμενο μέρος, για νέα συζήτηση στο ίδιο Δικαστήριο, το οποίο θα συγκροτηθεί από άλλο δικαστή, εκτός από εκείνο που δίκασε προηγουμένως.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 16 Ιουνίου 2009. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριό του, στις 7 Οκτωβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή