Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 1596 / 2010    (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος, Αναβολής αίτημα.
Περίληψη:
Αίτηση αναιρέσεως και πρόσθετος λόγος κατά καταδικαστικής αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου (πλημμελημάτων) μη εκπροσώπηση εμφανισθέντος χωρίς συνήγορο αναιρεσείοντος που κλητεύθηκε νόμιμα. Απόρριψη αιτήματος για αναβολή της συζητήσεως της αιτήσεως αναίρεσης λόγω αποχής του πληρεξούσιου του δικηγόρου. Απόρριψη του αιτήματος αναβολής λόγω μη συνδρομής ιδιαίτερα εξαιρετικής περίπτωσης. Απόρριψη αιτήσεως αναιρέσεως ως ανυποστήρικτη.
Αριθμός 1596/2010

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ' Ποιν. Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Θεοδώρα Γκοΐνη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνο Φράγκο, Ιωάννη Παπαδόπουλο, Ιωάννη Γιαννακόπουλο και Ανδρέα Ξένο-Εισηγητή, Αρεοπαγίτες.

ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 22 Σεπτεμβρίου 2010, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Νικόλαου Τσάγγα (κωλυομένου του Εισαγγελέως) και του Γραμματέως Χρήστου Πήτα, για να δικάσει την αίτηση
του αναιρεσείοντος - κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο ακροατήριο, για αναίρεση της 1418/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.
Με πολιτικώς ενάγοντες τους:1)Ψ1, κάτοικο ... και 2)Ψ2, κάτοικο ..., που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Κωνσταντίνο Λαμπράκη.
Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος, ζητάει την αναίρεση της αποφάσεως αυτής για τους λόγους που αναφέρονται στην από 8 Απριλίου 2010 αίτησή του, που καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με αριθμό 1152/2010.
Α φ ο ύ ά κ ο υ σ ε Toν πληρεξούσιο δικηγόρο των πολιτικώς εναγόντων που ζήτησε όσα αναφέρονται στα σχετικά πρακτικά και τον Αντεισαγγελέα που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση .

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 515 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ. με αίτηση ενός από του διαδίκους ή τον Εισαγγελέα μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις να αναβάλει για μια μόνο φορά τη συζήτηση σε ρητή δικάσιμο. Περαιτέρω από το συνδυασμό των άρθρων 96, 42 παρ.2, 474 παρ.1, 465, 513 παρ.1 και 3 και 514 Κ.Ποιν.Δ προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως με συνήγορο, ο οποίος μπορεί να διοριστεί και με απλή έγγραφη δήλωση του διαδίκου του οποίου η υπογραφή βεβαιώνεται και από δικηγόρο. Ο άνω διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση αν η πληρεξουσιότητα δεν παρεσχέθη για ορισμένες μόνο από αυτές. Αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων δεν παρασταθεί με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από συνήγορο νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο θεωρείται μη εμφανιζόμενος και η αίτησή του απορρίπτεται, εφόσον αυτός κλητεύθηκε νομίμως και εμπροθέσμως.
Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων άσκησε την κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Γραμματέα του Ποινικού Τμήματος του Εφετείου Αθηνών και συντάχθηκε γι'αυτήν η υπ'αριθμό ... έκθεση του ανωτέρω Γραμματέα. Κατά την ορισθείσα, προς συζήτηση της άνω αιτήσεως αναιρέσεως και του από 14-10-2010 κατατεθέντος στη Γραμματέα Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προσθέτου λόγου αναιρέσεως, δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης ο παρευρισκόμενος στο ακροατήριο αιτών δεν συμπαραστάθηκε με πληρεξούσιο δικηγόρο ούτε εκπροσωπήθηκε από εξουσιοδοτημένο να τον εκπροσωπήσει συνήγορο. Η εμφανισθείσα στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου δικηγόρος υπέβαλε ως άγγελος αίτημα για αναβολή συζητήσεως της υποθέσεως για τον λόγο ότι ο πληρεξούσιος δικηγόρος του αναιρεσείοντος ... που είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου απέχει από τα καθήκοντά του από 20 Σεπτεμβρίου μέχρι και 22 Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους σύμφωνα με όσα απεφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου κατά τη συνεδρίαση του στις 14-9-2010. Η ίδια άνω δικηγόρος παρέδωσε και έγγραφο με την αίτηση αναβολής της δίκης, του εν λόγω δικηγόρου ως πληρεξουσίου δικηγόρου του αναιρεσείοντος καθώς και έγγραφη από 14-9-2006 ανακοίνωση του δικηγορικού Συλλόγου Ναυπλίου για την αποχή των δικηγόρων μελών του άνω δικηγορικού Συλλόγου για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, το οποίο και αναγνώσθηκε. Στο σημείο αυτό διαπιστώθηκε από το Δικαστήριο ότι ο παραπάνω δικηγόρος δεν ζήτησε άδεια από τον δικηγορικό Σύλλογο Ναυπλίου να του επιστρέψει να παραστεί κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως αναιρέσεως όπως συμβαίνει σε παρόμοιες υποθέσεις όπως η προκειμένη για την οποία ανακύπτει κίνδυνος παραγραφής αφού από τις 25-10-2002 κατά την οποία φέρονται ότι έχουν τελεσθεί επι μέρους από τις αξιόποινες πλημμεληματικού χαρακτήρα πράξεις της ψευδούς καταμηνύσεως και της συκοφαντικής δυσφημήσεως από τον ήδη αναιρεσείοντα έχει παρέλθει ήδη μέχρι την ημερομηνία συζητήσεως της αιτήσεως αναιρέσεως χρονικό διάστημα 7 ετών δέκα μηνών και 27 ημερών. Εν συνεχεία το παρόν δικαστήριο αφού άκουσε τον Εισαγγελέα που πρότεινε να γίνει δεκτό αυτό και μετά από μυστική διάσκεψη απέρριψε το ανωτέρω αίτημα διότι δεν συνέτρεχε ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση να αναβληθεί η συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως σε άλλη ρητή δικάσιμο. Ακολούθως το δικαστήριο διέκοψε τη συζήτηση της υποθέσεως για δέκα λεπτά προκειμένου να αναζητηθεί από την πλευρά του αιτούντος έτερος δικηγόρος για να παραστεί κατά τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως όπως υπέδειξε η Πρόεδρος του Δικαστηρίου τόσο στην δικηγόρο που υπέβαλε το αίτημα της αναβολής όσο και στον παρευρισκόμενο στο ακροατήριο αναιρεσείοντα.
Όταν μετά την παρέλευση του διαστήματος διακοπής συνεχίσθηκε η διαδικασία ο αναιρεσείων εδήλωσε ότι δεν ανεύρε άλλον δικηγόρο ούτε θέλει άλλον δικηγόρο να τον εκπροσωπήσει εκτός από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του που απέχει από τα καθήκοντά του και επέμεινε στο αίτημα για αναβολή της δίκης.
Κατόπιν αυτών και αφού από την Πρόεδρο του Δικαστηρίου δόθηκε ο λόγος στον Εισαγγελέα να προτείνει αν συντρέχει περίπτωση ανακλήσεως της αποφάσεως περί απορρίψεως του αιτήματος αναβολής και από τον Εισαγγελέα προτάθηκε μετά από ανάκληση της άνω αποφάσεως να αναβληθεί η υπόθεση και σε περίπτωση μη ανακλήσεως της να απορριφθεί η αίτηση το Δικαστήριο μετά από μυστική διάσκεψη επι της έδρας έκρινε ότι δεν συντρέχει περίπτωση ανακλήσεως της παραπάνω αποφάσεως του και ομοφώνως αποφάσισε την πρόοδο της δίκης και τη συζήτηση της κρινόμενης αιτήσεως.
Όπως προκύπτει από το από ... αποδεικτική επιδόσεως της επιμελήτριας Δικαστηρίων ..., ο αναιρεσείων κλητεύθηκε από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την επίδοση σ'αυτόν της από 3-9-2010 υπ'αριθμ.... κλήσεως, νόμιμα και εμπρόθεσμα κατά συνεκτίμηση της προθεσμίας λόγω του κινδύνου παραγραφής (αρθρ.169 Κ.Ποιν.Δ.) προκειμένου να παραστεί κατά τη συζήτηση της περί αναιρέσεως αιτήσεως του κατά τη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της παρούσης.
Εφόσον ο αναιρεσείων κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα και δεν παρέστη κατά τη συζήτηση μετά ή δια πληρεξουσίου δικηγόρου θεωρείται ότι δεν εμφανίσθηκε καθόλου και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί η κρινόμενη αίτηση αναιρέσεως σύμφωνα με το άρθρο 514 Κ.Ποιν.Δ. Ακόμη ο αναιρεσείων πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ.1 Κ.Ποιν.Δ.) και στη δικαστική δαπάνη των παραστάντων πολιτικώς εναγόντων (άρθρα 176, 183 Κ.Πολ.Δικ.).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την από 8 Απριλίου 2010 αίτηση του Χ για αναίρεση της 1418/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών (Πλημμελημάτων) μετά του προσθέτου λόγου αναίρεσης.

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ και στην δικαστική δαπάνη των παραστάντων πολιτικώς εναγόντων Ψ1 και Ψ2 που ανέρχεται σε πεντακόσια (500) Ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2010.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 6 Οκτωβρίου 2010.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή