Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 2179 / 2009    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Αναιρέσεως απαράδεκτο, Αποφάσεως διόρθωση.
Περίληψη:
Αναίρεση κατά διορθωτικού βουλεύματος. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη, διότι δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2179/2009

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ε' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Δημάδη και Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά - Εισηγήτρια, Αρεοπαγίτες.
Με την παρουσία και του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημητρίου-Πριάμου Λεκκού (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη.

Συνήλθε σε Συμβούλιο στο Κατάστημά του στις 16 Οκτωβρίου 2009, προκειμένου να αποφανθεί για την αίτηση του αναιρεσείοντος-κατηγορουμένου Χ, κατοίκου ..., που δεν παρέστη στο Συμβούλιο, περί αναιρέσεως του υπ' αριθμ. 96/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς.

Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιώς, με το ως άνω βούλευμά του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτό, και ο αναιρεσείων-κατηγορούμενος ζητεί τώρα την αναίρεση του βουλεύματος τούτου, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21 Απριλίου 2009 αίτησή του, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 689/2009.
Έπειτα ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός εισήγαγε για κρίση στο Συμβούλιο τη σχετική δικογραφία με την πρόταση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γεωργίου Παντελή με αριθμό 287/17-9-2009, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα: Εισάγω στο Δικαστήριό Σας, σύμφωνα με το άρθρο 485 παρ. 1 ΚΠΔ, την με αριθμό 5/21-4-2009 αίτηση αναίρεσης του Χ, κατοίκου ..., οδός ... αρ. ..., την οποία άσκησε αυτοπροσώπως και στρέφεται κατά του με αριθμό 96/2009 διορθωτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς και εκθέτω τα ακόλουθα:
Ι. Η απόφαση με την οποία το δικαστήριο διατάσσει είτε αυτεπαγγέλτως, είτε με αίτηση του Εισαγγελέα ή ενός των διαδίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 ΚΠΔ για διόρθωση ή τη συμπλήρωση προηγουμένης απόφασής του καθώς και η απορρίπτουσα τέτοια αίτηση για διόρθωση ή συμπλήρωση προηγούμενης απόφασης, δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση, ως μη υπαγομένη σε καμία από τις κατηγορίες των αποφάσεων κατά των οποίων επιτρέπεται αίτηση αναίρεσης, αλλά ενσωματώνεται σ'αυτή που διορθώνει ή συμπληρώνει και συμπροσβάλλεται μ'αυτήν (ΑΠ 1137/02, 988/2002).
Η διάταξη αυτή του άρθρου 145 ΚΠΔ, εφαρμόζεται και για τα βουλεύματα, αφού τα βουλεύματα είναι οι αποφάσεις των συμβουλίων σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 1 ΚΠΔ (ΑΠ 2114/2004). Ως εκ τούτου και για την ταυτότητα του νομικού λόγου, βούλευμα συμπληρωματικό ή διορθωτικό δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση αλλά συμπροσβάλλεται με αυτό που συμπληρώνει ή διορθώνει.
ΙΙ. Στην προκείμενη περίπτωση ο αναιρεσείων με το με αριθμό 61/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου (Πλημμελημάτων) Αθηνών για παράβαση του Ν. 3213/2003 (παράλειψη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης). Το βούλευμα αυτό διορθώθηκε με το με αριθμό 96/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς ως προς την εσφαλμένη αναγραφή του επιθέτου του αναιρεσείοντος αντί Χ-1 στο ορθό Χ. Κατά του τελευταίου αυτού και μόνο διορθωτικού βουλεύματος άσκησε ο ανωτέρω την υπό κρίση αίτηση αναίρεσης.
ΙΙΙ. Όπως όμως προαναφέρθηκε, το βούλευμα αυτό δεν προσβάλλεται με το ένδικο μέσο αυτοτελώς και ως εκ τούτου η κρινομένη κατ'αυτού αίτηση αναίρεσης πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 ΚΠΔ και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα (583 παρ. 1 ΚΠΔ).
Για τους λόγους αυτούς
Π ρ ο τ ε ί ν ω: Ι. Να κηρυχθεί απαράδεκτη, η με αριθμό 5/21-4-2009 αίτηση αναίρεσης του Χ κατά του με αριθμό 96/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς και
ΙΙ. Να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα.
Αθήνα 19 Ιουνίου 2009
Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου
Γεώργιος Π. Παντελής"
Αφού άκουσε τον Αντεισαγγελέα, που αναφέρθηκε στην παραπάνω εισαγγελική πρόταση και έπειτα αποχώρησε, και αφού διαπιστώθηκε από την επί του φακέλου της δικογραφίας σημείωση του Γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ότι ειδοποιήθηκε, νομίμως και εμπροθέσμως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 476 παρ. 1 ΚΠΔ, ο αντίκλητος του αναιρεσείοντος,

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Επειδή η απόφαση με την οποία το Δικαστήριο διατάσσει είτε αυτεπαγγέλτως είτε με αίτηση ενός των διαδίκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 145 του ΚΠΔ, τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση προηγούμενης απόφασής του καθώς και η απορρίπτουσα τέτοια αίτηση για διόρθωση ή συμπλήρωση προηγούμενης απόφασης, δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση, ως μη υπαγόμενη σε καμία από τις κατηγορίες των αποφάσεων κατά των οποίων επιτρέπεται αίτηση αναίρεσης. Επομένως, αν με την κατ' άρθρο 145 του ΚΠΔ εκδοθείσα απόφαση διατάχθηκε η διόρθωση ή η συμπλήρωση άλλης, τότε η απόφαση αυτή ενσωματώνεται με την διορθωθείσα ή συμπληρωθείσα και αποτελεί ένα όλο με αυτή, υπόκειται δε σε αναίρεση μόνο μαζί με την απόφαση που διορθώθηκε ή συμπληρώθηκε, υπό την προϋπόθεση ότι η τελευταία δύναται να προσβληθεί με το ένδικο μέσο της αναίρεσης. Η διάταξη αυτή του άρθρου 145 του ΚΠΔ, εφαρμόζεται και για τα βουλεύματα, τα οποία είναι αποφάσεις των Δικαστικών Συμβουλίων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 138 παρ. 1 του ΚΠΔ.
Στην προκειμένη περίπτωση ο αναιρεσείων με το υπ'αριθμ. 61/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς παραπέμφθηκε στο ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Πλημ/των Αθηνών για παράβαση του Ν. 3213/2003 (παράλειψη υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης). Το βούλευμα αυτό διορθώθηκε με το υπ' αριθμ. 96/2009 βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς ως προς την εσφαλμένη αναγραφή του επωνύμου του αναιρεσείοντος από Χ-1 στο ορθό Χ. Κατά του τελευταίου αυτού και μόνο διορθωτικού βουλεύματος άσκησε ο ανωτέρω την υπό κρίση αίτηση αναίρεσης.
Όπως όμως προαναφέρθηκε, το βούλευμα αυτό, ως διορθωτικό-συμπληρωματικό, δεν υπόκειται αυτοτελώς σε αναίρεση, και συνεπώς η κρινομένη κατ' αυτού αίτηση αναίρεσης του Χ, ο οποίος ειδοποιήθηκε μέσω του αντικλήτου δικηγόρου του για να προσέλθει στο Συμβούλιο και να εκθέσει τις απόψεις του (άρθρο 476 παρ.1 του ΚΠΔ), πρέπει να απορριφθεί, ως απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 476 παρ. 1 του ΚΠΔ, και να επιβληθούν σε βάρος του τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. ΚΠΔ)

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την υπ' αριθμ. 5/21/4/2009 αίτηση αναίρεσης του Χ κατά του υπ' αριθμ. 96/2009 βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιώς. Και

Καταδικάζει τον αναιρεσείοντα στα δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 3 Νοεμβρίου 2009. Και
Εκδόθηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2009.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή