Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

<< Επιστροφή

Απόφαση 2291 / 2008    (Ε, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Θέμα
Ερημοδικία αναιρεσείοντος.
Περίληψη:
Απόρριψη αναίρεσης ως ανυποστήρικτης εκ της ερημοδικίας του αναιρεσείοντος.
ΑΡΙΘΜΟΣ 2291/2008

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
E' ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Κωνσταντίνο Κούκλη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Βασίλειο Λυκούδη, Ελευθέριο Νικολόπουλο - Εισηγητή, Αναστάσιο Λιανό και Βιολέττα Κυτέα, Αρεοπαγίτες.

Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 24 Οκτωβρίου 2008, με την παρουσία του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη (γιατί κωλύεται ο Εισαγγελέας) και της Γραμματέως Ευδοκίας Φραγκίδη, για να δικάσει την αίτηση των αναιρεσειόντων - κατηγορουμένων: 1. Χ, 2. Ψ και 3. Ζ, που δεν παραστάθηκαν στο ακροατήριο, περί αναιρέσεως της 3888/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, με την ως άνω απόφασή του διέταξε όσα λεπτομερώς αναφέρονται σ' αυτή, και οι αναιρεσείοντες - κατηγορούμενοι ζητούν την αναίρεση αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 2 Μαΐου 2008 αίτησή τους αναιρέσεως, η οποία καταχωρίστηκε στο οικείο πινάκιο με τον αριθμό 916/2008.

Αφού άκουσε Τον Αντεισαγγελέα, που πρότεινε να απορριφθεί ως ανυποστήρικτη η προκείμενη αίτηση αναίρεσης.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
1.- Κατά το άρθρο 515 παρ. 1 του ΚΠΔ, με αίτηση ενός από τους διαδίκους ή του εισαγγελέα μπορεί το δικαστήριο του Αρείου Πάγου σε ιδιαιτέρως εξαιρετικές περιπτώσεις να αναβάλει για μια μόνο φορά τη συζήτηση της υποθέσεως σε ρητή δικάσιμο. Στην προκειμένη περίπτωση, κατά την ενώπιον του δικαστηρίου εκφώνηση της υποθέσεως, ουδείς από τους αναιρεσείοντες εμφανίσθηκε και ο Πρόεδρος του δικαστηρίου ανέγνωσε το υπό ημερομηνία 24-10-2008 έγγραφο της αναιρεσείουσας Χ το οποίο απεστέλει με ΦΑΞ στη γραμματεία του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου. Με το έγγραφο αυτό και κατά το περιεχόμενό του, η άνω αναιρεσείουσα επικαλούμενη πρόσκαιρη οικονομική αδυναμία να διορίσει δικηγόρο να την εκπροσωπήσει, ζητεί την αναβολής της δίκης. Ο ως άνω επικαλούμενος λόγος, δεν συνιστά εξαιρετική περίπτωση που να δικαιολογεί στην προκείμενη περίπτωση την αναβολή εκδικάσεως της υποθέσεως, συνεκτιμωμένου ότι από την επίδοση της προς εμφάνιση κλήσης προς αυτήν (3-7-2008) και μέχρι τη σημερινή δικάσιμο για την εκδίκαση της υποθέσεως, και αν ακόμη οι επικαλούμενοι λόγοι οικονομικής αδυναμίας είναι βάσιμοι, η αναιρεσείουσα είχε επαρκή χρόνο να ζητήσει τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου κατά την από τον νόμο προβλεπόμενη διαδικασία.
Συνεπώς, το αίτημα αναβολής της δίκης είναι αβάσιμο και απορριπτέο. 2.- Κατά το άρθρο 513 παρ. 1 εδ. γ' Κ.Ποιν.Δ., ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κλητεύει τον αναιρεσείοντα και τους λοιπούς διαδίκους στο ακροατήριο του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Η κλήση αυτή γίνεται με επίδοση σύμφωνα με τα άρθρα 155-161 και μέσα στην προθεσμία του άρθρου 166. του ίδιου Κώδικα. Κατά το άρθρο 514 εδ. α' του ίδιου Κώδικα, εάν ο αιτών την αναίρεση δεν εμφανισθεί, η αίτησή του απορρίπτεται. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά επιδόσεως του Αστυφ. ... του Α.Τ Σταυρού, υπό ημερομηνία α) 3-7-2008 για την αναιρεσείουσα Χ β) 3-7-2008 για τον αναιρεσείοντα Ψ και γ) 19-6-2008 για τον αναιρεσείοντα Ζ, όλοι οι αναιρεσείοντες κλητεύθηκαν νομότυπα και εμπρόθεσμα από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να εμφανισθούν στη συνεδρίαση που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής. Πλην, οι παραπάνω αναιρεσείοντες δεν εμφανίσθηκαν κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο και κατά την εκφώνηση της υπόθεσης ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου. Κατά συνέπεια, η ένδικη αίτηση αναιρέσεως, κοινή για τους τρείς αναιρεσείοντες, πρέπει να απορριφθεί και να επιβληθούν σε αυτούς τα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την υπ' αριθμ.30/2-5-2008 αίτηση των αναιρεσειόντων α) Χ β) Ψ και γ) Ζ, για αναίρεση της υπ' αριθμ.3.888/2007 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Και.
Καταδικάζει τους αναιρεσείοντες στα δικαστικά έξοδα τα οποία ανέρχονται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ (για τον καθένα).

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου 2008. Και
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 30 Οκτωβρίου 2008.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

<< Επιστροφή