Αυτόματη μετάφραση - Automatic translation (Google translate)

Σύνδεσμος απόφασης


<< Επιστροφή

Απόφαση 9 / 2016    (Νόμου 3068)


Αριθμός απόφασης 9/2016

ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν. 3068/2002
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Συγκροτήθηκε από τους: Ευφημία Λαμπροπούλου, Aντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου (αναπληρώτρια της Προέδρου του Αρείου Πάγου Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου σύμφωνα με τη 207/2015 πράξη της), Βασίλειο Πέππα εισηγητή-αναπληρωματικό μέλος (λόγω κωλύματος του πρώτου τακτικού μέλους Κωνσταντίνου Τσόλα) και Χρήστο Βρυνιώτη, τακτικό μέλος, Aρεοπαγίτες.
Συνήλθε με την παρουσία και της γραμματέως Ελένης Τσιουρή στις 9 Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30', στο μέγαρο του Αρείου Πάγου και στο γραφείο της προέδρου του για να αποφασίσει επί της από 7-3-2014 αίτησης της Γ. Κ. του Α., κατοίκου ..., κατά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Πύλης" (ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π.) που εδρεύει στη ... και εκπροσωπείται νόμιμα.
Αφού έλαβε υπόψη:
1) την πιο πάνω αίτηση που κατατέθηκε νόμιμα στη γραμματεία του Αρείου Πάγου, με την οποία η αιτούσα επικαλείται τη μη συμμόρφωση του καθ' ου προς την 45/2013 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, 2) το 13/2014 πρακτικό του συμβουλίου τούτου, 3) το 591/20-6-2014 έγγραφο του Δήμου Πύλης, 4) το 27/2014 πρακτικό-απόφαση του συμβουλίου τούτου, 5) το 703/6-2-2015 έγγραφο του καθ' ου και 6) την 6/2015 απόφαση του προέδρου του καθ' ου.

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
O ν. 3068/2002 ορίζει στο άρθρο 1 εδ. α' και β' αυτού ότι: "Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει". Περαιτέρω από τις διατάξεις των άρθρων 3 του ν. 3068/2002 και 3 του π.δ. 61/2004 προβλέπεται διαδικασία προσκλήσεως του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση και κύρωσης για τη μη συμμόρφωση.
Στην προκείμενη περίπτωση από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτουν τα εξής: Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα ζήτησε να συμμορφωθεί το καθ' ου νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Πύλης" προς την 45/2013 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι αυτή συνδέεται με το καθ' ου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και υποχρεώθηκε το τελευταίο να αποδέχεται τις υπηρεσίες της σύμφωνα με τη σύμβαση αυτή. Το συμβούλιο τούτο με το 13/2014 πρακτικό του κάλεσε το καθ' ου να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίδοση του πρακτικού, ενώ με το 27/2014 πρακτικό του χορήγησε περαιτέρω προθεσμία δύο μηνών από την επίδοσή του, για να διευκρινισθούν τα αναφερόμενα στο εν λόγω πρακτικό. Από τα έγγραφα του φακέλου προκύπτει επίσης ότι με την 21/2015 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του καθ' ου έγινε σύσταση μιας προσωρινής προσωποπαγούς θέσεως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ υπαλλήλου γραφείου για την αιτούσα, η οποία σύμφωνα με την …/6-8-2015 βεβαίωση ενεγράφη στο μητρώο μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου, με χρόνο πρόσληψης από 1-10-2015.
Συνεπώς προκύπτει η πλήρης συμμόρφωση του καθ' ου προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση και πρέπει να απορριφθεί η υπό κρίση αίτηση ως ουσιαστικά αβάσιμη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Απορρίπτει την από 7-3-2014 αίτηση της Γ. Κ. του Α..
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Μαρτίου 2016 και εκδόθηκε στην Αθήνα στις 2 Ιουνίου 2016.
H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


<< Επιστροφή